Seurattu SDK 1008/2021 saakka.

5.12.1986/894

Laki öljyjätemaksusta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.11.2019/1119, joka on voimassa 1.1.2020 alkaen. 7 §:n 1 momenttia sovelletaan 31.12.2021 saakka.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleiset säännökset
1 § (17.6.2011/666)

Öljyjätehuollosta ja muusta vaarallisen jätteen jätehuollosta aiheutuvien menojen rahoittamiseksi kannetaan valtiolle öljyjätemaksua sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

2 § (19.5.1989/442)

Öljyjätemaksua on suoritettava tullitariffin nimikkeisiin 2710 19 71–2710 99 00, 3403 19 10–3403 19 99 ja 3403 99 10– 3403 99 90 kuuluvista voiteluöljyistä ja voiteluvalmisteista, sellaisina kuin nimikkeet ovat tariffi- ja tilastonimikkeistöstä ja yhteisestä tullitariffista annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 2658/87 liitteen I muuttamisesta annetussa komission asetuksessa (EY) N:o 2031/2001. (1.12.2006/1043)

Öljyjätemaksua on suoritettava myös edellä 1 momentissa mainittuihin nimikkeisiin kuuluvista muuntaja- ja katkaisijaöljyistä, leikkuu-, puhdistus- ja muottiöljyistä sekä hydrauliöljyistä.

3 § (29.12.1994/1475)

3 § on kumottu L:lla 29.12.1994/1475.

Maksun määräämisen perusteet
4 § (1.12.2006/1043)

Öljyjätemaksua on suoritettava 5,75 senttiä kilolta.

Maksuttomuus
5 § (29.12.1994/1475)

Maksuttomia ovat:

1) tuotteet, jotka valtuutettu varastonpitäjä toimittaa muualle yhteisön alueelle kuin Suomessa kulutukseen luovutettaviksi;

2) tuotteet, jotka osoitetaan käytettävän vientituotteiden valmistukseen, lukuun ottamatta kuitenkaan voiteluöljyjä, jotka käytetään vientituotteiden valmistuksessa voitelutarkoitukseen;

3) tuotteet, jotka käytetään sellaisten tuotteiden valmistukseen, joista suoritetaan öljyjätemaksua; (15.11.1996/846)

4) tuotteet, jotka valmistetaan sellaisista 2 §:ssä tarkoitetuista raaka-aineista, joista öljyjätemaksu on suoritettu; sekä (15.11.1996/846)

5) tuotteet, jotka käytetään raaka-aineena sellaisen tuotteen valmistukseen, joka ei ole 2 §:ssä tarkoitettu tuote ja jonka käytöstä ei synny öljyjätettä. (15.11.1996/846)

Mikäli varastonpitäjä ei voi jälkikäteen tehtävässä tarkastuksessa esittää luotettavaa selvitystä 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetuista maksuttomista toimituksista, tuotteista on suoritettava öljyjätemaksu sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, maksuttomuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslain 16 §:n 1 ja 3–6 kohdissa verottomuudesta säädetään.

6–6 b §

6–6 b § on kumottu L:lla 29.12.1994/1475.

Varojen käyttö
7 §

Öljyjätemaksusta kertyvät varat käytetään öljyjätteiden keräilystä, kuljetuksesta ja varastoinnista aiheutuviin menoihin siten kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään. Osa kertyvistä varoista voidaan valtion talousarviossa siirtää öljysuojarahastosta annetussa laissa (1406/2004) tarkoitetun öljysuojarahaston käyttöön öljyn pilaaman maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamista varten. (1.12.2006/1043)

Ympäristöministeriöllä on oikeus tehdä sopimuksia öljyjätteen käsittelijöiden kanssa avustusten edellyttämien tehtävien suorittamisesta.

Erinäiset säännökset
8 §

Kun eduskunnalle on annettu esitys tämän lain muuttamisesta, valtioneuvostolla on oikeus määrätä, että voiteluöljystä kannetaan esityksen mukainen öljyjätemaksu.

Jos 1 momentin mukaan suoritettu öljyjätemaksu on suurempi kuin sittemmin vahvistettu öljyjätemaksu, on erotusta vastaava määrä palautettava hakemuksesta maksuvelvolliselle.

9 § (29.12.1994/1475)

Jollei tässä laissa toisin säädetä, toimivaltaisesta viranomaisesta, maksuvelvollisuudesta samoin kuin maksuvelvollisia koskevista luvista ja vakuuksista, tuotteiden maksunalaisuudesta, maksun kantamisesta yhteisön ulkopuolelta tuotavista tuotteista, maksun määräämisen ajankohdasta ja maksunalaisista määristä, verottomaan varastoon palautetuista tuotteista, maksuilmoituksen antamisesta, maksun määräämisestä, suorittamisesta ja maksuunpanosta, muutoksenhausta, maksun palauttamisesta, maksuvelvollisen kirjanpitovelvollisuudesta, tarkastuksesta ja tietojenantovelvollisuudesta sekä muutoinkin on soveltuvin osin voimassa, mitä valmisteverotuslaissa tai sen nojalla säädetään tai määrätään.

Valmisteverotuslain säännöksiä veron alaisten tuotteiden siirtämisestä sovelletaan tässä laissa tarkoitettuihin tuotteisiin vain siltä osin, kuin säännökset koskevat yhteisön ulkopuolelta tuotavien tuotteiden siirtämistä valtuutetun varastonpitäjän verottomaan varastoon tai tuotteiden siirtämistä Suomessa verottomien varastojen välillä.

10 § (15.11.1996/846)

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

HE 125/86, l-tvk.miet 9/86, suvk.miet 130/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.5.1989/442:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1989.

HE 31/89, l-tvk.miet. 6/89, svk.miet. 41/89

17.11.1989/985:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

HE 127/89, l-tvk.miet. 17/89, svk.miet. 128/89

29.12.1989/1359:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

HE 222/89, vvvk.miet. 88/89, svk.miet. 235/89

21.11.1991/1364:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

HE 74/91, vvvk.miet. 26/91

29.12.1994/1475:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. Laki on voimassa vuoden 1996 loppuun. (L 1475/1994 tuli A:n 1542/1994 mukaisesti voimaan 1.1.1995.)

HE 237/94, VaVM 90/94

15.11.1996/846:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 136/1996, VaVM 27/1996, EV 145/1996

26.10.2001/924:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 91/2001, VaVM 12/2001, EV 101/2001

1.12.2006/1043:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

HE 121/2006, VaVM 25/2006, EV 160/2006

17.6.2011/666:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2012.

HE 199/2010, YmVM 23/2010, PeVL 58/2010, HaVL 35/2010, TaVL 30/2010, EV 360/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.