Seurattu SDK 1012/2019 saakka.

28.12.1956/689

Asetus oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta tulevasta korvauksesta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Sisäasiainministerin esittelystä säädetään:

1 §

Lääkäri, joka on toimittanut oikeuslääketieteellisen ruumiinavauksen, saa toimituksesta, siinä laaditusta lausunnosta ja pöytäkirjasta sekä kaksin kappalein antamastaan lausunnon ja pöytäkirjan jäljennöksestä palkkiona täydellisestä ruumiinavauksesta yhteensä 1 113 markkaa ja osittaisesta ruumiinavauksesta (kuolintoteamusruumiinavaus) yhteensä 822 markkaa. (23.3.1990/286)

Sen lisäksi lääkäri saa erikseen määrätyn matkakustannusten korvauksen ja päivärahan sekä korvauksen esittämiensä kuitattujen laskujen mukaan niistä kuluista, jotka hänelle ovat aiheutuneet oikeuskemiallisesta tai mikroskooppisesta tutkimuksesta ja astioista, joihin ruumiinosia on otettu talteen sellaista tutkimusta varten, sekä muista niihin verrattavista menoista ja avustuksesta suoritetusta kohtuullisesta palkkiosta.

Ulkonaisesta ruumiintarkastuksesta joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiona tarkastuksesta sekä lausunnosta jäljennöksineen yhteensä 129 markkaa. (23.3.1990/286)

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

1) keuhkojen formaliinifiksaatiotutkimus 216,-
2) aivojen formaliinifiksaatiotutkimus 96,-
3)elimen valostustutkimus 301,-
4) vainajan osa-alueen röntgentutkimus lausuntoineen 132,-
5) koko vainajan röntgentutkimus lausuntoineen 360,-
6) kudosnäytteen entsyymivärjäystutkimus 84,-
7) näytteen elektronimikroskooppinen tutkimus 289,-
8)lasiaisnäytteen ottaminen 35,-
9) raiskatun vainajan gynekologinen tutkimus 145,-
2 §

Elävän henkilön kliinisestä tutkimuksesta, joka on suoritettu asianomaisen viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä, lääkäri saa, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiona tutkimuksesta sekä lausunnosta kaksoiskappaleineen yhteensä 133 markkaa. Jos tällainen lausunto annetaan aikaisemmin suoritetun tutkimuksen tai sairauskertomuksen nojalla, on palkkio kuitenkin 84 markkaa. (23.3.1990/286)

Milloin edellä 1 momentissa tarkoitettuun tutkimukseen liittyy näytteiden ottaminen tahi oikeuskemiallinen tai mikroskooppinen tutkimus, lääkäri saa esittämiensä kuitattujen laskujen mukaan korvauksen myös täten hänelle aiheutuneista kuluista.

Lääkäri saa oikeuslääketieteellisestä päihdetutkimuksesta ja siitä antamastaan lausunnosta kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä 166 markkaa. Lääkärille tai muulle terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluvalle maksettava palkkio verinäytteen ottamisesta alkoholipitoisuuden määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 34 markkaa. (11.8.1995/1005)

Palkkio ulkonaisen ruumiintarkastuksen yhteydessä suoritetusta verinäytteen ottamisesta veren alkoholipitoisuuden tai veriryhmän määrittämistä varten tämän toimenpiteen suorittamista koskevine todistuksineen on yhteensä 67 markkaa. (23.3.1990/286)

Milloin 1 ja 3 momentissa tarkoitetun tutkimuksen suorittaa tai verinäytteen ottaa yliopiston oikeuslääketieteen yksikössä toimiva lääkäri, hän saa tutkimusta tai näytteenottoa varten tapahtuneesta käynnistä palkkiona 166 markkaa, johon sisältyy verinäytteenotto sitä koskevine todistuksineen. (25.10.1991/1272)

Lääkäri saa jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

1)peräsuolen tähystys 84,-
2) mahalaukun, pohjukaissuolen tai vemmelsuolen tähystys 216,-
3) hius-, karva-, kynsi- tai tahranäytteen otto 35,-
3 § (25.10.1991/1272)

Lääkäri tai hammaslääkäri, joka ei ole suorittanut 1 §:ssä tarkoitettua ruumiinavausta tai -tarkastusta taikka 2 §:ssä tarkoitettua tutkimusta, saa, mikäli ne eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, jäljempänä mainituista tutkimuksista ja niistä antamistaan lausunnoista kaksoiskappaleineen palkkiota yhteensä:

A. Lääkäri:
1) yhden elimen mikroskooppisesta tutkimuksesta 103,–
ja milloin samaan lähetykseen kuuluu useamman näytteen tutkiminen, kunkin seuraavan elimen tutkimisesta 34,–
2) näytteen ottamisesta sperma-analyysiä varten 34,–
3) sperma- ja veritahran tutkimisesta 103,–
4) sperma-analyysin suorittamisesta 156,–
5) keuhkojen piileväpitoisuuden tutkimuksesta 200,–
ja samassa yhteydessä tapahtuvasta kunkin seuraavan elimen tutkimisesta 60,–
6) vesinäytteen piileväpitoisuuden tutkimisesta 200,–
7) luiden tutkimuksesta identifiointia ja kuolinsyyn selvittämistä varten 1113,–
8) erityisasiantuntemusta vaativa mikroskooppinen tutkimus (esim. neuropatologia) 264,–

Lääkäri, joka on suorittanut 1 §:ssä tarkoitetun ruumiinavauksen, saa, mikäli asianomaiset tutkimukset eivät kuulu hänen virkatehtäviinsä, palkkiota puolet edellä kohdassa A 1 mainituista palkkioista.

B. Hammaslääkäri
1) tuntemattoman vainajan indentifioimista varten suoritetusta suun tarkastuksesta ja hammasstatuksen laatimisesta 248,–
2) iän määrittämistä varten suoritetusta hampaiden histologisesta tutkimuksesta 263,–
3) puremajälkien tutkimuksesta 103,–

Muusta harvinaislaatuisesta laboratoriotutkimuksesta, jota terveydenhuollon oikeusturvakeskus on pitänyt tarpeellisena, maksetaan oikeusturvakeskuksen hyväksymä edellä mainittuihin verrattavassa suhteessa oleva palkkio. (27.11.1992/1132)

Oikeushammaslääketieteellisistä tutkimuksista ja niistä annetuista lausunnoista kaksoiskappaleineen saa hammaslääkäri korvauksena työhön käytetyn ajan mukaan 350 markkaa tunnilta.

Lisäksi lääkäri ja hammaslääkäri saavat esittämiensä kuitattujen laskujen mukaan korvauksen näytteisiin tarvittavista astioista ja näytteiden lähetyskuluista.

4 § (25.10.1991/1272)

Muissa kuin 1–3 §:ssä mainituissa tapauksissa tapahtuneesta tai niihin välittömästi liittyvästä poliisiviranomaisen avustamisesta kuulustelussa tai muussa rikoksen tutkinnassa lääkäri saa, mikäli avustaminen ei kuulu hänen virkatehtäviinsä, paitsi erikseen määrättyä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa, palkkiota avustuksestaan sekä asiassa mahdollisesti tarvittavasta lausunnosta kaksoiskappaleineen siihen käytetyn ajan mukaan 350 markkaa tunnilta.

5 § (25.10.1991/1272)

Milloin tarkastus, tutkimus tai avustaminen on viranomaisen määräyksestä tai pyynnöstä osaksi tai kokonaan tapahtunut kello 21–7 välillä tai pyhäpäivänä, on 1 §:n 1 ja 3 momentissa, 2 §:n 1, 3, 4 ja 5 momentissa sekä 3 §:n 1 momentin A- otsikon 3 kohdassa tarkoitettu palkkio suoritettava kaksinkertaisena.

6 §

Ruumiinavauksista laadittujen toimituskirjojen ja laskujen lähettämisessä lääninhallitukselle on meneteltävä, niinkuin siitä on erikseen säädetty. Muun toimenpiteen osalta on molemmat toimituskirjat ja laskut annettava toimenpidettä pyytäneelle viranomaiselle, jonka tulee toimittaa laskut merkintöineen toimenpiteen suorittamisesta lääninhallitukselle. (15.2.1991/327)

Lääninhallitus maksaa tämän jälkeen hyväksyttävät palkkiot. Laskujen ja lääninhallitukselle tulleiden toimituskirjojen edelleen toimittamisesta on voimassa, mitä oikeuslääketieteellisiä ruumiinavauksia koskevista asiakirjoista on erikseen säädetty tai määrätty. (19.3.1993/303)

Suoritettu palkkio ja korvaus on perittävä siltä, jonka tuomioistuin on velvoittanut ne korvaamaan valtiolle. Milloin tällaista velvoitusta ei ole määrätty, tai asia ei ole ollut tuomioistuimen käsiteltävänä ne jäävät valtion vahingoksi. (21.8.1970/558)

6 a § (11.8.1995/1005)

Milloin 1 §:n 3 momentissa, 2 §:ssä, 3 §:ssä, 4 §:ssä tai 5 §:ssä tarkoitetun toimenpiteen on suorittanut terveyskeskuksen palveluksessa oleva henkilö työaikanaan, suoritetaan tässä asetuksessa tarkoitettu korvaus ja palkkio terveyskeskusta ylläpitävälle kunnalle tai kuntayhtymälle.

7 §

Lääkäri ja hammaslääkäri, joka on julkisen viran tai toimen halktija, on oikeutettu saamaan korvauksen toimiessaan tuomioistuimen määräämänä asiantuntijana. Asiassa, jossa hän virkansa tai toimensa nojalla on velvollinen antamaan tai jossa hän aikaisemmin on antanut lausunnon, hän on kuitenkin oikeutettu saamaan vain mahdolliset matkakulut ja päivärahan.

7 a § (4.7.1975/551)

Tässä asetuksessa määrätyt korvausperusteet eivät koske yliopiston henkilökunnan yliopistojen ja lääninhallitusten välisten sopimusten nojalla tekemiä ruumiinavauksia ja muita tutkimuksia, joiden korvausperusteista määrätään erikseen.

8 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1957, ja sillä kumotaan oikeuslääkeopillisten tutkimusten toimittamisesta lääkärille tulevasta korvauksesta 18 päivänä tammikuuta 1952 annettu asetus (34/52).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.8.1970/558:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1970.

8.6.1972/448:

Tätä asetusta sovelletaan 1 päivästä huhtikuuta 1972 lukien.

4.7.1975/551:

Tätä asetusta sovelletaan huhtikuun 24 päivänä 1975 tai sen jälkeen suoritettujen toimenpiteiden korvauksiin.

23.3.1990/286:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1990 ja sitä sovelletaan 1 päivästä tammikuuta 1990 lukien perittäviin palkkioihin.

15.2.1991/327:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

25.10.1991/1272:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1991.

27.11.1992/1132:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1992.

19.3.1993/303:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1993.

11.8.1995/1005:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä elokuuta 1995.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.