Seurattu SDK 834/2023 saakka.

16.1.1981/24

Laki uusjakojen tukemisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 30.12.2014/1423, joka on voimassa 1.1.2015 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Uusjakoja tuetaan siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Uusjaossa suoritettavaksi päätetystä tilan siirrosta sekä tien ja kuivatustyön tekemisestä aiheutuvat kustannukset maksetaan valtion varoista. Näiden kustannusten rahoittamiseen voi osallistua myös Euroopan yhteisö. (16.12.1994/1239)

Valtion varoista voidaan maksaa myös sellaiset kustannukset, jotka aiheutuvat rakennusten rakentamisesta tilan siirron yhteydessä entistä parempaan kuntoon, viljelysten raivaamisesta peltotilusten muodon ja sijoituksen parantamiseksi sekä vedenhankinta- ja viemäröintilaitteiden rakentamisesta.

Milloin edellä tässä pykälässä tarkoitetun toimenpiteen suorittamista tuetaan valtion varoista muutoin kuin tämän lain nojalla, ei toimenpiteeseen käytetä valtion varoja tämän lain mukaisesti.

3 §

Kustannukset, jotka 2 §:n mukaan maksetaan valtion varoista, peritään takaisin valtiolle, jollei niitä, sen mukaan kuin jäljempänä tässä pykälässä säädetään, jätetä valtion lopulliseksi menoksi.

Sellaisen toimituksen osalta, joka on tärkeä yleisen edun kannalta ja jonka osakkaiden yleinen taloudellinen tila antaa siihen aihetta, taikka joka suoritetaan Euroopan yhteisön tukeen oikeutetulla alueella, voidaan 2 §:n 1 momentissa tarkoitetuista kustannuksista jättää valtion lopulliseksi menoksi enintään 75 prosenttia sen mukaisesti kuin asetuksella tarkemmin säädetään. (16.12.1994/1239)

3 momentti on kumottu L:lla 16.12.1994/1239.

4 § (12.4.1995/564)

Osakkaiden maksettavaksi tuleva kiinteistötoimitusmaksu voidaan 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuissa uusjaoissa jättää osaksi tai kokonaan perimättä.

5 § (18.5.1990/450)

5 § on kumottu L:lla 18.5.1990/450.

6 § (16.12.1994/1239)

Maa- ja metsätalousministeriö päättää uusjaon kustannuksista 3 §:n 2 momentin mukaisesti valtion lopulliseksi menoksi jätettävän osuuden suuruudesta sekä 4 §:ssä tarkoitetun kiinteistötoimitusmaksun osaksi tai kokonaan perimättä jättämisestä. (12.4.1995/564)

Kustannusten maksamisesta 2 §:n mukaisesti päättää Maanmittauslaitos. (13.12.2013/904)

7 § (13.12.2013/904)

Maanmittauslaitos maksaa 2 §:ssä tarkoitetut varat ennakolta tilan omistajalle tai haltijalle taikka toimitusmiesten esityksestä muulle toimituksessa nimetylle henkilölle, yhteisölle tai viranomaiselle.

Jos 1 momentissa tarkoitettuja varoja on nostettu ennen kuin työ on tehty, nostettua määrää vastaava työ on tehtävä kahden vuoden kuluessa rahaerän nostamisesta. Erityisestä syystä Maanmittauslaitos voi kuitenkin myöntää määräaikaan pidennystä enintään kaksi vuotta kerrallaan. Jos työ ei valmistu määräajassa, Maanmittauslaitoksen on perittävä nostettu määrä takaisin ja perittävä summalle korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen korko varojen nostamispäivästä.

Jollei 1 momentissa tarkoitettuja varoja nosteta viiden vuoden kuluessa 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun päätöksen antamisesta, oikeus niiden saamiseen on menetetty, ellei Maanmittauslaitos erityisestä syystä toisin päätä.

8 § (19.11.2010/990)

Yksityisen henkilön ja kuolinpesän on suoritettava valtion varoista maksettujen kustannusten takaisin perittävän osan takaisinmaksu 12 prosentin suuruisina vuotuismaksuina, joista luetaan koroksi neljä prosenttia kulloinkin suorittamatta olevalle pääomalle ja muu osa pääoman lyhennykseksi. Muiden osakkaiden on suoritettava edellä tarkoitetuista kustannuksista takaisin perittävä osa yhdellä kertaa sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella säädetään.

Velvollisuudesta suorittaa pääomamäärältään vähäinen saaminen yhdellä kertaa sekä vuotuismaksujen suorittamisen alkamisajasta ja niiden ylimääräisestä lyhentämisestä säädetään valtioneuvoston asetuksella.

Jos takaisin perittäviä kustannuksia ei suoriteta erääntymispäivänä, peritään viivästyneen maksun määrälle korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskorko erääntymispäivästä lukien siihen päivään saakka, kunnes maksu suoritetaan.

9 § (18.5.1990/450)

9 § on kumottu L:lla 18.5.1990/450.

10 § (30.12.1996/1285)

Jaonalainen kiinteistö on panttina takaisin perittävien kustannusten ja koron suorittamisesta niin kuin maakaaren 20 luvussa säädetään.

Takaisin perittävät kustannukset ja korko saadaan siltä osin kuin ne ovat erääntyneet maksettaviksi ulosottaa ilman eri päätöstä tai tuomiota.

10 a § (18.5.1990/450)

Kun päätös kustannusten takaisin perimisestä on tehty, Maanmittauslaitoksen on viipymättä lähetettävä asianomaiselle kirjaamisviranomaiselle ilmoitus 10 §:ssä tarkoitetusta panttivastuusta merkinnän tekemiseksi lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Valtioneuvoston asetuksella säädetään, mitä määrää pienemmistä takaisin perittävistä kustannuksista ei kuitenkaan tarvitse tehdä ilmoitusta eikä merkintää. (13.12.2013/904)

Kun takaisin perittävät kustannukset korkoineen on täysin maksettu, lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin tehtävään ilmoitukseen sovelletaan, mitä eräiden maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan lainojen ja saamisten siirtämisestä Valtiokonttorin hoidettavaksi annetun lain (78/2007) 16 §:n 2 momentissa säädetään. (2.2.2007/86)

11 §

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1981, ja sillä kumotaan maanmittaustoimitusten tukemisesta valtion varoilla 22 päivänä tammikuuta 1960 annettu laki (42/60) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen. Jos laissa tai asetuksessa on viitattu lainkohtaan, jonka sijaan on tullut tämän lain säännös, on viimeksi mainittua säännöstä sovellettava.

Maanmittaustoimitusten tukemisesta valtion varoilla annettua lakia on edelleen sovellettava ennen tämän lain voimaantuloa lopetettuun toimitukseen sekä vireillä olevaan halkomiseen ja jakolain 11 a §:ssä (52/75) tarkoitettuun sellaiseen uusjakoon, joka ei täytä tämän lain 3 §:n 2 momentissa säädettyjä edellytyksiä, jos määräys toimituksen suorittamiseen on annettu ennen tämän lain voimaan tuloa. Milloin ennen tämän lain voimaantuloa lopetetun uusjaon osalta kysymys uusjaon kustannuksista tai maanmittausmaksusta valtion lopulliseksi menoksi jäävästä osasta tulee ratkaistavaksi tämän lain voimaan tulon jälkeen, noudatetaan asiassa tältä osin tämän lain säännöksiä.

HE 42/80, l-tvk.miet. 14/80, suvk.miet. 216/80

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.5.1990/450:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1990. Sitä sovelletaan maanmittaustoimituksiin, jotka tulevat vireille lain voimaantulon jälkeen.

HE 246/89, l-tvk.miet. 4/90, suvk.miet. 12/90

16.12.1994/1239:

Tämän lain voimaantulon ajankohdasta säädetään tarkemmin asetuksella. (L 1239/1994 tuli A:n 1580/1994 mukaisesti voimaan 1.1.1995)

Tätä lakia sovelletaan niihin hakemuksiin ja vireillä oleviin asioihin, joihin ei ole annettu lainvoimaista ratkaisua ennen lain voimaantuloa.

HE 166/94, MmVM 25/94

3.3.1995/291:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Takaisin perittävälle määrälle tämän lain voimaantuloa edeltävältä ajalta maksettavaan korkoon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa nostetun määrän palauttamiseen velvollisen kannalta lievempään lopputulokseen kuin aiempi laki.

Maksuun, joka oli viivästyneenä tämän lain tullessa voimaan, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. Tätä lakia voidaan kuitenkin soveltaa, jos se johtaa lievempään viivästysseuraamukseen kuin aiempi laki.

HE 292/94, TaVM 58/94

12.4.1995/564:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 227/94, MmVM 45/94

30.12.1996/1285:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa syntyneestä lakisääteisestä panttioikeudesta on voimassa, mitä maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/95) 14 §:ssä säädetään.

HE 215/1996, LaVM 21/1996, EV 244/1996

2.2.2007/86:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 2007.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2008. Tätä lakia ei kuitenkaan sovelleta asiaan, joka on vireillä 31 päivänä joulukuuta 2007.

HE 148/2006, MmVM 12/2006, PeVL 39/2006, EV 191/2006

19.11.2010/990:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Ennen tämän lain voimaantuloa vireille tulleiden uusjakojen valtion varoista maksettujen takaisin perittävien kustannusten suorittamiseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 150/2010, MmVM 16/2010, EV 162/2010

13.12.2013/904:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 68/2013, MmVM 7/2013, EV 102/2013

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.