Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

28.1.1972/66

Kansanterveyslaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 29.6.2021/616 1.1.2023 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Kansanterveystyö

1 § (30.12.2010/1327)

Kansanterveystyöllä tarkoitetaan yksilöön, väestöön ja elinympäristöön kohdistuvaa terveyden edistämistä sairauksien ja tapaturmien ehkäisy mukaan lukien sekä yksilön sairaanhoitoa. Kansanterveystyön sisällöstä säädetään terveydenhuoltolaissa (1326/2010). Kansanterveystyöstä voidaan käyttää myös nimitystä perusterveydenhuolto.

2 luku

Hallinto

2 § (22.12.2009/1537)

Kansanterveystyön yleinen suunnittelu, ohjaus ja valvonta kuuluu sosiaali- ja terveysministeriölle.

Aluehallintovirasto ohjaa ja valvoo kansanterveystyötä toimialueellaan.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa sosiaali- ja terveysministeriön alaisena aluehallintovirastojen toimintaa niiden toimintaperiaatteiden, menettelytapojen ja ratkaisukäytäntöjen yhdenmukaistamiseksi kansanterveystyön ohjauksessa ja valvonnassa. Lisäksi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ohjaa ja valvoo kansanterveystyötä erityisesti silloin, kun kysymyksessä ovat:

1) periaatteellisesti tärkeät tai laajakantoiset asiat;

2) usean aluehallintoviraston toimialuetta tai koko maata koskevat asiat;

3) asiat, jotka liittyvät Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastossa käsiteltävään terveydenhuollon ammattihenkilöä koskevaan valvonta-asiaan; sekä

4) asiat, joita aluehallintovirasto on esteellinen käsittelemään.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintovirastojen tarkemmasta työnjaosta ohjauksessa ja valvonnassa voidaan säätää valtioneuvoston asetuksella.

3 § (17.9.1982/684)

3 § on kumottu L:lla 17.9.1982/684.

4 § (27.11.1992/1091)

Kansanterveystyön asiantuntijalaitoksina toimivat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Työterveyslaitos ja Säteilyturvakeskus. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta säädetään Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetussa laissa (668/2008). Säteilyturvakeskuksesta säädetään säteilyturvakeskuksesta annetussa laissa (1069/1983) ja Työterveyslaitoksesta työterveyslaitoksen toiminnasta ja rahoituksesta annetussa laissa (159/1978). (30.12.2010/1327)

Kansanterveyden laaja-alaista kehittämistä varten toimii asianomaisen ministeriön yhteydessä kansanterveyden neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä säädetään asetuksella. (10.1.1997/50)

Lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin laaja-alaista kehittämistä varten toimii sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin neuvottelukunta. Neuvottelukunnan kokoonpanosta, asettamisesta ja tehtävistä säädetään valtioneuvoston asetuksella. (25.5.2007/626)

5 §

Kunnan on pidettävä huolta kansanterveystyöstä sen mukaan kuin tässä laissa tai muutoin säädetään tai määrätään.

Kunnat voivat yhdessä huolehtia kansanterveystyöstä perustamalla tätä tehtävää varten kuntayhtymän. Kunta voi toisen kunnan kanssa sopia myös siitä, että tämä hoitaa osan kansanterveystyön toiminnoista. (21.3.1997/248)

3 momentti on kumottu L:lla 3.8.1992/746.

Jos tämän lain mukainen tehtävä on annettu kuntayhtymän tehtäväksi, sen hoidettavaksi on annettava myös kansanterveystyötä koskevien muiden lakien mukaiset tehtävät. Tästä poiketen jäsenkunta voi päätöksensä mukaisesti hoitaa ympäristöterveydenhuollon tai työterveyshuollon tehtävät muullakin tavalla itse tai alueellisesti yhteistyössä muiden kuntien tai kuntayhtymien kanssa. (25.11.2005/928)

Mitä tässä laissa säädetään kunnasta, kunnanvaltuustosta ja kunnan asukkaasta, sovelletaan vastaavasti kuntayhtymään ja sen toimielimiin sekä jäsenkunnan asukkaaseen. (21.3.1997/248)

6 § (25.11.2005/928)

Kansanterveystyön toimeenpanoon tämän lain mukaan kuuluvista tehtävistä sekä niistä tehtävistä, jotka muussa laissa säädetään terveyslautakunnan tai terveydenhoitolautakunnan taikka muun vastaavan toimielimen tehtäväksi, huolehtii yksi tai useampi kunnan määräämä monijäseninen toimielin. (22.12.2006/1328)

Jos kansanterveystyöstä huolehtii kuntayhtymä, sen on asetettava 1 momentissa tarkoitettu toimielin yhteisesti jäsenkuntia varten.

6 a § (3.8.1992/746)

6 a § on kumottu L:lla 3.8.1992/746.

7–8 §

7–8 § on kumottu L:lla 19.12.1980/930.

9 § (3.8.1992/746)

Valtion virkamies, jonka tehtäviin kuuluu kansanterveystyön ohjaus ja valvonta, ei ole virka-alueellaan vaalikelpoinen 6 §:n 1 momentissa tarkoitettuun toimielimeen.

10 § (3.8.1992/746)

10 § on kumottu L:lla 3.8.1992/746.

11 § (3.8.1992/746)

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetulla toimielimellä on oikeus saada tehtävänsä hoitamista varten tarvitsemiaan tietoja valtion, seurakunnan ja kunnallisilta viranomaisilta, 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa työnantajalta sekä kaikilta niiltä, jotka suorittavat kansanterveystyötä, jollei salassapitovelvollisuutta koskevista säännöksistä muuta johdu.

12 § (3.8.1992/746)

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen alaisella viranhaltijalla on oikeus suorittaa toimialaansa kuuluvia tarkastuksia kaikkialla, missä on aihetta epäillä ilmenevän terveydellistä vaaraa tai haittaa. Asunnontarkastuksesta säädetään kuitenkin erikseen.

13 § (3.8.1992/746)

13 § on kumottu L:lla 3.8.1992/746.

2 a luku (30.12.2004/1429)

Eräiden tehtävien järjestämistä koskeva kokeilu

13 a § (30.12.2004/1429)

13 a § oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2005-31.12.2022 L:lla 1429/2004.

13 b § (30.12.2004/1429)

13 b § oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2005-31.12.2022 L:lla 1429/2004.

13 c § (30.12.2004/1429)

13 c § oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2005-31.12.2022 L:lla 1429/2004.

13 d § (30.12.2004/1429)

13 a § oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2005-31.12.2022 L:lla 1429/2004.d

13 e § (30.12.2004/1429)

13 e § oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2005-31.12.2022 L:lla 1429/2004.

13 f § (30.12.2004/1429)

13 f § oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2005-31.12.2022 L:lla 1429/2004.

13 g § (30.12.2004/1429)

13 g § oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2005-31.12.2022 L:lla 1429/2004.

13 h § (9.8.2019/931)

13 h § on kumottu L:lla 9.8.2019/931, väliaikaisesti voimassa 1.1.2005–31.12.2019 L:lla 1429/2004, 1106/2008, 1315/2010, 1219/2014, 1080/2016, 1300/2018.

2 a luku oli väliaikaisesti voimassa 1.1.2005-31.12.2022 L:lla 1429/2004.

3 luku

Kunnan kansanterveystyö

14 § (10.8.2018/724)

Kunnan asukkaalla tarkoitetaan tässä laissa henkilöä, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta kyseinen kunta on. Henkilön asuin- ja kotikunnalla tarkoitetaan kuntaa, jonka asukas hän on. Kunnan asukkaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolla on ulkomaalaislain (301/2004) 78 §:n 1 tai 2 momentissa taikka 3 momentin 1, 2, 5 tai 7 kohdassa taikka 79 §:n 1 momentin 1 tai 2 kohdassa tarkoitettu työnteko-oikeus ja jolla on Suomessa voimassa oleva työ-, virka- tai muu palvelussuhde tai joka on vähintään kuusi kuukautta kestäneen työ-, virka- tai muun palvelussuhteen päätyttyä rekisteröity työttömäksi työnhakijaksi. Kunnan asukkaaseen rinnastetaan tässä laissa myös kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolle on myönnetty ulkomaalaislain 81 §:n nojalla mainitun lain 3 §:n 26 kohdassa tarkoitettu Euroopan unionin sininen kortti, sekä tällaisen henkilön ulkomaalaislain 37 §:ssä tarkoitetut perheenjäsenet. Lisäksi kunnan asukkaaseen rinnastetaan tätä lakia sovellettaessa kunnan alueella oleskeleva henkilö, jolla on kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä kausityöntekijöinä työskentelyä varten annetun lain (907/2017) mukainen kausityöhön oikeuttava lupa tai kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä yrityksen sisäisen siirron yhteydessä annetun lain (908/2017) mukainen lupa sekä tutkija ja työsuhteessa oleva henkilö, jolla on kolmansien maiden kansalaisten maahantulon ja oleskelun edellytyksistä tutkimuksen, opiskelun, työharjoittelun ja vapaaehtoistoiminnan perusteella annetun lain (719/2018) mukainen lupa tai toisen Euroopan unionin jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen myöntämä vastaava lupa.

14 a–14 b §

14 a–14 b § on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

15 § (30.12.2010/1327)

Terveydenhuoltolain 13–22 ja 24–29 §:ssä tarkoitettuja toimintoja varten tulee kunnalla olla terveyskeskus. Sen toimintoja voidaan tarpeen mukaan sijoittaa sivuvastaanotoille tai järjestää liikkuvien toimintayksiköiden avulla.

Kunta voi 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen lisäksi antaa terveyskeskuksen hoidettavaksi kunnalle muissa laeissa säädettyjä kansanterveystyöhön kuuluvia tehtäviä.

Kunta voi myös tehdä muiden kuin terveydenhuoltolain 16–17 §:ssä tarkoitettujen oppilaitosten kanssa sopimuksen oppilaitokselle kuuluvan terveydenhuollon suorittamisesta kunnan terveyskeskuksen toimesta.

15 a–18 §

15 a–18 § on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

19 § (29.12.2009/1713)

Kunnan tämän lain nojalla järjestämään toimintaan sovelletaan sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta annettua lakia (733/1992) sekä kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annettua lakia (1704/2009), jollei lailla toisin säädetä.

L sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksesta 733/1992 on kumottu L:lla sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 616/2021, joka on voimassa 1.1.2023 alkaen. L kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 1704/2009 on kumottu L:lla kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta 618/2021, joka on voimassa 1.1.2023 alkaen.

20 § (30.12.2014/1305)

20 § on kumottu L:lla 30.12.2014/1305.

21 § (30.12.2010/1327)

21 § on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

21 a–21 c §

21 a–21 c § on kumottu L:lla 3.8.1992/746.

22–26 §

22–26 § on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

4 luku

27 § (30.12.2010/1327)

27 § on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

27 a § (17.9.1982/684)

27 a § on kumottu L:lla 17.9.1982/684.

28–28 a §

28–28 a § on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

29–39 §

29–39 § on kumottu L:lla 17.9.1982/684.

5 luku

Erinäisiä säännöksiä

40 § (30.12.2010/1327)

40 § on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

41 § (25.11.2005/928)

1 momentti on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaavalla johtajalla on oltava alalle soveltuva korkeakoulututkinto. Johtajalla tulee olla myös riittävä kokemus ja asiantuntemus ympäristöterveydenhuollon toimeenpanoon liittyvistä tehtävistä.

42 § (29.12.2005/1254)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirasto voivat tarkastaa kunnan ja kuntayhtymän tässä laissa ja terveydenhuoltolaissa tarkoitetun toiminnan sekä toiminnan järjestämisessä käytettävät toimintayksiköt ja toimitilat silloin, kun tarkastuksen tekemiseen on perusteltu syy. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto voi lisäksi perustellusta syystä määrätä aluehallintoviraston tekemään tarkastuksen. Tarkastus voidaan tehdä ennalta ilmoittamatta. (30.12.2010/1327)

Tarkastaja on päästettävä kaikkiin toimipaikan tiloihin. Tarkastuksessa on salassapitosäännösten estämättä esitettävä kaikki tarkastajan pyytämät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä tarkastuksen toimittamiseksi. Lisäksi tarkastajalle on salassapitosäännösten estämättä annettava maksutta hänen pyytämänsä jäljennökset tarkastuksen toimittamiseksi tarpeellisista asiakirjoista. Tarkastajalla on myös oikeus ottaa valokuvia tarkastuksen aikana. Tarkastajan apuna voi olla tarkastuksen toteuttamiseksi tarpeellisia asiantuntijoita.

Poliisin on tarvittaessa annettava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja aluehallintovirastolle virka-apua tarkastuksen suorittamiseksi. (22.12.2009/1537)

Tarkastuksesta on pidettävä pöytäkirjaa.

Tarkastuksessa erityisesti huomioon otettavista asioista ja tarkastusmenettelyn tarkemmasta sisällöstä sekä tarkastuksessa pidettävästä pöytäkirjasta ja sen säilyttämisestä ja säilyttämisajasta voidaan tarvittaessa säätää valtioneuvoston asetuksella.

43 § (22.12.2009/1537)

Jos kansanterveystyön järjestämisessä tai toteuttamisessa havaitaan potilasturvallisuutta vaarantavia puutteita tai muita epäkohtia taikka toiminta on muutoin tämän lain tai terveydenhuoltolain vastaista, Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto voi antaa määräyksen puutteiden korjaamisesta tai epäkohtien poistamisesta. Määräystä annettaessa on asetettava määräaika, jonka kuluessa tarpeelliset toimenpiteet on suoritettava. Jos potilasturvallisuus sitä edellyttää, toiminta voidaan määrätä välittömästi keskeytettäväksi taikka toimintayksikön, sen osan tai laitteen käyttö kieltää välittömästi. (30.12.2010/1327)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto voi velvoittaa kunnan tai kuntayhtymän noudattamaan 1 momentissa tarkoitettua määräystä sakon uhalla tai uhalla, että toiminta keskeytetään, taikka että toimintayksikön, sen osan tai laitteen käyttö kielletään.

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston ja aluehallintoviraston päätöstä toiminnan keskeyttämisestä taikka toimintayksikön, sen osan tai laitteen käytön kieltämisestä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei muutoksenhakuviranomainen toisin määrää.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei koske lääkelaissa (395/1987) tarkoitettua toimintaa, jonka valvonnasta vastaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus. Jos Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto tai aluehallintovirasto on valvonnassaan havainnut lääkehuoltoa koskevia puutteita tai muita epäkohtia, niistä on ilmoitettava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle.

44 § (22.12.2009/1537)

Jos kansanterveystyön ohjauksen ja valvonnan yhteydessä todetaan, että kunta tai kuntayhtymä on tämän lain tai terveydenhuoltolain mukaista toimintaa järjestäessään tai toteuttaessaan menetellyt virheellisesti tai jättänyt velvollisuutensa täyttämättä, voi Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirasto antaa kunnalle tai kuntayhtymälle tai virheellisestä toiminnasta vastuussa olevalle viran- tai toimenhaltijalle huomautuksen vastaisen varalle. (30.12.2010/1327)

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto ja aluehallintovirasto voivat, jos asia ei anna aihetta huomautukseen tai muihin toimenpiteisiin, kiinnittää valvottavan huomiota toiminnan asianmukaiseen järjestämiseen ja hyvän hallintotavan noudattamiseen.

Tässä pykälässä tarkoitettuun Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston tai aluehallintoviraston antamaan huomautukseen ja huomion kiinnittämiseen ei saa hakea muutosta valittamalla.

Kunta ja kuntayhtymä on velvollinen antamaan tämän lain ja terveydenhuoltolain mukaisesta toiminnastaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolle ja aluehallintovirastolle ohjaus- ja valvontatehtävän toteuttamiseksi tarpeelliseksi katsottavia tietoja ja selvityksiä. (30.12.2010/1327)

45 § (12.12.2014/1103)

45 § on kumottu L:lla 12.12.2014/1103.

46 § (18.7.1975/592)

46 § on kumottu L:lla 18.7.1975/592.

47 § (30.12.2010/1327)

Muutosta 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätökseen haetaan valittamalla hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi saamisesta.

Mitä 1 momentissa on säädetty, ei sovelleta, milloin laissa tai asetuksessa on muutoksenhausta säädetty toisin tai kielletty muutoksenhaku, ei myöskään milloin päätös kuntalain (365/1995) mukaan voidaan alistaa kunnallis- tai liittohallituksen tutkittavaksi

KuntaL 365/1995 on kumottu KuntaL:lla 410/2015.

48 § (30.12.2010/1327)

Edellä 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen päätös saadaan panna täytäntöön, ennen kuin se on saanut lainvoiman, siten kuin kuntalain 98 §:ssä säädetään. Sanotun säännöksen estämättä voidaan päätös muutoksenhausta huolimatta panna täytäntöön, jos se on laadultaan sellainen, että se on viivytyksettä täytäntöönpantava, tai jos päätöksen voimaantulemista ei voida terveydenhoidollisista syistä siirtää tuonnemmaksi ja toimielin on määrännyt päätöksen heti täytäntöönpantavaksi.

KuntaL 365/1995 on kumottu L:lla 410/2015, ks. KuntaL 410/2015 143 §.

48 a § (9.10.1992/910)

Tämän lain säännöksistä voidaan poiketa Suomea sitovan kansainvälisen sopimuksen perusteella.

49 § (30.12.2010/1327)

49 § on kumottu L:lla 30.12.2010/1327.

50 §

Tämän lain voimaanpanosta säädetään erikseen lailla.

Tämän lain tullessa voimaan kumotaan yleisestä lääkärinhoidosta 9 päivänä maaliskuuta 1951 annettu laki (141/51), kunnallisista terveyssisarista 31 päivänä maaliskuuta 1944 annettu laki (220/74), kunnallisista äitiys- ja lastenneuvoloista 31 päivänä maaliskuuta 1944 annettu laki (224/44), kunnankätilöistä 31 päivänä maaliskuuta 1944 annettu laki (223/ 44), 27 päivänä elokuuta 1965 annetun terveydenhoitolain (469/65) 7–9, 87 ja 88 §, kansakoulujen lääkärintoimesta 31 päivänä lokakuuta 1952 annettu laki (362/52) ja kansakoulujen hammaslääkärintoimesta 17 päivänä toukokuuta 1956 annettu laki (297/56), kaikki niihin myöhemmin tehtyine muutoksineen.

3 momentti on kumottu L:lla 17.9.1982/684.

L 66/1972 tuli voimaan L:n 67/1972 mukaisesti 1.4.1972 mainitussa L:ssa säädetyin poikkeuksin.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.7.1975/592:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1976.

Milloin terveyskeskuksen rakentaminen, laajentaminen peruskorjaus tai perushankinta, joka on ennen tämän lain voimaantuloa hyväksytty valtionavun suorittamista koskevaan yleiseen suunnitelmaan, on tämän lain voimaantullessa kesken, suoritetaan valtionapu perustamiskustannuksiin, mukaan luettuina myös hyväksyttävistä syistä aiheutuneet lisäkustannukset, aikaisemmin voimassaolleiden säännösten mukaan.

Muutoin tätä lakia sovelletaan vasta lain voimaantulon jälkeen syntyneisiin kustannuksiin, mikäli kuntien ja kuntainliittojen valtionosuuksista ja - avustuksista annetun lain 34 §:stä ei muuta johdu.

2.9.1976/788:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1977, kuitenkin siten, että kunta on velvollinen järjestämään 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun hammashuollon viiden vuoden kuluessa lain voimaan tulosta. Lääkintöhallituksella on kuitenkin oikeus myöntää toistaiseksi ja enintään vuoden 1985 loppuun kunnalle vapautus 14 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitetun opiskelijan terveyden- ja sairaanhoidon sekä hammashuollon järjestämisestä siltä osin kuin se on tämän lain voimaan tullessa muutoin järjestetty lääkintöhallituksen hyväksymällä tavalla.

Lain 19 §:n säännöstä toimintasuunnitelman vahvistamismenettelystä sovelletaan ensimmäisen kerran vahvistettaessa vuosia 1980–84 koskevia toimintasuunnitelmia. Siihen saakka noudatetaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

29.9.1978/744:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979 14 §:n 1 momentin 7 kohdassa tarkoitetun työterveyshuollon osalta kuitenkin siten ja siinä järjestyksessä kuin työnantajalle on säädetty velvollisuus työterveyshuoltolain 2 ja 12 §:n nojalla järjestää työterveyshuolto sekä 14 §:n 1 momentin 8 kohdan osalta siten kuin kansanterveyslain 3 §:ssä tarkoitetussa valtakunnallisessa suunnitelmassa kulloinkin määrätään.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

30.3.1979/376:
24.8.1979/675:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980, kuitenkin siten, että kunta on velvollinen järjestämään 14 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun hammashuollon viiden vuoden kuluessa lain voimaantulosta ja tuottamaan 14 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja työterveyshuoltopalveluja siten ja siinä järjestyksessä kuin työnantajalle on säädetty velvollisuus työterveyshuoltolain (743/78) 2 ja 12 §:n nojalla järjestää työterveyshuolto.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

4.1.1980/2:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980 ja sitä sovelletaan myös lain voimaan tullessa pysyvästi laitoshoidossa olevalle tästä ajankohdasta lukien annetusta hoidosta perittäviin maksuihin.

19.12.1980/930:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Tämän lain voimaan tullessa lääkintöhallituksessa vireillä oleva asia käsitellään siellä loppuun aikaisemmin voimassa olleiden säännösten mukaisesti.

Kansanterveyslain nojalla vahvistettuja ohjesääntöjä noudatetaan, kunnes säädetyssä järjestyksessä on hyväksytty tässä laissa tarkoitetut johtosäännöt. Kunnanvaltuusto voi kuitenkin ennen johtosäännön vahvistamista päättää ohjesäännön määräyksestä poikettavaksi antamalla uuden määräyksen. Tässä laissa tarkoitetut johtosäännöt on kuitenkin hyväksyttävä voimaantuleviksi viimeistään 1 päivänä tammikuuta 1985.

Mitä muualla laissa säädetään terveyslautakunnan osastosta, sovelletaan tämän lain voimaan tultua vastaavasti terveyslautakunnan jaostoon.

17.9.1982/684:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

HE 101/81, sosvk.miet. 13/82, svk.miet. 87/82

5.8.1983/674:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

HE 12/83, tvk.miet. 3/83, svk.miet. 20/83

22.12.1983/1070:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

HE 136/83, tvk.miet. 15/83, svk.miet. 119/83

12.7.1985/573:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

HE 56/85, tvk.miet. 8/85, svk.miet. 63/85

12.7.1985/598:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

Jaostoon, joka on asetettu ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan aikaisemmin voimassa olleita säännöksiä.

HE 10/85, tvk.miet. 3/85, svk.miet. 27/85

29.11.1985/903:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986.

HE 83/85, tvk.miet. 11/85, svk.miet. 109/85

23.12.1987/1110:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

HE 129/87, sosvk.miet. 23/87, svk.miet. 119/87

6.5.1988/407:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1988.

HE 214/87, tvk.miet. 3/88, svk.miet. 11/88

23.12.1988/1183:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 228/88, tvk.miet. 10/88, svk.miet. 222/88

10.3.1989/257:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

HE 65/88, toisen lvk.miet. 12/88, svk.miet. 157/88

14.12.1990/1117:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991. Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 202/89, tvk.miet. 3/90, svk.miet. 134/90

17.1.1991/71:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

Kunnalla, joka on järjestänyt yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoidon sekä hammashuollon lääkintöhallituksen hyväksymällä tavalla, on ilman eri lupaa tämän lain voimaan tultuakin oikeus järjestää yliopisto- ja korkeakouluopiskelijoiden terveyden- ja sairaanhoito sekä hammashuolto tällä tavalla.

HE 233/90, sosvk.miet. 44/90, svk.miet. 227/90

27.3.1991/605:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1991.

HE 259/90, sosvk.miet. 49/90, svk.miet. 253/90

19.4.1991/730:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

Jos kunnan tai kuntainliiton toimielimen kaikki tehtävät päätetään tämän lain nojalla siirtää muulle toimielimelle, ensin mainittuun toimielimeen valittujen luottamushenkilöiden toimikausi päättyy, kun tehtävien siirtämistä koskevat järjestelyt kunnassa tai kuntainliitossa tulevat voimaan.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanemiseksi tarpeellisiin toimenpiteisiin.

HE 295/90, l-tvk.miet. 46/90, svk.miet. 347/90

30.12.1991/1715:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

HE 145/91, StV.miet. 21/91

31.1.1992/74:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.

HE 104/91, StV.miet. 19/91

3.8.1992/746:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 216/91, HaVM 7/92

17.8.1992/785:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

HE 185/91, StVM 15/92

9.10.1992/910:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992.

HE 84/92, StVM 20/92

27.11.1992/1091:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

HE 264/92, StVM 38/92

26.11.1993/1051:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 186/93, StVM 33/93

28.11.1994/1067:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 204/94, StVM 29/94

31.1.1995/124:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 317/94, StVM 46/94

21.4.1995/639:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

5.12.1996/1004:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 142/1996, StVM 20/1996, EV 130/1996

10.1.1997/50:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1997.

HE 230/1996, StVM 37/1996, EV 230/1996

21.3.1997/248:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1997.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 233/1996, StVM 1/1997, EV 3/1997

11.12.1997/1131:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1998.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 167/1997, StVM 23/1997, EV 186/1997

21.8.1998/647:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1999.

HE 57/1998, SiVM 4/1998, EV 80/1998

19.3.1999/367:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1999.

HE 10/1998, LaVM 17/1998, EV 206/1998

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

3.12.1999/1116:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2000.

HE 81/1999, StVM 16/1999, EV 54/1999

21.12.2000/1219:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001. Lain 14 §:n 1 momentin 4 kohta tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2001. Kunta ja kansanterveystyön kuntayhtymä voi päättää, että hampaiden tutkimus ja hoito järjestetään 31 päivään joulukuuta 2001 saakka vain vuonna 1956 ja sen jälkeen syntyneille ja 30 päivään marraskuuta 2002 saakka vain vuonna 1946 ja sen jälkeen syntyneille sekä lisäksi kunnan tai kuntayhtymän erikseen päättämille muille ryhmille. Hampaiden tutkimus ja hoito on kuitenkin järjestettävä iästä riippumatta kaikille pään ja kaulan alueen säde- tai sytostaattihoidon vuoksi tutkimusta ja hoitoa tarvitseville.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 149/2000, StVM 33/2000, EV 190/2000

23.5.2001/415:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2001.

HE 5/2001, StVM 6/2001, EV 35/2001

27.7.2001/690:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2001.

HE 81/2001, StVM 19/2001, EV 86/2001

13.12.2001/1216:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 189/2001, StVM 34/2001, EV 157/2001

21.12.2001/1385:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

HE 114/2001, StVM 36/2001, EV 167/2001

6.6.2003/431:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

HE 92/2002, PeVM 9/2002, EV 269/2002

13.6.2003/498:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2003.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 164/2002, StVM 53/2002, EV 265/2002

28.11.2003/992:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 65/2003, StVM 14/2003, EV 49/2003

17.9.2004/855:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2005.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 77/2004, StVM 13/2004, EV 94/2004

30.12.2004/1429:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2022. (11.12.2020/992)

Kotipalvelun ja kotisairaanhoidon tietoja voidaan salassapitosäännösten estämättä siirtää kotihoidon tiedot sisältävään rekisteriin, jos se on palvelujen järjestämisen vuoksi tarpeen. (11.12.2020/992)

Sen estämättä, mitä 13 b §:n 3 momentissa säädetään, kokeilu voi jatkua 31 päivään joulukuuta 2022 saakka. (11.12.2020/992)

Kunta tai kuntayhtymä, jonka osallistumisen kokeiluun sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt, voi irrottautua kokeilusta ilmoitettuaan siitä kirjallisesti sosiaali- ja terveysministeriölle. (11.12.2020/992)

Jos kokeiluun osallistuva kunta lakkaa kuntarakennelaissa (1698/2009) tarkoitetun kuntajaon muutoksen johdosta, kokeilu jatkuu muutoksen seurauksena muodostuneessa kunnassa, jollei tämä ilmoita kirjallisesti ministeriölle irrottautuvansa kokeilusta. Jos kokeiluun osallistuva kunta muodostaa kunta- ja palvelurakenneuudistuksesta annetun lain (169/2007) 5 §:ssä tarkoitetun yhteistoiminta-alueen, kokeilu voi jatkua yhteistoiminta-alueella. Tällöin yhteistoiminta-alueen tulee ilmoittaa kokeilun jatkamisesta sosiaali- ja terveysministeriölle. (11.12.2020/992)

HE 221/2004, StVM 42/2004, EV 222/2004

23.9.2005/771:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2006.

HE 263/2004, LaVM 10/2005, PeVL 20/2005, EV 98/2005

25.11.2005/928:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Ympäristöterveydenhuollon toiminnasta vastaavan johtajan 41 §:n 2 momentin mukaisia pätevyysvaatimuksia ei kuitenkaan sovelleta ennen tämän lain voimaantuloa valittuihin johtajiin.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 96/2005, StVM 15/2005, EV 118/2005

29.12.2005/1254:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2006.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 154/2005, StVM 19/2005, EV 129/2005

21.4.2006/293:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2006. Lain 25 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 200/2005, PuVM 1/2006, EV 19/2006

22.12.2006/1328:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 235/2006, StVM 48/2006, EV 236/2006

13.4.2007/418:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 252/2006, StVM 59/2006, EV 309/2006

25.5.2007/626:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.

Lain 25 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 234/2006, StVM 55/2006, EV 279/2006

12.10.2007/892:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 34/2007, StVM 2/2007, EV 19/2007

30.12.2008/1106:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

HE 188/2008, StVM 39/2008, EV 208/2008

16.10.2009/783:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 166/2009, StVM 28/2009, EV 122/2009

22.12.2009/1537:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

29.12.2009/1713:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

HE 174/2009, HaVM 19/2009, EV 223/2009

30.12.2010/1315:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Tätä lakia sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 2011.

HE 304/2010, StVM 46/2010, EV 262/2010

30.12.2010/1327:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2011.

Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 90/2010, StVM 40/2010, EV 244/2010

16.12.2011/1343:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

HE 37/2011, HaVM 5/2011, EV 67/2011, Neuvoston direktiivi 2009/50/EY (EYVL K 155, 18.6.2009, s. 17)

30.12.2013/1222:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

HE 139/2013, HaVM 21/2013, EV 208/2013

12.12.2014/1103:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 185/2014, StVM 15/2014, EV 154/2014

19.12.2014/1219:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2015.

HE 200/2014, StVM 18/2014, EV 158/2014

30.12.2014/1305:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2015.

HE 164/2014, StVM 27/2014, EV 195/2014

9.12.2016/1080:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

HE 198/2016, StVM 31/2016, EV 165/2016

14.12.2017/914:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

HE 80/2017, HaVM 19/2017, EV 125/2017

10.8.2018/724:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2018.

HE 21/2018, HaVM 7/2018, EV 72/2018, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2016/801/EU (32016L0801); EUVL N:o L 132, 21.5.2016, s. 21

28.12.2018/1300:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019.

HE 174/2018, StVM 17/2018, EV 167/2018

9.8.2019/931:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Lain voimaan tullessa käytössä oleviin teknisiin käyttöyhteyksiin sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita teknistä käyttöyhteyttä koskevia säännöksiä 48 kuukautta lain voimaantulosta.

HE 284/2018, HaVM 38/2018, EV 320/2018

11.12.2020/992:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2021.

HE 179/2020, StVM 33/2020, EV 157/2020

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.