Seurattu SDK 66/2023 saakka.

8.4.1982/264

Asetus vakuutusoikeudesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.5.2003 alkaen. Ks. L 132/2003.

Oikeusministerin esittelystä säädetään vakuutusoikeudesta 17 päivänä tammikuuta 1958 annetun lain (14/58) 12 §:n nojalla:

Vakuutusoikeuden tehtävät
1 §

Vakuutusoikeuden tehtävänä on sen lisäksi, mitä muutoin on säädetty:

1) antaa viranomaisille niiden pyytämiä lausuntoja;

2) huolehtia siitä, että vakuutusoikeuden tärkeimmät ratkaisut sopivalla tavalla julkaistaan;

3) laatia tilastoa käsittelemistään asioista;

4) toimittaa ennen maaliskuun loppua oikeusministeriölle ja korkeimmalle oikeudelle kertomus edellisen vuoden toiminnasta; sekä (9.12.1988/1052)

5) kohta on kumottu A:lla 9.12.1988/1052.

6) vahvistaa tarvittaessa niiden lomakkeiden kaavat, joille ilmoitus, lääkärinlausunto ja muu asiakirja on vakuutusoikeuden toimialaan kuuluvissa asioissa laadittava.

Henkilöstöä koskevia säännöksiä
1 a § (22.4.1999/507)

Vakuutusoikeudessa voi olla vakuutusoikeudesta annetun lain (14/1958) 2 §:ssä mainittujen virkojen lisäksi kansliapäällikön virka ja muita virkoja sekä työsopimussuhteessa olevaa henkilökuntaa.

Kelpoisuusvaatimuksena kansliapäällikön virkaan on oikeustieteen kandidaatin tutkinto sekä perehtyneisyys tuomarin tehtäviin tai hallintoon.

1 b § (6.7.2000/668)

1 b § on kumottu A:lla 6.7.2000/668.

2 §

1 momentti on kumottu A:lla 6.7.2000/668.

2 momentti on kumottu A:lla 9.12.1988/1052.

Nimittämisestä virkamieheksi määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää ja työsopimussuhteessa olevan henkilökunnan ottaa vakuutusoikeus. (4.10.1996/706)

3 § (4.10.1996/706)

Virkamiehellä, jonka kelpoisuusvaatimuksia ei ole laissa tai asetuksessa erikseen säädetty, tulee olla sellainen kyky ja taito, jota viran menestyksellinen hoitaminen edellyttää.

4 § (4.10.1996/706)

Vakuutusylituomari voi ottaa virkavapautta enintään 30 päivää vuodessa. Tämän yli menevältä ajalta virkavapauden myöntää korkein oikeus.

Vakuutusoikeus myöntää alle vuoden pituisen virkavapauden vakuutustuomarille. Vuodeksi tai sitä pidemmäksi ajaksi virkavapauden myöntää korkein oikeus. Määräajaksi nimitetylle vakuutustuomarille myönnetään virkavapautta samassa järjestyksessä kuin vakinaisen vakuutustuomarin viran haltijalle. (6.7.2000/668)

Virkavapauden muille virkamiehille myöntää vakuutusylituomari.

5 § (6.7.2000/668)

5 § on kumottu A:lla 6.7.2000/668.

Virkamiesten tehtävät
6 §

Vakuutusylituomarin tulee sen lisäksi, mitä vakuutusoikeudesta annetussa laissa (14/58) on säädetty:

1) vastata vakuutusoikeudelle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoidosta;

2) valvoa oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta vakuutusoikeuden ratkaisuissa;

3) allekirjoittaa viranomaiselle menevät lausunnot ja kirjeet;

4) määrätä puheenjohtaja ja jäsenet sekä esittelijät eri jaostoille:

5 kohta on kumottu A:lla 22.4.1999/507.

6) määrätä yksi osastosihteereistä toimimaan tiedotus- ja koulutussihteerinä;

7) antaa tarpeen vaatiessa vakuutusoikeuden jäsenelle tai esittelijänä toimivalle virkamiehelle lupa virka-aikana työskennellä virkahuoneiston ulkopuolella; sekä

8) tarvittaessa neuvotella sosiaalivakuutusalan asiantuntijoiden kanssa alan kysymyksistä.

Vakuutusylituomari voi toimia jaoston puheenjohtajana siinä määrin kuin hänen muut tehtävänsä sen sallivat. (4.10.1996/706)

6 a § (6.7.2000/668)

Kansliapäällikkö huolehtii vakuutusylituomarin ohjeiden mukaan vakuutusoikeuden hallinnosta sekä valmistelee ja esittelee hallintojaoston ja vakuutusylituomarin ratkaistaviksi kuuluvat hallinto- ja talousasiat sekä tuomareiden nimittämisestä annetun lain (205/2000) 9 §:ssä mainitun lausunnon, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Kansliapäällikkö toimii tarvittaessa vakuutusoikeuden käsiteltäviksi määrättyjen sosiaaliturva-asioiden esittelijänä.

7 § (22.4.1999/507)

Kansliapäällikön ja vakuutussihteerin tulee toimia vakuutusoikeuden määräyksestä oikeuden lakimiesjäsenenä ja esiteltävissään asioissa määräyksettäkin oikeuden kolmantena lakimiesjäsenenä.

8 § (9.12.1988/1052)

Virkamiesten tehtävistä määrätään lisäksi työjärjestyksessä.

Erinäisiä säännöksiä
9 §

Vakuutusoikeuden lakimiesjäsen ei saa osallistua sellaisen vakuutus- tai muun laitoksen toimintaan, jonka toimialaan kuuluvia asioita vakuutusoikeus käsittelee. Maallikkojäsen saa osallistua muun paitsi sellaisen laitoksen toimintaan, jonka toimialaa koskevan lain nojalla hänet on jäseneksi määrätty.

Valtuuskunnan, edustajiston, hallintoneuvoston ja muun sitä vastaavan elimen jäsenyyttä ei pidetä 1 momentissa tarkoitettuna osallistumisena laitoksen toimintaan.

10 §

Täysistunnossa asian käsittelyyn osallistuvista lääkäri- ja muista maallikkojäsenistä saa äänestää yhteensä enintään niin monta jäsentä kuin äänestykseen osallistuu vakuutustuomareita.

Jos lääkäri- ja muita maallikkojäseniä on täysistunnossa enemmän kuin vakuutustuomareita, vakuutusylituomari ratkaisee, ketkä heistä saavat osallistua äänestykseen. Asian koskiessa lääkeopillista seikkaa lääkärijäsenten lukumäärää ei kuitenkaan vähennetä, ellei lääkärijäseniä yhteensä olisi äänestyksessä useampia kuin vakuutustuomareita. Lääkäri- ja muista maallikkojäsenistä osallistuvat äänestykseen ensi sijassa ne, joiden edustamaan alaan asia lähinnä kuuluu. Äänestykseen tulee osallistua yhtä monta työnantaja- ja työntekijäjäsentä.

11 §

Vakuutusoikeuden muilla kuin kuukausipalkkaisilla maallikkojäsenillä ja heidän varajäsenillään on oikeus saada valtion varoista toimestaan istuntopäiviltä palkkio sekä päivärahaa ja matkakustannusten korvausta niiden perusteiden mukaan. jotka oikeusministeriö vahvistaa.

12 § (9.12.1988/1052)

12 § on kumottu A:lla 9.12.1988/1052.

13 § (4.10.1996/706)

Tarkemmat määräykset asioiden käsittelystä ja toiminnan muusta järjestelystä annetaan vakuutusoikeuden työjärjestyksessä, jonka vakuutusoikeus vahvistaa.

Vakuutusoikeuden on toimitettava työjärjestys tiedoksi oikeusministeriölle ja korkeimmalle oikeudelle.

Voimaantulo
14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982.

Tällä asetuksella kumotaan vakuutusoikeudesta 31 päivänä tammikuuta 1958 annettu asetus (42/58) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

9.12.1988/1052:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä joulukuuta 1988.

4.10.1996/706:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1996.

22.4.1999/507:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1999.

6.7.2000/668:

Tämä asetus tulee voimaan 12 päivänä heinäkuuta 2000.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.