Seurattu SDK 125/2023 saakka.

22.8.1986/642

Passilaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu PassiL:lla 21.7.2006/671, joka on voimassa 21.8.2006 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Matkustamisoikeus

Suomen kansalaisella on oikeus matkustaa maasta sen mukaan kuin tässä laissa säädetään.

Suomen kansalaista ei saa estää saapumasta maahan.

2 §
Matkustamisoikeuden osoittaminen

Matkustaessaan maasta Suomen kansalaisella on oltava passi.

Ilman passia Suomen kansalainen saa matkustaa Islantiin, Norjaan, Ruotsiin ja Tanskaan. Asetuksella säädetään muista tapauksista, joissa oikeutta matkustaa maasta ei tarvitse osoittaa passilla.

Asetuksella säädetään, milloin oikeus matkustaa maasta voidaan osoittaa merenkulkijain kansallisella henkilöllisyystodistuksella taikka ilma-aluksen miehistön lupakirjalla tai miehistökortilla.

3 §
Henkilökohtainen passi

Suomen kansalainen saa henkilökohtaisen passin, jollei laista muuta johdu.

Henkilökohtainen passi voidaan peruuttaa ja ottaa pois tässä laissa säädetyin perustein.

4 §
Seuruepassi

Yhtä ulkomaanmatkaa varten voidaan usealle Suomen kansalaiselle yhteisesti antaa seuruepassi.

Tarkemmat säännökset seuruepassin saamisen edellytyksistä annetaan asetuksella.

5 §
Alaikäisen passi

Alaikäiselle annetaan passi, jos hänen huoltajansa siihen suostuvat.

Viittätoista vuotta nuorempi Suomen kansalainen merkitään pyynnöstä hänen huoltajanaan olevan vanhempansa henkilökohtaiseen passiin, jos muut huoltajat siihen suostuvat.

Huoltaja voi antaa 1 ja 2 momentissa tarkoitetun suostumuksensa passin kelpoisuusalueen tai voimassaoloajan osalta rajoitettuna.

Jos joltakin huoltajalta ei matkan, sairauden tai muun vastaavan syyn vuoksi voida saada 1 tai 2 momentissa tarkoitettua suostumusta ja jos ratkaisun viivästymisestä aiheutuisi kohtuutonta haittaa, ei hänen suostumuksensa asiassa ole tarpeen. Jos huoltaja on evännyt suostumuksensa, passi voidaan kuitenkin antaa alaikäiselle, jos sen antamatta jättäminen olisi selvästi vastoin lapsen etua ja jos voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajan suostumusta muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon. (16.1.1998/14)

Sosiaalihuoltolain (710/1982) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin on velvollinen antamaan passin antavan viranomaisen pyynnöstä lausunnon siitä, onko passin epääminen selvästi vastoin lapsen etua. Viranomainen antaa lausunnon niissä tapauksissa, joissa viranomaisella on ennestään hallussaan alaikäistä tai hänen huoltajiaan koskevia tietoja. Lausuntoon voidaan ottaa myös sellaista tietoa, joka sosiaalihuoltolain 57 §:n 1 momentin mukaan on pidettävä salassa, jos tämä on lapsen edun kannalta välttämätöntä. (16.1.1998/14)

Jos alaikäinen on otettu sosiaalilautakunnan huostaan, antaa tässä pykälässä tarkoitetun suostumuksen sosiaalilautakunta.

6 §
Passin kelpoisuusalue

Henkilökohtainen passi oikeuttaa matkustamaan Suomesta.

Henkilökohtaisen passin kelpoisuusaluetta rajoitetaan sen mukaan kuin hakija pyytää taikka huoltaja 5 §:n 3 momentin nojalla tai sosiaalilautakunta huostaanottamansa lapsen osalta on rajoittanut suostumustaan. Kelpoisuusalueeltaan rajoitettu passi voidaan antaa myös 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja silloin, kun alaikäinen 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa merkitään vanhempansa passiin tai kun hänelle 5 §:n 4 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa annetaan henkilökohtainen passi. (16.1.1998/14)

Seuruepassi oikeuttaa matkustamaan siihen merkittyihin maihin.

7 §
Passin yleinen voimassaoloaika

Henkilökohtaisen passin voimassaoloaika on kymmenen vuotta, jollei 8 §:stä muuta johdu.

Seuruepassi on voimassa sen antamisen perusteena olevan matkan edellyttämän, passiin merkityn ajan.

8 § (16.1.1998/14)
Passin rajoitettu voimassaoloaika

Henkilökohtainen passi annetaan kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi sen mukaan kuin hakija pyytää taikka huoltaja 5 §:n 3 momentin nojalla tai sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin huostaanottamansa lapsen osalta on rajoittanut suostumustaan. Kymmentä vuotta lyhyemmäksi ajaksi passi voidaan antaa myös 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle ja silloin kun passi annetaan 5 §:n 4 momentissa tarkoitetussa tapauksessa alaikäiselle.

Jos passiin merkitään sen haltijan lapsia, passi annetaan enintään siihen asti, kun vanhin passiin merkityistä lapsista täyttää 15 vuotta.

Hakijalle, joka ilmeisesti tulee kansalaisuuslain (401/1968) 8 a tai 8 b §:n nojalla menettämään Suomen kansalaisuutensa, passi annetaan enintään kansalaisuuden menettämisajankohtaan saakka.

Passin voimassaoloaika on enintään kaksi vuotta, kun passi annetaan 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa peruuttamatta voimassa olevaa passia.

Asevelvolliselle voidaan antaa passi enintään sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 28 vuotta, jollei hän osoita, ettei maanpuolustusvelvollisuus ole esteenä passin antamiselle tätä pidemmäksi ajaksi taikka jollei erityisen painavasta syystä muuta johdu.

9 § (16.1.1998/14)
Passin antamisen esteet

Passi voidaan evätä henkilöltä:

1) jonka voidaan todennäköisin syin epäillä syyllistyneen rikokseen, josta saattaa seurata vähintään vuoden vankeusrangaistus tai joka on epäiltynä etsintäkuulutettu taikka syytteessä tällaisesta rikoksesta;

2) joka on tuomittu ehdottomaan vankeusrangaistukseen tai vähintään 60 päiväsakon sakkorangaistukseen eikä ole rangaistusta suorittanut; tai

3) joka on 28 vuotta täyttänyt asevelvollinen, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 30 vuotta, jollei hän osoita, ettei maanpuolustusvelvollisuus ole esteenä passin antamiselle.

Passia ei anneta henkilölle, joka on määrätty pakkokeinolain (450/1987) 2 luvun 1 §:ssä tarkoitettuun matkustuskieltoon taikka konkurssilain (120/2004) 4 luvun 8 tai 9 §:ssä tarkoitettuun maastapoistumiskieltoon. (20.2.2004/126)

10 § (16.1.1998/14)
Passin antamisen rajoitusten ja esteiden harkitseminen

Harkittaessa passin antamista 9 §:n 1 momentissa tarkoitetulle henkilölle on otettava huomioon matkustamisen merkitys hänen perhesuhteidensa, terveydentilansa, toimeentulonsa, ammattinsa ja muiden olosuhteiden kannalta. Passin antamista harkittaessa on lisäksi otettava huomioon, onko perusteltua syytä odottaa, että asianomainen matkustaa ulkomaille välttääkseen rangaistusta tai sen täytäntöönpanoa, sekä ehdonalaisessa vapaudessa olevan osalta myös valvojan kanta.

11 § (15.7.2005/580)
Rajan ylittämistä koskevat säännökset

Rajan ylittämisestä, rajanylityspaikoista ja niiden aukioloajoista sekä rajatarkastustehtävien jakamisesta rajavartiolaitoksen, poliisin ja tullin kesken eri rajanylityspaikoilla säädetään rajavartiolaissa (578/2005) ja sen nojalla annetuissa säännöksissä.

12 §
Tietojen antaminen passintarkastajalle

Jos Suomen kansalaisella on matkustaessaan oltava passi, hänen on lähtiessään maasta ja tullessaan maahan esitettävä passinsa passintarkastajalle.

Suomen kansalainen on velvollinen antamaan passintarkastajalle tämän pyynnöstä tietoja, jotka ovat välttämättömiä matkustamisoikeuden toteamiseksi.

13 § (16.1.1998/14)
Passin hakeminen ja antaminen

Passin antaa kirjallisen hakemuksen perusteella hakijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos. Henkilökohtaista passia koskevan hakemuksen saa jättää myös muun kihlakunnan poliisilaitokseen. Passihakemus on jätettävä henkilökohtaisesti.

Asetuksella säädetään, milloin henkilökohtaisen passin voi antaa muukin poliisiyksikkö kuin hakijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos.

Ulkomailla olevalle Suomen kansalaiselle antaa henkilökohtaisen passin Suomen diplomaattinen edustusto tai lähetetyn konsulin virasto taikka sellainen muu Suomen edustusto, jossa palvelevan nimetyn Suomen kansalaisen asianomainen ministeriö on oikeuttanut antamaan passeja. Hakemuksen saa jättää myös Suomen kunniakonsulin virastolle. Edustusto voi pyynnöstä toimittaa passin hakijalle kunniakonsulin viraston välityksellä.

Ulkomailla olevalle Suomen kansalaiselle voi henkilökohtaisen passin antaa myös sen kihlakunnan poliisilaitos, jonka toimialueella hakijalla on tai on viimeksi ollut kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta.

Tarkemmat säännökset menettelystä passia haettaessa ja annettaessa sekä hakemukseen vaadittavista liitteistä annetaan asetuksella. Asianomainen ministeriö voi antaa tarkemmat määräykset passin hakemista ja antamista koskevasta menettelystä.

13 a § (16.1.1998/14)
Passin hävittäminen

Jollei passia ole noudettu yhden vuoden kuluessa passin myöntämispäivästä, se voidaan mitätöidä ja hävittää. Tällöin myös passin antamispäätös raukeaa.

14 §
Passin peruuttamisen edellytykset

Passi peruutetaan:

1) jos sen haltija menettää Suomen kansalaisuuden tai vapautetaan siitä;

2) jos sen haltija pyytää passin peruuttamista;

3) jos sen haltijalle annetaan uusi passi eikä hän asetuksella säädettävästä erityisen painavasta syystä tarvitse kahta passia;

4) jos sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettu toimielin tai huoltaja on peruuttanut 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksensa; jos huoltaja peruu 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun suostumuksensa, passi voidaan jättää peruuttamatta, jos peruuttaminen olisi selvästi vastoin lapsen etua ja jos voidaan pitää ilmeisenä, ettei lasta vastoin huoltajan suostumusta muutoin kuin tilapäisesti viedä toiseen valtioon. Sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen velvollisuudesta antaa lausuntonsa lapsen edusta passin peruuttamatta jättämistä koskevassa asiassa noudatetaan, mitä 5 §:n 5 momentissa säädetään; tai (16.1.1998/14)

5) jos sosiaalilautakunta vaatii sen huostaan otetun alaikäisen osalta passin peruuttamista.

Passi voidaan peruuttaa:

1) jos se on turmeltunut tai sen merkintöjä on muutettu;

2) jos se on kadonnut tai anastettu; (16.1.1998/14)

3) jos sen antamisen jälkeen on tullut esiin seikkoja, jotka passin antamista harkittaessa ilmeisesti johtaisivat 9 §:n nojalla passin epäämiseen; tai

4) jos sitä käyttää muu kuin se, jolle passi on annettu.

Harkittaessa passin peruuttamista 2 momentin 3 kohdan nojalla on otettava huomioon 10 §:ssä mainitut seikat.

15 §
Passin peruuttaminen

Passin peruuttaa sen antanut viranomainen, passin haltijan kotikunnan kihlakunnan poliisilaitos taikka 13 §:n 3 ja 4 momentissa mainitut viranomaiset tai 14 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa viranomainen, joka antaa uuden passin. (16.1.1998/14)

Passi peruutetaan kokonaan 14 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 1 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. Muuten passi peruutetaan toistaiseksi.

Toistaiseksi peruutettu passi saatetaan uudelleen voimaan heti, kun peruuttamisen peruste on lakannut.

16 §
Passin poisottamisen edellytykset

Passi otetaan viranomaisen haltuun, kun on tehty päätös passin peruuttamisesta.

Passi voidaan ottaa pois väliaikaisesti ennen peruuttamispäätöksen tekemistä, jos passi on turmeltunut tai sen merkintöjä on muutettu taikka jos sitä käyttää muu kuin se, jolle passi on annettu.

Passin luovuttamisesta poliisille ilman peruuttamispäätöstä säädetään pakkokeinolain 2 luvun 2 §:n 3 momentissa sekä konkurssilain 4 luvun 8 §:n 3 momentissa. (20.2.2004/126)

17 §
Passin poisottaminen

Passin ottaa pois sen peruuttanut viranomainen taikka tämän pyynnöstä poliisi tai passintarkastaja. Passin saa 16 §:n 2 ja 3 momentin mukaisessa tapauksessa ottaa pois pidättämiseen oikeutettu virkamies. Tällöin poliisi tai passintarkastaja voi ottaa passin haltuunsa pidättämiseen oikeutetulle virkamiehelle luovutettavaksi. Passin peruuttamiseen 15 §:n nojalla oikeutettu viranomainen voi 16 §:n 2 momentissa mainituissa tapauksissa väliaikaisesti ottaa passin pois, jos on ilmeistä, että passi voidaan 14 §:n nojalla peruuttaa. (16.1.1998/14)

Poisotettu passi on viipymättä toimitettava passin antaneelle viranomaiselle.

Passin poisottamiseksi voidaan tehdä henkilöön käyvä tarkastus.

18 § (16.1.1998/14)

18 § on kumottu L:lla 16.1.1998/14.

19 §
Virkapassi ja diplomaattipassi

Julkisen tehtävän suorittamista varten voidaan Suomen kansalaiselle antaa virkapassi.

Ulkoasiainhallinnon palveluksessa olevalle ja hänen perheenjäsenelleen voidaan antaa virkapassi tai diplomaattipassi.

Erityisen merkittävässä virallisessa tai virallisluontoisessa tehtävässä toimivalle sekä asetuksessa säädettävin perustein myös tällaisessa tehtävässä toimineelle Suomen kansalaiselle voidaan antaa diplomaattipassi.

Virkapassin ja diplomaattipassin antaa asianomainen ministeriö sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. (16.1.1998/14)

Virkapassista ja diplomaattipassista on voimassa, mitä 5, 9, 10, 12 ja 14 §:ssä, 15 §:n 1 momentissa sekä 16 ja 17 §:ssä on säädetty passista.

19 a § (2.12.1988/1037)
Passirekisteri

Passeista ja niitä varten annetuista lausunnoista pidetään matkustamisoikeuden toteamiseksi rekisteriä sisäasiainministeriön antamien määräysten mukaisesti.

Poliisin henkilörekistereistä säädetään erikseen. (7.4.1995/510)

20 §
Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta tämän lain nojalla tehtyyn päätökseen on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Valituksen edustuston päätöksestä käsittelee Uudenmaan lääninoikeus. (16.1.1998/14)

Edellä 1 momentissa tarkoitettu valitus on käsiteltävä kiireellisenä.

Passi voidaan ottaa pois sen estämättä, että passin peruuttamispäätöksestä on valitettu.

Päätöstä, jolla alaikäiselle on 5 §:n 4 momentin nojalla myönnetty passi tai jolla 14 §:n 1 momentin 4 kohdan perusteella on päätetty jättää passi peruuttamatta, on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. (16.1.1998/14)

21 § (24.7.1998/591)
Rangaistussäännös

Rangaistus valtionrajarikoksesta säädetään rikoslain 17 luvun 7 §:ssä.

22 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

23 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Tällä lailla kumotaan 4 päivänä helmikuuta 1960 annettu passiasetus (90/60) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Vieraan valtion kanssa tehtyä tämän lain voimaan tullessa Suomea velvoittavaa sopimusta on kuitenkin edelleen noudatettava niin kauan kuin se on voimassa, vaikka sen määräykset eivät vastaisi tämän lain säännöksiä.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 201/85, l-tvk.miet 1/86, suvk.miet 41/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

2.12.1988/1037:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Tällä lailla kumotaan 22 päivänä elokuuta 1986 annetun passiasetuksen (643/86) 15 §.

HE 123/88, l-tvk.miet. 12/88, svk.miet. 134/88

7.4.1995/510:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

HE 39/94, HaVM 21/94

16.1.1998/14:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 182/1997, HaVM 27/1997, EV 222/1997

24.7.1998/591:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 6/1997, HE 117/1997, LaVM 3/1998, SuVM 2/1998, EV 60/1998

20.2.2004/126:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2004.

HE 26/2003, LaVM 6/2003, EV 113/2003

15.7.2005/580:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

HE 6/2005, HaVM 12/2005, EV 92/2005

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.