Seurattu SDK 829/2022 saakka.

17.7.1959/324

Liikennevakuutusasetus (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sosiaaliministerin esittelystä säädetään 26 päivänä kesäkuuta 1959 annetun liikennevakuutuslain (279/59) nojalla:

1 § (30.12.1993/1626)

Moottoriajoneuvoksi, jota tarkoitetaan liikennevakuutuslaissa (279/59), ei katsota:

1) sellaista moottorityökonetta tai traktoria, jonka suurin rakenteellinen nopeus on enintään 15 kilometriä tunnissa edellyttäen, ettei sitä ole rekisteröitävä;

2) leikkuupuimuria tai muuta sadonkorjuuseen tarkoitettua ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1703/92) mukaan rekisteröinnistä vapautettua maatilatalouden moottorityökonetta;

3) rekisteröinnistä vapautettua perävaunua, perärekeä tai hinattavaa laitetta; eikä

4) sellaista lapsen kuljetettavaksi tarkoitettua ajoneuvoa, joka on varustettu moottorilla ja joka rakenteensa tai varusteidensa puolesta ei ole rekisteröitävissä.

A ajoneuvojen rekisteröinnistä 1703/1992 on kumottu A:lla 1598/1995. Ks. L ajoneuvolain muuttamisesta 233/2007.

2 § (21.10.1983/801)

2 § on kumottu A:lla 21.10.1983/801.

3 § (24.3.1995/454)

Liikennevakuutusyhtiö ei saa kieltäytyä antamasta ja voimassa pitämästä siltä haettua vakuutusta, jos vakuutus koskee sellaista moottoriajoneuvoa, jota varten yhtiöllä toimilupansa tai ilmoituksensa sekä vahvistetun yhtiöjärjestyksensä tai sääntöjensä mukaan on oikeus myöntää vakuutus.

3 a § (2.6.1995/838)

Vakuutuksenottajalla on oikeus milloin tahansa irtisanoa liikennevakuutus päättymään vakuutuskauden aikana. Irtisanomisoikeudesta voidaan kuitenkin vakuutussopimuksessa ja vakuutusehdoissa sopia toisin, jos kysymyksessä on ryhmäliikennevakuutus tai jos vakuutuksenottajana on sellainen elinkeinonharjoittaja, joka huomioon ottaen hänen elinkeinotoimintansa laatu ja laajuus sekä muut olosuhteet ei ole vakuutuksenantajan sopijapuolena rinnastettavissa kuluttajaan.

Vakuutus on irtisanottava kirjallisesti, ja irtisanomisilmoitukseen on liitettävä todistus uuden vakuutuksen ottamisesta. Jos irtisanottu vakuutus koskee rekisteröintivelvollisuuden alaista ajoneuvoa, irtisanomisen katsotaan kuitenkin rauenneen, jollei seitsemän päivän kuluessa vakuutuksen päättymisestä ole toimitettu todistusta uuden vakuutuksen ottamisesta. Todistus on toimitettava ajoneuvojen rekisteröinnistä annetun asetuksen (1598/1995) 2 §:n c kohdassa mainitulle rekisteröinnin suorittajalle, jäljempänä rekisteröinnin suorittaja. (12.2.1999/185)

A ajoneuvojen rekisteröinnistä 1703/1992 on kumottu A:lla 1598/1995. Ks. L ajoneuvolain muuttamisesta 233/2007.

3 b § (24.3.1995/454)

Jos liikennevakuutus päättyy vakuutetun ajoneuvon siirtyessä oikeustoimen johdosta muulle uudelle omistajalle kuin vakuutuksenottajalle itselleen tai jos rekisteriin merkitty haltija on yksin vakuutuksenottajana ajoneuvon hallinnan vaihduttua tai palauduttua omistajalle, korvataan päättyneestä vakuutuksesta myös ne vahingot, jotka ovat sattuneet seitsemän päivän kuluessa omistusoikeuden siirtymisestä taikka ajoneuvon hallinnan vaihtumisesta tai palautumisesta omistajalle, jollei ajoneuvon uusi omistaja tai haltija ole ottanut vakuutusta mainitun ajan kuluessa.

3 c § (2.6.1995/838)

Liikennevakuutusyhtiön vastuu alkaa, jollei erityisestä alkamisajankohdasta ole osapuolten kesken sovittu, silloin, kun vakuutusyhtiö tai vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt hyväksyvän vastauksen toisen sopijapuolen tarjoukseen. Vakuutusyhtiön vastuun alkamisajankohtaa ei voi sopimuksin siirtää tätä aikaisemmaksi.

Jos vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt kirjallisen vakuutushakemuksen vakuutusyhtiölle ja jos on ilmeistä, että vakuutusyhtiö olisi hakemuksen hyväksynyt, vakuutusyhtiö vastaa myös hakemuksen alkamisen tai lähettämisen jälkeen sattuneesta vakuutustapahtumasta.

Vakuutushakemus tai hyväksyvä vastaus, jonka vakuutuksenottaja on antanut tai lähettänyt vakuutusyhtiön edustajalle, katsotaan jätetyksi tai lähetetyksi vakuutusyhtiölle.

Jollei ole selvitystä siitä, mihin vuorokaudenaikaan vastaus tai hakemus on annettu tai lähetetty, katsotaan tämän tapahtuneen kello 24.00.

3 d § (15.9.1995/1126)

Jollei ryhmäliikennevakuutukseen sisällytettävän ajoneuvorekisteriin merkityn ajoneuvon omistus- tai hallintaoikeuden siirtymisestä vakuutuksenottajalle ole tehty ilmoitusta ajoneuvorekisteriin seitsemän päivän kuluessa muutoksen tapahtumisesta, vakuutusyhtiön vastuu lakkaa sanotun määräajan päättyessä. Jos muutosilmoitus ajoneuvorekisteriin tehdään myöhemmin, vakuutusyhtiön vastuu alkaa uudelleen ilmoituksen tekemisestä.

4 § (14.12.1979/929)

Vakuutusmaksulle, jota ei ole suoritettu määräaikana, peritään viivästysajalta korkolain (633/82) 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskorko. (24.3.1995/454)

Viivästyskoron ja korotuksen perimisessä ulosottotoimin on noudatettava, mitä vakuutusmaksun ulosotosta on säädetty.

4 a § (24.3.1995/454)

Vakuutusyhtiön on maksettava vakuutusmaksun palautuksen viivästyneelle määrälle korkolain 4 §:n 3 momentissa tarkoitetun korkokannan mukainen vuotuinen viivästyskorko. Viivästyskorkoa maksetaan siitä lukien, kun kuukausi on kulunut maksunpalautukseen oikeuttavan selvityksen saapumisesta yhtiölle.

5 § (24.3.1995/454)

5 § on kumottu A:lla 24.3.1995/454.

6 §

1 momentti on kumottu A:lla 24.3.1995/454.

Liikennevakuutusyhtiöt eivät saa toimia toistensa asiamiehinä.

7 § (18.12.1995/1603)

Liikennevakuutuslain 15 §:n mukaisesti otetusta liikennevakuutuksesta on toimitettava rekisteriin merkittävien moottoriajoneuvojen osalta todistus rekisteröinnin suorittajalle. (12.2.1999/185)

Ajoneuvohallintokeskuksen on viipymättä tehtävä asianomaiselle vakuutusyhtiölle liikennevakuutussopimuksen lakkaamista varten ilmoitus seuraavissa tapauksissa:

1) kun ajoneuvo poistetaan rekisteristä;

2) kun ajoneuvon omistaja tai haltija siirtäessään vakuutuksensa toiseen yhtiöön antaa todistuksen vakuutuksen ottamisesta toisesta yhtiöstä;

3) kun ajoneuvon entinen omistaja tai haltija on tehnyt ajoneuvon luovutuksesta sellaisen ilmoituksen, joka on merkittävä rekisteriin;

4) kun omistajan tai haltijan vaihdoksesta rekisteriin ilmoitettaessa annetaan todistus vakuutuksen ottamisesta.

Vakuutusyhtiölle tehtävään ilmoitukseen on merkittävä 1 momentissa mainitussa todistuksessa olevat, liikennevakuutusta koskevat tiedot ja rekisteriin tehdyn muutoksen peruste sekä lisäksi 2 momentin 1 kohdassa mainitussa tapauksessa, milloin ajoneuvo poistettiin rekisteristä, sekä 3 ja 4 kohdassa mainituissa tapauksissa, milloin ajoneuvon omistusoikeus siirtyi uudella omistajalle.

Jollei moottoriajoneuvoa varten myönnetty liikennevakuutus ole ollut voimassa omistusoikeuden alkamispäivästä, rekisteröinnin suorittajan on ajoneuvoa rekisteröidessään lähetettävä siitä ilmoitus liikennevakuutuskeskukselle hyvikkeen määräämistä varten ajoneuvon vakuuttamatta olon ajalta. Ilmoitusta ei kuitenkaan tarvitse lähettää, jos uuden vakuutuksen voimassaolo on alkanut seitsemän päivän kuluessa rekisteriin merkityn omistusoikeuden vaihtumisesta. (12.2.1999/185)

Vakuutusvalvontavirasto voi antaa tarvittaessa tarkempia määräyksiä tässä pykälässä tarkoitetun todistuksen tai ilmoituksen sisällöstä. (12.3.1999/310)

8 § (30.12.1993/1626)

Milloin liikennevakuutuslain 15 §:n 2 momentin ensimmäisessä virkkeessä tarkoitetun liikennevakuutuksen ottamiseen velvollisella ajoneuvon omistajalla ei jo ole liikennevakuutuskeskuksen myöntämää liikennevakuutusta, hänen on otettava se tulliviranomaisen välityksellä rajavakuutuksena siten kuin erikseen säädetään.

Jos liikennevakuutuskeskus on tehnyt kansainvälistä liikennevakuutuskorttia tai rajavakuutusta koskevan taikka muun sopimuksen, jonka mukaan se vastaa maahan tilapäistä käyttöä varten tuodun moottoriajoneuvon aiheuttamasta liikennevahingosta, keskuksen on toimitettava Vakuutusvalvontavirastolle sitoumus siitä, että se rajoituksitta liikennevakuutuslain mukaan vastaa tällaisen ajoneuvon täällä aiheuttamasta liikennevahingosta silloinkin, kun sopimuksen voimassaolo on päättynyt, ennen kuin ajoneuvo viedään maasta. Sitoumuksesta on käytävä selville ne seikat, joiden nojalla voidaan todeta, ettei ajoneuvon maahantuojalla ole vakuuttamisvelvollisuutta. Liikennevakuutuskeskuksen on toimitettava sitoumuksen jäljennös tullihallitukselle. (12.3.1999/310)

8 a § (30.12.1993/1626)

Liikennevakuutuslain 15 §:n 2 momentissa tarkoitettu moottoriajoneuvon omistajan, haltijan ja kuljettajan oikeus saada korvaus henkilövahingostaan koskee myös Norjasta ja Ruotsista olevan moottoriajoneuvon liikennevakuutusta.

9 § (30.12.1993/1626)

Valtiota edustaa valtion omistaman moottoriajoneuvon aiheuttamaa liikennevahinkoa koskevissa asioissa valtiokonttori. Milloin vahinko on kuitenkin pieni ja sillä viranomaisella, jonka hallinnassa ajoneuvo on, on määräraha tarkoitukseen käytettäväksi, voi viranomainen, jos korvauksesta on sovittu, itse korvata vahingon.

2–5 momentit on kumottu A:lla 23.10.2002/863.

10 § (24.3.1995/454)

Sosiaali- ja terveysministeriön tehtävänä on määrätä ne yleiset perusteet, missä tapauksessa henkilövahingon tai kuoleman johdosta suoritettavan jatkuvan korvauksen asemasta voidaan maksaa kertakaikkinen korvaus ja tällaisen korvauksen laskemisperusteet.


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1960.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

12.11.1965/590:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966.

19.1.1968/44:
7.11.1969/680:

Tätä asetusta on sovellettava niihin vakuutusmaksun perusteisiin, jotka vahvistetaan tämän asetuksen jälkeen.

10.5.1974/356:

Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1974.

23.6.1977/500:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

14.12.1979/929:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

22.10.1982/762:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1982.

14.3.1986/241:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1986. Asetusta ei kuitenkaan sovelleta sellaiseen vakuutusmaksuun tai sen palautukseen, joka asetuksen tullessa voimaan oli viivästynyt.

30.12.1992/1666:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

30.12.1993/1626:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

ETA-sopimuksen liite IX: neuvoston direktiivi (88/357/ETY)

24.3.1995/454:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995. Tämän asetuksen 4 ja 4 a § tulevat kuitenkin voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

Neuvoston direktiivi 92/49/ETY; EYVL N:o L 288, 11.8.1992, s. 1

2.6.1995/838:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1995.

15.9.1995/1126:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1995.

18.12.1995/1603:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

12.2.1999/185:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1999.

12.3.1999/310:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

23.10.2002/863:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.