Seurattu SDK 125/2023 saakka.

31.12.1986/1052

Laki korkeakoululaitoksen kehittämisestä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 24.7.2009/559.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala

Tämä laki koskee:

1) Helsingin yliopistoa;

2) Jyväskylän yliopistoa;

3) Oulun yliopistoa;

4) Joensuun yliopistoa;

5) Kuopion yliopistoa;

6) Turun yliopistoa;

7) Tampereen yliopistoa;

8) Åbo Akademi -nimistä yliopistoa;

9) Vaasan yliopistoa;

10) Lapin yliopistoa;

11) Teknillistä korkeakoulua;

12) Tampereen teknillistä korkeakoulua;

13) Lappeenrannan teknillistä korkeakoulua;

14) Helsingin kauppakorkeakoulua;

15) Svenska handelshögskolan -nimistä korkeakoulua;

16) Turun kauppakorkeakoulua;

17) Taideteollista korkeakoulua;

18) Sibelius-Akatemiaa;

19) Teatterikorkeakoulua; ja

20) Kuvataideakatemiaa,

joita jäljempänä kutsutaan korkeakouluiksi.

(29.11.1996/943)

Yhteisnimitystä korkeakoululaitos käytetään tässä laissa 1 momentissa mainituista korkeakouluista.

2 §
Korkeakoululaitoksen tehtävät

Korkeakoululaitoksen tehtävänä on edistää ja harjoittaa vapaata tutkimusta, antaa siihen perustuvaa tieteellistä ja taiteellista ylintä opetusta sekä muutoinkin edistää kulttuuria ja tieteellistä sivistystä.

Kunkin korkeakoulun tehtävistä on lisäksi säädetty erikseen.

3 § (20.8.2004/793)
Korkeakoululaitoksen määrärahat

Yliopistojen tehokkaan ja tuloksellisen toiminnan varmistamiseksi yliopistojen toimintamenomomentille valtion talousarviossa vuosina 2005–2007 osoitettavaa määrärahaa tarkistetaan siten kuin tässä pykälässä säädetään.

Vuoden 2005 varainhoitovuoden ja sitä seuraavien varainhoitovuosien määräraha mitoitetaan korottamalla kulloinkin kuluvalle varainhoitovuodelle osoitettua määrärahaa vähintään määrällä, joka vastaa valtion keskustason palkkauksia koskevista sopimusratkaisuista aiheutuvaa palkkausmenojen kasvua.

Lisäksi vuosina 2005–2007 määrärahaa korotetaan vähintään 20 miljoonalla eurolla kunakin vuonna.

4 §
Määrärahojen kohdentaminen

Kohdennettaessa määrärahojen lisäystä otetaan erityisesti huomioon tutkimuksen ja tutkijankoulutuksen tarpeet sekä saavutetut tulokset.

Tutkijankoulutus ja erityisesti suuret tutkimushankkeet suunnitellaan ja toteutetaan korkeakoulujen yhteistyönä.

5 §
Korkeakoululaitoksen kehittämissuunnitelma

Valtioneuvosto hyväksyy joka neljäs vuosi suunnitelman korkeakoululaitoksen kehittämisestä hyväksymisvuotta ja seuraavia viittä kalenterivuotta varten (kehittämissuunnitelma).

Kehittämissuunnitelma tarkistetaan tarvittaessa.

6 §
Kehittämissuunnitelman sisältö

Kehittämissuunnitelman tulee sisältää ainakin:

1) korkeakoululaitoksen yleiset kehittämistavoitteet suunnitelmakaudella;

2) merkittävät tutkimuksen ja opetuksen kehittämishankkeet suunnitelmakaudella;

3) korkeakouluissa opintonsa aloittavien määriä koskevat tavoitteet, ottaen huomioon koulutuksen kysynnän, yhteiskunnan ja eri kieliryhmien tarpeet sekä koulutusmahdollisuuksien jakautumisen maan eri alueiden kesken; (29.11.1996/943)

4) perusteet sille, miten henkilöstöä ja määrärahoja kohdennetaan suunnitelmakaudella; sekä

5) katsaus korkeakoululaitoksen edellisen suunnitelmakauden toiminnan tuloksiin.

7 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella.

8 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 138/86, sivvk.miet 8/86, suvk.miet 193/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.12.1993/1207:

HE 149/93, SiVM 17/93

29.11.1996/943:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 137/1996, SiVM 12/1996, EV 183/1996

13.12.2001/1270:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 30/2001, SiVM 11/2001, EV 140/2001

20.8.2004/793:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 18/2004, SiVM 9/2004, EV 90/2004

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.