Seurattu SDK 158/2021 saakka.

19.12.1969/824

Tavara-arpajaisasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumottu 1.1.2002 alkaen. Ks. ArpajaisL 1047/2001.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään 1 päivänä syyskuuta 1965 annetun arpajaislain (491/65) 4 ja 7 §:n nojalla:

1 §

Tavara-arpajaisten toimeenpanemisella tarkoitetaan tässä asetuksessa toimintaa, jonka yhteydessä yhdelle tai useammalle maksua tai muuta suoranaista taikka välillistä suoritusta vastaan luvataan arpomisella tai muulla sattumaan perustuvalla toimituksella määrättävä tavarana tai vastaavana suorituksena tuleva voitto.

Tavara-arpajaisissa, joissa arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on yli 80 000 markkaa, voidaan voittoina tavaran ohella käyttää enintään 40 markan suuruisia rahavoittoja. (21.11.1975/874)

Voittojen yhteenlasketun arvon on vastattava vähintään 35 prosenttia arpojen yhteenlasketusta myyntihinnasta ja pienimmän voiton vähintään arvan hintaa.

2 §

Lupa tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen voidaan myöntää ainoastaan kotimaiselle rekisteröidylle yhdistykselle tai itsenäiselle säätiölle taikka muulle sellaiselle yhteisölle, jolla on hyväntekeväinen tai muu aatteellinen tarkoitus.

3 §

1 momentti on kumottu A:lla 17.11.1978/861.

Luvan yhden tai useamman läänin alueella toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää se lääninhallitus, jonka alueella lupaa hakevan yhdistyksen, säätiön tai muun yhteisön kotipaikka on. (17.11.1978/861)

Luvan määrätyssä tilaisuudessa toimeenpantaviin ja loppuunsaatettaviin tai saman poliisipiirin alueella toimeenpantaviin tavara-arpajaisiin myöntää, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 20 000 markkaa, poliisipiirin päällikkö. Myönnetystä luvasta on ilmoitettava lääninhallitukselle. (20.11.1981/772)

Edellä 2 §:ssä tarkoitettu yhdistys tai muu yhteisö taikka säätiö saa toimeenpanna samassa tilaisuudessa ilman lupaa joko yhdet arpajaiset tai yhden niihin rinnastettavan pelin, jos arpojen yhteenlaskettu myyntihinta on enintään 5 000 markkaa ja jos arpojen myynti ja voittojen jakaminen tapahtuu samassa tilaisuudessa. Jollei arvonta tapahdu samassa tilaisuudessa, voittojen määräytymisen on perustuttava 9 §:n 1 momentissa tarkoitetun viranomaisen etukäteen toimittaman arvonnan yhteydessä sekoitettuihin, suljettuihin pelilipukkeisiin. Tällaisiin arpajaisiin ja peleihin ei muilta osin sovelleta 8 ja 9 §:n säännöksiä arvoista ja arvonnan toimittamisesta. Niiden järjestäminen ei kuitenkaan ole sallittua kauppaliikkeessä tai liiketoimistossa sen varsinaisena aukioloaikana toimeenpantavassa tilaisuudessa. (9.8.1985/708)

4 §

Tavara-arpajaisten toimeenpanemista tarkoittava hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siihen on liitettävä ote arpajaisten pitämistä koskevasta asianomaisen kokouksen pöytäkirjasta, selvitys kertyvien varojen käyttötarkoituksesta, jäljennös viimeksi hyväksytystä tilinpäätöksestä, jäljennös säännöistä ja ote yhdistys- tai säätiörekisteristä. Hakemuksessa on myös ilmoitettava arvan hinta, arpojen lukumäärä ja yhteenlaskettu myyntihinta, voittojen määrä ja arvo sekä arpojen myyntiaika ja myyntialue.

2 momentti on kumottu A:lla 17.11.1978/861.

5 § (15.8.1980/610)

5 § on kumottu A:lla rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnasta 15.8.1980/610.

6 §

Lupa tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen myönnetään määräajaksi, enintään neljäksi kuukaudeksi. Määräaikaa ei saa pitentää.

7 §

Päätöksessä, jolla myönnetään lupa tavara-arpajaisten toimeenpanemiseen, on mainittava luvan saaja, mihin tarkoituksen kertyvät varat on käytettävä, millä alueella tai missä tilaisuudessa arpajaiset saa pitää, arvan hinta ja arpojen kokonaismäärä, kivan voimassaoloaika, kunta, jossa arvonta tapahtuu ja tarpeelliseksi katsottavat lisäehdot.

Määrätyssä tilaisuudessa loppuunsaatettavia arpajaisia lukuun ottamatta on voittojen perimistä varten varattava vähintään kahden kuukauden aika arpajaisluvan voimassaoloajan päättymisestä lukien.

Lääninhallituksen myöntämässä luvassa voidaan määrätä, että arpajaisten käytännöllinen toimeenpano on annettava rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnan asettamin ehdoin sen hyväksymän, tällaista toimintaa varten perustetun yhtiön, osuuskunnan tai rekisteröidyn yhdistyksen huoleksi. (20.11.1981/772)

Lääninhallituksen on ilmoitettava myöntämästään luvasta arvonnan toimittamispaikan poliisille. Luvasta, joka on voimassa toisen läänin alueella, on annettava tieto asianomaiselle lääninhallitukselle. (9.8.1985/708)

8 §

Arvassa tai sitä vastaavassa ilmoituksessa on selvästi näkyvässä paikassa arpaa avaamatta oltava merkittynä luvan voimassaoloaika ja arpojen myyntialue. Siinä on myös mainittava luvan saaja ja arpajaisten toimeenpanija, kertyvien varojen käyttötarkoitus, arpojen yhteenlaskettu myyntihinta, voittojen laatu ja määrä, mistä ja minkä ajan kuluessa voitot saa periä sekä arvan hinta ja juokseva numero. Jos arvonta on toimitettu ennen arpojen myynnin alkamista, on arvassa oltava merkintä voitosta. Milloin arvonta toimitetaan arpojen myynnin päättymisen jälkeen, on arvassa mainittava, missä sanomalehdessä ja milloin ilmoitus arvonnasta julkaistaan.

Arvonnassa huomioon otettava numero tai muu voittoa osoittava merkintä ei saa olla suljetussa arvassa näkyvissä.

Poliisipiirin päällikkö voi lupaa myöntäessään harkintansa mukaan sallia poikettavan 1 momentin määräyksistä.

9 §

Luvan nojalla toimeenpantavien tavara-arpajaisten arvonnassa on poliisipiirin päällikön tai hänen määräämänsä poliisin toimenhaltijan taikka julkisen notaarin oltava saapuvilla ja allekirjoitettava toimituspöytäkirja. Pöytäkirjassa on mainittava arvonnan toimittamistapa ja 10 §:ssä tarkoitetut sanomalehti-ilmoitukset sekä muut tarpeellisiksi katsottavat seikat. Pöytäkirjaan on liitettävä mainitun viranomaisen allekirjoittama arvontaluettelo. (9.8.1985/708)

Jos arvonta toimitetaan ennen arpojen myynnin aloittamista, on arvat ennen myyntiin lähettämistä sekoitettava 1 momentissa mainitun viranomaisen läsnä ollessa. Sekoittaminen on toimitettava siten, että arvontaluettelon mukaiset voittoarvat jakautuvat mahdollisimman tasaisesti muiden arpojen joukkoon. Toimituksesta on laadittava pöytäkirja, joka liitetään tilitykseen.

3 momentti on kumottu A:lla 30.12.1993/1585.

Pöytäkirja lääninhallituksen luvalla toimeenpantujen tavara-arpajaisten arvonnasta on laadittava kolmin kappalein. Siitä on kaksi kappaletta ilman arvontaluetteloa liitettävä lääninhallitukselle lähetetävään tilitykseen ja kolmas kappale arvontaluetteloineen pidettävä yleisön nähtävänä, kuten arpajaistilityksestä on säädetty. Pöytäkirja poliisipiirin päällikön luvalla toimeenpantujen tavara-arpajaisten arvonnasta on pidettävä yleisön nähtävänä kuten arpajaistilityksestä on säädetty. (17.11.1978/861)

Edellä 3 §:n 4 momentissa tarkoitettujen arpajaisten toimeenpanijan on pidettävä arpomistilaisuudesta pöytäkirjaa, josta ilmenee arvonnan suorittaja, arvontatapa ja arpojen kokonaislukumäärä sekä voittoihin oikeutetut arvat, ja on pöytäkirja arvonnan suorittaneen henkilön allekirjoitettava. Pöytäkirja on pidettävä arpajaisten toimeenpanijan luona niihin osallistuneiden nähtävänä kahden viikon ajan arpajaisten toimeenpanosta lukien sekä säilytettävä kuten 11 §:n 5 momentissa on tilityksen säilyttämisestä säädetty.

10 §

Milloin arvontaa ei ole toimitettu ennen arpojen myynnin alkamista eikä arvontaluettelo ole ollut koko myyntikautta myyjillä yleisön nähtävänä, on arvonnan toimittamisesta viipymättä ilmoitettava ainakin yhdessä myyntialueella leviävässä sanomalehdessä, jos arpajaiset on pidetty yhden läänin alueella, ja vähintään kahdessa pääkaupungissa ilmestyvässä sanomalehdessä, jos ne on pidetty useamman läänin alueella. Jollei ilmoituksessa ole julkaistu arvontaluetteloa kokonaisuudessaan, on siinä mainittava, missä täydellinen arvontaluettelo pidetään yleisön nähtävänä.

Poliisipiirin päällikkö voi arpajaisluvan myöntäessään määrätä noudatettavaksi 1 momentissa mainittuja säännöksiä.

11 § (21.11.1975/874)

Tavara-arpajaisluvan saajan on arpajaisista tehtävä tilitys, josta selviää myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo, arpajaisveron määrä ja suorittamispäivä, arpajaisten toimeenpanoajan päättyminen, asiamiespalkkiot, painatus- ja mainoskustannukset, toimihenkilöiden palkkiot tai 7 §:n 3 momentissa tarkoitetun toimeenpanijan perimä palkkio sekä muut kustannukset ja arpajaisten puhdas tuotto. Tilityksestä on myös käytävä selville, kenelle kertyneet varat on luovutettu ja milloin luovutus on tapahtunut taikka miten puhdas tuotto on muutoin käytetty lupapäätöksessä edellytettyyn tarkoitukseen. (24.2.1984/210)

Tilitykseen on liitettävä:

1) luettelo arpajaisveron alaisista tavaravoitoista ja muista voitoista, voittojen arvoista sekä voitoista suoritetusta arpajaisverosta,

2) luettelo sellaisista tavaravoitoista ja muista voitoista, joiden osalta arpajaisveroa ei voiton pienuuden tähden tai muusta arpajaisverolain (259/70) 3 §:ssä mainitusta syystä ole suoritettu sekä näiden voittojen arvoista, sekä

3) jäljennökset voittojen hankintahinnan osoittavista tositteista.

Lääninhallituksen luvalla toimeenpannuista tavara-arpajaisista tehty tilitys on viiden kuukauden kuluessa niiden toimeenpanoajan päättymisestä lukien neljänä kappaleena jätettävä sen poliisipiirin päällikölle, jonka piirissä arvonta on tapahtunut. (17.11.1978/861)

Poliisipiirin päällikön on viipymättä lähetettävä tilityksestä kolme kappaletta tavara-arpajaisluvan saajan kotipaikan lääninhallitukselle ja pidettävä neljäs kappale 30 päivän ajan yleisön nähtävänä. Lääninhallituksen on lähetettävä kappale tilitystä ja 9 §:n 1 momentissa tarkoitettua pöytäkirjaa rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnalle. (20.11.1981/772)

Tilitys poliisipiirin päällikön luvalla toimeenpannuista tavara-arpajaisista on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa niiden toimeen panoajan päättymisestä luvan myöntäjälle, jonka tulee, tarkastettuaan sen, pitää se yleisön nähtävänä 30 päivän ajan.

Edellä 3 §:n 4 momentissa tarkoitettujen arpajaisten toimeenpanijan on viipymättä laadittava tilitys, josta selviää myydyistä arvoista kertynyt kokonaistulo, toimeenpanokustannukset ja puhdas tuotto. Tilitys on pidettävä arpajaisiin osallistuneiden nähtävänä kahden viikon ajan niiden toimeenpanijan luona ja sen jälkeen säilytettävä toimeenpanijan arkistossa vähintään kahden vuoden ajan. Tämä ei kuitenkaan koske arpajaisia, joissa arpojen myynti on tapahtunut vain niiden järjestäjän oman jäsenistön keskuudessa.

Poliisipiirin päällikölle jätettävä tilitys on laadittava sisäasiainministeriön vahvistamalle lomakkeelle.

12 § (17.11.1978/861)

Lääninhallituksen on pidettävä luetteloa sen luvalla toimeenpantavista tavara-arpajaisista. Luettelosta tulee käydä selville ainakin 7 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut seikat sekä tilityksen jättöaika.

Sen poliisipiirin päällikön, jonka piirissä arvonta on tapahtunut, on pidettävä 1 momentissa tarkoitettua luetteloa myöntämiensä lupien perusteella toimeenpantavista ja, lääninhallituksen ilmoituksen mukaisesti, lääninhallituksen luvalla toimeenpantavista tavara-arpajaisista.

13 §

Lääninhallituksen on poliisin avulla valvottava, että tavara-arpajaisten toimeenpanossa noudatetaan tämän asetuksen määräyksiä ja luvassa asetettuja ehtoja.

Poliisipiirin päällikön on viipymättä ilmoitettava lääninhallitukselle tilityksen laiminlyönnistä.

14 § (21.11.1975/874)

Jollei tavara-arpajaisten toimeenpanossa noudateta arpajaislain tai tämän asetuksen määräyksiä tai luvan ehtoja, taikka jos väärinkäytöksiä muutoin tapahtuu, voi luvan myöntänyt viranomainen, varattuaan luvan saajalle tilaisuuden antaa asiassa selityksensä, peruuttaa luvan.

Jos luvan saaja on jättänyt arpajaisveron määräajassa suorittamatta tai tilityksen tekemättä, ei uutta lupaa myönnetä ennen kuin verojäämä on suoritettu ja tilitys poliisipiirin päällikölle jätetty.

15 §

Lääninhallitus tai luvan myöntänyt poliisipiirin päällikkö voi, jos tilityksessä ilmenee pienehköjä virheellisyyksiä tai puutteellisuuksia, määrätä ne oikaistavaksi.

Jos lupa on peruutettu tai tilitystä ei ole määräaikana tehty taikka 1 momentissa tarkoitetun oikaisumääräyksen ei katsota riittävän tahi sellaista ei ole noudatettu, voi lääninhallitus luvan saajan kustannuksella määrätä sopivaksi katsomansa toimitsijan ottamaan varat haltuunsa, selvittämään arpajaiset ja tekemään niistä tilityksen. Lääninhallituksen tulee valvoa, että toimitsija täyttää tehtävänsä asianmukaisesti.

16 § (20.11.1981/772)

Rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunnan on havaitessaa 14 §:ssä tarkoitettuja virheellisyyksiä ilmoitettava niistä viipymättä lääninhallitukselle tarpeellisiin toimenpiteisiin ryhtymistä varten.

17 §

Tavara-arpajaisista saatu puhdas tuotto on käytettävä luvassa määrättyyn tarkoitukseen tai, milloin on kysymys 3 §:n 4 momentissa tarkoitetuista arpajaisista, yhteisön toimintatarkoituksen toteuttamiseen.

Valvontaviranomainen sekä rahankeräys- ja tavara-arpajaislautakunta valvontaviranomaisen välityksellä voi arpajaisten ja niiden tuoton käytön valvomiseksi vaatia tavara-arpajaisluvan saaneelta yhdistykseltä tai muulta yhteisöltä taikka säätiöltä asiaan liittyviä selvityksiä. (20.11.1981/772)

Valvontaviranomaisella on oikeus ilmoittaa havaitsemansa tuoton käyttöä koskevat rikkomukset syytteeseen pantaviksi sekä käyttää siinä yhteydessä asianomistajan puhevaltaa.

18 §

Tämän asetuksen tai sen nojalla annettujen määräysten rikkomisesta rangaistaan kuten arpajaislaissa on säädetty.

19 § (17.11.1978/861)

19 § on kumottu A:lla 17.11.1978/861.

20 §

Sisäasiainministeriö antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tämän asetuksen soveltamisesta.

21 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1970, ja sillä kumotaan 14 päivänä kesäkuuta 1951 annettu arpajaisasetus (372/51) siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen sekä 10 päivänä joulukuuta 1965 annettu asetus arpajaisasetuksen edelleen voimassaolemisesta (642/65).

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyjen tavara-arpajaislupien tarkoittamat arpajaiset saa toimeenpanna lupien mukaisesti.

Tämän asetuksen voimaantullessa oleva arpajaistoimikunta jatkaa toimintaansa tavara-arpajaislautakuntana toimikautensa loppuun.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa myönnettyjen arpajaislupien osalta suoritetaan arpajaistoimikunnan palkkiot ja muut kulut lupaa myönnettäessä voimassa olleiden perusteiden mukaisesti.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.11.1975/874:

Tätä asetusta sovelletaan niihin tavara-arpajaisiin, joihin lupa on myönnetty tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

17.11.1978/861:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

15.8.1980/610:
20.11.1981/772:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

24.2.1984/210:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1984.

9.8.1985/708:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1985.

30.4.1987/433:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

30.12.1993/1585:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.