Seurattu SDK 804/2020 saakka.

14.1.1972/31

Laki museovirastosta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu museovirastosta annetulla lailla 23.4.2004/282, joka tulee voimaan 1.6.2004.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Maan muinaismuistohallintoa, siihen liittyvää tutkimusta sekä museotoimen yleistä johtoa ja valvontaa varten on opetusministeriön alainen museovirasto.

2 § (18.12.1987/1016)

2 § on kumottu L:lla 18.12.1987/1016.

3 § (23.11.2001/1080)

Museovirasto voi periä tuottamistaan suoritteista maksuja, joiden suuruutta määrättäessä noudatetaan, mitä valtion maksuperustelaissa (150/1992) ja sen nojalla annetussa opetusministeriön asetuksessa säädetään.

Poiketen siitä, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään, maksuja pääsystä museoviraston alaisiin museoihin, näyttelyihin ja muihin yleisölle tarkoitettuihin tilaisuuksiin ja esittelyihin voidaan alentaa tai jättää maksu kokonaan perimättä silloin, kun se on opetuksen, tieteen tai muuten yleisen edun kannalta tarkoituksenmukaista.

Poiketen siitä, mitä valtion maksuperustelaissa säädetään, liiketaloudellisin perustein hinnoiteltavien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja niissä sijaitsevien tilojen vuokria voidaan kulttuuripoliittisista syistä alentaa siten, että tiloista peritään kulloinkin käyvän hintatason mukainen vuokra tai, kun sitä on pidettävä valtion edun mukaisena, vuokra saa olla käypää alempi tai sen perimisestä voidaan luopua.

4 §

Tarkemmat määräykset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

5 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1972.

Mitä muualla on säädetty tai määrätty muinaistieteellisestä toimikunnasta, koskee sanotusta ajankohdasta lukien museovirastoa.

Tämän lain tullessa voimaan siirretään muinaistieteellisen toimikunnan kukin viran tai toimen haltija säädettyä järjestystä noudattaen hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen museovirastossa tai, mikäli häntä ei sanotuin tavoin siirretä edellä tarkoitettuun tai muuhunkaan hänelle soveltuvaan virkaan tai toimeen, asetetaan lakkautuspalkalle.

Jo ennen tämän lain voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä edellä 3 momentissa tarkoitettuihin ja muihinkin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen museoviraston toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1987/1016:

HE 173/87, sivvk.miet. 7/87, svk.miet. 125/87

23.11.2001/1080:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 121/2001, SiVM 7/2001, EV 125/2001

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.