Seurattu SDK 372/2020 saakka.

25.2.1983/201

Asetus työtuomioistuimesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministerin esittelystä säädetään työtuomioistuimesta 31 päivänä heinäkuuta 1974 annetun lain (646/74) 47 §:n nojalla:

1 §

Työtuomioistuimen tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty, tehdä tarpeellisiksi katsomiaan esityksiä toimialaansa koskevan lainsäädännön kehittämiseksi.

2 §

Presidentin tehtävänä on sen lisäksi, mitä työtuomioistuimesta annetussa laissa (646/74) on säädetty:

1) huolehtia siitä, että työtuomioistuimelle kuuluvat tehtävät tulevat asianmukaisesti ja joutuisasti hoidetuiksi ja että toimituskirjat annetaan viivytyksettä asianosaisille;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta työtuomioistuimen ratkaisuissa ja lausunnoissa; sekä

3) huolehtia siitä, että työtuomioistuimen tärkeimmät ratkaisut sopivalla tavalla julkaistaan.

3 § (23.11.2006/1029)

Työtuomioistuinneuvoksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä työtuomioistuimessa annetussa laissa on säädetty, omalta osaltaan huolehtia työtuomioistuimen lainkäytön joutuisuudesta ja laintulkinnan yhdenmukaisuudesta.

4 § (19.12.1997/1223)

Sihteerin tehtävänä on toimia esittelijänä työtuomioistuimessa. Presidentti voi määrätä sihteerin esittelijän tehtävien ohella vastaamaan ja huolehtimaan hallinto- ja talousasioiden hoitamisesta.

4 a § (6.7.2000/669)

4 a § on kumottu A:lla 6.7.2000/669.

5 § (15.4.1988/330)

Työtuomioistuimessa on osastosihteerin, toimistosihteerin, vahtimestarin, konekirjoittajan ja toimistovirkailijan virkoja. Työtuomioistuimessa voi lisäksi olla tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Edellä 1 momentissa mainitun henkilökunnan tehtävät määrää presidentti, jollei niistä ole määrätty työjärjestyksessä.

6 § (24.9.2015/1244)

Edellä 5 §:ssä tarkoitetut virkamiehet nimittää ja työsopimussuhteisen henkilöstön ottaa palvelukseen työtuomioistuimen presidentti.

7 § (24.9.2015/1244)

Työtuomioistuimen presidentti voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tätä pidemmäksi ajaksi myönnettävästä virkavapaudesta päättää korkein oikeus.

Virkavapauden työtuomioistuinneuvokselle, sihteerille ja muille virkamiehille myöntää työtuomioistuimen presidentti.

8 § (23.11.2006/1029)

Presidentin ollessa estyneenä enintään kolmen kuukauden ajan hänen tehtäviään hoitaa työtuomioistuinneuvos. Tämänkin ollessa estyneenä tai presidentin ollessa kolmea kuukautta pitemmän ajan virasta vapaana samoin kuin presidentin viran ollessa avoinna tasavallan presidentti määrää viran hoitajan.

9 § (15.4.1988/330)

Avoinna olevan työtuomioistuinneuvoksen viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää oikeusministeriö. Avoinna olevan 7 §:n 2 momentissa tarkoitetun viran väliaikaisen hoitajan ottamisesta päättää se viranomainen, joka myöntää siitä virkavapautta.

10 § (19.12.1997/1223)

Työnantajayhdistysten samoin kuin ammattiyhdistysten keskusjärjestöjen esityksestä työtuomioistuimesta annetun lain 2 §:n 3 momentissa tarkoitetuiksi kahdeksaksi työsuhteisiin perehtyneeksi jäseneksi ja heidän varajäsenikseen ehdotettujen keskuudessa on oltava teollisuuden, maatalouden ja palvelualan työsuhteisiin perehtyneitä henkilöitä.

11 § (24.9.2015/1244)

11 § on kumottu A:lla 24.9.2015/1244.

12 §

Työtuomioistuimen tuomio- ja päätöstaltiot samoin kuin asianosaisille annettavat kappaleet tuomiota ja päätöstä allekirjoittaa se puheenjohtaja, jonka johdolla asia on ratkaistu.

Asianosaisille annettavat kappaleet työtuomioistuimen tuomiota tai päätöstä on varustettava työtuomioistuimen sinetillä.

13 §

Tarkempia määräyksiä henkilökunnan tehtävistä annetaan työjärjestyksessä.

Työjärjestys on lähetettävä tiedoksi oikeusministeriölle. (19.12.1997/1223)

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1983.

Tällä asetuksella kumotaan työtuomioistuimesta 15 päivänä marraskuuta 1974 annettu asetus (842/74) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.4.1988/330:

Tämä asetus tulee voimaan 19 päivänä huhtikuuta 1988.

7.4.1989/333:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989.

19.12.1997/1223:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

6.7.2000/669:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

23.11.2006/1029:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

24.9.2015/1244:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2015.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.