Seurattu SDK 761/2022 saakka.

3.5.1985/373

Laki onnettomuuksien tutkinnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 20.5.2011/525, joka on voimassa 1.6.2011 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleisiä säännöksiä

1 § (31.1.1997/97)
Tutkinnan tarkoitus

Yleisen turvallisuuden lisäämiseksi ja onnettomuuksien ehkäisemiseksi on suuronnettomuudet sekä ilmailussa, raideliikenteessä ja vesiliikenteessä tapahtuneet onnettomuudet tutkittava niin kuin tässä laissa säädetään.

Asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä siitä, milloin tämän lain mukainen tutkinta toimitetaan raide- ja vesiliikenneonnettomuuksista.

2 § (3.3.1995/282)
Vaaratilanteen tutkiminen

Asetuksella säädetään, milloin tämän lain mukainen tutkinta toimitetaan tapahtumasta, jossa 1 §:ssä tarkoitetun onnettomuuden vaara on ollut ilmeinen.

2 a § (3.3.1995/282)
Tutkinta sotilasilmailussa

Yksinomaan sotilasilmailua koskevan onnettomuuden ja sen vaaratilanteen tutkinnasta säädetään erikseen. Suuronnettomuus ja sen vaaratilanne tutkitaan kuitenkin tämän lain mukaisesti.

3 §
Suuronnettomuuden määritelmä

Suuronnettomuudella tarkoitetaan tässä laissa onnettomuutta, jota on kuolleiden tai loukkaantuneiden taikka ympäristöön tai omaisuuteen kohdistuneiden vahinkojen määrän taikka onnettomuuden laadun perusteella pidettävä erityisen vakavana.

4 §
Tutkinnan sisältö

Tutkinnassa selvitetään onnettomuuden kulku, syyt ja seuraukset sekä pelastustoimet. Erityisesti selvitetään, onko onnettomuuden tai vaaran aiheuttajina taikka kohteina olleiden laitteiden ja rakenteiden suunnittelussa, valmistuksessa, rakentamisessa sekä käytössä otettu riittävästi huomioon turvallisuusvaatimukset sekä onko valvonta- ja tarkastustoiminta asianmukaisesti järjestetty ja hoidettu. Tarvittaessa on myös selvitettävä mahdolliset puutteet turvallisuutta koskevissa säännöksissä ja määräyksissä.

2 luku

Tutkintaviranomaiset

5 § (3.3.1995/282)
Onnettomuustutkintakeskus

Onnettomuuksien tutkintaa, onnettomuustutkinnan yleistä järjestämistä, suunnittelua ja koulutusta varten oikeusministeriön yhteydessä on onnettomuustutkintakeskus.

Tässä laissa tarkoitetun onnettomuuden tai vaaratilanteen tutkii onnettomuustutkintakeskus tai tutkintalautakunta sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Jos tutkinnan suorittaa onnettomuustutkintakeskus, on onnettomuustutkintakeskuksesta voimassa, mitä tutkintalautakunnasta säädetään.

Tutkintalautakunta asetetaan tarvittaessa kutakin onnettomuustutkintaa varten erikseen. Suuronnettomuuden tutkintalautakunnan asettaa valtioneuvosto. Suuronnettomuuden vaaratilanteen sekä ilmailussa, raideliikenteessä ja vesiliikenteessä tapahtuneen onnettomuuden ja näiden vaaratilanteen tutkintalautakunnan asettaa onnettomuustutkintakeskus. Tutkintalautakunnat toimivat onnettomuustutkintakeskuksen yhteydessä. (31.1.1997/97)

6 § (3.3.1995/282)
Tutkinnan aloittaminen

Onnettomuustutkintakeskuksen tehtävänä on tarvittaessa käynnistää tutkinta. Jos tutkintaa varten asetetaan lautakunta, tutkinta siirtyy lautakunnalle heti sen aloitettua toimintansa.

7 §
Esteellisyys

Tutkintalautakunnan jäsen tai muu tutkintaan osallistuva on esteellinen:

1) jos hän tai hänen lähisukulaisensa on kärsinyt vahinkoa tutkittavana olevassa onnettomuudessa tai hänen lähisukulaisensa on saanut siinä surmansa;

2) jos hän tai hänen lähisukulaisensa voi joutua onnettomuudesta tai siitä aiheutuneesta vahingosta vastuuseen;

3) jos tutkinnasta tai sen tuloksista on odotettavissa erityistä hyötyä tai vahinkoa hänelle tai hänen lähisukulaiselleen; tai

4) jos luottamus hänen puolueettomuuteensa tutkinnassa muusta erityisestä syystä vaarantuu.

Lähisukulaisella tarkoitetaan hallintolain (434/2003) 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettuja henkilöitä. Esteellisyyden vaikutuksesta on voimassa, mitä hallintolain 27, 29 ja 30 §:ssä säädetään. (5.12.2003/1028)

3 luku

Tutkinta

8 § (3.3.1995/282)
Tutkinnan suorittaminen

Tutkinta voidaan suorittaa yhteistoiminnassa samassa asiassa rikos- tai kuolemansyyn tutkintaa suorittavan poliisin kanssa siinä laajuudessa kuin tutkintalautakunta katsoo yhteistoiminnan olevan onnettomuuden syyn tutkinnan kannalta tarkoituksenmukaista.

9 §
Tutkintaedellytysten turvaaminen

Tutkintalautakunnan jäsenillä ja muilla tutkintaan osallistuvilla on oikeus päästä onnettomuuspaikalle sekä toimittaa siellä tutkimuksia.

Tutkintalautakunta saa määrätä onnettomuuspaikan eristettäväksi sekä kieltää onnettomuudessa surmansa saaneiden pois viemisen tai siirtämisen. Määräys tai kielto on kumottava heti, kun se ei ole enää tutkinnan vuoksi tarpeen.

Onnettomuuspaikalla olevia esineitä, joilla saattaa olla merkitystä tutkinnassa, ei saa ilman tutkintalautakunnan tai muun toimivaltaisen viranomaisen lupaa hävittää, viedä pois tai liikutella, ellei siihen ole pakottavaa syytä.

10 §
Asiakirjat ja esineet

Tutkintalautakunnalla on oikeus tarkastaa esineitä sekä perehtyä sellaisiin asiakirjoihin, joilla saattaa olla merkitystä tutkinnassa.

Tutkintalautakunta saa tehdä tarkastettaville esineille kokeita ja irroittaa esineistä osia sekä ottaa näytteitä, milloin se on tutkimusten vuoksi välttämätöntä.

11 §
Kuulustelut

Tutkintalautakunta saa kuulustella jokaista, jolta otaksutaan voitavan saada tutkinnassa tarvittavia tietoja.

Kuulusteluista ja tutkimuksista, jotka poliisi lautakunnan pyynnöstä suorittaa, on soveltuvin osin voimassa, mitä esitutkinnasta rikosasioissa säädetään. (3.3.1995/282)

12 §
Tuomioistuimen virka-apu

Tutkintalautakunnan pyynnöstä voidaan todistajaa ja asiantuntijaa kuulustella siinä alioikeudessa, jossa se sopivasti käy päinsä.

Tutkintalautakunnan pyynnöstä tuomioistuin voi velvoittaa sen, jonka hallussa on tämän lain 10 §:ssä tarkoitettu asiakirja tai esine, luovuttamaan sen tutkintalautakunnan käyttöön. Tuomioistuimen on samalla määrättävä asiakirjan tai esineen palauttamisesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetussa menettelyssä noudatetaan soveltuvin osin, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvussa on säädetty todistelusta. Todistajalle ja asiantuntijalle maksetaan palkkio valtion varoista.

13 §
Muu virka-apu

Viranomaisten ja valtion laitosten on toimialaansa kuuluvissa asioissa tutkintalautakunnan pyynnöstä laadittava sellaisia selvityksiä ja suoritettava sellaisia tutkimuksia, jotka ovat tarpeen tutkinnassa ja joita lautakunta ei voi itse laatia tai suorittaa, sekä annettava lautakunnalle muutakin sen tarvitsemaa virka-apua.

14 §
Oikeus saada tietoja

Tutkintalautakunnalla on oikeus saada viranomaisilta ja valtion laitoksilta tutkinnan toimittamiseksi tarpeelliset tiedot sen estämättä, mitä asiakirjain julkisuudesta tai salassapidosta on säädetty.

4 luku

Tutkintaselostus

15 § (3.3.1995/282)
Tutkintaselostuksen laatiminen

Tutkinnasta laaditaan tutkintaselostus. Tutkintaselostukseen on otettava suositukset sellaisiksi toimenpiteiksi, jotka tutkintalautakunnan käsityksen mukaan ovat tarpeen turvallisuuden lisäämiseksi, onnettomuuksien ehkäisemiseksi, vahinkojen torjumiseksi ja vähentämiseksi sekä pelastuspalvelun tehostamiseksi.

16 § (31.1.1997/97)
Tutkintaselostuksen antaminen ja käsittely

Suuronnettomuuden tutkintaselostus annetaan valtioneuvostolle. Valtioneuvosto päättää, mihin toimenpiteisiin tutkintaselostuksen ja siihen sisältyvien suositusten vuoksi on ryhdyttävä.

Suuronnettomuuden vaaratilanteen samoin kuin ilmailu- sekä raide- ja vesiliikenneonnettomuuden ja näiden vaaratilanteen tutkintaselostus annetaan oikeusministeriölle. Oikeusministeriö toimittaa tutkintaselostuksen toimenpiteitä varten tiedoksi asianosaisille sekä niille viranomaisille ja tahoille, joilla se arvioi olevan erityistä mielenkiintoa asiassa. Erityisestä syystä oikeusministeriö voi antaa tutkintaselostuksen valtioneuvostolle 1 momentissa mainitussa tarkoituksessa.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

17 §
Virkavastuu

Tutkintalautakunnan jäsenet toimivat virkavastuulla.

18 § (21.5.1999/623)

18 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

19 §
Viranhoidosta vapautuminen

Jos tutkintalautakunnan jäsen on valtion virassa tai toimessa, vapautuu hän sen hoitamisesta siksi ajaksi, jona hän osallistuu tutkintaan, paitsi jos tutkintatehtävät voidaan hoitaa oman viran tai toimen ohella.

20 §
Palkkiot ja korvaukset

Tutkintalautakunnan jäsenelle ja asiantuntijalle maksetaan tehtävästään valtioneuvoston vahvistama palkkio ja korvaus.

Tutkintalautakunnan kuulustelemalle maksetaan palkkio ja matkakustannusten korvaus samojen perusteiden mukaan kuin komitean kuulemalle asiantuntijalle.

Edellä 10 §:n 2 momentissa tarkoitetuista toimenpiteistä aiheutuneesta vahingosta suoritetaan valtion varoista täysi korvaus.

21 § (3.3.1995/282)
Tarkemmat säännökset

Tarkemmat säännökset tutkinnasta, onnettomuustutkintakeskuksesta, tutkintalautakunnasta, tutkintaselostuksesta ja tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

22 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 83/84, toisen lvk.miet 11/84, svk.miet 6/85

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

8.9.1989/803:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

HE 58/88, lvk.miet 7/89, svk.miet 84/89

3.3.1995/282:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 282/1995 tuli A:n 60/1996 mukaisesti voimaan 1.3.1996.)

HE 294/94, LiVM 22/94, Neuvoston direktiivi 94/56/ETY; EYVL N:o L 319, 12.12.1994, s. 14

21.4.1995/625:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

12.1.1996/6:

Tämä laki tulee voimaan asetuksella säädettävänä ajankohtana. (L 6/1996 tuli A:n 60/1996 mukaisesti voimaan 1.3.1996.)

HE 107/95, HaVM 5/95, EV 96/95

31.1.1997/97:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

HE 147/1996, HaVM 17/1996, EV 142/1996

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

5.12.2003/1028:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 79/2003, HaVM 6/2003, EV 61/2003

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.