Seurattu SDK 318/2022 saakka.

20.5.1983/438

Asetus vuokraveneiden turvallisuudesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2010 alkaen. Ks. L:n 1688/2009 voimaantulosäännös.

Kauppa- ja teollisuusministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 9 päivänä kesäkuuta 1939 annetun merilain 8 §:n 2 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 26 päivänä toukokuuta 1967 annetussa laissa (237/67):

1 § (6.6.1997/530)

Tätä asetusta sovelletaan huvikäyttöön vuokralle tarjottavaan miehitettyyn tai miehittämättömään alukseen, jonka rungon suurin pituus on vähintään 2,5 metriä ja enintään 24 metriä sekä tällaisen aluksen käyttöön.

Tätä asetusta ei sovelleta 1 momentissa tarkoitettuun alukseen silloin, kun sitä käytetään muuhun kauppamerenkulkuun, alukseen, jota käytetään kilpailutarkoitukseen, soutuveneeseen, kanoottiin, kajakkiin, polkuveneeseen, purjelautaan eikä koneelliseen lainelautaan, vesiskootteriin ja muihin samantyyppisiin koneellisiin vesikulkuneuvoihin. Asetusta ei myöskään sovelleta sukellusveneeseen, ilmatyynyalukseen eikä kantosiipialukseen.

2 § (6.6.1997/530)

Vuokraveneet jaetaan luokkiin seuraavasti:

I luokka: yli 5,5 metrin pituiset purje- ja moottoriveneet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi avomerellä;

II luokka: yli 5,5 metrin pituiset purje- ja moottoriveneet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi saaristossa ja sisävesillä, sekä enintään 5,5 metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho on yli 15 kW; sekä

III luokka: enintään 5,5 metrin pituiset moottoriveneet, joiden moottorin teho on yli 5 mutta enintään 15 kW, ja enintään 5,5 metrin pituiset purjeveneet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi sisävesillä.

3 §

Vuokranantajan on pidettävä vuokravene merikelpoisena, riittävästi varustettuna sekä muutoinkin asianmukaisessa kunnossa.

Vuokraveneen rakenteen, lujuuden, vakavuuden ja ohjattavuuden on oltava sellaiset, että vene on turvallinen niillä kulkuvesillä, joilla se on tarkoitettu käytettäväksi.

4 § (6.6.1997/530)

Vuokranantajan on peruskatsastettava vuokravene ennen sen käyttöönottoa.

Peruskatsastuksen jälkeen vuokraveneelle on suoritettava määräaikaiskatsastus I luokassa kahden vuoden välein ja II luokassa viiden vuoden välein. Luokkaan III kuuluvalle vuokraveneelle suoritetaan vain pistokoeluontoisia tarkastuksia.

Katsastuksen suorittaa merenkulkulaitos. Jollei katsastuksessa ole ilmennyt mitään syytä muistutukseen, antaa katsastaja vuokraveneelle merenkulkuhallituksen hyväksymän kaavan mukaisen katsastustodistuksen, joka on säilytettävä veneessä näkyvällä paikalla.

5 § (6.6.1997/530)

Vuokraveneiden miehistö ja suurin sallittu matkustajamäärä määrätään katsastuksen yhteydessä. Siitä on tehtävä merkintä katsastustodistukseen. Matkustajamäärää ei ilman merenkulkuhallituksen yksittäistapauksissa antamaa lupaa saa vahvistaa 12 matkustajaa suuremmaksi.

Miehistö- ja matkustajamäärä on pysyvästi merkittävä näkyvään paikkaan vuokraveneessä.

6 §

Yli 12 metrin pituisten tai erityiskäyttöön, kuten kansainvälisille matkoille tai valtameripurjehdukseen, tarkoitettujen vuokraveneiden on täytettävä I luokkaan kuuluvien veneiden varustuksesta annettujen säännösten ja määräysten vaatimukset sekä merenkulkuhallituksen vuokraveneen käyttötarkoituksen perusteella mahdollisesti asettamat muut vaatimukset.

7 §

Vuokraveneen koneiston, polttoainesäiliöiden, sähkö-, lämmitys- ja ohjauslaitteiden sekä navigointi-, palonsammutus-, tyhjennys- ja hengenpelastusvarusteiden on täytettävä merenkulkuhallituksen antamien määräysten vaatimukset.

Vuokraveneen nestekaasulaitteiden ja niiden asennuksen on täytettävä niitä koskevien säännösten ja määräysten vaatimukset. Todistus tästä on oltava kiinnitettynä veneeseen näkyvään paikkaan.

8 §

Vuokravene on varustettava yhteentörmäämisen ehkäisemiseksi merellä hyväksyttyjen kansainvälisten sääntöjen (SopS 30/77) mukaisilla valoilla, merkkikuvioilla ja merkinantolaitteilla.

9 §

Luokkaan I ja II kuuluvaa vuokravenettä ei saa luovuttaa henkilölle, joka ei ole täyttänyt 15 vuotta, eikä myöskään henkilölle, jolla ei ole veneen käyttöön tarvittavaa kykyä ja taitoa.

Luokkaan III kuuluvaa vuokravenettä ei saa luovuttaa henkilölle, jolla ei ole sen käyttöön tarvittavaa kykyä ja taitoa, jos siitä on ilmeistä vaaraa hänelle itselleen tai toiselle henkilölle.

10 § (6.6.1997/530)

Miehitettynä vuokratun vuokraveneen kuljettajan tulee olla vähintään 18 vuoden ikäinen ja hänellä tulee olla merenkulkulaitoksen antama todistus siitä, että hän tuntee vesiliikennelain (463/1996) ja -asetuksen (124/1997) säännökset, meriteiden säännöt sekä yhteentörmäämisen ehkäisemisestä sisäisillä kulkuvesillä (Sisävesisäännöt 1978) annetun asetuksen (252/1978) säännökset, merimerkit, merikartan, kompassin, suuntimisen, suuntien asettamisen ja laivapäiväkirjan pitämisen sekä tarpeellisin osin merilain (674/1994) ja muut aluksen päällikköä koskevat säännökset. Lisäksi hänellä tulee olla todistus hyväksytystä ensiapukurssista ja hänen tulee osoittaa omaavansa riittävän kokemuksen vuokraveneen kuljettamiseen.

Jos vuokraveneen moottorin teho on yli 350 kW, tulee vuokraveneen kuljettajalla olla katsastajan antama todistus siitä, että hänellä on riittävät tiedot polttomoottoreiden rakenteesta, hoidosta ja käytöstä samoin kuin tärkeimmistä niitä koskevista säännöksistä.

11 §

Yli 12 metrin pituista vuokravenettä ei saa vuokrata miehittämättömänä, ellei veneen käyttäjä osoita, että hän täyttää 10 §:ssä säädetyt vaatimukset.

12 §

Yli 12 matkustajalle vahvistetun vuokraveneen miehistön lukumäärään ja pätevyyksiin sovelletaan aluksen miehityksestä ja laivahenkilökunnan pätevyydestä annetun asetuksen (250/1984) säännöksiä. (6.6.1997/530)

Kansainvälisille matkoille ja valtameripurjehdukseen käytettävien vuokraveneiden miehistön lukumäärän ja pätevyyden määrää merenkulkuhallitus.

13 §

Merenkulkuhallitus valvoo tämän asetuksen noudattamista ja antaa tarkempia määräyksiä sen soveltamisesta.

Merenkulkuhallitus voi, milloin tämän asetuksen noudattaminen yksittäistapauksessa johtaisi ilmeiseen kohtuuttomuuteen, hakemuksesta myöntää poikkeuksia tämän asetuksen säännösten noudattamisesta.

14 §

Tässä asetuksessa tarkoitetuista katsastuksista aiheutuvista vuokranantaja suoritettavista palkkioista ja maksuista säädetään erikseen.

15 §

Joka rikkoo tämän asetuksen säännöksiä, on tuomittava veneenvuokrausrikkomuksesta sakkoon, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1983.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

6.6.1997/530:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä kesäkuuta 1997.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.