Seurattu SDK 662/2020 saakka.

20.12.1974/998

Laki yksityisluontoisten arkistojen valtionavusta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla yksityisten arkistojen valtionavusta 17.11.2006/1006, joka on voimassa 1.1.2007 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

Yleisiä säännöksiä
1 §

Yksityisluontoiselle arkistolle myönnetään valtionapua arkistoaineksen kokoamista, säilyttämistä, järjestämistä ja luetteloimista sekä tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käyttöön asettamista varten siten kuin tässä laissa säädetään.

2 §

Tämän lain nojalla myönnetään lakimääräistä ja harkinnanvaraista valtionapua.

Valtionavun myöntää valtionarkisto. (18.12.1981/953)

Tämän lain mukaiset valtionavut suoritetaan ensisijaisesti riistä määrärahoista, jotka valtion tulo- ja menoarviossa on osoitettu vedonlyönnistä urheilukilpailuissa kertyvistä varoista käytettäväksi tieteen tukemiseen.

Lakimääräinen valtionapu
3 § (23.12.1977/1032)

Lakimääräistä valtionapua myönnetään rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön ylläpitämälle yksityisluontoiselle arkistolle, jonka valtioneuvosto on hakemuksesta ja saatuaan asiasta valtionarkiston lausunnon hyväksynyt lakimääräiseen valtionapuun oikeutetuksi.

Lakimääräiseen valtionapuun oikeutetuksi voidaan hyväksyä yksityisluontoinen arkisto, jossa säilytettävällä arkistoaineksella on tieteellisen tutkimuksen kannalta tai muutoin huomattavaa yleistä merkitystä.

4 §

Valtionavun saamisen edellytyksenä on, että:

1) arkiston toiminnassa noudatetaan tätä lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ja määräyksiä sekä valtionarkiston antamia arkiston varainhoitoa ja sen valvontaa sekä arkistonhoitoa koskevia ohjeita; ((18.12.1981/953))

2) arkistoa ei ylläpidetä taloudellisen edun hankkimiseksi;

3) arkistossa säilytettävä arkistoaines on oleelliselta osaltaan tutkijoiden ja muiden tarvitsijoiden käytettävissä;

4) arkistoainesta hoidetaan erillään arkiston ylläpitäjän mahdollisesta muusta toiminnasta; sekä että

5) arkistoainesta säilytetään turvassa palonvaaralta sekä kosteudelta ja muilta pilaantumista aiheuttavilta tekijöiltä.

Valtionapua ei saa myöntää, jos ne tehtävät, joiden suorittamisesta aiheutuviin menoihin avustusta haetaan, voisi tarkoituksenmukaisemmin hoitaa valtionarkisto tai joku maakunta-arkisto.

5 §

Valtionapua myönnetään 80 prosenttia seuraavista 1 §:ssä mainittujen tehtävien hoitamisesta aiheutuvista todellisista ja hyväksyttävistä menoista:

1) arkiston laatuun ja laajuuteen nähden tarpeelliseksi katsottavan arkiston henkilökunnan palkoista sikäli kuin ne eivät ylitä vastaavanlaisesta valtion virasta tai toimesta maksettavia palkkoja tai valtion vastaavista tehtävistä maksamia palkkioita;

2) edellä 1 kohdassa tarkoitetun henkilökunnan palkkauksen perusteella työnantajalle määrätyistä lakisääteisistä maksuista; ((23.12.1977/1032))

3) arkistoaineksen keruusta aiheutuvista välttämättömistä matkakustannuksista ja päivärahoista;

4) arkiston turvaamiseen liittyvistä vakuutusmaksuista; ((18.12.1981/953))

5) valtioneuvoston vahvistamien perusteiden mukaan määrätystä omien rakennusten vuokra-arvosta sekä arkistonhoidon kannalta välttämättömien huonetilojen vuokramaksuista; sekä

6) arkistotilojen puhtaanapito-, lämmitys-, vesi- ja valaistusmenoista samoin kuin arkistoaineksen keruuta, säilytystä ja käyttöä varten tarvittavien kalusteiden, laitteiden ja tarvikkeiden hankinta-, vuokra- ja huoltomenoista.

5 a § (23.12.1977/1032)

Yksityisluontoisen arkiston palveluksessa olevan 5 §:n 1 kohdassa tarkoitetun henkilön oikeudesta eläkkeeseen ja oikeudesta hänen jälkeensä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen sekä yksityisluontoiselle arkistolle palkkaukseen tulevasta valtionavusta vähennettävästä eläkekustannusosuudesta on voimassa, mitä niistä on säädetty eräistä valtion varoista suoritettavista eläkkeistä annetussa laissa (382/69). Sanotun lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitettu kustannusosuusprosentti määräytyy tällöin siitä prosenttimäärästä, jonka mukaan arkisto tämän lain mukaan itse osallistuu palkkauksesta aiheutuviin kustannuksiin.

Jos henkilö, jolla on oikeus tämän lain mukaisesti myönnettävään eläkkeeseen tai perhe-eläkkeeseen, saa muuta eläkettä tai perhe-eläkettä, suoritetaan tämän lain mukaisesti myönnetty eläke muulla eläkkeellä ja perhe-eläke muulla perhe-eläkkeellä vähennettynä siltä osin kuin ne kumpikin perustuvat samaan palvelusaikaan.

Milloin valtionapua saava yksityisluontoinen arkisto itse maksaa 2 momentissa tarkoitetun eläkkeen, voidaan vähennystä vastaava osa suorittaa arkistolle.

Harkinnanvarainen valtionapu
6 §

Jos 3 §:ssä tarkoitetulla arkistolla on erittäin huomattavaa tieteellistä merkitystä, voidaan sille myöntää valtion tulo- ja menoarvion rajoissa lakimääräisen valtionavun lisäksiylimääräistä valtionapua 5 §:ssä tarkoitettuihin ja myös muihin todellisiin ja hyväksyttäviin menoihin niiden täyteen määrään saakka.

7 §

Yksityisluontoiselle arkistolle, joka ei saa 5 §:ssä tarkoitettua lakimääräistä valtionapua, voidaan tulo-, ja menoarvion rajoissa myöntää harkinnanvaraista valtionapua arkiston toiminnan tukemiseen.

8 §

Yksityisluontoisen arkiston järjestämiseksi ja luetteloimiseksi valtionarkistoon tai maakuntaarkistoon luovuttamista varten voidaan harkinnanvaraista valtionapua myöntää myös kertakaikkisena.

Täydentäviä säännöksiä
9 § (18.12.1981/953)

Valtionapua saava arkisto on varainkäytön ja arkistonhoidon osalta valtionarkiston valvonnan ja tarkastuksen alainen.

10 §

Jos lakimääräistä valtionapua saavan arkiston toiminnassa ei noudateta 4 §:n 1 momentissa säädettyjä ehtoja, valtioneuvosto voi keskeyttää tai lakkauttaa valtionavun maksamisen.

Mitä 1 momentissa on säädetty, on soveltuvin osin voimassa harkinnanvaraista valtionapua saavan arkiston osalta sen mukaan kuin valtionarkisto valtionapua myöntäessään määrää. (18.12.1981/953)

11 §

Jos yksityisluontoisen arkiston valtionapu on lakkautettu tai arkisto on lopettanut toimintansa, arkiston ylläpitäjä on velvollinen suorittamaan valtiolle palautusta. Palautuksen määrä on suhteellisesti yhtä suuri osa valtionavulla hankitun omaisuuden lakkauttamis- tai lopettamishetkellä olleesta arvosta kuin valtionavun osuus on omaisuuden hankintahinnasta.

12 §

Milloin valtionapua saavan yksityisluontoisen arkiston toiminta lopetetaan, on sen hallussa oleva arkistoaines säilytettävä. Mikäli arkiston ylläpitäjä ei huolehdi arkistonaineksen säilyttämisestä, on arkistoaines luovutettava valtionarkistolle.

13 §

Valtionapua saavassa yksityisluontoisessa arkistossa säilytettävän arkistoaineksen julkisuudesta on soveltuvin osin voimassa, mitä yleisarkistoon siirrettyjen yksityisten asiakirjojen julkisuudesta on erikseen säädetty.

Yksityisluontoisessa arkistossa olevaan yleiseen asiakirjaan tai sen jäljennökseen sovelletaan, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) säädetään. (21.5.1999/690)

14 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta annetaan asetuksella.

Opetusministeriö voi antaa valtionarkistolle tässä laissa tarkoitettujen valtionavustusten myöntämistä ja valvontaa koskevia yleisiä ohjeita samoin kuin yleisiä ohjeita siitä, milloin 5 §:ssä tarkoitettuja kustannuksia on pidettävä hyväksyttävinä. (18.12.1981/953)

15 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1975.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

23.12.1977/1032:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978. Tämän lain 5 a §:ää sovelletaan kuitenkin 1 päivästä tammikuuta 1975 lukien.

18.12.1981/953:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

HE 221/81, SiVM 15/81, SuVM 169/81

21.5.1999/690:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.