Seurattu SDK 542/2020 saakka.

4.12.1981/839

Asetus tapaturmalautakunnasta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 25.8.2005/686, joka on voimassa 1.1.2006 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 20 päivänä elokuuta 1948 annetun tapaturmavakuutuslain 53 §:n 6 momentin nojalla, sellaisena kuin se on 10 päivänä heinäkuuta 1981 annetussa laissa (526/81):

1 §

Tapaturmavakuutuslain (608/48) 53 §:ssä tarkoitettu tapaturmalautakunta, jäljempänä lautakunta toimii ensimmäisenä muutoksenhakuelimenä sille lakisääteisen tapaturmavakuutuksen piiriin kuuluvissa asioissa.

Lautakunta käsittelee myös tapaturmavakuutuslain 43 §:ssä tarkoitetut alistusasiat.

Lautakunta toimii lisäksi muutoksenhakuelimenä sotilastapaturmalaissa (1211/90) ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maaatalousyrittäjille annetussa laissa (118/91) tarkoitetuissa asioissa siten kuin näissä laeissa erikseen säädetään. (26.4.1991/745)

2 §

Lautakunnan kokoonpanosta, toimikaudesta ja jäsenten kelpoisuusehdoista on säädetty tapaturmavakuutuslain 53 §:ssä. Mitä sanotussa pykälässä on säädetty jäsenen kelpoisuusehdoista, koskee myös hänen varamiestään,

Jos lautakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varamies eroaa tai kuolee toimikauden aikana, määrätään hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, jäsen tai varamies.

3 § (26.4.1991/745)

Lautakunnassa on esittelijöitä ja toimistohenkilökuntaa. Esittelijöiden tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittaneita. Esittelijän ottaa ja vapauttaa 5 §:ssä tarkoitettu hallintojaosto, joka myös päättää esittelijän palvelussuhteen ehdoista. Lautakunnan puheenjohtaja ottaa ja vapauttaa toimistohenkilökunnan ja päättää sen palvelussuhteen ehdoista.

4 §

Lautakunta toimii jaostoittain, jollei asiaa sen mukaan kuin jäljempänä säädetään ole käsiteltävä täysistunnossa.

5 §

Hankintoasiat käsitellään hallintojaostossa. Sen puheenjohtajana toimii lautakunnan puheenjohtaja ja muina jäseninä lautakunnan varapuheenjohtajat sekä kolme työmarkkinajäsentä, joista yhden ovat nimenneet työnantajajärjestöjen edustajat, yhden työntekijä ja toimihenkilöjärjestöjen edustajat ja yhden maatalousyrittäjien järjestöjen edustajat keskuudestaan. (21.5.1982/376)

Hallintojaosto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja ja vähintään puolet muista jäsenistä on kokouksessa läsnä.

6 §

Muutoksenhaku- ja alistusasioita käsittelevät jaostot määrää lautakunta.

Jaostoon kuuluu puheenjohtaja, lakimiesjäsen, lääkärijäsen ja kaksi työmarkkinajäsentä, joista toinen on työnantajajäsen ja toinen työntekijä- ja toimihenkilöjäsen, sekä maatalousyrittäjäjäsen. (26.4.1991/745)

Jaoston päätösvaltaisuuden edellytyksenä on se, että puheenjohtajan lisäksi läsnä ovat tapaturmavakuutuslain mukaisissa asioissa työmarkkinajäsenet, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain (1026/81) ja sairausvakuutuslain mukaisen omavastuuajan korvaamisesta maatalousyrittäjille annetun lain mukaisissa asioissa maatalousyrittäjäjäsen sekä sotilastapaturmalain mukaisissa asioissa työmarkkinajäsenet ja maatalousyrittäjäjäsen. Mikäli asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös lääkärijäsenen olla läsnä. (26.4.1991/745)

Jaosto on päätösvaltainen myös silloin, kun läsnä ovat puheenjohtaja ja vähintään kaksi muuta jäsentä, jos kaikki 2 momentin mukaisesti jaostoon kuuluvat ovat kirjallisesti ennen kokousta yhtyneet esittelijän esitykseen ja tällä kannalla ovat myös läsnäolevat. (26.4.1991/745)

7 § (26.4.1991/745)

Jos lautakunnassa ratkaistavalla asialla on periaatteellista merkitystä tai jos jaoston ratkaisu tulisi poikkeamaan aikaisemmasta käytännöstä, jaosto voi päättää tai lautakunnan puheenjohtaja määrätä asian käsiteltäväksi lautakunnan täysistunnossa.

Täysistunnossa on käsiteltävä lautakunnan työjärjestystä koskevat asiat.

Täysistunto on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista jäsenistä on läsnä. Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on lisäksi se, että läsnä on vähintään yksi työnantajajäsen, yksi työntekijä- ja toimihenkilöjäsen sekä yksi maatalousyrittäjäjäsen. Mikäli asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, tulee myös lääkärijäsenen olla läsnä.

8 § (26.3.1999/378)

8 § on kumottu A:lla 26.3.1999/378.

9 §

Lautakunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.

Lautakunnan jaosto kokoontuu jaoston puheenjohtajan kutsusta.

10 §

1 momentti on kumottu A:lla 26.3.1999/378.

Lautakunnassa käsiteltävien asioiden valmistelusta huolehtivat esittelijät.

11 §

Asiat päätetään lautakunnan täysistunnossa ja jaoston kokouksessa esittelystä. Esittelijän on tehtävä kirjallinen muistio, joka sisältää ratkaisuehdotuksen.

Kun asiasta on neuvoteltu, jäsenten on puheenjohtajan osoittamassa järjestyksessä lausuttava mielipiteensä. Milloin asian ratkaiseminen olennaisesti riippuu lääketieteellisestä kysymyksestä, lääkärijäsenen on lausuttava mielipiteensä ensimmäiseksi.

12 § (26.3.1999/378)

12 § on kumottu A:lla 26.3.1999/378.

13 §

Lautakunnan ja sen jaoston kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa.

Päätös laaditaan pöytäkirjasta erillään.

14 §

Pöytäkirjan allekirjoittaa kokouksen puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä.

Lautakunnan päätöksen allekirjoittaa esittelijä.

Lautakunnalta pyydetyn lausunnon allekirjoittaa puheenjohtaja ja varmentaa esittelijä.

15 §

Asiat käsitellään siinä järjestyksessä, jossa ne ovat saapuneet, jollei erityisestä syystä muuta johdu.

16 §

Lautakunnan puheenjohtaja vastaa lautakunnalle kuuluvien tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoidosta. Hänen on erityisesti valvottava oikeusperiaatteiden soveltamisen ja laintulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

17 § (26.3.1999/378)

Tapaturmalautakunnalla on oikeus saada virka-apua viranomaisilta.

18 §

Lautakunnan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia varten tarvittavat varat Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto r.y. perii vakuutuslaitoksilta. Kustannukset jaetaan vakuutuslaitosten kesken kalenterivuosittain lautakunnassa vireille tulleiden kunkin laitoksen asioiden lukumäärän mukaisessa suhteessa. Kukin laitos maksaa kuitenkin vähintään tapaturmavakuutuslain 53 §:n 5 momentissa mainitun määrän.

Lautakunnan puheenjohtajan palvelussuhteen ehdot, jäsenten palkkiot, talousarvion ja tilinpäätöksen vahvistaa Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto r.y.

19 §

Muut määräykset lautakunnan toiminnasta annetaan lautakunnan työjärjestyksessä, jonka sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaa Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto r.y:tä kuultuaan.

20 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Lautakunta voidaan asettaa ennen tämän asetuksen voimaantuloa ja se voi päättää esittelijöiden ja muun henkilökunnan ottamisesta sekä muista toimenpiteistä, jotka ovat tarpeen lautakunnan toiminnan aloittamiseksi asetuksen tullessa voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.5.1982/376:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

26.4.1991/745:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1991.

26.3.1999/378:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.