Seurattu SDK 968/2022 saakka.

18.11.1988/989

Vammaistukiasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2008 alkaen. Ks. L vammaisetuuksista 570/2007 55 §.

Sosiaali- ja terveysministerin esittelystä säädetään 5 päivänä helmikuuta 1988 annetun vammaistukilain (124/88) 3 §:n 4 momentin ja 10 §:n nojalla:

1 §

Oikeutta vammaistukilain (124/88) mukaiseen vammaistukeen arvioitaessa on toimintakyvyn alenemisessa otettava huomioon yksilölliset olosuhteet.

2 §

Toimintakyvyn alenemista arvioitaessa haitalla tarkoitetaan henkilölle sairaudesta tai vammasta aiheutuvaa yleistä haittaa tavanomaisessa elämässä. Haitan arvioinnissa voidaan ottaa soveltuvin osin huomioon, mitä tapaturmavakuutuslain 18 a §:ssä tarkoitetusta haittaluokituksesta on määrätty.

Vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettuna vaikeasti vammaisena pidetään henkilöä, jonka sairaudesta tai vammasta aiheutunut haitta voisi vastata erittäin vaikeaa toiminnan vajavuutta sen mukaisesti, mitä 1 momentissa tarkoitetussa haittaluokituksessa on yleisestä toiminnan vajavuudesta määrätty. Vaikeasti vammaisena pidetään aina sokeaa, liikuntakyvytöntä tai varhaiskuuroa.

Vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna huomattavana haittana pidetään sairaudesta tai vammasta aiheutunutta haittaa, joka voisi vastata sitä, mitä 1 momentissa tarkoitetussa haittaluokituksessa on määrätty vaikeasta toiminnan vajavuudesta. Huomattavana haittana ei kuitenkaan pidetä alimpien vaikeaa toiminnan vajavuutta koskevien haittaluokkien mukaista vajavuutta.

Vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisella olennaisella haitalla tarkoitetaan sairaudesta tai vammasta aiheutunutta haittaa, joka voisi vastata sitä, mitä 1 momentissa tarkoitetussa haittaluokituksessa on määrätty vaikean toiminnan vajavuuden alimmista haittaluokista ja keskivaikean toiminnan vajavuuden kaikista haittaluokista.

3 §

Vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa mainituilla henkilökohtaisilla toiminnoilla tarkoitetaan liikkumista, henkilökohtaisesta hygieniasta huolehtimista, pukeutumista, ruokailua ja muita vastaavia toimintoja. Näihin rinnastettavina pidetään muun muassa sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyviä toimintoja.

Vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaisilla kotitaloustöillä ja asioinnilla kodin ulkopuolella tarkoitetaan välttämättömiin kodinhoitotoimiin, kaupassa käyntiin ja pankkiasioiden hoitamiseen sekä vastaaviin toimintoihin liittyviä tehtäviä.

Vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdan mukaisella ohjauksella ja valvonnalla tarkoitetaan opastusta ja silmälläpitoa henkilökohtaisissa toiminnoissa, kotitaloustöissä ja asioinnissa kodin ulkopuolella tai jatkuvaa varuillaanoloa.

4 §

Vammaistukilain 2 §:n 1 momentin mukaisilla erityiskustannuksilla tarkoitetaan henkilölle sairaudesta tai vammasta tavanomaisen elämän toiminnoista, työssäkäynnistä ja opiskelusta aiheutuvia tarpeellisia ylimääräisiä kustannuksia siltä osin kuin hän joutuu niistä itse vastaamaan. Erityiskustannusten on liityttävä sairaudesta tai vammasta aiheutuvaan toimintakyvyn alenemiseen.

Silloin kun vammaistukea maksetaan yksinomaan vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 1–2 kohdan mukaisten erityiskustannusten johdosta, tuen saamisen edellytyksenä on, että sairauden tai vamman aiheuttamien erityiskustannusten voidaan arvioida nousevan vähintään maksettavan vammaistuen määrään. Sama vähimmäisvaatimus koskee myös vammaistukilain 2 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaisia erityiskustannuksia. (30.12.1993/1551)

5 § (29.12.1994/1407)

Vammaistukilain 3 §:n 4 momentissa tarkoitettuja korvauksia ovat lakisääteiseen etuuteen liittyvät haittalisät, avuttomuuslisät sekä näitä vastaavat aikaisempien lakien mukaiset korvaukset ja ulkomailta maksettavat etuudet, ei kuitenkaan yhdellä kertaa maksetut tai pääomaksi vaihdetut korvaukset.

6 §

Vammaistuen hakemisesta, hakijan velvollisuudesta antaa hakemuksen ratkaisemiseksi tarpeellisia tietoja sekä vammaistuensaajan ilmoitusvelvollisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 5 luvussa on eläkkeistä ja hoitotuesta säädetty.

Jos vammaistuensaajalle myönnetään vammaistukilain 1 §:ssä tarkoitettu eläke tai tämän asetuksen 5 §:ssä mainittu muun lain mukainen korvaus, hänen on ilmoitettava asiasta kansaneläkelaitokselle. Vammaistuensaaja on lisäksi velvollinen ilmoittamaan kansaneläkelaitokselle avuntarpeessaan tai erityiskustannuksissaan tapahtuneista merkittävistä muutoksista. Vammaistuensaajan, jolle tukea maksetaan vammaistukilain 2 §:n 3 momentin perusteella, tulee ilmoittaa kansaneläkelaitokselle työnteossaan ja ansiotuloissaan tapahtuneista muutoksista. (30.12.1999/1377)

Vammaistuen maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on eläkkeen maksamisesta säädetty.

6 a § (29.12.1994/1407)

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti vammaistuen kustannuksiin.

7–8 §

7–8 § on kumottu L:lla 9.8.2002/688.

9 §

Vammaistukilain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun vammaistuen lakkauttamisessa noudatetaan, mitä lain 3 §:n 2 ja 3 momentissa on säädetty.

Vammaistukilain 11 §:n 2 momentissa tarkoitettua vammaistukea maksetaan eläkkeen tai muun korvauksen lisäksi, jos henkilöllä välittömästi ennen vammaistukilain voimaantuloa on mainitun korvauksen ohella oikeus saada invalidirahaa.

10 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1993/1551:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa syntyneiden kertakustannusten perusteella korotusta vammaistukeen saavien etuus maksetaan korotettuna päätöksessä mainitun ajan.

29.12.1994/1407:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

30.12.1999/1377:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

Jos vammaistuki tämän asetuksen tullessa voimaan maksetaan kansaneläkeasetuksen (594/1956) 59 §:n nojalla alle 18-vuotiaalle, maksamista hänelle itselleen jatketaan, kunnes kansaneläkelaitokselle on ilmoitettu huoltajasta tai muusta edunvalvojasta, jolla on oikeus nostaa vammaistuki.

9.8.2002/688:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan 18 päivänä marraskuuta 1988 annetun vammaistukiasetuksen (989/1988) 7 ja 8 §.

HE 9/2002, StVM 16/2002, EV 96/2002

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.