Finlex.fi-sivuston kysely
Finlex.fi-sivustoa ollaan uudistamassa. Haluaisimme kuulla mielipiteesi siitä, mikä tällä hetkellä toimii hyvin ja mikä ei. Kyselyyn vastaaminen vie noin 5 minuuttia.
Siirry kyselyyn: https://q.surveypal.com/Finlex.fi-kysely

Seurattu SDK 353/2023 saakka.

5.8.1970/545

Asetus pysäköintivirhemaksusta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2012 alkaen. Ks. L pysäköinninvalvonnasta 727/2011 24 §.

Oikeusministerin esittelystä säädetään pysäköintivirhemaksusta 3 päivänä huhtikuuta 1970 annetun lain (248/70) 23 §:n nojalla:

1 §

Lääninhallituksen tulee ratkaistessaan kysymyksen kunnallista pysäköinninvalvontaa koskevan määräyksen antamisesta ottaa huomioon paikalliset olosuhteet, kuten alueen liikennetiheys, valvonnan tarve ja kunnan edellytykset asianmukaisesti huolehtia valvontatoimesta.

Määräys voidaan antaa määräajaksi tai toistaiseksi. Siinä voidaan myös vahvistaa valvonta-apulaisten vähimmäismäärä ja asettaa muitakin tarpeellisiksi katsottuja ehtoja.

Lääninhallitus voi kunnallisvaltuustoa kuultuaan peruuttaa määräyksen tai muuttaa sen ehtoja, jos olosuhteissa on tapahtunut olennainen muutos tai asetettuja ehtoja ei ole noudatettu taikka valvontatointa ei muutoin ole hoidettu asianmukaisella tavalla. Kunnallisvaltuusto voi myös tehdä esityksen määräyksen peruuttamisesta.

2 §

Kelpoisuusehtona kunnallisen pysäköinninvalvojan virkaan kunnassa, jossa on enemmän kuin 100 000 asukasta, on oikeustieteen kandidaatin tutkinto tai vastaava aikaisempi tutkinto ja perehtyneisyys liikennekysymyksiin sekä muussa kunnassa alempi oikeustutkinto tai poliisiopiston päällystöluokan suorittaminen sekä perehtyneisyys liikennekysymyksiin.

Kunnallisella valvonta-apulaisella tulee olla hänelle kuuluvien tehtävien hoitamiseen tarpeellinen tieliikennesääntöjen tuntemus.

3 § (8.3.2007/256)

Kunnallisella pysäköinninvalvojalla ja hänen apulaisellaan tulee virantoimituksessa olla sisäasiainministeriön vahvistama virkamerkki sekä ministeriön vahvistaman kuosin mukainen virkapuku tai sen määräämä tunnusmerkki. Virkamerkki on esitettävä tarvittaessa tai vaadittaessa.

4 §

Moottoriajoneuvoon kiinnitettävässä tai sen kuljettajalle annettavassa maksukehotuksessa on mainittava asian numero, ajoneuvon tunnusmerkki, virheen laatu, virheen tekoaika ja -paikka, maksettava määrä, maksuaika ja -paikka sekä tili, jolle maksu suoritetaan, seuraus maksun laiminlyönnistä sekä kenelle ja missä ajassa vastalause voidaan esittää. Muun ajoneuvon osalta maksukehotuksessa mainitaan muutoin samat tiedot, mutta tunnusmerkin sijasta ilmoitetaan tarpeelliset henkilötiedot kuljettajasta. Sama koskee moottoripolkupyörää. Omistajalle tai haltijalle lähetettävässä maksukehotuksessa on lisäksi ilmoitettava, minkä vuoksi maksuvaatimus kohdistetaan häneen.

Pysäköintivirhemaksua koskevassa maksumääräyksessä on mainittava maksukehotuksessa ilmoitettujen seikkojen lisäksi syy, minkä vuoksi määräys annetaan.

Maksukehotukseen ja maksumääräykseen on liitettävä tilillepanokortti pysäköintivirhemaksun maksamista varten. (18.4.1975/263)

4 momentti on kumottu A:lla 18.4.1975/263.

5 § (18.4.1975/263)

Valtiolle tulevat pysäköintivirhemaksut on suoritettava postisiirtotilille postitoimipaikkaan tai Postipankkiin taikka, sen mukaan kuin valtiovarainministeriö määrää, muuhun pankkiin.

Kunnalle tulevat vastaavat maksut on suoritettava kunnan postisiirtotilille postitoimipaikkaan tai Postipankkiin taikka kunnan muulle tilille kunnallishallituksen määräämään pankkiin.

6 §

Pysäköinninvalvojan on pidettävä pysäköintivirhemaksuista kirjanpitoa, jota voidaan pitää myös kortistona. (18.4.1975/263)

Tilinpidosta antaa ohjeet valtion osalta sisäasiainministeriö. Kunnan osalta on tilinpidossa noudatettava, mitä siitä on kunnassa erikseen määrätty.

7 § (18.4.1975/263)

Valtiolle pysäköintivirhemaksuista tulevat varat tilitetään lääninhallituksen postisiirtotilille siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti.

Milloin pysäköinninvalvoja vastalauseen johdosta tai muusta syystä on määrännyt pysäköintivirhemaksun tai osan siitä asianomaiselle palautettavaksi, hänen on lähetettävä lääninhallitukselle palautuslaskelma maksattamista varten. Lääninhallitus voi oikaista laskelmaa, jos se havaitaan virheelliseksi.

Suorittamatta jääneitä pysäköintivirhemaksuja koskevista maksumääräyksistä pysäköinninvalvojan on siitä erikseen annettavien ohjeiden mukaisesti joka toinen kuukausi lähetettävä ilmoitus kahdelta edelliseltä kuukaudelta lääninhallitukselle ulosottotoimin tapahtuvaa jäämäperintää varten.

8 § (18.4.1975/263)

Kunnalle tulevia pysäköintivirhemaksuja koskevista tilityksistä, maksujen palautuksista ja jäämäperinnästä on voimassa, mitä niistä on kunnallisten maksujen kohdalta erikseen säädetty.

9 § (18.4.1975/263)

Jos lääninhallitus valituksen johdosta poistaa pysäköintivirhemaksun tai alentaa sitä, jäljennös päätöksestä on lähetettävä pysäköinninvalvojalle palautuslaskelman laatimista varten. Palautuksen maksattamisesta on voimassa, mitä siitä on 7 §:n 2 momentissa ja 8 §:ssä säädetty. Jos maksu on jo tilitetty lääninhallitukselle, voi lääninhallitus maksaa palautuksen jäljennöstä lähettämättä.

10 §

Milloin pysäköinninvalvoja ei voi ratkaista esitettyä vastalausetta heti, on asiassa ennen sen päättämistä hankittava tarpeellinen selvitys, joka liitetään asiakirjoihin.

Myöntämästään maksuajan pidennyksestä pysäköinninvalvojan on tehtävä merkintä pysäköintivirhettä koskeviin asiakirjoihin sekä maksukehotukseen tai maksumääräykseen.

11–14 §

11–14 § on kumottu A:lla 18.4.1975/263.

15 §

Sisäasiainministeriö vahvistaa kaavan tämän asetuksen soveltamisessa tarpeellisia lomakkeita varten sekä antaa asetuksen täytäntöönpanoa koskevat yleiset ohjeet.

16 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1970.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.4.1975/263:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1975.

8.3.2007/256:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2007.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.