Seurattu SDK 335/2022 saakka.

29.5.1964/296

Tavaramerkkiasetus

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

TavaramerkkiL 7/1964 on kumottu TavaramerkkiL:lla 544/2019.

Kauppa- ja teollisuusministerin esittelystä säädetään 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 58 §:n nojalla:

1 luku

Tavaramerkkirekisteri

1 § (20.3.1992/258)

1 § on kumottu A:lla 20.3.1992/258.

2 §

Patentti- ja rekisterihallituksen on otettava merkki tavaramerkkirekisteriin, kun merkki on rekisteröity. Rekisteritietojen tulee sisältää:

1) tavaramerkin hakemusnumero ja hakemuksen hakemispäivä tai päivä, joka katsotaan hakemispäiväksi;

2) rekisterinumero ja rekisteröintipäivä;

3) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

4) rekisteröinnin tarkoittamat tavara- tai palveluluokat ja tavarat tai palvelut;

5) mahdollinen yhteismerkkiä koskeva huomautus;

6) merkintä siitä, että rekisteröinti ei ole lainvoimainen;

7) tavaramerkkilain (7/1964) 56 g §:n 2 momentin mukainen merkintä;

8) tavaramerkkilain 56 i §:n 2 momentin, 56 j §:n 2 momentin ja 57 a §:n mukainen toimenpide;

9) merkintä tavaramerkkilain 52 §:n mukaisesta toimenpiteestä;

10) merkintä siitä, että rekisteröinti tai sitä koskeva hakemus on erotettu aikaisemmasta hakemuksesta tai rekisteröinnistä sekä aikaisemman hakemuksen tai rekisteröinnin numero.

(13.4.2000/370)

Tavaramerkkilain 15 §:ssä tarkoitettu suojan piiristä erottaminen (erottamislausuma) sekä saman lain 18 ja 30 §:ssä tarkoitettu etuoikeus on myös merkittävä rekisteriin. Niin ikään merkitään merkin värit ja viranomaisen harkinnan mukaan muu merkin selitys. (20.3.1992/258)

Ellei tavaramerkin haltijalla ole Suomessa kotipaikkaa, merkittäköön haltijan asiamies rekisteriin. Asiamiehestä tehtäköön merkintä myös muulloin, kun rekisteriviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

3 §

Rekisteröinnin uudistamishakemuksesta on viipymättä tehtävä merkintä rekisteriin mainitsemalla saapumispäivä. Kun asia on ratkaistu, päätös on merkittävä rekisteriin. Jos merkki uudistetaan toiselle kuin sille, joka viimeksi on merkitty tavaramerkin haltijaksi, on samalla merkinnät uudesta haltijasta tehtävä rekisteriin.

Kun rekisteröinti uudistetaan tavaramerkkilain 22 §:n 4 momentin mukaisesti suorittamalla uudistamismaksu, tehdään uudistamisesta merkintä rekisteriin. (22.3.1996/188)

Jos on tehty tavaramerkkilain 17 a §:ssä tarkoitettu hakemus rekisteröinnin erottamiseksi, siitä on viipymättä tehtävä merkintä rekisteriin. Kun asia on ratkaistu, päätös on merkittävä rekisteriin. (13.4.2000/370)

4 § (20.3.1992/258)

Kun tavaramerkki poistetaan rekisteristä tavaramerkkilain 24–26 tai 31 §:n nojalla, on toimenpiteen päivämäärä ja aihe merkittävä rekisteriin.

5 §

Kun tavaramerkkilain 33 tai 34 §:ssä tarkoitettu tavaramerkin luovutuksen tai käyttöluvan merkitsemispyyntö on tehty, on siitä viipymättä otettava maininta rekisteriin. Sitten kun rekisteriviranomainen on ratkaissut asian, päätös on merkittävä rekisteriin. Jos hakemukseen suostutaan, on tehtävä merkintä uuden haltijan tai käyttöluvan saajan nimestä tai toiminimestä ja kotipaikasta sekä luovutus- tai käyttölupasopimuksen päivämäärästä. Käyttölupasopimuksen kohdalta rekisteriviranomaisen on, harkintansa mukaan kussakin eri tapauksessa, merkittävä ne käyttöluvan saajan oikeuden rajoitukset, jotka on mainittu käyttölupasopimuksessa.

Tavaramerkkilain 33 §:n 3 momentissa tarkoitetusta panttaussopimuksen merkitsemispyynnöstä on rekisteriin tehtävä merkintä ja asia viipymättä ratkaistava. Päätös ja sen päivämäärä on merkittävä rekisteriin ja, jos pyyntöön suostutaan, on siihen lisäksi merkittävä pantinhaltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä panttaussopimuksen ja panttausoikeuden syntymisen päivämäärät.

Kun käyttöluvan tai panttioikeuden näytetään lakanneen, on tästä tehtävä merkintä rekisteriin ja mainittava toimenpiteen päivämäärä ja aihe. (20.3.1992/258)

Tavaramerkin toiselle siirtymisestä muussa kun 1 momentissa mainitussa tapauksessa on rekisteriin myös tehtävä merkintä.

6 §

Rekisterimerkinnät on niin ikään tehtävä muista kuin 2–5 §:ssä mainituista patentti- ja rekisterihallituksen päätöksistä ja toimenpiteistä, jotka koskevat rekisteröityä tavaramerkkiä, niin myös rekisteriviranomaiselle lähetetystä tuomiosta muussa kuin 4 §:ssä tarkoitetussa tavaramerkkiasiassa, mikäli päätös, toimenpide tai tuomio välittömästi kohdistuu tavaramerkkirekisteriin.

6 a § (22.3.1996/188)

Muista kuin 3 §:n 2 momentissa tarkoitetuista rekisterimerkinnöistä annetaan hakijalle toimituskirjana jäljennös rekisteröinnistä.

2 luku

Hakemus tavaramerkkiasiassa

7 §

Hakemus tavaramerkkiasiassa on tehtävä kirjallisesti sekä hakijan tai hänen asiamiehensä allekirjoitettava. Hakemukseen kuuluvasta vieraskielisestä liitteestä on rekisteriviranomaiselle annettava oikeasi todistettu suomennos tai ruotsinnos, mikäli viranomainen sitä vaatii.

8 §

Rekisteröintiä haettaessa on kunkin tavaramerkin osalta tehtävä eri hakemus. Samoin on meneteltävä kun hakemus tarkoittaa muuta toimenpidettä tavaramerkkiin nähden.

Jos hakija tahtoo ulottaa rekisteröinnin koskemaan muuta kuin hakemuksessa tarkoitettua tavaralajia, on siitä tehtävä eri hakemus.

9 §

Tavaramerkin rekisteröintihakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) milloin hakijaa edustaa asiamies, tämän nimi, kotipaikka ja osoite;

3) tavaramerkki kuviona, sanoina, kirjaimina tai numeroina, taikka tavaran asun kuvana; sekä

4) ilmoitus niistä tavaroista tai palveluista, joita varten merkki pyydetään rekisteröitäväksi, sekä siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa hakijan mielestä on luokiteltava.

(22.3.1996/188)

2 momentti on kumottu A:lla 22.3.1996/188.

Jos hakemus koskee tavaramerkin rekisteröintiä kuviona tai erityisessä painoasussa olevana sanana, kirjaimena, numerona tai niiden yhdistelmänä, hakemukseen on liitettävä 10 kappaletta arkistointikelpoiselle paperille jäljennettyä toisintamiskelpoista merkin kuvaa, kooltaan enintään 8 x 8 cm. Jos rekisteröintiä haetaan värillisenä, hakemuksessa on lisäksi lueteltava merkin värit. (20.3.1992/258)

4 momentti on kumottu A:lla 20.3.1992/258.

Ellei hakija harjoita elinkeinoa Suomessa, on hakemukseen liitettävä hänen kotimaansa tavaramerkkirekisterin ote, joka osoittaa, että tavaramerkki on siellä hänelle rekisteröity niitä tavaroita varten, joita hakemus tässä maassa tarkoittaa (kotimaantodistus). Eräiden maiden elinkeinonharjoittajien vapauttamisesta esittää kotimaantodistus on säädetty tavaramerkkilaissa. (23.2.1979/209)

Hakemukseen, joka koskee yhteismerkin rekisteröintiä, on liitettävä myös yhteismerkkilain (795/80) 3 §:ssä mainitut asiakirjat. (13.2.1981/133)

Ks. TavaramerkkiL 544/2019 11 ja 16 §. YhteismerkkiL 795/1980 on kumottu TavaramerkkiL:lla 544/2019.

9 a § (13.4.2000/370)

Erotettaessa hakemus tavaramerkkilain 17 a §:n mukaisesti hakijan tulee tehdä samaa merkkiä koskeva uusi hakemus, johon on erotettu osa alkuperäisen hakemuksen tavaroista. Samalla on toimitettava alkuperäiseen hakemukseen (kantahakemukseen) liitettäväksi luettelo niistä tavaroista, jotka jäävät kantahakemukseen. Uudesta hakemuksesta tulee ilmetä, että se on erotettu aikaisemmasta hakemuksesta, ja uusi hakemus on tehtävä tavaramerkkilain 17 §:n mukaisesti.

10 §

Tavaramerkin rekisteröintiasiassa hakijan on, milloin rekisteriviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, kirjallisesti selitettävä tai teknisin apuvälinein osoitettava, mitä merkki on tarkoitettu kuvaamaan ja mikä hakijan mielestä on merkille luonteenomaista. (22.3.1996/188)

Jos hakemus koskee tavaran asun rekisteröintiä, hakijan on, mikäli rekisteriviranomainen katsoo sen tarpeelliseksi, annettava tästä mallikappaleita viranomaiselle.

11 §

Tavaramerkkilain 20 §:n 2 momentissa tai 56 c §:n 2 momentissa tarkoitettu väite on tehtävä kirjallisesti ja annettava kaksin kappalein patentti- ja rekisterihallitukselle. Väiteasiakirjan liite on niin ikään, mikäli mahdollista, annettava kahtena kappaleena. Väite on perusteltava ja siinä on yksilöitävä, mitä tavaroita tai palveluja se koskee. (22.3.1996/188)

Väitteen johdosta annettavaan selitykseen tai lausumaan on vastaavasti sovellettava, mitä 1 momentissa on sanottu.

12 § (22.3.1996/188)

Rekisteröinnin uudistamishakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) uuden asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite;

3) ilmoitus suoja-alan supistuksesta, jonka hakija haluaa tehtäväksi, sekä tällaisessa tapauksessa niistä tavaroista tai palveluista ja luokista, jotka rekisteröinti hakijan mielestä tämän jälkeen tulisi käsittämään; sekä

4) ilmoitus siitä luokasta, johon tavara tai palvelu kussakin tapauksessa tavaramerkin haltijan mielestä kuuluu edellyttäen, ettei tätä ole jo merkitty rekisteriin.

Milloin rekisteröinti tavaramerkkilain 22 §:n 4 momentin mukaan uudistetaan suorittamalla uudistamismaksu, on rekisterinumero, maksajan nimi ja osoite mainittava.

13 §

Rekisteröidyn tavaramerkin tavaramerkkilain 23 §:n mukaisen muutoshakemuksen tulee sisältää:

1) hakijan nimi tai toiminimi sekä kotipaikka ja osoite;

2) uuden asiamiehen nimi, kotipaikka ja osoite, sekä (16.12.1983/997)

3) selvä maininta siitä merkin muutoksesta, jonka hakija haluaa tehtäväksi.

Jos hakijana on toinen kuin se, joka on merkitty rekisteriin merkin haltijaksi, on hakemukseen liitettävä asiakirja, joka osoittaa hakijan oikeuden merkkiin.

Hakemukseen on liitettävä 9 §:ssä tarkoitetut merkin kuvat tai värikuvat. (23.2.1979/209)

14 §

Hakemuksen, joka tarkoittaa rekisteröidyn tavaramerkin luovutuksesta tai muusta toiselle siirtymisestä aiheutuvan merkinnän tekemistä tavaramerkkirekisteriin, tulee sisältää hakijasta vastaavat tiedot kuin 9 §:n 1 momentissa tarkoitetaan. Jos ilmoittajana on muu kuin tavaramerkin uusi haltija, hakemusasiakirjojen tulee sisältää tämän suostumus pyydettyyn toimenpiteeseen.

Hakemukseen on liitettävä:

1) asiakirja, joka osoittaa merkin siirtymisen ja josta ilmenee, mitä tavaroita tai palveluja siirto koskee, ellei se tarkoita rekisteröintiä kokonaisuudessaan; ja

2) asianomainen kotimaantodistus, mikäli sellainen tavaramerkkilain 28 §:n mukaan on tarpeen.

(22.3.1996/188)
15 §

Hakemuksen tavaramerkkiä koskevan käyttöluvan rekisteröimisestä voi tehdä joko tavaramerkin haltija tai käyttöluvan saaja. Hakemuksen tulee sisältää ilmoitus käyttöluvan saajan nimestä tai toiminimestä, kotipaikasta ja osoitteesta, käyttölupasopimuksen päivämäärästä sekä niin ikään mahdollisesti sovituista käyttöluvan saajan oikeuden rajoituksista. Käyttölupasopimus on liitettävä hakemukseen.

16 §

Hakemuksen, joka tarkoittaa panttaussopimuksen merkitsemistä rekisteriin, tulee sisältää pantinhaltijan nimi tai toiminimi, kotipaikka ja osoite sekä panttaussopimuksen päivämäärä. Panttaussopimus on liitettävä hakemukseen.

3 luku

Menettely rekisteröintiasioissa

17 § (16.12.1983/997)

Jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa vieraassa valtiossa, joka on liittynyt teollisoikeuden suojelemista koskevaan Pariisin yleissopimukseen (SopS 43/75) tai Maailman kauppajärjestön perustamissopimukseen (SopS 5/95), ja merkin rekisteröintiä haetaan Suomessa kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä vieraassa valtiossa, Suomessa tehty hakemus katsotaan muihin hakemuksiin tai muihin käyttöön otettujen tavaran tunnusmerkkeihin nähden tehdyksi samanaikaisesti kuin vieraassa valtiossa tehty hakemus. Mitä tässä momentissa säädetään, sovelletaan myös, jos tavaramerkin rekisteröintiä on haettu sellaisessa Suomen ulkopuolella tehdyssä hakemuksessa, jonka rekisteriviranomainen erityisistä syistä katsoo sopimusvaltiossa tehtyyn hakemukseen rinnastettavaksi. (22.12.1995/1702)

Saadakseen 1 momentissa tarkoitetun etuoikeuden hakijan on kirjallisesti pyydettävä sitä yhden kuukauden kuluessa hakemuksen tekemisestä Suomessa ja samalla ilmoitettava, missä ja milloin etuoikeuden perusteeksi ilmoitettu hakemus on tehty, sekä, niin pian kuin mahdollisesta, sen numero. Jos etuoikeus ei kohdistu kaikkiin tavaroihin tai palveluihin, on lisäksi ilmoitettava ne tavarat tai palvelut, joihin se kohdistuu. (22.3.1996/188)

17 a § (16.12.1983/997)

Rekisteriviranomainen voi erityisestä syystä välipäätöksellä kehottaa hakijaa pyydetyn etuoikeuden toteennäyttämiseksi toimittamaan määräajassa viranomaisele todistuksen etuoikeuden perusteena olevan hakemuksen saapumispäivästä ja hakijan nimestä sekä jäljennöksen hakemuksesta ja sen tarkoittamasta tavaramerkistä. Todistuksen tulee olla sen viranomaisen antama, joka on vastaanottanut etuoikeuden perusteena olevan hakemuksen, ja jäljennöksen saman viranomaisen oikeaksi todistama. Edellä tarkoitettua määräaikaa ei saa määrätä päättymään ennen kuin kolme kuukautta on kulunut hakemuksen tekemisestä Suomessa.

Jollei 1 momentissa tarkoitettua välipäätöstä noudateta, etuoikeutta ei saavuteta.

17 b § (22.3.1996/188)

Etuoikeus voi perustua kunkin tavaran tai palvelun osalta ainoastaan ensimmäiseen Suomen ulkopuolella tehtyyn tavaramerkin rekisteröintihakemukseen.

17 c § (16.12.1983/997)

Tavaramerkkilain 18 §:ssä tarkoitettu etuoikeusvaatimus on tehtävä 17 §:n 2 momentissa säädettynä aikana. Hakijan on tarvittaessa selvitettävä, että näyttelyä on pidettävä kansainvälisenä.

18 § (22.3.1996/188)

Milloin tavaramerkkilain 20 §:n 2 momentissa tai 56 c §:n 2 momentissa tarkoitettu väite tehdään rekisteröintiä vastaan eikä väite ole ilmeisesti aiheeton, on rekisteröinnin haltijaa kehoitettava määräajassa antamaan lausumansa.

19 §

Asiassa, joka koskee tavaramerkin poistamista rekisteristä, sekä rekisteröintiasioissa, joita tarkoitetaan tavaramerkkilain 23, 33 ja 34 §:ssä, meneteltäköön siten kuin saman lain 19 §:ssä on säädetty rekisteröintihakemuksen käsittelystä.

Jos tavaramerkin haltija pyytää merkin poistamista ja rekisterissä on merkintä käyttöluvasta, on hakemuksesta tarvittaessa lähetettävä ilmoitus käyttöluvan saajalle ja varattava tälle tilaisuus lausuman antamiseen.

20 § (22.3.1996/188)

Rekisteriviranomaisen on vastattava yleisön tiedusteluihin, onko tietty sanamerkki merkitty tavaramerkkirekisteriin.

4 luku

Kuulutus

21 §

Tavaramerkkilain mukaiset kuulutukset julkaistaan patentti- ja rekisterihallituksen toimittamassa tavaramerkkilehdessä.

Rekisteröintiä koskevat hakemusasiakirjat kaikkine liitteineen tai kansainvälistä rekisteröintiä koskevat asiakirjat on kahden kuukauden kuluessa kuulutuksen julkaisemisesta lukien pidettävä patentti- ja rekisterihallituksessa jokaisen nähtävänä, joka tahtoo saada rekisteröinnistä tietoja. (22.3.1996/188)

22 §

Tavaramerkkilain 20 §:n mukaisen kuulutuksen tulee sisältää:

1) kuulutuspäivä, jos hakemus kuulutetaan ennen rekisteröintiä;

2) tavaramerkin hakemusnumero;

3) rekisterinumero;

4) tavaramerkki;

5) hakemuksen hakemispäivä tai päivä, joka katsotaan hakemispäiväksi;

6) rekisteröintipäivä;

7) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

8) jos haltijaa edustaa asiamies, tämän nimi;

9) ne tavaroiden tai palvelujen luokat, jotka merkkioikeus tulisi käsittämään;

10) yhteismerkkiä koskeva huomautus;

11) kansainvälisen rekisteröinnin numero ja rekisteröintipäivä, jos hakemus perustuu tavaramerkkilain 56 i §:n 1 momentin tai 56 j §:n 1 momentin mukaisesti kansainväliseen rekisteröintiin;

12) jos hakemus on erotettu aikaisemmasta hakemuksesta, kantahakemuksen numero;

13) jos hakemuksesta on erotettu uusi hakemus, tämän erotetun hakemuksen numero;

14) yhteisön tavaramerkkihakemuksen hakemusnumero, jos hakemus perustuu tavaramerkkilain 57 a §:n mukaisesti yhteisön tavaramerkkiviraston toimittamaan hakemukseen.

(13.4.2000/370)

Kuulutuksen tulee lisäksi sisältää luettelo merkin väreistä ja rekisteriviranomaisen harkinnan mukaan muu merkin selitys samoin kuin maininta 2 §:n 2 momentissa tarkoitetusta erottamislausumasta ja etuoikeudesta. (20.3.1992/258)

Kuulutuksessa on tiedotettava mahdollisuudesta tehdä väite rekisteröintiä vastaan tavaramerkkilain 20 §:n 2 momentin mukaisesti. (22.3.1996/188)

22 a § (22.3.1996/188)

Tavaramerkkilain 56 c §:n mukaisen kuulutuksen tulee sisältää:

1) kuulutuspäivä;

2) kansainvälinen rekisterinumero;

3) tavaramerkki;

4) kansainvälisen rekisteröinnin päivä;

5) haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka;

6) milloin haltijaa edustaa asiamies, tämän nimi;

7) ne tavaroiden tai palvelujen luokat, jotka merkkioikeus tulisi käsittämään; sekä

8) yhteismerkkiä koskeva huomautus.

Kuulutuksen tulee lisäksi sisältää, mikäli merkki on värillinen, maininta tästä, ja rekisteriviranomaisen harkinnan mukaan muu merkin selitys samoin kuin maininta erottamislausumasta tai etuoikeudesta.

Kuulutuksessa on tiedotettava mahdollisuudesta tehdä väite kansainvälistä rekisteröintiä vastaan tavaramerkkilain 56 c §:n 2 momentin mukaisesti.

23 § (22.3.1996/188)

Tavaramerkkilain 21 §:n 1 momentin ja 56 d §:n 3 momentin mukaisessa kuulutuksessa on mainittava rekisterinumero ja haltijan nimi tai toiminimi.

24 § (22.3.1996/188)

Tavaramerkkilain 24 §:n ja 56 h §:n mukaisessa tavaramerkin rekisteristä poistamista ja suoja-alan supistamista sekä tavaramerkkilain 56 k §:n mukaisessa uudistamista koskevassa kuulutuksessa ilmoitetaan rekisterinumero.

25 § (13.4.2000/370)

Tavaramerkkilain 33 §:n 1 momentin, 34 §:n 1 momentin ja 56 k §:n mukaisessa tavaramerkin siirtymistä ja käyttöluvan rekisteröintiä tai ilmoitusta koskevassa kuulutuksessa on mainittava rekisterinumero, uuden haltijan ja käyttöluvan saajan nimi tai toiminimi ja kotipaikka sekä muut rekisteriviranomaisen tarpeellisiksi katsomat tiedot.

26 §

Rekisteröidyn tavaramerkin muutosta koskevan kuulutuksen tulee sisältää rekisterinumero, muutettu merkki, haltijan nimi tai toiminimi ja kotipaikka.

26 a § (22.3.1996/188)

Tavaramerkkilain 56 g §:n 2 momentin mukaisessa kuulutuksessa on mainittava korvautuneen suomalaisen rekisteröinnin numero ja voimassa olevan kansainvälisen rekisteröinnin numero.

5 luku

5 luvun otsikko on kumottu A:lla 22.3.1996/188. (22.3.1996/188)

27–27 a §

27–27 a § on kumottu A:lla 3.12.1976/943.

6 luku

Erinäisiä säännöksiä

28 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1964. Sillä kumotaan:

muutetut määräykset eräiden vieraitten patenttien ja tavaraleimain suojelemisesta sisältävä, 30 päivänä syyskuuta 1921 annettu asetus (230/21), mikäli se vielä on voimassa;

patentti- ja tavaraleima-asioissa suoritettavista maksuista 15 päivänä heinäkuuta 1963 annettu asetus (383/63), mikäli siinä on säädetty tavaraleima-asioissa suoritettavista maksuista; sekä

tavaraleimain rekisteröimisestä 4 päivänä huhtikuuta 1889 annettu julistus.

29 §

Ennen kuin tavaramerkin rekisteröintihakemus, joka on tehty, mutta ei ratkaista ennen 1 päivää kesäkuuta 1964, kuulutetaan tavaramerkkilain 20 §:n mukaan, tulee hakijan suorittaa 27 §:ssä mainitut maksut. Maksu määräytyy niiden luokkien lukumäärän mukaan, jotka hakemus käsittää kuulutettaessa. Maksusta vähennettäköön, mitä hakija aikaisemmin on rekisteröimismaksuna suorittanut. Milloin tällainen hakemus kuulutettaessa ei käsitä tavaroita useammassa kuin kolmessa luokassa, älköön hakijalta suoritetun rekisteröimismaksun lisäksi muita maksuja perittäkö.

Milloin ennen 1 päivää kesäkuuta 1964 tehty hakemus hylätään, jätetään sillensä tai peruutetaan, maksetaan hakijalle takaisin puolet suoritetusta rekisteröimismaksusta.

30 §

Jos 1 päivänä kesäkuuta 1964 on käsiteltävänä hakemus sellaisen tavaramerkin rekisteröinnin uudistamisesta, jonka rekisteröintikausi on ennen mainittua päivää päättynyt, älköön hakijalta, joka jo on suorittanut patentti- ja tavaraleima-asioissa suoritettavista maksuista annetun asetuksen mukaiset maksut säädetyssä järjestyksessä, perittäkö enää muuta maksua. Muissa tapauksissa on niistä uudistushakemuksista, jotka 1 päivänä kesäkuuta 1964 ovat käsiteltävinä, perittävä maksut tämän asetuksen säännösten mukaisesti.

31 § (18.7.2013/579)

31 § on kumottu A:lla 18.7.2013/579.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

26.3.1976/271:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1976 kuitenkin niin, että asetuksen 9 §:n 1 momentin 5 kohdan ja 12 §:n 3 kohdan sekä 17 §:n, siltä osin kuin viimeksi mainitussa asetuksen kohdassa on säädetty määräajasta, jonka kuluessa etuoikeusvaatimus täällä on esitettävä, säännöksiä sovelletaan asetuksen voimaan tultua tehtyihin hakemuksiin.

3.12.1976/943:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977, kuitenkin niin, että tavaramerkkihakemuksiin sitä sovelletaan 1 päivästä helmikuuta 1977 lukien tehtyihin hakemuksiin. Tällä asetuksella kumotaan 4 päivänä tammikuuta 1968 annetun pantenttiasetuksen (4/68) 53 § ja 49, 50, 51, 52 ja 52a § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (738/75), 29 päivänä toukokuuta 1964 annetun tavaramerkkiasetuksen (296/64) 27 § sellaisena kuin se on 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (740/75) ja 27a § sellaisena kuin se on 26 päivänä maaliskuuta 1976 annetussa asetuksessa (271/76), 2 päivänä huhtikuuta 1971 annetun mallioikeusasetuksen (252/71) 32 § ja 29, 30 ja 31 § sellaisina kuin ne ovat 19 päivänä syyskuuta 1975 annetussa asetuksessa (739/ 75), valitusmaksusta patenttia, mallia, tavaramerkkiä sekä kaupparekisteriä koskevissa asioissa 19 päivänä syyskuuta 1975 annettu asetus (741/75) sekä patenttiasiamiehistä 10 päivänä lokakuuta 1969 annetun asetuksen (636/69) 6 §.

23.2.1979/209:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1979.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa jätetyn rekisteröintihakemuksen liitteenä olevan kuvalaatan asemesta hakija voi liittää hakemukseen 9 §:n 3 tai 4 momentissa tarkoitetut tavaramerkin kuvat.

13.2.1981/133:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1981.

16.12.1983/997:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1984.

20.3.1992/258:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

22.12.1995/1702:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tätä asetusta sovelletaan sen voimaantulon jälkeen tehtyihin hakemuksiin.

22.3.1996/188:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1996.

13.4.2000/370:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

18.7.2013/579:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2013.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.