Seurattu SDK 834/2023 saakka.

20.8.1982/630

Asetus Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivasta Helsingin kriminaalipoliittisesta instituutista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 8.12.2022/1016, joka on voimassa 1.1.2023 alkaen.

Oikeusministerin esittelystä säädetään Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta 9 päivänä heinäkuuta 1982 annetun lain (582/82) 6 §:n nojalla;

Instituutin henkilökunta ja sen tehtävät
1 § (21.8.1987/712)

Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivassa Helsingin kriminaalipoliittisessa instituutissa on sopimuspalkkainen johtajan virka.

Instituutissa on erikoistutkijan, suunnittelijan ja toimistosihteerin virkoja. Tulo- ja menoarvion rajoissa instituutissa voi olla myös muita vakinaisia virkamiehiä sekä lisäksi tilapäisiä virkamiehiä ja työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Edellä tarkoitetun henkilökunnan lisäksi instituutissa voi olla Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin nimittämiä tilapäisiä asiantuntijoita.

2 §

Instituutin johtajan tehtävät on määrätty Suomen hallituksen ja Yhdistyneiden Kansakuntien välillä Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen (SopS 42/82), jäljempänä sopimus, 3 artiklan B kappaleen 1 kohdassa.

3 §

Instituutin johtajan ollessa estynyt hoitaa hänen tehtäviään, jollei johtajalle ole erikseen määrätty viransijaista, virassa vanhin erikoistutkija tai, tämänkin ollessa estynyt, virassa vanhin suunnittelija.

Johtajan poissa ollessa ei ilman painavia syitä saa tehdä sellaista ratkaisua tai päättää sellaisesta toimenpiteestä, joka saattaa poiketa instituutin toiminnassa aikaisemmin noudatetuista periaatteista.

Henkilökunnan kelpoisuusehdot
4 §

lnstituutin johtajalta ja erikoistutkijalta vaaditaan ylempi korkeakoulututkinto sekä kriminaalipolitiikan ja- kriminologisen tutkimuksen hyvä tuntemus. Instituutin johtajalta vaaditaan lisäksi perehtyneisyyttä hallintoon sekä kansainväliseen yhteistyöhön instituutin toimialalla.

Suunnittelijalta vaaditaan virkaan soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemusta instituutin toimialan suunnittelutehtävissä tai viran hoitamisessa tarvittava erityinen kielitaito. (21.8.1987/712)

5 § (21.8.1987/712)

Instituutin muulla kuin 4 §:ssä tarkoitetulla virkamiehellä tulee olla sellainen taito ja kyky, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

Tilapäisten virkamiesten ja työsopimussuhteessa olevien työntekijöiden kelpoisuusehdoista on voimassa, mitä kelpoisuusehdoista vastaavaan vakinaiseen virkaan on säädetty.

Henkilökunnan ottaminen ja virkavapaus (21.8.1987/712)
6 § (21.8.1987/712)

Instituutin johtajan ja muiden vakinaisten virkamiesten nimittämisestä on säädetty Yhdistyneiden Kansakuntien kanssa Yhdistyneiden Kansakuntien yhteydessä toimivan Helsingin kriminaalipoliittisen instituutin perustamisesta tehdyn sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä sekä sopimuksen soveltamisesta annetun lain muuttamisesta annetussa laissa (710/87).

Johtaja nimitetään määräajaksi, enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Johtajan virka täytetään sitä haettavaksi julistamatta.

7 § (21.8.1987/712)

Oikeusministeriö ottaa erikoistutkijan ja suunnittelijan viran haltijoita vastaavan työsopimussuhteisen henkilökunnan, jos työsopimussuhde on tarkoitettu kestämään yli neljä kuukautta.

Instituutin johtaja voi käytettävissä olevien määrärahojen puitteissa ottaa tilapäisiä virkamiehiä ja muun kuin 1 momentissa tarkoitetun työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan.

8 §

Virkavapautta instituutin johtajalle myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi oikeusministeriö ja sitä pitemmäksi ajaksi valtioneuvosto.

Virkavapautta muulle virkamiehelle sekä vapautuksen työtehtävistä työsopimussuhteiselle henkilökunnalle myöntää enintään kolmeksi kuukaudeksi johtaja ja sitä pitemmäksi ajaksi oikeusministeriö. (21.8.1987/712)

9 § (21.8.1987/712)

9 § on kumottu A:lla 21.8.1987/712.

Erinäisiä säännöksiä
10 §

Instituutilla on oikeus ottaa vastaan tarkoitusperiensä edistämiseksi tarkoitettuja avustuksia ja lahjoituksia. Niistä pidetään erillisiä tilejä.

11 §

Sopimuksen 3 artiklan A kappaleen 1 kohdassa tarkoitettu neuvottelukunta voi valita keskuudestaan yhden tai useamman varapuheenjohtajan.

Neuvottelukunta on päätösvaltainen, kun kokouksen puheenjohtajan lisäksi on läsnä vähintään yksi Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerin määräämä jäsen ja kaksi valtioneuvoston määräämää jäsentä.

Neuvottelukunta voi jakautua instituutin johtosäännön nojalla jaostoihin neuvottelukunnalle kuuluvien asioiden valmistelua varten.

12 §

Neuvottelukunnan suomalaiselle jäsenelle ja instituutin henkilökuntaan kuulumattomalle suomalaiselle asiantuntijalle suoritettavasta matkakustannuksen korvauksesta, päivärahasta ja kokouspalkkiosta on voimassa, mitä valtion komiteoista on määrätty. Kokouspalkkio suoritetaan kuitenkin kokousajankohdasta riippumatta sen suuruisena kuin kokonaan virka-ajan ulkopuolella pidetyistä kokouksista on määrätty.

Neuvottelukunnan puheenjohtajalle, ulkomaalaiselle jäsenelle ja asiantuntijalle suoritettavan matkakustannuksen korvauksen ja palkkion määrää instituutti.

13 §

Oikeusministeriön on toimitettava sopimuksen 3 artiklan B kappaleen 1 kohdassa tarkoitetut toimintasuunnitelma, vuosikertomus ja ehdotus instituutin tulo- ja menoarvioksi ulkoasiainministeriölle Yhdistyneiden Kansakuntien sihteeristölle edelleen toimittamista varten.

14 §

Instituutin toiminnasta ja hallinnosta voidaan antaa tarkemmat määräykset johtosäännössä, jonka oikeusministeriö vahvistaa instituutin johtajan esityksestä.

15 § (23.11.2000/988)

15 § on kumottu A:lla 23.11.2000/988.

16 § (21.8.1987/712)

16 § on kumottu A:lla 21.8.1987/712.

Voimaantulo
17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä instituutin toiminnan aloittamiseksi tarvittaviin toimiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.8.1987/712:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988 kuitenkin siten, että asetuksen 1 §:n 1 ja 3 momentti sekä 6 §:n 2 momentti tulevat voimaan 1 päivänä lokakuuta 1987.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin instituutin johtajan viran täyttämiseksi.

23.11.2000/988:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.