Seurattu SDK 125/2023 saakka.

1.12.1978/903

Veronkantoasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu VMa:lla veronkannosta 15.9.2005/747.

Valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 11 päivänä elokuuta 1978 annetun veronkantolain (611/78) 29 §:n nojalla:

1 luku

Veronkanto

1 §

Veronkantolaissa tarkoitetut verot, maksut ja muut suoritukset (verot) kannetaan lääninveroviraston postisiirtotileille.

2 § (26.6.1987/587)

Verojen suorittamisesta ulosottoviranomaiselle on voimassa, mitä siitä on erikseen säädetty.

3 § (26.6.1987/587)

Rahalaitoksen on suoritettava kunakin päivänä vastaanottamansa verovarat päivittäin lääninveroviraston asianomaiselle postisiirtotilille viimeistään maksupäivää seuraavana sellaisena arkipäivänä, jona rahalaitos on yleisölle avoinna. Jos rahalaitos ei maksupäivänä ole yleisölle avoinna, varat on siirrettävä asianomaiselle postisiirtotilille viimeistään tätä seuraavana toisena rahalaitoksen aukiolopäivänä. Verovaroista, joita ei määräajassa ole suoritettu Postipankki Oy:stä annetun lain (972/87) 10 §:ssä säädetyin tavoin lääninveroviraston postisiirtotilille, rahalaitoksen on suoritettava valtiovarainministeriön määräämä korko viivästysajalta. (22.4.1994/280)

Valtiovarainministeriö vahvistaa korvauksen, joka rahalaitoksille maksetaan niiden vastaanottamia veroja koskevien tietojen toimittamisesta lääninverovirastolle konekielisessä muodossa ja konekielisen tiedon lisäksi toimitettavista muista tiedoista. (13.10.1989/908)

2 luku

Perintä

4 § (18.12.1995/1544)

Jos perintään ei ole ryhdytty tai perintä on keskeytetty veronkantolain 27 §:n 4 momentin mukaisesti, lääninveroviraston on edelleen selvitettävä vero- tai maksuvelvollisen tuloihin, varallisuuteen ja olinpaikkaan liittyviä sekä muita perintään vaikuttavia seikkoja perimisen jatkamismahdollisuuksien toteamiseksi.

5 § (18.12.1995/1544)

Lääninverovirasto voi verojen perimiseksi veronkantolain 27 §:n 3 momentin mukaisesti muun muassa:

1) selvittää verovelvollisen maksukykyä ja tarkoituksenmukaista perintäkeinoa;

2) ryhtyä verojen maksujärjestelyyn;

3) hakea verovelvollisen konkurssiin;

4) käyttää puhevaltaa konkurssissa, sulautumisessa, kiinteistön pakkohuutokaupassa, julkisessa haasteessa, yrityksen saneerausmenettelyssä ja yksityishenkilön velkajärjestelyssä sekä muussa näihin rinnastettavassa tilanteessa;

5) osallistua pesänhoitotehtäviin konkurssissa;

6) ryhtyä tarvittaviin oikeudenkäynteihin;

7) ryhtyä turvaamistoimiin;

8) pyytää ja antaa kansainvälistä virka-apua siitä erikseen säädetyllä tavalla;

9) ilmoittaa verojäämiä koskevia tietoja julkaistaviksi.

5 a § (18.12.1995/1544)

Ulosottomiehelle on viipymättä ilmoitettava edellä 5 §:ssä tarkoitetusta perintätoimesta, joka saattaa aiheuttaa muutoksia veron ulosottoperintään.

3 luku

Lyhennykset ja poistot

6 §

Lääninverovirasto lyhentää tileissä maksuunpannun ja vielä suorittamatta olevan määrän, kun

1) maksuunpano on poistettu;

2) maksuunpantua määrää on alennettu;

3) verotus tai maksuunpano on uudelleen toimitettu;

4) veroa on osoitettu takaisin verotuslain 84 §:n nojalla;

5) verosta on myönnetty osittainen tai täydellinen vapautus;

6) vero jätetään veronkantolain 25 tai 26 §:ssä tarkoitetuissa tapauksissa perimättä;

7) verotuslain 108 §:ssä tarkoitettu ennakon lyhentäminen on toimitettu;

8) veroa perittäessä on havaittu, että vero on maksuunpantu olemattomalle henkilölle tai muutoin selvästi virheellisesti eikä virhe ole oikaistavissa muutoksenhaulla; sekä kun

9) veroa perittäessä on havaittu että maksuunpantua ennakkoa ei verotuslain 104 §:n mukaisesti ole käytetty verovelvolliselle maksuunpantujen verojen ja maksujen suoritukseksi.

Lääninverovirasto voi lyhentää suorittamatta olevan määrän myös silloin, kun lyhentämiseen voidaan käyttää samalta verovuodelta tai siihen rinnastettavalta veron määräämisperusteena olevalta muulta jaksolta suoritettavaa palautusta. (26.2.1993/224)

Ulosotossa olevan verojäämän lyhentämisestä on viipymättä ilmoitettava ulosottomiehelle. (26.2.1993/224)

7 §

Vanhentunut vero poistetaan tileistä.

4 luku

Palautukset

8 §

Veronpalautus on maksettava asianomaiselle viipymättä sen jälkeen, kun oikeus palautuksen saantiin on ratkaistu sekä lyhennykset ja kuittaukset on toimitettu.

9 §

Aiheettoman suorituksen palauttamista haetaan siltä lääninverovirastolta, jonka tilille suoritus on maksettu. Muutoin toteamansa aiheettoman suorituksen lääninverovirasto palauttaa hakemuksetta.

Jos suoritus on pienempi kuin viisi euroa, sitä ei palauta. (29.11.2001/1124)

10 §

Veronpalautus suoritetaan postisiirron tililtäottona tai maksetaan verovelvollisen postisiirto- tai pankkitilille. Valtiovarainministeriö antaa tarkemmat määräykset veronpalautusten maksamisesta postisiirto- tai pankkitilille.

11 § (1.7.2004/599)

11 § on kumottu A:lla 1.7.2004/599.

5 luku (6.11.1998/804)

(6.11.1998/804)

5 luku on kumottu VerontilitysA:lla 6.11.1998/804. Ks. soveltamisesta VerontilitysA 5 §.

6 luku

Veronkuittaus

18 §

Milloin erityiset syyt niin vaativat, on asianomaiselle annettava tilaisuus selvityksen esittämiseen ennen kuittaamista.

19 §

Ulosottomiehelle perittäväksi lähetetyn verojäämän kuittauksesta on viipymättä ilmoitettava ulosottomiehelle.

20 § (21.11.1980/748)

Milloin kuittaus tapahtuu veronkantolain 9 §:n 1 tai 2 momentin mukaisesti, on siitä ilmoitettava verovelvolliselle verotuslain 87 §:n 1 momentissa tarkoitetun tiedoksiannon yhteydessä.

7 luku

Erinäiset säännökset

21 §

Jos veronkantolain mukaan kannettava tai perittävä määrä on pienempi kuin kymmenen euroa, se jätetään kantamatta tai perimättä. Jos maksuvelvolliselle olisi alle 17 euron määrän kantamiseksi erikseen lähetettävä vero- tai maksulippu, määrä jätetään kantamatta. Jos palautettava määrä alittaa viisi euroa, sitä ei palauteta. (29.11.2001/1124)

Perimättä jätettävää tuloerää ei oteta tileissä, vastattavaksi. Jos se sisältyy vastattavaan määrään, se lyhennetään tileissä.

Menoerä, joka jätetään takaisin vaatimatta, kirjataan menoksi asianomaisen suorituserän osana.

22 §

Jos ulosottomies jättää siirtämättä kertyneet varat lääninverovirastolle määräajassa tai muutoin laiminlyö hänelle veronulosotossa kuuluvat velvollisuudet, lääninveroviraston on ilmoitettava laiminlyönnistä ulosotonhaltijalle.

23 § (16.8.1991/1134)

23 § on kumottu L:lla 1134/16.8.1991.

24 § (26.2.1993/224)

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset verojen kannosta, rahalaitosten vastaanottamien verovarojen tilityksistä, kantotilinpidosta, veronkuittauksesta, veronkantoviranomaisen perimistoimista sekä verojen palauttamisesta ja verovarojen tilittämisestä veronsaajille. Verohallitus voi antaa tarkempia määräyksiä myös valtion tilivirastojen tai niiden maksupisteiden vastaanottamien verovarojen tilittämisestä lääninverovirastolle.

8 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

25 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Tällä asetuksella kumotaan 15 päivänä tammikuuta 1960 annettu veronkantoasetus (21/60) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Jollei tässä asetuksessa tai muualla laissa tai asetuksessa ole toisin säädetty, siirretään lääninhallituksissa ja verotoimistoissa käsiteltävänä olevat 15 päivänä tammikuuta 1960 annetun veronkantoasetuksen (21/60), sellaisena kuin se on muutettuna voimassa 31 päivänä joulukuuta 1978, mukaiset asiat lääninverovirastoihin tämän asetuksen voimaan tullessa.

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset veronkantotehtävien ja asiakirjojen siirtämisestä.

26 §

Verotoimistot tekevät verohallituksen määräämät vuoteen 1978 tai aikaisempiin vuosiin kohdistuvat vuositilit ja tilitykset sekä suorittavat muut veronkantotehtävät tämän asetuksen voimaan tulon jälkeenkin.

Verojen vuositilit kantovuodelta 1978 tehdään sanotun vuoden lopussa voimassa olleiden säännösten mukaisina summittaisina tileinä. Vuositilien yksityiskohtia ja tilien liitteitä koskevat määräykset antaa verohallitus.

Veronkantolain 30 §:n 2 momentissa tarkoitetuista tilityksistä huolehtii lääninverovirasto noudattaen soveltuvin osin 15 päivänä tammikuuta 1960 annetun veronkantoasetuksen (21/60), sellaisena kuin se on muutettuna voimassa 31 päivänä joulukuuta 1978, säännöksiä.

27 §

Veronpalautusten postisiirto- ja pankkitileille maksamista koskevia 10 §:n säännöksiä sovelletaan jo vuodelta 1977 maksettaviin ennakonpalautuksiin.

Tämän asetuksen voimaantulopäivään asti lasketaan veronpalautuksille maksettava korko aikaisempien säännösten mukaisesti.

28 §

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.11.1980/748:

Tämä asetus tulee voimaan 26 päivänä marraskuuta 1980.

Asetuksen 13 §:ssä tarkoitettuja korotuksia maksetaan tai peritään ensimmäisen kerran verovuoden 1979 veroja ja maksuja koskevien tilitysten yhteydessä.

Asetuksen 14 §:ssä tarkoitettuja korkoprosentteja sovelletaan veronkantolain muuttamisesta 4 päivänä heinäkuuta 1980 annetun lain (526/80) voimaantulon jälkeen veronsaajilta vähennettyihin ja veronsaajilta lykättyinä takaisin perittyihin määriin.

4.3.1983/232:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä maaliskuuta 1983.

26.6.1987/587:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

13.10.1989/908:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

16.8.1991/1134:

Tämä asetus tulee voimaan 22 päivänä elokuuta 1991.

26.2.1993/224:

Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä maaliskuuta 1993.

22.10.1993/880:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1993.

22.4.1994/280:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1994.

18.12.1995/1544:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

10.1.1997/2:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä tammikuuta 1997.

6.11.1998/804:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä marraskuuta 1998.

Tätä asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran marraskuussa 1998 tehtäviin tilityksiin.

Tällä asetuksella kumotaan 1 päivänä joulukuuta 1978 annetun veronkantoasetuksen (903/1978) 5 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

Kumottuja säännöksiä sovelletaan kuitenkin edelleen niihin veroihin, joiden tilittämisessä noudatetaan verontilityslailla kumottuja säännöksiä siten kuin verontilityslain 26-31 §:ssä säädetään.

29.11.2001/1124:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

1.7.2004/599:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2004.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.