Seurattu SDK 926/2022 saakka.

29.6.1961/368

Asetus verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2008 alkaen. Ks. L verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 706/2007.

Oikeusministerin esittelystä säädetään 29 päivänä kesäkuuta 1961 verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain (367/61) 5, 7 ja 15 §:n nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 1 §:n 1 momentissa tarkoitettuja veroja ovat valtion, kuntien sekä evankelisluterilaisen kirkon ja ortodoksisen kirkkokunnan seurakuntien verot.

Edellä mainitussa lainkohdassa tarkoitettuja julkisia maksuja ovat:

1) viranomaisten virkatoimista ja toimituskirjoista sekä valtion julkisten laitosten käyttämisestä lain mukaan suoritettavat maksut;

2) valtiolle tai tiettyjä laitoksia tahi tarkoituksia varten suoritettaviksi määrätyt maksut, jotka maksuunpannaan verotuksen yhteydessä tai verotuslain (482/58) 154 §:n 2 momentin mukaan kunnallishallituksen toimesta taikka jotka lain mukaan kannetaan ja tilitetään valtion viranomaisten toimesta; sekä

3) kunnille ja 1 momentissa mainituille seurakunnille lain nojalla tai valtion viranomaisen vahvistaman taksan mukaan perittävät julkisoikeudelliset maksut.

Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 1 §:n 2 momentissa tarkoitettuja rahasaamisia ovat:

1) valtion myöntämien lainojen vuotuismaksut, lääninhallinnon alalla valtiolle perittävät tulot sekä maanmittaustoimituksessa tai asutustoiminnan yhteydessä maksettaviksi määrätyt korvaukset ja suoritukset, kaikki mikäli ne lain tai asetuksen nojalla saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä;

2) ilman tuomiota tai päätöstä ulosottokelpoiset tie-, nuohous- ja vakuutusmaksut, korvaukset metsänhoitolautakunnalle yksityismetsälain (161/28) 27 §:ssä mainituista kustannuksista ja laivanisännälle merimiesverolain (208/58) 10 §:n nojalla merimieheltä perittävästä aikanaan pidättämättä jääneestä merimiesverosta, samoin kuin niskoitteluun tai laiminlyöntiin syyllistyneeltä henkilöltä palolain (465/60) 52 §:n, rakennuslain (370/58) 144 §:n tai poliisitoimesta Suomessa annetun asetuksen (57/25) 14 §:n nojalla perittävät kustannukset;

3) niiden sairaaloiden, kasvatuslaitosten ja muiden sellaisten laitosten kantamat maksut, joille lain tai asetuksen nojalla annetulla valtioneuvoston taikka ministeriön päätöksellä on myönnetty oikeus saada kantamiensa maksujen ulosotto ilman tuomiota tai päätöstä, niin myös Suomessa rekisteröidyn uskonnollisen yhdyskunnan yhdyskuntajärjestyksensä nojalla jäseniltään perimät maksut; sekä

4) muut julkisoikeudelliset tai julkisoikeudellisessa järjestyksessä maksettaviksi pannut tahi muutoin 1–3 kohdissa lueteltuihin maksuihin ja korvauksiin rinnastettavat rahasaamiset, jotka lain tai asetuksen nojalla saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä, sekä verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 16 §:n 2 momentissa tarkoitetut saamiset.

2 § (3.7.2003/682)

2 § on kumottu A:lla 3.7.2003/682.

3 §

Saaminen on ensi sijassa ulosotettava velalliselta. Erityisestä syystä voidaan kuitenkin, vaikka velallisen luona ei ole toimitettu perimisyritystä, saaminen tai osa siitä ulosottaa muulta täytäntöönpanokirjassa mainitulta henkilöltä, jonka on saamista määrättäessä tai maksuunpantaessa todettu olevan siitä hakijaan nähden vastuussa, taikka kiinteistöstä, josta saaminen on menevä.

4 § (20.12.1985/1019)

4 § on kumottu A:lla 20.12.1985/1019.

2 luku

Perimisasiain toimeenpano

5 § (13.3.1981/188)

Jos maksuvelvollinen tarjoaa ulosottomiehelle suoritusta määräaikana maksamatta jätetystä saamisesta, joka ei ole vielä saapunut ulosottotoimin perittäväksi, ulosottomiehen on asianmukaisen vero- tai maksulipun nojalla vastaanotettava suoritus.

Ulosottomies voi omalla vastuullaan antaa ulosottoapulaisen tehtäväksi 1 momentissa tarkoitetun suorituksen vastaanottamisen. Vastaanottamastaan suorituksesta on ulosottoapulaisen viipymättä ilmoitettava ulosottomiehelle.

6 §

Tässä asetuksessa tarkoitetut ulosottoasiat on toimeenpantava joutuisasti. Ulosmittaus on toimitettava ja, jollei täytäntöönpanoa kielletä tai keskeytetä tahi maksuvelvollinen näytä saaneensa maksuajan pitennystä taikka asiassa ilmaannu sellaista viivytystä, jota ulosottomies ei voi välttää, ulosmitattu omaisuus on myytävä niin hyvissä ajoin, että siitä kertyvät varat voidaan hakijalle tilittää säädetyssä tilitysajassa.

Antaessaan saamisen perimisen ulosottoapulaisen tehtäväksi ulosottomies voi asettaa määräajan perimistehtävän suorittamista varten. Ulosottoapulaisen on kahden viikon kuluessa tehtävän vastaanottamisesta toimitettava maksuvelvolliselle täytäntöönpanokirjaan merkityllä tai muulla tiedossa olevalla osoitteella kirjallinen maksukehotus, jollei maksukehotus toimitettava ulosmittauksen johdosta ole tarpeeton. (13.3.1981/188)

7 § (3.7.2003/682)

7 § on kumottu A:lla 3.7.2003/682.

3 luku

Täytäntöönpanon keskeyttäminen

8 §

Lähettäessään keskeytyshakemuksen sille viranomaiselle, jolle valituksen tutkiminen kuuluu, ulosottomiehen tulee liittää asiakirjoihin lausuntonsa keskeytyshakemuksesta.

Keskeytysilmoituksen tekemisestä ja keskeytyshakemuksen jättämisestä ulosottomiehen tulee antaa maksuvelvolliselle tämän pyynnöstä todistus.

9 §

Kun ulosottomiehen lähettämä keskeytyshakemus on saapunut sille viranomaiselle, jolle valituksen tutkiminen kuuluu, tämän on annettava päätöksensä ja lähetettävä se ulosottomiehelle 30 päivässä. Jäljennös päätöksestä on liitettävä saamisen määräämisestä tai maksuunpanosta tehtyä valitusta koskeviin asiakirjoihin.

Jos ulosottomies on lähettänyt keskeytyshakemuksen siihen liitettyine asiakirjoineen muulle kuin 1 momentissa mainitulle viranomaiselle, tämän tulee viipymättä lähettää asiakirjat sanotulle viranomaiselle.

Kun keskeytysmääräys on annettu ulosottomiehen lähettämän keskeytyshakemuksen nojalla, viranomaisen tulee lähettää jäljennös saamisen määräämisestä tai maksuunpanosta tehdyn valituksen johdosta antamastaan päätöksestä ulosottomiehelle.

10 §

Milloin veron, sen yhteydessä maksuunpannun maksun tai muun, valtiolle perittävän maksun ulosotto kielletään ilman ulosottomiehelle jätettyä keskeytyshakemusta, kiellon antaneen viranomaisen on siitä viipymättä ilmoitettava kantoviranomaiselle, jonka tulee antaa kiellosta tieto sille viranomaiselle, jonka perittävänä vero tai maksu on.

Viranomaisen, joka on kieltänyt veron tai muun saamisen ulosoton ilman ulosottomiehelle jätettyä keskeytyshakemusta, tulee lähettää jäljennös saamisen määräämisestä tai maksuunpanosta tehdyn valituksen johdosta antamastaan päätöksestä kantoviranomaiselle tai muulle velkojalle.

4 luku

Perimisesteet

11 § (3.7.2003/682)

11 § on kumottu A:lla 3.7.2003/682.

12 § (19.12.1986/951)

1 momentti on kumottu A:lla 3.7.2003/682.

Jos hakija on myöntänyt maksuvelvolliselle verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua maksuajan pitennystä, hänen on ilmoitettava siitä ulosottomiehelle.

13 § (19.12.1986/951)

13 § on kumottu A:lla 19.12.1986/951.

5 luku (23.11.2006/1020)

(23.11.2006/1020)

5 LUKU on kumottu A:lla 23.11.2006/1020.

6 luku (23.11.2006/1020)

(23.11.2006/1020)

6 LUKU on kumottu A:lla 23.11.2006/1020.

7 luku

Perimisasiain valvonta

26–27 §

26–27 § on kumottu A:lla 8.2.1985/163.

28 § (19.11.1982/826)

28 § on kumottu A:lla 19.11.1982/826.

8 luku

Erinäiset säännökset

29 § (3.7.2003/682)

29 § on kumottu A:lla 3.7.2003/682.

30 §

Oikeusministeriön tulee pitää luetteloa 1 §:n 3 momentin 3 kohdassa tarkoitetuista yhdyskunnista ja laitoksista, joille on myönnetty oikeus saada kantamiensa maksujen ulosotto ilman tuomiota tai päätöstä. Luettelosta on ulosottomiehille pyynnöstä annettava tietoja maksutta.

31–32 §

31–32 § on kumottu A:lla 8.2.1985/163.

32 a–33 §

32 a–33 § on kumottu A:lla 3.7.2003/682.

34 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1961, ja sillä kumotaan eräitä määräyksiä ulostekojen, yleisten maksujen, toimituskirjain lunastuksen tahi muun sellaisen ulosmittauksesta sisältävä 27 päivänä helmikuuta 1897 annettu asetus (17/97) ja ulosottomiehistä veroja ja maksuja perittäessä 4 päivänä maaliskuuta 1927 annettu asetus (69/27) niihin tehtyine muutoksineen, niin myös erinäisten valtiolle tulevien maksujen maksuunpanosta sekä verojen ja maksujen kannosta ja tilittämisestä 28 päivänä elokuuta 1953 annetun asetuksen (346/53) 4, 5, 6 ja 8 luvut, mikäli nämä luvut koskevat ulosottomiehen tai ulosottoapulaisen menettelyä.

Verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin annetun lain 16 §:n 3 momentissa mainittujen erityisten ulosottomiesten toimituksissa on kuitenkin edelleen noudatettava tämän asetuksen sijasta 1 momentissa tarkoitettuja säännöksiä.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

24.11.1967/503:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1968. Milloin perimisasiain kirjanpito on ennen tämän asetuksen voimaantuloa laadittu kortistoksi, ulosottomiehen on kuuden kuukauden kuluessa asetuksen voimaantulosta saatettava kysymys kirjanpidon pitämisestä edelleen kortiston muodossa valtiovarainministeriön ratkaistavaksi.

Milloin ulosottomihen pitämästä perimisasiain kirjanpidosta ei vaikeuksitta voida todeta tai laskea 23 §:n 2 momentin 1, 3 tai 4 kohdassa mainittua tietoa vuodelta 1967, lääninhallitus voi myöntää ulosottomiehelle luvan jättää tiedon sanotulta vuodelta tehtävään tilastoilmoitukseen merkitsemättä.

30.3.1973/275:
24.8.1973/689:
11.4.1974/304:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan kuitenkin ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

16.5.1975/327:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1975.

17.6.1977/476:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

Tämän asetuksen säännöstä lopputilityksen ajankohdasta sovelletaan myös siinä tapauksessa, että ulosottohakemus tai toisen ulosottomiehen kirje asian siirtämisestä on saapunut ulosottomiehelle ennen tämän asetuksen voimaantulopäivää.

13.3.1981/188:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1981.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

19.11.1982/826:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1982.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

17.2.1984/194:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1984.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

8.2.1985/163:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimiin.

20.12.1985/1019:
19.12.1986/951:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987.

29.4.1988/382:

Tämä asetus tulee voimaan 5 päivänä toukokuuta 1988.

23.12.1988/1131:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1989.

11.2.2000/138:

Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä helmikuuta 2000.

Tämän asetuksen 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu hakemus voidaan tehdä oikeusministeriön ennen tämän asetuksen voimaantuloa hyväksymän kaavan mukaisella lomakkeella, kunnes lomakkeiden kaavat on uusittu.

Ennen tämän asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

3.7.2003/682:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2004.

Asetusta sovelletaan noudattaen soveltuvin osin, mitä ulosottolain muuttamisesta annetun lain (679/2003) siirtymäsäännöksissä säädetään.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

23.11.2006/1020:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä asetuksen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.