Seurattu SDK 600/2020 saakka.

1.12.1961/570

Laki palvelukseen kutsutun asevelvollisen työ- tai virkasuhteen jatkumisesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 8.5.2009/305, joka on voimassa 1.8.2009 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (13.1.1989/26)

Asevelvollisuuslain nojalla palvelukseen kutsutun Suomen kansalaisen virka- tai työsuhdetta työnantaja ei saa palveluksen takia päättää eikä palveluksen aikana irtisanoa, vaan asevelvollinen on palvelusajan päätyttyä tai keskeydyttyä otettava jälleen aikaisempaan tai siihen rinnastettavaan työhön sen mukaan kuin tässä laissa säädetään. Palvelukseen kutsutun asevelvollisen työsuhteen irtisanomisesta liikkeen luovutuksen yhteydessä, työnantajan joutuessa konkurssitilaan tai työnantajan kuollessa on voimassa, mitä siitä on työsopimuslaissa (320/70) säädetty.

Tätä lakia ei sovelleta valtion virkamieslaissa (755/86) tarkoitettuun virkaatoimittavaan virkamieheen eikä kunnallislaissa (953/76) tarkoitettuun viran väliaikaiseen hoitajaan.

TyösopimusL 320/1970 on kumottu TyösopimusL:lla 55/2001, Valtion virkamiesL 755/1986 on kumottu Valtion virkamiesL:lla 750/1994 ja KunnallisL 953/1976 on kumottu KuntaL:lla 365/1995.

1 a § (28.12.2007/1460)

Tätä lakia sovelletaan myös siviilipalveluslain (1446/2007) nojalla palvelukseen määrätyn työ- tai virkasuhteen jatkumiseen.

2 §

Asevelvollisen, joka vakinaisen palveluksen suoritettuaan haluaa käyttää hänelle 1 §:n nojalla kuuluvaa oikeutta, on ennen palveluksen päättymistä tai keskeydyttyä joukko-osastonsa välityksellä tai muutoin todisteellisesti ilmoitettava, minä päivänä hän neljäntoista päivän kuluessa palveluksen päättymisestä tai keskeytymisestä lukien palaa työhön. Ellei ilmoitusta ole lähetetty vähintään neljäätoista päivää ennen ilmoitettua työhönpaluupäivää, ei työnantaja ole velvollinen ottamaan asevelvollista takaisin työhön ennen kuin sanottu aika on kulunut ilmoituksen lähettämisestä. Virkasuhteessa olevan asevelvollisen on tehtävä tässä tarkoitettu ilmoitus asianomaiselle viranomaiselle.

Reservin harjoituksiin tai ylimääräiseen palvelukseen kutsutun asevelvollisen tulee palata työhön välittömästi palveluksen aiheuttaman esteen lakattua.

3 § (19.12.1986/980)

Viran tai toimen haltijaa tahi työntekijää, joka vakinaisen palveluksen suoritettuaan tämän lain nojalla on palannut entisen työnantajansa työhön, ei saa kolmen kuukauden aikana hänen työhön paluustaan lukien irtisanoa antamatta ennakkoilmoitusta virka- tai työsuhteen päättymisestä vähintään kahta kuukautta ennen päättymispäivää.

4 § (13.1.1989/26)

4 § on kumottu L:lla 13.1.1989/26.

5 §

Sopimus, joka tarkoittaa asevelvolliselle tämän lain mukaan tulevien oikeuksien rajoittamista tai poistamista, on mitätön.

6 §

Pyydettäessä on asianomainen ammattientarkastaja velvollinen antamaan tätä lakia koskevia ohjeita ja neuvoja.

7 § (21.4.1995/695)

Työnantaja tai tämän edustaja, joka tahallaan tai huolimattomuudesta rikkoo tämän lain säännöksiä, on tuomittava asevelvollisen irtisanomissuojan loukkaamisesta sakkoon.

Vastuu työnantajan ja tämän edustajien kesken määräytyy rikoslain 47 luvun 7 §:ssä säädettyjen perusteiden mukaan.

8 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1962 ja sillä kumotaan 15 päivänä syyskuuta 1950 annetun asevelvollisuuslain (452/50) 48 §:n 1 ja 3 momentti, joihin sisältyviä säännöksiä kuitenkin edelleen on noudatettava ennen tämän lain voimaantuloa palvelukseen astuneen asevelvollisen osalta.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

19.12.1986/980:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1987.

HE 98/86, sosvk.miet. 18/86, svk.miet. 123/86

13.1.1989/26:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989 ja sitä on sovellettava lain voimaantulon jälkeen palvelukseen astuneeseen asevelvolliseen.

HE 196/88, sosvk.miet. 34/88, svk.miet. 225/88

30.12.1991/1724:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992.

HE 149/91, puolvk.miet. 4/91

21.4.1995/695:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

28.12.2007/1460:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

HE 140/2007, TyVM 9/2007, EV 132/2007

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.