Seurattu SDK 1054/2019 saakka.

23.12.1987/1205

Asetus työriitojen sovittelusta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VNa:lla työriitojen sovittelusta 4.6.2009/394.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään työriitojen sovittelusta 27 päivänä heinäkuuta 1962 annetun lain (420/62) nojalla:

Valtakunnansovittelijain toimisto
1 §

Valtakunnansovittelijain toimistossa voi kahden valtakunnansovittelijan viran lisäksi olla sihteerin, osastosihteerin, toimistosihteerin ja konekirjoittajan virkoja sekä muita virkoja. Lisäksi toimistossa voi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteista henkilökuntaa.

2 §

Kelpoisuusvaatimuksena valtakunnansovittelijain toimiston virkoihin on:

1) valtakunnansovittelijan virkaan ylempi korkeakoulututkinto sekä hyvä perehtyneisyys työlainsäädäntöön ja työmarkkinoihin;

2) sihteerin virkaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys työlainsäädäntöön;

3) osastosihteerin virkaan ylioppilastutkinto tai soveltuva ammatillisessa koulutuksessa suoritettu opistotason tutkinto; sekä

4) muihin virkoihin virkaan soveltuva koulutus.

3 § (25.2.2000/224)

Valtakunnansovittelijat nimittää valtioneuvosto.

Valtakunnansovittelijain toimiston muun henkilökunnan nimittää tai ottaa työministeriö.

Piirisovittelijat
4 §

Piirisovittelijoita on kuusi. Sovittelijoiden toimialueina ovat seuraavat piirit:

I piiri käsittää Etelä-Suomen läänin;

II piiri käsittää Länsi-Suomen läänin;

III piiri käsittää Itä-Suomen läänin;

IV piiri käsittää Oulun ja Lapin läänit; sekä

V piiri käsittää Ahvenanmaan läänin.

(22.8.1997/816)

Kussakin piirissä toimii yksi piirisovittelija lukuun ottamatta II piiriä, jossa toimii kaksi piirisovittelijaa. (22.8.1997/816)

Milloin katsotaan tarkoituksenmukaiseksi, piirisovittelija voidaan määrätä toimimaan kahden tai useamman piirin sovittelijana.

5 §

Piirisovittelijalta vaaditaan, että hänellä on aikaisemmalla toiminnallaan osoittama sellainen taito ja kyky, jota tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

6 §

Piirisovittelijat määrää valtioneuvosto tehtäviinsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Tilapäinen sovittelija ja sovittelulautakunta
7 §

Valtakunnansovittelijain toimiston esimieheksi määrätyn valtakunnansovittelijan ennen työriidan sovittelun alkamista tai asianomaisen sovittelutehtävää hoitavan sovittelijan sovittelun kuluessa tekemän esityksen perusteella sovittelua hoitamaan voidaan määrätä tilapäinen sovittelija tai sovittelulautakunta.

Tilapäisen sovittelijan sekä sovittelulautakunnan puheenjohtajan ja jäsenet määrää työministeriö. (19.5.1989/467)

8 §

Valtakunnansovittelija samoin kuin piirisovittelija voidaan määrätä toimimaan sovittelulautakunnan puheenjohtajana tai jäsenenä sekä piirisovittelija tilapäisenä sovittelijana oman piirinsä ulkopuolella.

Erinäisiä säännöksiä
9 §

Valtakunnansovittelijoiden on annettava tilapäisille sovittelijoille ja sovittelulautakunnalle näiden mahdollisesti tarvitsemaa apua sovittelutehtävien suorittamisessa.

10 §

Piirisovittelijoiden on lähetettävä valtakunnansovittelijain toimistolle tarpeelliseksi katsotut tiedot sovittelutoimintaansa liittyvistä seikoista.

11 § (19.5.1989/467)

11 § on kumottu A:lla 19.5.1989/467.

12 § (19.5.1989/467)

Piirisovittelijalle maksetaan työministeriön määräämä kuukausipalkkio. Suorittamistaan sovittelutehtävistä maksetaan piirisovittelijalle samoin kuin tilapäiselle sovittelijalle sekä sovittelulautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle palkkiota, päivärahaa ja matkakustannusten korvausta sen mukaan kuin työministeriö määrää.

Voimaantulo
13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988, ja sillä kumotaan työriitojen sovittelusta 30 päivänä joulukuuta 1970 annettu asetus (909/70) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Asetuksen 2 §:ssä säädettyjen kelpoisuusvaatimusten estämättä tämän asetuksen voimaan tullessa virassa tai toimessa oleva henkilö on edelleen kelpoinen valtakunnansovittelijain toimiston samannimisiin virkoihin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.5.1989/467:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

22.8.1997/816:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Nykyisen I ja II piirin piirisovittelijat jatkavat I ja II piirin piirisovittelijoina. Nykyisen III:n piirin piirisovittelija siirtyy II piirin toiseksi piirisovittelijaksi, nykyisen IV piirin piirisovittelija III piirin piirisovittelijaksi, nykyisen V piirin piirisovittelija IV piirin piirisovittelijaksi ja nykyisen VI piirin piirisovittelija V piirin piirisovittelijaksi.

25.2.2000/224:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.