Seurattu SDK 600/2020 saakka.

29.6.1978/533

Asetus kuluttajavalituslautakunnasta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.3.2007 alkaen. Ks. L kuluttajariitalautakunnasta 8/2007 26 §.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään kuluttajavalituslautakunnasta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (42/78) 11 §:n nojalla:

1 § (30.6.1995/911)

Kuluttajavalituslautakunnan toimintaa johtaa sen puheenjohtaja. Puheenjohtajan nimittää valtioneuvosto virkaa haettavaksi julistamatta.

Puheenjohtaja valvoo, että lautakunnalle kuuluvat tehtävät hoidetaan tehokkaasti ja taloudellisesti ja että lautakunnassa asioivien palveluun kiinnitetään erityistä huomiota. Puheenjohtajan tulee seurata oikeusperiaatteiden soveltamisen ja lain tulkinnan yhdenmukaisuutta lautakunnan ratkaisuissa.

2 §

Kuluttajavalituslautakunnan ja sen jaostojen puheenjohtajan tehtävänä on valvoa, että ratkaistaviksi tulevat asiat valmistellaan riittävän perusteellisesti ja monipuolisesti.

3 § (30.6.1995/911)

Kuluttajavalituslautakunnalle kuuluvat asiat ratkaisee:

1) kuluttajavalituslautakunnan täysistunto tai jaosto;

2) puheenjohtaja; tai

3) muu virkamies, jolle sellainen ratkaisuvalta on työjärjestyksessä määrätty.

Asioiden ratkaisusta yksinkertaisessa käsittelyssä säädetään kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain 5 §:n 1 momentissa. Puheenjohtaja voi yksittäistapauksessa ottaa ratkaistavakseen asian, joka muutoin olisi hänen alaisensa ratkaistava.

4 §

Kuluttajavalituslautakunnan henkilökunnan on annettava kunnallisille kuluttajaneuvojille neuvoja ja opastusta lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa. (14.3.1997/239)

Kuluttajavalituslautakunnan henkilökunnan tulee mahdollisuuksien mukaan seurata lautakunnan päätösten noudattamista.

5 § (30.6.1995/911)

Kuluttajavalituslautakunnassa on sihteeri. Kuluttajavalituslautakunnassa voi lisäksi olla muuta henkilöstöä.

Kuluttajavalituslautakunnan sihteeri toimii puheenjohtajan sijaisena lautakunnan hallintoa koskevissa tehtävissä ja avustaa puheenjohtajaa lautakunnan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä.

Kuluttajavalituslautakunnassa ja sen jaostoissa asioita esittelevät lautakunnan sihteeri ja esittelijät. Kuluttajavalitusasioiden valmistelussa on pyrittävä sovintoon ja tehtävä tarvittaessa sitä edistävä ehdotus.

6 §

Kuluttajavalituslautakunnalle tehty valitus on saatettava asianomaisen elinkeinonharjoittajan tietoon ja tälle on varattava tilaisuus antaa kohtuullisessa ajassa suullinen tai kirjallinen vastineensa.

7 §

Kuluttajavalituslautakunnan kutsuu kokoon lautakunnan puheenjohtaja ja sen jaoston jaoston puheenjohtaja.

8 §

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajan ja jäsenen esteellisyydestä on voimassa, mitä tuomarin esteellisyydestä on säädetty.

9 § (30.6.1995/911)

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtaja voi omasta aloitteestaan tai jaoston esityksestä saattaa kuluttajavalituslautakunnan täysistunnon käsittelyyn periaatteellisesti tärkeät valitusasiat sekä valitusasiat, jotka lautakunnan ratkaisukäytännön yhdenmukaistamiseksi on tarpeen käsitellä myös täysistunnossa. Lisäksi täysistunnossa käsitellään periaatteellisesti tärkeät lausunto- ja hallintoasiat sen mukaan kuin työjärjestyksessä määrätään.

10 §

Kuluttajavalituslautakunnan täysistunnossa ja jaoston istunnossa pidetään pöytäkirjaa johon merkitään läsnäolevat jäsenet, käsiteltävänä olleet asiat, tehdyt päätökset ja eriävät mielipiteet.

11 §

Kuluttajavalituslautakunnan täysistunnossa ja jaostossa on äänestettäessä asiasta äänestyksen tulosta määrättäessä noudatettava, mitä oikeudenkäymiskaaren 23 luvussa on säädetty.

12 §

Kuluttajavalituslautakunnan päätöksessä on oltava lyhyt selostus asiasta, ratkaisun perustelut sekä lopputulos, johon kuluttajavalituslautakunta on asiassa päätynyt.

Päätöksen sisältävä toimituskirja on viipymättä toimitettava asianomaisille.

13 § (30.6.1995/911)

Kuluttajavalituslautakunnan päätöstaltiot sekä asianosaisille annettavat toimituskirjat allekirjoittaa istunnon puheenjohtaja ja varmentaa asian esittelijä. Yksinkertaisen käsittelyn päätöstaltiot ja toimituskirjat allekirjoittaa asianomainen esittelijä, jollei työjärjestyksessä toisin määrätä. Valmistavien asiakirjojen allekirjoittamisesta sekä jäljennösten ja otteiden varmentamisesta määrätään työjärjestyksessä.

14 §

Kuluttajavalituslautakunnan ratkaisut, joilla on merkitystä kuluttajille ja elinkeinonharjoittajille lain soveltamisen kannalta, tulee sopivalla tavalla julkaista.

15 § (30.6.1995/911)

Kuluttajavalituslautakunnan sihteerin tulee olla oikeustieteen kandidaatin tutkinnon suorittanut. Kuluttajavalituslautakunnan esittelijöiltä vaaditaan oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai muu virkaan soveltuva ylempi korkeakoulututkinto.

Sihteerin, esittelijät ja muun henkilöstön nimittää tai ottaa puheenjohtaja.

16 § (25.8.2005/639)

Kuluttajavalituslautakunnan puheenjohtajalle myöntää virkavapauden oikeusministeriö.

Muulle henkilöstölle myöntää virkavapauden lautakunnan puheenjohtaja.

17 § (29.12.1994/1429)

Virkamieheksi nimittämisestä määräaikaiseen virkasuhteeseen valtion virkamieslain (750/94) 9 §:n 1 momentin nojalla päättää se viranomainen, joka tämän asetuksen 16 §:n mukaan myöntäisi vastaavasta virasta virkavapauden.

18 § (25.8.2005/639)

Kuluttajavalituslautakunnan jaostojen puheenjohtajat saavat palkkiota oikeusministeriön vahvistamien perusteiden mukaan.

19 § (25.8.2005/639)

Kuluttajavalituslautakunnasta annetun lain (42/1978) 8 §:ssä tarkoitettu lausunto on ensisijassa pyydettävä valtion viranomaiselta tai tutkimuslaitokselta. Maksettava korvaus suoritetaan asianomaista tutkimuslaitosta koskevien, valtion maksuperustelain (150/1992) mukaan säädettyjen perusteiden mukaisesti.

Muussa tapauksessa korvaus suoritetaan oikeusministeriön vahvistamien yleisten perusteiden mukaan.

20 §

Viranomaiset ovat velvolliset antamaan kuluttajavalituslautakunnalle virka-apua kuluttajavalituslautakunnasta annetussa laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.

21 §

Kuluttajavalituslautakuntaan sovelletaan valtion komiteoista annettuja määräyksiä, jollei tässä asetuksessa ole toisin säädetty.

22 § (30.6.1995/911)

Tarkemmat määräykset kuluttajavalituslautakunnan asioiden käsittelystä ja lautakunnan muusta toiminnasta annetaan työjärjestyksessä, jonka vahvistaa puheenjohtaja täysistuntoa kuultuaan.

23 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1978.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

29.1.1988/84:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä helmikuuta 1988.

26.3.1993/294:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1993.

7.5.1993/424:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1993.

29.12.1994/1429:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivän tammikuuta 1995.

30.6.1995/911:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

14.3.1997/239:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

25.8.2005/639:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2005.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.