Seurattu SDK 829/2022 saakka.

12.12.1985/976

Valtioneuvoston päätös valtion vesihuoltotöistä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä päätös on kumottu L:lla 30.7.2004/686, joka tulee voimaan 1.1.2005.

Valtioneuvosto on maa- ja metsätalousministeriön esittelystä päättänyt:

1 §

Valtion vesihuoltotyöksi voidaan ottaa sellainen vesirakennustyö, jonka valtio suorittaa tai suorituttaa:

1) sellaisen alueen vedensaannin turvaamiseksi, jonka paikalliset vesivarat ovat riittämättömät sen tarpeisiin tai jonka vesivaroja ei tavanomaisin puhdistusmenetelmin ja kohtuullisin kustannuksin voida käyttää hyväksi;

2) vesistön ja vesien pilaantumisen ehkäisemiseksi, vesistön puhdistautumiskyvyn säilyttämiseksi tai parantamiseksi taikka vesistön tilan palauttamiseksi; tai

3) laajalta alueelta tai useasta kohteesta peräisin olevien jätevesien keskitetyn käsittelyn aikaansaamiseksi taikka tällaisten jätevesien johtamiseksi vesiensuojelun kannalta tarkoituksenmukaisimpaan purkupaikkaan.

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen tavoitteiden saavuttamiseksi tarpeellinen hanke voidaan suorittaa joko kokonaan tai osittain valtion vesihuoltotyönä.

2 §

Valtion vesihuoltotöitä voidaan tehdä valtion tulo- ja menoarviossa varattujen määrärahojen rajoissa.

Valtion vesihuoltotyön kustannuksista vastaa valtio osittain tai erityisistä syistä myös kokonaan siten kuin kustannustenjaosta erikseen päätetään.

3 §

Edellä 1 §:n 1 kohdassa tarkoitettuna vesihuoltotyönä voidaan suorittaa vesilaitoksen syöttövesijohdon, kahden vesilaitoksen yhdysvesijohdon, vedenhankintaa palvelevan altaan tai haja-asutusaluetta palvelevan merkittävän runkovesijohdon rakentaminen.

Edellä 1 §:n 3 kohdassa tarkoitettuna vesihuoltotyönä voidaan suorittaa siirto-, purku- tai kokoojaviemärin rakentaminen.

4 §

Edellä 3 §:n 1 momentissa tarkoitettujen töiden suorittamisen edellytyksenä valtion vesihuoltotyönä on, että työn avulla saadaan aikaan maakunnallisesti tai alueellisesti tarkoituksenmukainen vesihuoltoratkaisu taikka että työ on tarpeellinen haja-asutusalueen vedensaannin turvaamiseksi tai välttämätön vedensaannin varmistamiseksi myös jakeluhäiriön tai kriisin sattuessa.

Muiden kuin edellä 1 momentissa tarkoitettujen töiden suorittamisen edellytyksenä valtion vesihuoltotyönä on, että työn merkitys ulottuu huomattavan laajalle alueelle tai että sen vaikutukset ovat huomattavan pitkäaikaisia taikka että työ sen viivästymisen ehkäisemiseksi tai muusta erityisestä syystä katsotaan tarpeelliseksi suorittaa valtion vesihuoltotyönä; teollisuuslaitosten vesiensuojeluun liittyviä töitä toteutetaan kuitenkin vain silloin, kun teollisuuslaitoksilta edellytetään tiukempia vesiensuojelutoimenpiteitä kuin mitä vesilain nojalla yleisesti vaaditaan.

Valtion vesihuoltotyön suorittamisen edellytyksenä lisäksi on:

1) että työn toteuttamista valtion työnä on, ottaen huomioon erityisesti työllisyysnäkökohdat ja kyseessä olevan hankkeen yleisen merkityksen, pidettävä tarkoituksenmukaisena;

2) että työ ja, milloin se käsittää vain osan hankkeesta, koko hanke toteutetaan siten, että sen tavoite saavutetaan kohtuullisin kustannuksin;

3) silloin kun valtion vesihuoltotyö käsittää vain osan hankkeesta, että hankkeen vaikutusalueella olevat kunnat, vedenhankintaa tai viemäröintiä varten perustetut yhteisöt ja yhtymät sekä omatoimisesti jätevetensä poisjohtamisesta ja käsittelystä huolehtivat teollisuuslaitokset suorittavat muut hankkeen toteuttamisen edellyttämät toimenpiteet, niihin luettuna vesihuoltotyöhön tarvittavien raaka-aineiden ja laitteiden hankinta ja kuljetus; erityisistä syistä valtion vesihuoltotyöhön voi kuitenkin sisältyä myös työssä tarvittavien raaka-aineiden ja laitteiden hankintaa ja kuljetusta; ja,

4) silloin kun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun hankkeen toteuttamista varten on myönnetty valtion varoista lainaa tai avustusta tahi sellaista lainaa, jonka osalta valtio suorittaa korkotukea, että lainojen ja avustusten määrä sekä valtion vesihuoltotyön arvioidut kustannukset yhteensä eivät ylitä 60 prosenttia koko hankkeen toteuttamisen arvioiduista kustannuksista; jos kuitenkin tällaisen hankkeen pääasiallinen vaikutusalue on haja-asutusalueella, voi edellä tarkoitetun rahoitustuen yhteismäärä erityisistä syistä olla enintään 75 prosenttia hankkeen arvioiduista kokonaiskustannuksista.

5 §

Ennen valtion vesihuoltotyön aloittamista on hankkeen toteuttamisesta sovittava 4 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitettujen kuntien, yhteisöjen tai teollisuuslaitosten kanssa.

Hankkeen toteuttamista tarkoittavassa sopimuksessa on tarkemmin määrättävä, millä tavalla ja missä ajassa kunnat, yhteisöt tai teollisuuslaitokset suorittavat niille 4 §:n 3 momentin 3 kohdan mukaan kuuluvat toimenpiteet. Sopimuksen tekee alueellinen ympäristökeskus. Valtion arvioitujen työkustannusten ollessa yli 10 miljoonaa markkaa sopimusluonnos on kuitenkin ennen lopullisen sopimuksen tekemistä saatettava asianomaisen ministeriön hyväksyttäväksi. (21.6.1995/889)

Sopimukseen on otettava maininta siitä, luovutetaanko valmistunut työ vai jääkö se valtion haltuun sekä, jollei työ jää valtion haltuun, myös siitä kenelle se luovutetaan ja miten luovutus tapahtuu, samoin kuin muista ehdoista, joita työn valmistumisen jälkeen on noudatettava. Vesi- ja viemärilaitoksiin liittyvät valtion vesihuoltotyöt tulee, jollei erityistä syytä muuhun ole, luovuttaa 4 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetuille kunnille tai yhteisöille.

Sopimukseen on tarpeen mukaan otettava maininta siitä, miten sopimuksen tulkinnassa ilmenevät erimielisyydet ratkaistaan, sekä siitä, miten menetellään, jos työ jää kesken.

6 § (21.6.1995/889)

Valtion vesihuoltotöiden toteuttamisesta huolehtiminen kuuluu alueellisille ympäristökeskuksille.

7 §

Tarkempia määräyksiä tämän päätöksen täytäntöönpanosta antaa tarvittaessa vesiensuojelun osalta ympäristöministeriö ja muilta osin maa- ja metsätalousministeriö.

8 §

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986 ja sillä kumotaan valtion vesihuoltotöistä 9 päivänä maaliskuuta 1978 annettu valtioneuvoston päätös (214/78).

Tämän päätöksen voimaan tullessa keskeneräisinä oleviin vesihuoltotöihin sovelletaan kuitenkin edelleen kumottavan päätöksen määräyksiä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.6.1995/889:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.