Seurattu SDK 829/2022 saakka.

16.12.1983/995

Laki geologian tutkimuskeskuksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 11.2.2011/167, joka on voimassa 28.2.2011 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Geologian tutkimusta varten on kauppa- ja teollisuusministeriön alainen geologian tutkimuskeskus.

2 §

Geologian tutkimuskeskuksen tehtävänä on suorittaa geologian, geofysiikan ja geokemian tutkimusta sekä niihin liittyviä tehtäviä sen mukaan kuin asetuksella tarkemmin määrätään.

3 § (23.12.1987/1145)

3 § on kumottu L:lla 23.12.1987/1145.

4 §

Geologian tutkimuskeskus voi toimialallaan tulo- ja menoarvion rajoissa tehdä yhteistyötä koskevia sopimuksia yhteisöjen, säätiöiden ja yksityisten henkilöiden kanssa.

5 §

Geologian tutkimuskeskuksella on oikeus periä pyynnöstä suoritetuista selvityksistä, tutkimuksista ja muista palveluista maksuja. Niitä määrättäessä on noudatettava, mitä valtion maksuperusteIaissa (980/73) on säädetty.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1984. Sillä kumotaan geologisesta tutkimuslaitoksesta 21 päivänä joulukuuta 1961 annettu laki (559/61) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Mitä geologisesta tutkimuslaitoksesta on muualla säädetty tai määrätty, koskee tämän lain tultua voimaan vastaavasti geologian tutkimuskeskusta.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 126/83, Talousvaliok. miet. 10/83, Suuren valiok. miet. 89/83

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1987/1145:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

HE 177/87, VaVM 60/87, SuVM 137/87

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.