Seurattu SDK 743/2021 saakka.

18.3.1977/271

Rintamasotilaseläkeasetus (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu A:lla 12.6.2014/454, joka on voimassa 15.10.2014 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 28 päivänä tammikuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkelain (119/77) 19 §:n nojalla:

1 § (17.4.2008/264)

1 § on kumottu A:lla 17.4.2008/264.

2 § (19.6.2013/466)

Rintamalisän hakija on velvollinen esittämään Kansaneläkelaitokselle sotilaspassiin merkityn todistuksen tai sotilaspiirin esikunnan antaman muun kirjallisen todistuksen siitä, että hänelle on annettu rintamasotilastunnus, taikka selvityksen siitä, että hän on saanut rintamapalvelustunnuksen, rintamatunnuksen tai rintamasotilaseläkelain (119/1977) 9 §:n 3 momentissa tarkoitetun todistuksen. Selvitys voidaan esittää myös oikeaksi todistetulla jäljennöksellä.

3 §

1 momentti on kumottu A:lla 20.12.1996/1216.

2 momentti on kumottu A:lla 29.11.2001/1140.

4 § (3.12.1982/889)

4 § on kumottu A:lla 3.12.1982/889.

5 § (17.4.2008/264)

Rintamalisän ja ylimääräisen rintamalisän maksupäivä on kunkin kalenterikuukauden 7 päivä. (19.6.2013/466)

Jos 1 momentin mukainen maksupäivä ei ole pankkipäivä, etuus maksetaan sitä edeltävänä pankkipäivänä.

Takautuvasti maksettava etuus voidaan maksaa 1 momentista poiketen.

Kansaneläkkeensaajalle rintamalisä ja ylimääräinen rintamalisä maksetaan kansaneläkkeen yhteydessä.

5 a § (20.12.1996/1216)

5 a § on kumottu A:lla 20.12.1996/1216.

6 § (9.8.2002/685)

6 § on kumottu L:lla 9.8.2002/685.

7 §

1 momentti on kumottu A:lla 29.11.2001/1140.

2 momentti on kumottu L:lla 9.8.2002/685.

8 § (19.6.2013/466)

Kansaneläkelaitoksen on kuukausittain viimeistään kuusi pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 4 päivää, tai jos se ei ole pankkipäivä, niin sitä edeltävää pankkipäivää, ilmoitettava sosiaali- ja terveysministeriölle määrät, jotka Kansaneläkelaitoksen arvion mukaan tarvitaan 5 §:n mukaisena maksupäivänä maksettavien rintamalisien ja ylimääräisten rintamalisien maksamiseen. Sosiaali- ja terveysministeriön on maksettava ilmoitukseen perustuva valtion osuuden ennakko Kansaneläkelaitokselle viimeistään kolme pankkipäivää ennen kunkin kuukauden 4 päivää, tai jos se ei ole pankkipäivä, niin sitä edeltävää pankkipäivää.

Kalenterikuukautena maksettujen rintamalisien yhteismäärän ja niiden kattamiseksi maksetun valtion osuuden ennakon erotus otetaan huomioon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden valtion osuuden ennakkoa määrättäessä.

Kansaneläkelaitoksen on toimitettava sosiaali- ja terveysministeriölle valtion osuuden ennakon tarkistamisessa tarvittavat tiedot viimeistään kuusi pankkipäivää ennen valtion osuuden ennakon maksukuukautta seuraavan toisen kuukauden 4 päivää, tai jos se ei ole pankkipäivä, niin sitä edeltävää pankkipäivää.

9 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977 ja sillä kumotaan 28 päivänä toukokuuta 1971 annettu asetus rintamasotilaseläkkeestä (425/71).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

27.7.1979/643:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

30.5.1980/391:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980.

4.6.1982/427:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

3.12.1982/889:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.

19.9.1986/681:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1986.

10.6.1988/495:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1988.

20.12.1996/1216:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

29.11.2001/1140:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

9.8.2002/685:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

Tällä lailla kumotaan 18 päivänä maaliskuuta 1977 annetun rintamasotilaseläkeasetuksen (271/1977) 6 § ja 7 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat, 6 § asetuksessa 681/1986 ja 7 §:n 2 momentti asetuksessa 495/1988.

HE 9/2002, StVM 16/2002, EV 96/2002

22.8.2002/757:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.

17.4.2008/264:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2008.

22.12.2009/1237:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.2.2011/93:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2011.

Tämän asetuksen 8 §:n 2 ja 3 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran tarkistettaessa tammikuussa 2011 maksettuja valtion osuuden ennakkoja.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

19.6.2013/466:

Tämä asetus tulee voimaan 16 päivänä syyskuuta 2013.

Asetusta sovelletaan ensimmäisen kerran lokakuussa 2013 maksettaviin rintamalisiin ja valtion osuuteen.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.