Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

11.6.1971/448

Asetus pakkolaitoksesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.10.2006 alkaen. Ks. L vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain kumoamisesta 786/2005.

Oikeusministerin esittelystä säädetään vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 9 päivänä heinäkuuta 1953 annetun lain (317/53) 10 §:n nojalla:

1 §

Pakkolaitos on erityinen laitos tai laitoksen osasto, jonka oikeusministeriö on siihen tarkoitukseen määrännyt.

Pakkolaitos on oikeusministeriön ylimmän johdon ja valvonnan alainen. Paikallinen hallinto ja hoito kuuluvat laitoksen johtajalle. (26.7.2001/675)

2 §

Pakkolaitoksessa on puoliavoin, avoin ja suljettu osasto.

3 § (26.7.2001/675)

Pakkolaitokseen eristettyä on aluksi pidettävä puoliavoimessa osastossa.

Johtajan on siirrettävä eristetty avoimeen osastoon niin pian kuin tämän voidaan olettaa sopeutuvan avoimen osaston järjestykseen ja oloihin eikä siirtämisestä ole odotettavissa vaaraa laitoksessa pitämisen varmuudelle. Jollei puoliavoimessa osastossa olevaa eristettyä ole vuoden kuluessa pakkolaitokseen saapumisesta siirretty avoimeen osastoon, johtajan on alistettava asia vankilaoikeuden ratkaistavaksi. Tämän jälkeen on tällaisen eristetyn siirtäminen avoimeen osastoon alistettava vankilaoikeuden ratkaistavaksi enintään kuuden kuukauden väliajoin, jollei häntä jo ole siirretty sinne.

Jos eristetyn laitoksessa pitämisen varmuus sitä vaatii tai jollei hän muusta syystä sopeudu avoimen osaston järjestykseen tai oloihin, vankilaoikeus voi johtajan esityksestä siirtää hänet avoimesta osastosta puoliavoimeen osastoon. Kiireellisessä tapauksessa johtokunta voi päättää siirtämisestä, mutta sen on viipymättä alistettava asia vankilaoikeuden ratkaistavaksi. Siirtämisessä takaisin avoimeen osastoon on noudatettava 2 momentin säännöksiä.

4 § (26.7.2001/675)

Laitoksen muiden osastojen järjestykseen tai oloihin sopeutumattoman eristetyn vankilaoikeus voi johtajan esityksestä määrätä pidettäväksi suljetussa osastossa. Kiireellisessä tapauksessa johtokunta voi päättää siirtämisestä suljettuun osastoon, mutta sen on viipymättä alistettava asia vankilaoikeuden ratkaistavaksi.

Suljetussa osastossa eristettyä ei saa pitää kauemmin kuin 1 momentissa tarkoitetusta syystä on välttämätöntä. Siirtämisestä puoliavoimeen tai avoimeen osastoon päättää johtaja. Kuitenkin asia on enintään kolmen kuukauden väliajoin alistettava vankilaoikeuden ratkaistavaksi, jollei eristettyä jo ole siirretty suljetusta osastosta.

5 §

Jos eristetyn ehdonalainen vapaus peruutetaan, vankilaoikeuden on päätettävä, mihin osastoon hänet sijoitetaan. Tämän jälkeen on osastosta toiseen siirtämisessä noudatettava 3 §:n 2 ja 3 momentin sekä 4 §:n säännöksiä. Kuitenkin 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu ensimmäinen alistus on tehtävä kuuden kuukauden kuluessa eristetyn saapumisesta pakkolaitokseen.

6 §

Puoliavoimessa tai avoimessa osastossa oleva eristetty on sijoitettava asumaan yksinäis- tai yhteishuoneeseen noudattaen mahdollisuuksien mukaan hänen omaa toivomustaan. Jollei johtaja erityisistä syistä toisin päätä, tällainen eristetty saa tehdä työnsä ja viettää vapaa-aikansa yhdessä toisten eristettyjen kanssa.

7 §

Avoimen osaston asunto- ja työhuoneiden ovet voidaan pitää lukitsemattomina. Tällaisessa osastossa olevaa eristettyä voidaan pitää työssä ilman vartiointia tarpeellisen valvonnan alaisena laitoksen ulkopuolellakin. Avoimessa osastossa olevan eristetyn on annettava käyttää omia vaatteitaan, jos ne ovat hyvässä kunnossa ja jos siitä ei voida olettaa olevan ilmeistä karkaamisvaaraa. Jos laitoksesta annetaan vaatetus, sen on erottava tavallisesta vangin vaatetuksesta. Muutenkin avoimessa osastossa olevan vapautta on rajoitettava vain siinä määrin kuin laitoksessa pitämisen varmuus ja järjestyksen ylläpitäminen vaativat.

8 §

Suljetussa osastossa oleva eristetty on sijoitettava asumaan yksinäishuoneeseen. Johtajan luvalla hän saa tehdä työnsä ja, jos siihen on erityisiä syitä, viettää vapaa-aikansa yhdessä toisten eristettyjen kanssa.

9 §

Johtaja voi antaa eristetylle luvan osallistua laitoksen ulkopuolella järjestettävään tilaisuuteen, jos se yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantamatta käy päinsä ja tarpeellinen valvonta on järjestettävissä.

10 § (13.6.1975/449)

Varsinaisena työaikana on eristetyn tehtävä työtä valtion lukuun tai omaa työtä. Vapaa-aikanaan saa eristetty tehdä vapaa-ajan työtä.

11 § (13.6.1975/449)

Eristetylle on maksettava työ- ja käyttörahaa samojen perusteiden mukaan kuin rangaistusta suorittavalle vangille.

12 § (26.7.2001/675)

12 § on kumottu A:lla 26.7.2001/675.

13 § (13.6.1975/449)

Oikeusministeriö vahvistaa pakkolaitoksen ohjesäännön, jossa annetaan tarkemmat määräykset eristettyjen oikeuksista ja velvollisuuksista.

Pakkolaitokseen ja siellä olevaan tai pakkolaitoksesta ehdonalaiseen vapauteen päästettyyn on muuten sovellettava, mitä rangaistusten täytäntöönpanosta annetun asetuksen 2 ja 3 luvussa on säädetty.

14 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1971. Sillä kumotaan pakkolaitoksesta 21 päivänä kesäkuuta 1954 annettu asetus (278/54) siihen tehtyine muutoksineen.

Jo ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanoa varten tarpeellisiin toimenpiteisiin.

Asetuksen 3 §:n 2 momentissa ja 5 §:ssä tarkoitetut määräajat on ensimmäisellä kerralla laskettava asetuksen voimaantulopäivästä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.6.1975/449:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

26.7.2001/675:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.