Seurattu SDK 511/2021 saakka.

13.2.1981/137

Merimiesten palkkaturva-asetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut. Ks. Merimiesten palkkaturvaL 1108/2000.

Työvoimaministerin esittelystä säädetään 21 päivänä joulukuuta 1979 annetun merimiesten palkkaturvalain (927/79) 6 §:n 2 momentin ja 18 §:n nojalla:

1 § (18.12.1995/1476)

Merimiesten palkkaturvalain (927/79) 4 §:n 1 momentissa tarkoitettua kuulemista varten on työnantajalle tai, jos tämä on asetettu konkurssiin, konkurssipesän hallinnolle varattava aikaa selityksen antamiseen kolmesta 14 päivään. Hakemuksesta voidaan selityksen antamisaikaa pidentää 21 päivään. Työntekijälle on varattava sama aika vastaselityksen antamiseen.

2 §

Ulosottomies ja konkurssihallinto tai muu työnantajan pesän selvityselin ovat velvollisia antamaan merimiesten palkkaturva-asiaa hoitavalle työvoimaviranomaiselle kaikki ne tiedot jotka ovat tarpeen merimiesten palkkaturvalain täytäntöönpanoa varten.

Ulosottomies on myös velvollinen ilmoittamaan, onko työntekijän saatava ulosmitattuna tai palkanpidätysmääräyksen kohteena.

3 §

Lääninveroviraston on pyynnöstä ilmoitettava palkkaturva-asiaa hoitavalle työvoimaviranomaiselle, onko työnantaja jättänyt ajallaan tilittämättä säädetyt ennakonpidätykset ja työnantajan sosiaaliturvamaksut, sekä annettava tälle virka-apua palkkaturvapäätöksen tekemiseen tarvittavien muiden merimiesten palkkaturvalain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi työnantajan kirjanpidosta. (18.12.1995/1476)

Työnantajan on 1 momentissa mainitussa tapauksessa lääninveroviraston asianomaisen virkamiehen kehotuksesta esitettävä tarkastettavaksi kirjanpitonsa sanotussa momentissa tarkoitettujen tietojen tarkistamiseksi.

4 § (30.12.1992/1592)

Palkkaturva on maksettava työntekijän osoittamalle pankkitilille tai hänen ilmoittamaansa osoitteeseen postisiirron välityksellä viikon kuluessa palkkaturvapäätöksestä.

Konkurssipesän oikeudesta hakea palkkaturvaa työntekijöiden lukuun on voimassa, mitä palkkaturva-asetuksen mitä palkkaturva-asetuksen 7 a, 7 b ja §:ssä säädetään. (18.12.1995/1476)

5 § (18.12.1995/1476)

Uudenmaan läänin työvoimapiirin toimisto edustaa valtiota merimiesten palkkaturvaan liittyvissä oikeudenkäynneissä ja huolehtii merimiesten palkkaturvan maksamiseen perustuvan valtion saatavan perimisestä. Työministeriö voi pidättää näitä tehtäviä hoitoonsa jonkin asian tai asiaryhmän osalta.

Työvoimapiirin toimistolla on oikeus saada virka-apua valtion puhevallan käyttämiseen konkursseissa ja niistä johtuvissa oikeudenkäynneissä tai muissa perimiseen liittyvissä asioissa perimis- ja asianvalvontatehtäviä hoitavilta lääninverovirastoilta tai verohallitukselta.

6 § (18.12.1995/1476)

Työministeriö voi myöntää merimiesten palkkaturvalain 6 §:n 3 momentissa tarkoitetun lykkäyksen maksun suoritukselle tai vapauttaa työnantajan tai muun maksuvelvollisen kokonaan tai osaksi maksuvelvollisuudesta, jos valtion saatavan pääomamäärä ei ylitä 1 000 000 markkaa. Työvoimapiirin toimisto voi vastaavasti myöntää lykkäyksen tai vapauttaa maksuvelvollisuudesta, jos valtion saatavan pääomamäärä ei ylitä 500 000 markkaa.

7 §

Palkkaturva-asetuksen (883/73) 10 §:ssä tarkoitettu palkkausturva-asiain neuvottelukunta toimii työvoimaministeriön apuna myös merimiesten palkkaturva-asioissa.

8 §

Merimiesverolautakunnan tulee pyynnöstä antaa merimiesten palkkaturvan maksatuksesta huolehtivalle työvoimaministeriölle virka-apua merimiesten palkkaturvalain 10 §:n 1 momentissa tarkoitetun merimiesveron pidätyksen toimittamisessa.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.12.1990/1198:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

30.12.1992/1592:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

18.12.1995/1476:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.