Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

16.3.1973/239

Asetus lasten päivähoidosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu L:lla 13.7.2018/540, joka on voimassa 1.9.2018 alkaen.

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään lasten päivähoidosta 19 päivänä tammikuuta 1973 annetun lain (36/73) 12 §:n, 23 §:n 1 momentin 2 ja 3 kohdan, 28 §:n 2 momentin ja 33 §:n nojalla:

1 §

Päivähoitopalvelut on kunnassa järjestettävä niin, että lasten hoidon ja kasvatuksen tarve eri ikäryhmissä tulee tasapuolisesti ja paikallisten olojen edellyttämällä tavalla turvatuksi.

1 a § (22.12.1994/1336)

Lasten päivähoidosta annetun lain 2 a §:ssä tarkoitettuihin kasvatustavoitteisiin kuuluu myös suomen- tai ruotsinkielisten, saamelaisten, romanien ja eri maahanmuuttajaryhmien lasten oman kielen ja kulttuurin tukeminen yhteistyössä kyseisen kulttuurin edustajien kanssa.

2 § (16.6.1995/882)

Lapsen vanhempien tai muiden huoltajien, jotka haluavat lapselle lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:n mukaisen päivähoitopaikan, on tehtävä sitä koskeva hakemus viimeistään neljä kuukautta ennen kuin lapsi tarvitsee päivähoitopaikan.

Mikäli päivähoidon tarve kuitenkin johtuu työllistymisestä, opinnoista tai koulutuksesta eikä tarpeen alkamisajankohta ole ennakoitavissa, on päivähoitopaikkaa haettava niin pian kuin mahdollista, kuitenkin viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Mikäli päivähoidossa olevan lapsen hoitotarve ennakoimattomasti laajentuu varhaiskasvatuslain (36/1973) 11 a §:n 2 tai 3 momentissa säädetyllä tavalla, kunnan on kuitenkin järjestettävä laajentuneen hoitotarpeen mukainen hoitopaikka välittömästi saatuaan tiedon tarpeen muutoksesta. (14.4.2016/268)

Kun päivähoitoon otetaan muita kuin lasten päivähoidosta annetun lain 11 a §:ssä tarkoitettuja lapsia, on etusija annettava lapsille, jotka tarvitsevat päivähoitoa sosiaalisista ja kasvatuksellisista syistä.

Kun päiväkotiin otetaan lapsi, joka on erityisen hoidon tai kasvatuksen tarpeessa, on hänestä hankittava alan erikoislääkärin tai muun asiantuntijan lausunto.

3 § (29.12.1994/1497)

3 § on kumottu L:lla 29.12.1994/1497.

4 § (3.6.1988/486)

Päivähoito järjestetään osapäivä- ja kokopäivähoitona. Kokopäivähoidossa lapsen hoitoaika saa yleensä jatkua yhtäjaksoisesti enintään kymmenen tuntia vuorokaudessa ja osapäivähoidossa viisi tuntia.

5 §

Päiväkodin toiminta kalenterivuoden aikana ja aukioloaika vuorokaudessa on järjestettävä paikallisen tarpeen mukaan.

6 § (21.8.1992/806)

Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain (272/2005), sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä 2013, 7 tai 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus, enintään kahdeksaa kokopäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden. Enintään neljää alle kolmivuotiasta lasta kohden tulee päiväkodissa hoito- ja kasvatustehtävissä samoin olla vähintään yksi henkilö, jolla on edellä säädetty ammatillinen kelpoisuus. (22.10.2015/1282)

Päiväkodissa tulee hoito- ja kasvatustehtävissä olla vähintään yksi henkilö, jolla on 1 momentissa mainittu ammatillinen kelpoisuus enintään 13 osapäivähoidossa olevaa kolme vuotta täyttänyttä lasta kohden.

Jos päiväkodissa on yksi tai useampia erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevia lapsia, on tämä otettava huomioon hoidettavien lasten lukumäärässä tai hoito- ja kasvatustehtävään osallistuvien henkilöitten lukumäärässä, jollei päiväkodissa ole tällaista lasta varten erityistä avustajaa.

Päiväkodissa tulee vähintään joka kolmannella hoito- ja kasvatustehtävissä toimivalla olla sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain, sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä 2013, 7 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus ja muilla hoito- ja kasvatustehtävissä toimivilla 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. (22.10.2015/1282)

Kunta voi poiketa 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta, jos lasten keskimääräiset hoitopäivät ovat jatkuvasti huomattavasti vähäisemmät kuin toimintapäivät. Poikkeaminen voi tapahtua siten, ettei lapsia ole muutoin kuin lyhytaikaisesti yhtäaikaisesti hoidossa enempää kuin kokonaissuhdeluku edellyttää. (21.12.2006/1345)

Lisäksi 1 ja 2 momentissa säädetystä suhdeluvusta voidaan poiketa tilapäisesti ja lyhytaikaisesti laajennettaessa lapsen hoitoaikaa edellä 2 §:n 3 momentissa tarkoitetulla tavalla. (19.6.2008/442)

7–7 a §

7–7 a § on kumottu A:lla 21.8.1992/806.

8 § (31.5.1990/490)

Perhepäiväkodissa voidaan samanaikaisesti hoitaa enintään neljää lasta mukaan luettuina perhepäivähoitajan omat lapset, jotka eivät vielä ole perusopetuksessa. Lisäksi voidaan hoitaa yhtä perusopetuslain (628/1998) mukaista esiopetusta saavaa lasta, perusopetuksen aloittanutta lasta tai sellaista kunnan järjestämässä osapäivähoidossa olevaa lasta, joka aloittaa perusopetuksen toimintavuotta seuraavana vuonna. (30.3.2000/329)

Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, perhepäiväkodissa kaksi hoitajaa voi samanaikaisesti hoitaa enintään kahdeksaa lasta ja lisäksi osapäiväisesti kahta 1 momentin toisessa virkkeessä tarkoitettua lasta. (30.3.2000/329)

Erityisistä syistä ja huomioon ottaen paikalliset olosuhteet kolme hoitajaa voi hoitaa samanaikaisesti enintään kahtatoista lasta.

Kun perhepäiväkodissa hoidetaan samanaikaisesti useampaa lasta kuin 2 momentissa säädetään, tulee yhdellä perhepäivähoitajalla olla vähintään sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun lain, sellaisena kuin se on voimassa tammikuun 1 päivänä 2013, 8 §:ssä säädetty ammatillinen kelpoisuus. (22.10.2015/1282)

Kun perhepäiväkodissa hoidetaan yhtä tai useampaa erityisen hoidon ja kasvatuksen tarpeessa olevaa lasta, tulee tämä ottaa huomioon perhepäiväkodissa samanaikaisesti hoidettavien lasten lukumäärässä, ellei tällaista lasta varten ole erityistä avustajaa.

Mitä tässä pykälässä on säädetty, ei sovelleta kunnan järjestäessä perhepäivähoitoa saman perheen lapsille heidän omassa kodissaan.

9–10 a §

9–10 a § on kumottu A:lla 17.6.1983/550.

11 § (28.12.2012/1034)

Lasten päivähoidosta annetun lain (36/1973) 11 d §:n 1 momentissa tarkoitetun kunnan monijäsenisen toimielimen tulee lasten päivähoidosta annetun lain 28 §:n 1 momentissa säädetyn, päivähoidon harjoittamista koskevan ilmoituksen saatuaan välittömästi suorittaa tarkastus päivähoitopaikassa sekä huolehtia siitä, että päivähoitopaikka ja siellä annettava hoito vastaavat päivähoidolle asetettuja terveydellisiä ja muita vaatimuksia.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuista päivähoidon harjoittajista on 1 momentissa tarkoitetun monijäsenisen toimielimen pidettävä luetteloa.

12–12 a §

12–12 a § on kumottu A:lla 17.6.1983/550.

13 § (28.12.2012/1034)

13 § on kumottu A:lla 28.12.2012/1034.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1973.

2 momentti on kumottu A:lla 6.6.1986/431.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

17.6.1983/550:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

11.1.1985/29:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

6.6.1986/431:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986.

Heinäkuun 31 päivänä 1986 voimassa olevien lääninhallituksen myöntämien poikkeusten mukaiset yli 3-vuotiaiden lasten hoitopaikat voidaan pysyttää heinäkuun 31 päivään 1990 saakka.

3.6.1988/486:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1988.

31.5.1990/490:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.

15.2.1991/331:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

28.6.1991/1018:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991 ja se on voimassa vapaakuntakokeilun ajan.

21.8.1992/806:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993. Asetuksen 6 §:ää sovelletaan kuitenkin viimeistään 1 päivästä elokuuta 1993 lukien. (26.4.1996/305)

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

22.12.1994/1336:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

29.12.1994/1497:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Tällä lailla kumotaan lasten päivähoidosta 16 päivänä maaliskuuta 1973 annetun asetuksen (239/73) 3 §, sellaisena kuin se on muutettuna 17 päivänä kesäkuuta 1983 ja 11 päivänä tammikuuta 1985 annetuilla asetuksilla (550/83 ja 29/85).

Tämän lain tultua voimaan ei sovelleta, mitä lasten päivähoidosta annetun lain muuttamisesta annetun lain (630/91) voimaantulosäännöksessä on säädetty lain 31 §:n voimaantulosta ja soveltamisesta.

HE 211/94, StVM 47/94, SuVM 7/94

16.6.1995/882:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämän asetuksen 2 §:n 1 momenttia sovelletaan myös niihin hakemuksiin, jotka koskevat päivähoitopaikan saamista 1 päivästä tammikuuta 1996 ja jotka on tehty ennen sitä.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

26.4.1996/305:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

30.3.2000/329:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2000.

21.12.2006/1345:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2007.

19.6.2008/442:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2008.

28.12.2012/1034:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2013.

22.10.2015/1282:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

14.4.2016/268:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2016.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.