Seurattu SDK 761/2022 saakka.

5.9.1975/702

Laki eräistä veri- ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 3.6.2005/378, joka on voimassa 1.10.2005 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Lain soveltamisala.

Isyyden vahvistamista tai kumoamista koskevassa asiassa tuomioistuin voi asianosaisen vaatimuksesta tai, milloin asian selvittämisen kannalta katsotaan tarpeelliseksi, omasta aloitteestaan määrätä tehtäväksi veri- tai muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §
Tutkimusta koskeva määräys.

Tutkimus on määrättävä tehtäväksi lapsesta, äidistä ja oikeudenkäynnissä asianosaisena olevasta miehestä. Isyyden kumoamista koskevassa asiassa tutkimus voidaan määrätä tehtäväksi myös miehestä, joka ei ole asianosaisena, jos oikeudenkäynnissä esille tulleiden seikkojen perusteella on aihetta olettaa, että mies on lapsen isä.

Ennen määräyksen antamista on sille, jota määräys koskisi, varattava tilaisuus tulla asiassa kuulluksi. Tutkimusta ei ole määrättävä tehtäväksi henkilöstä, joka osoittaa, että tutkimuksesta voi aiheutua hänelle terveydellistä haittaa tai vaaraa.

3 §
Määräyksen noudattamiseksi asetettava velvoitus.

Tuomioistuimen on velvoitettava sakon uhalla se, jota määräys koskee, todistuksella näyttämään, että veritutkimusta varten tarpeelliset verinäytteet on hänestä otettu tai että tehtäväksi määrätty muu tutkimus on suoritettu. Kun määräys koskee lasta, joka ei ole täyttänyt viittatoista vuotta, velvoitus on annettava sille, jonka huollettavana lapsi on. Todistuksen antaa verinäytteen ottanut lääkäri tai muun tutkimuksen suorittanut asiantuntija.

Velvoitettu, joka ilman laillista estettä on jättänyt noudattamatta tutkimusta koskevan määräyksen, on tuomittava uhkasakkoon. Tuomioistuin voi uuden sakon uhalla määrätä hänet täyttämään velvollisuutensa tai tarvittaessa määrätä hänet tuotavaksi tutkimukseen.

4 §
Matka- ja toimeentulokustannusten suorittaminen ennakolta.

Verinäytteen ottamiseksi tai tutkimuksen toimittamiseksi tehtävää matkaa varten välttämättömät matka- ja toimeentulokustannukset on suoritettava ennakolta valtion varoista asianosaiselle, joka selvittää, ettei hän vaikeuksitta kykene kokonaisuudessaan suorittamaan sanottuja kustannuksia. Kun määräys koskee miestä, joka ei ole asianosaisena, on sanotut kustannukset aina suoritettava hänelle ennakolta valtion varoista.

Määräyksen kustannusten suorittamisesta ennakolta valtion varoista antaa tuomioistuin tai tarpeen vaatiessa kihlakunnantuomari tai raastuvanoikeuden puheenjohtaja.

Jos ennakkoa saanut ei ole täyttänyt tehtävää, jota varten ennakko on maksettu, tuomioistuimen on määrättävä ennakko perittäväksi häneltä takaisin. Siitä voidaan päättää ennakon saajaa kuulematta.

5 §
Tutkimuksista aiheutuvien kustannusten suorittaminen ennakolta.

Kun tehdään tässä laissa tarkoitettu veritutkimus, maksetaan verinäytteen ottamisesta lääkärille tuleva palkkio sekä veritutkimuksesta määrätty korvaus valtion varoista. Samoin suoritetaan valtion varoista kohtuullinen korvaus muusta periytyviä ominaisuuksia koskevasta tutkimuksesta, jonka tuomioistuin on määrännyt tehtäväksi.

6 §
Valtion varoista suoritettujen kustannusten korvaaminen.

Ratkaistessaan asian tuomioistuimen on päätettävä, jäävätkö 4 ja 5 §:n nojalla valtion varoista suoritetut kustannukset valtion vahingoksi. Tuomioistuin voi tällöin velvoittaa asianosaisen korvaamaan valtion varoista suoritetut kustannukset tai osan niistä, jos oikeudenkäynti ilmeisesti on ollut aiheeton tai jos suoritetulla tutkimuksella ei ole ollut merkitystä asian selvittämisen kannalta ja kustannusten korvaamista voidaan olosuhteisiin katsoen pitää kohtuullisena.

7 §
Korvauksen suorittaminen miehelle, joka ei ole asianosainen.

Kun tutkimus on määrätty tehtäväksi miehestä, joka ei ole oikeudenkäynnissä asianosaisena, on hänelle taloudellisesta menetyksestä suoritettavasta korvauksesta soveltuvin kohdin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 17 luvun 40 §:ssä on todistajalle maksettavasta korvauksesta säädetty.

8 §
Muutoksenhaku ja sen vaikutus täytäntöönpanoon.

Joka on tyytymätön päätökseen, jolla hänet on 3 §:n nojalla tuomittu uhkasakkoon, saa hakea päätökseen muutosta valittamalla.

Valitus ei estä päätöksen täytäntöönpanoa, ellei päätöksen antanut tuomioistuin harkitse olevan erityistä syytä täytäntöönpanon lykkäämiseen tai muutoksenhakutuomioistuin sitä määrää.

9 §
Tutkimukseen tuomista koskevat säännökset.

Edellä 3 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tutkimukseen tuomisesta aiheutuvista kustannuksista, muutoksenhausta kustannuksia koskevaan päätökseen sekä säilöön ottamisesta on soveltuvilta kohdin voimassa, mitä oikeudenkäymiskaaren 12 luvun 23 ja 24 §:ssä on tuomioistuimeen tuomisesta säädetty.

10 §
Veritutkimuksen toimittaminen lastenvalvojan toimesta.

Tässä laissa tarkoitetun veritutkimuksen voi toimituttaa myös lastenvalvoja, jos isyyslain (700/75) 11 §:ssä säädetyt edellytykset ovat olemassa.

Tutkimuskustannusten ja verinäytteen ottamiseksi tehtävää matkaa varten välttämättömien matka- ja toimeentulokustannusten suorittamisesta on soveltuvilta kohdin voimassa, mitä 4–6 §:ssä on säädetty. Määräyksen 4 §:ssä tarkoitetun ennakon maksamisesta antaa tällöin sosiaalilautakunta.

11 §
Valtuutus asetuksen antamiseen.

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

12 §
Voimaantulo- ja siirtymäsäännös.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1976. Sillä kumotaan eräistä veri-ja muita periytyviä ominaisuuksia koskevista tutkimuksista 30 päivänä joulukuuta 1963 annettu laki (665/63).

Jos tuomioistuin on ennen tämän lain voimaantuloa määrännyt veri- tai muun periytyviä ominaisuuksia koskevan tutkimuksen tehtäväksi, on siihen sovellettava aikaisempaa lakia.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.