Seurattu SDK 829/2022 saakka.

11.7.1986/531

Laki ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta virkakelpoisuudesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 4.12.2015/1385, joka on voimassa 1.1.2016 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (30.11.2007/1096)
Soveltamisala

Tässä laissa säädetään ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan ja toimeen, jos niiden kelpoisuusvaatimukseksi on laissa tai asetuksessa säädetty tietyn tasoinen tutkinto taikka tietty Suomessa suoritettava korkeakoulututkinto tai korkeakoulun opintosuoritus.

Korkeakouluopinnoilla tarkoitetaan tässä laissa korkeakoulututkintoa ja korkeakoulun opintosuoritusta.

2 §
Julkinen virka ja toimi

Julkisella viralla tarkoitetaan tässä laissa valtion, kunnan tai kuntainliiton virkaa sekä itsenäisen julkisoikeudellisen laitoksen virkaa ja tointa. (31.12.1987/1273)

Julkisella toimella tarkoitetaan tässä laissa työsopimussuhteista tehtävää kunnan ja kuntainliiton palveluksessa sekä yksityisen yhteisön ja laitoksen sellaisen toiminnan piirissä, josta aiheutuviin kustannuksiin voidaan suorittaa valtionapua.

Tämä laki ei koske virkaa, jonka kelpoisuusvaatimuksiin ja nimittämisperusteisiin sovelletaan tuomareiden nimittämisestä annettua lakia (205/2000). (30.12.2008/1123)

3 §
Lain toissijaisuus

Jos muussa laissa tai asetuksessa on säännöksiä ulkomailla suoritettujen korkeakouluopintojen tuottamasta kelpoisuudesta julkiseen virkaan tai toimeen, noudatetaan niitä tämän lain sijasta.

4 § (30.11.2007/1096)
Rinnastaminen

Ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot tuottavat julkiseen virkaan tai toimeen saman kelpoisuuden kuin virkaan tai toimeen vaadittavat Suomessa suoritettavat korkeakouluopinnot, jos nämä opinnot on tämän lain nojalla tehdyssä päätöksessä rinnastettu toisiinsa. Ulkomainen korkeakoulututkinto rinnastetaan ensisijaisesti tietyntasoiseen Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon.

Muussa kuin ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain (1093/2007) soveltamisalaan kuuluvassa tapauksessa ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto voidaan tämän lain nojalla rinnastaa tiettyyn, nimeltä mainittuun Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon, jos viran tai tehtävän kelpoisuusvaatimus sitä edellyttää. Ulkomailla suoritettu korkeakoulun opintosuoritus rinnastetaan tietyllä alalla tai tietyillä aloilla sekä tietyn laajuisena Suomessa suoritettavaan korkeakoulun opintosuoritukseen.

5 § (30.11.2007/1096)
Tutkintojen rinnastamisen perusteet

Suomessa suoritettavaan korkeakoulututkintoon rinnastetaan tutkintoa tasoltaan vastaava, ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.

Tiettyyn, nimeltä mainittavaan korkeakoulututkintoon rinnastetaan sitä tasoltaan ja alaltaan vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulututkinto.

Tutkintojen tasojen vastaavuus arvioidaan niiden laajuuden ja vaativuuden perusteella. Tutkintojen alojen vastaavuus arvioidaan niiden sisällön samankaltaisuuden perusteella.

6 §
Opintosuoritusten rinnastamisen perusteet

Suomessa suoritettavaan tiettyyn korkeakoulun opintosuoritukseen rinnastetaan sitä tasoltaan ja alaltaan vastaava ulkomailla suoritettu korkeakoulun opintosuoritus. Rinnastettavan opintosuorituksen vähimmäislaajuudesta säädetään asetuksella.

Opintosuorituksen tason ja alan vastaavuus arvioidaan samojen perusteiden mukaan kuin 5 §:n 3 momentissa on tutkinnoista säädetty.

7 § (30.11.2007/1096)
Täydentävät korkeakouluopinnot rinnastamisen edellytyksenä

Edellä 4 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa ulkomailla suoritetut korkeakouluopinnot ja Suomessa suoritetut tai vastedes suoritettavat täydentävät korkeakouluopinnot voidaan yhdessä rinnastaa Suomessa suoritettaviin korkeakouluopintoihin 5 ja 6 §:ssä säädetyin perustein. Täydentävien opintojen rinnastamisen edellytyksistä säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Jos rinnastamisen edellytyksenä olevia täydentäviä korkeakouluopintoja ei ole suoritettu rinnastamispäätöksen antamiseen mennessä, täydentävistä opinnoista on määrättävä päätöksessä.

8 § (30.11.2007/1096)
Rinnastamishakemus ja -päätös

Hakijan on toimitettava Opetushallitukselle hakemuksen käsittelyä varten tarpeelliset selvitykset suorittamistaan opinnoista virallisesti oikeaksi todistettuina jäljennöksinä. Hakemukseen tulee liittää virallisen kääntäjän kääntämät suomen- tai ruotsinkieliset käännökset muista kuin pohjoismaisella kielellä kirjoitetuista asiakirjoista. Hakemukseen liitettävistä asiakirjoista ja todistuksista voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Opetushallitus päättää hakemuksesta ulkomailla suoritettujen tutkintojen tai opintosuoritusten rinnastamisesta Suomessa suoritettaviin tutkintoihin tai opintosuorituksiin. Opetushallitus voi ennen päätöksentekoa tarvittaessa pyytää yliopistolta, korkeakoululta tai muulta oppilaitokselta lausunnon hakijan suorittamien opintojen vastaavuudesta Suomessa suoritettaviin opintoihin sekä hakijalle mahdollisesti määrättävistä täydentävistä opinnoista. Lausunnon antava taho voi periä lausunnosta sitä pyytäneeltä omakustannusarvon mukaisen maksun sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa (150/1992) julkisoikeudellisista suoritteista perittävistä maksuista ja tarvittaessa opetusministeriön asetuksella säädetään.

Jos rinnastamispäätöksen saanut suorittaa päätöksessä tarkoitetut täydentävät opinnot suomalaisessa korkeakoulussa, korkeakoulu antaa täydentävien opintojen suorittamisesta todistuksen, joka yhdessä Opetushallituksen päätöksen kanssa antaa kelpoisuuden virkaan tai tehtävään.

9 § (7.5.1997/418)
Muutoksenhaku

Muutoksen hakemisesta tässä laissa tarkoitettuun päätökseen säädetään hallintolainkäyttölaissa (586/1996).

10 § (30.12.1992/1598)
Neuvottelukunta

10 § on kumottu L:lla 30.12.1992/1598.

11 §
Asetuksenantovaltuus

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

HE 197/85, Vvvk.miet 25/86, Suvk.miet 65/86

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

31.12.1987/1273:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

HE 181/87, sivk.miet 8/87, suvk.miet 142/87

28.7.1989/729:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1989.

HE 6/89, toisen lvk.miet 6/89, svk.miet 105/89

30.12.1992/1598:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 1598/1992 tuli A:n 1394/1993 mukaisesti voimaan 1.1.1994.)

HE 254/92, SiVM 11/92

7.5.1997/418:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

Edellä 8 §:ssä tarkoitetut hakemukset, joihin ei ole annettu päätöstä ennen tämän lain voimaantuloa, siirretään opetushallitukselle.

HE 248/1996, SiVM 4/1997, EV 35/1997

1.12.2000/1024:

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuuta 2000.

HE 98/2000, SiVM 6/2000, EV 116/2000

30.11.2007/1096:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 26/2007, SiVM 5/2007, EV 52/2007

30.12.2008/1123:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 62/2008, PuVM 5/2008, EV 193/2008

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.