Seurattu SDK 125/2023 saakka.

14.7.1967/328

Laki taiteen edistämisen järjestelystä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 30.11.2012/657, joka on voimassa 1.1.2013 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (7.12.2007/1236)

Suomen taiteen edistämistä varten on seuraavat valtion taidetoimikunnat: valtion elokuvataidetoimikunta, valtion kirjallisuustoimikunta, valtion kuvataidetoimikunta, valtion muotoilutoimikunta, valtion näyttämötaidetoimikunta, valtion rakennustaidetoimikunta, valtion säveltaidetoimikunta, valtion tanssitaidetoimikunta ja valtion valokuvataidetoimikunta. Taiteen keskustoimikunta voi asettaa jaostoja.

Alueellisen taide-elämän edistämistä varten on alueellisia taidetoimikuntia, joiden lukumäärästä ja toimialueista valtioneuvosto tarkemmin päättää.

Valtion taidetoimikuntien ja alueellisten taidetoimikuntien yhteiselimenä on taiteen keskustoimikunta ja sen hallintotoimisto. Taidetoimikuntien toiminnan järjestämisestä päätetään taiteen keskustoimikunnan vahvistamassa työjärjestyksessä.

1 a § (17.12.2010/1134)

Taiteen keskustoimikunnan yhteydessä on:

1) apurahojen ja avustusten jakamista varten lautakunta, josta säädetään eräistä kirjailijoille ja kääntäjille suoritettavista apurahoista ja avustuksista annetussa laissa (236/1961);

2) apurahojen jakamista varten lautakunta, josta säädetään eräistä kuvataiteen tekijöille suoritettavista apurahoista annetussa laissa (115/1997).

2 § (23.4.2004/283)

Valtion taidetoimikuntien ja taiteen keskustoimikunnan tehtävänä on edistää luovaa ja esittävää taiteellista työtä, taiteen tuntemusta ja harrastusta sekä taiteen kannalta tärkeätä ajankohtaista tutkimusta, toimia valtion asiantuntijaeliminä taiteen alalla sekä suorittaa ne muut taiteen edistämistä tarkoittavat tehtävät, jotka valtioneuvoston asetuksella niille annetaan.

Alueellisen taidetoimikunnan tehtävänä on toimialueellaan edistää taidetta sekä sen harjoittamista ja harrastamista. Toimikunta voi sen käytettäviksi osoitettujen määrärahojensa rajoissa myöntää taiteilija ja kohdeapurahoja sekä muita avustuksia. Tarkemmat säännökset toimikunnan tehtävistä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Taiteen keskustoimikunta, valtion taidetoimikunnat sekä alueelliset taidetoimikunnat ovat opetusministeriön alaisia. Tulosohjauksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. (7.12.2007/1236)

3 §

Asetettaessa edellä tarkoitettuja taidetoimikuntia on huolehdittava siitä, että taiteen eri lajit tulevat edustetuiksi niissä ja että myös alueelliset ja kielelliset näkökohdat otetaan huomioon. (19.4.1991/712)

Valtion taidetoimikuntien jäsenten tulee olla asianomaisen taiteen alan ansioituneita harjoittajia tai tuntijoita.

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenten tulee olla jonkin taiteen alan tai alueellisen kulttuurin tuntijoita. (7.12.2007/1236)

4 § (7.12.2007/1236)

Valtion taidetoimikunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet määrää valtioneuvosto taiteen ja kulttuurin eri alojen keskeisiä järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan.

Taiteen keskustoimikunnan muodostavat valtion taidetoimikuntien puheenjohtajat ja valtioneuvoston määräämät kuusi muuta jäsentä, joista vähintään kahden tulee edustaa alueellisia taidetoimikuntia. Taiteen keskustoimikunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan määrää valtioneuvosto.

Alueellisen taidetoimikunnan jäsenet määrää toimikunnan toimialueen maakunnan liitto alueellisia taiteen ja kulttuurin järjestöjä ja laitoksia kuultuaan näiden ehdottamista henkilöistä. Jos taidetoimikunnan toimialue kuitenkin muodostuu useammasta maakunnan liiton alueesta, asianomaiset maakunnan liitot määräävät jäsenet yhdessä. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan toimikunta valitsee keskuudestaan. (20.11.2009/899)

5 §

Valtion talousarvioon otetaan vuosittain valtion taidetoimikuntia, taiteen keskustoimikuntaa ja alueellisia taidetoimikuntia varten määräraha käytettäväksi toimikuntien taiteen edistämistä tarkoittavien toimenpiteiden rahoittamiseen ja hallintomenoihin. (27.6.1997/635)

Edellä 1 momentissa tarkoitettujen taiteen edistämistoimenpiteiden rahoittamiseen tarvittavat varat suoritetaan ensisijaisesti niistä määrärahoista, jotka valtion talousarviossa on osoitettu taidetta edistäviin tarkoituksiin raha-arpajaisten sekä veikkaus- ja vedonlyöntipelien tuoton käyttämisestä annetun lain (1054/2001) nojalla. (7.12.2007/1236)

5 a § (23.4.2004/283)

Taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikunnan ja alueellisen taidetoimikunnan päätökseen, joka koskee palkinnon, apurahan tai avustuksen myöntämistä, ei saa hakea muutosta valittamalla.

5 b § (7.12.2007/1236)

Tässä laissa tarkoitettuihin apurahoihin ja avustuksiin sovelletaan muutoin, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään. Apurahojen ja avustusten myöntämistä koskevaan taiteen keskustoimikunnan, valtion taidetoimikunnan ja alueellisen taidetoimikunnan päätökseen ei kuitenkaan sovelleta lain 34 §:ää.

6 §

Tarkemmat säännökset tämän lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968.

Ennen tämän lain voimaan tuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen taidetoimikuntien toiminnan aloittamiseksi lain tullessa voimaan.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.4.1991/712:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1991.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetetut valtion taidetoimikunnat ja taiteen keskustoimikunta sekä läänien taidetoimikunnat jatkavat toimintaansa toimikautensa loppuun.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 270/90, sivvk.miet. 30/90, svk.miet. 324/90

27.6.1997/635:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa asetetut läänin taidetoimikunnat jatkavat kuitenkin toimintaansa tämän lain voimaan tullessa voimassa olevien säännösten mukaan 31 päivään joulukuuta 1997. Alueelliset taidetoimikunnat asetetaan ensimmäisen kerran 1 päivänä tammikuuta 1998 alkavaksi toimikaudeksi.

Läänin taidetoimikunnissa vireillä olevat asiat siirtyvät 1 päivästä tammikuuta 1998 alueellisten taidetoimikuntien käsiteltäviksi. Samoin siirtyvät läänin taidetoimikuntien tekemät sopimukset ja muut sitoumukset samoin kuin niille kuuluvat muut oikeudet ja velvoitteet asianomaisille alueellisille taidetoimikunnille.

Läänin taidetoimikuntien henkilöstö siirtyy 1 päivästä tammikuuta 1998 alueellisten taidetoimikuntien henkilöstöksi. Henkilöstön siirtämiseen ei tarvita henkilöstön suostumusta, paitsi milloin taidetoimikunnan toimialue muuttuu siten, että sen hallintohenkilöstön sijoituspaikka muuttuu. Tällöin opetusministeriö päättää henkilöstön sijoittamisesta alueellisiin taidetoimikuntiin asianomaisia läänin taidetoimikuntia kuultuaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 17/1997, SiVM 5/1997, EV 42/1997

14.4.2000/366:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2000.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa olleiden säännösten nojalla asetettu taiteen keskustoimikunta jatkaa toimikautensa loppuun.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 3/2000, SiVM 1/2000, EV 36/2000

9.8.2002/667:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2002.

Ennen lain voimaantuloa myönnetyn valtionavustuksen käytössä ja käytön valvonnassa, palauttamisessa ja takaisinperinnässä noudatetaan valtionavustuksen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 21/2002, SiVM 3/2002, EV 81/2002

23.4.2004/283:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2004.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 16/2004, SiVM 4/2004, EV 27/2004

7.12.2007/1236:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Alueellisten taidetoimikuntien virkasuhteessa oleva henkilöstö sekä kyseiset virat siirtyvät 1 päivänä tammikuuta 2008 taiteen keskustoimikuntaan.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 65/2007, SiVM 7/2007, EV 70/2007

20.11.2009/899:

Tämän lain voimaantulosta säädetään lailla.

Tämä laki tulee voimaan L:n 903/2009 mukaisesti 1.1.2010.

HE 59/2009, HaVM 13/2009, EV 150/2009

17.12.2010/1134:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

HE 189/2010, SiVM 9/2010, EV 213/2010

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.