Seurattu SDK 125/2023 saakka.

21.6.1954/277

Asetus vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä annetun lain täytäntöönpanosta ja soveltamisesta (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut, ks. L 786/2005.

Oikeusministerin esittelystä säädetään vaarallisten rikoksenuusijain eristämisestä 9 päivänä heinäkuuta 1953 annetun lain (317/53) 21 §:n nojalla:

1 § (11.6.1971/447)

Pakkolaitokseen eristämistä koskevassa jutussa virallinen syyttäjä tai tuomioistuin voi hankkia rikosseuraamusvirastolta siellä ehkä olevat syytettyä koskevat asiakirjat, jos on oletettavissa, että niistä saataisiin selvitystä syytetyn henkilöstä. Lainvoimaisen tuomion antaneen tuomioistuimen on palautettava asiakirjat rikosseuraamusvirastolle. (26.7.2001/674)

Kun tuomio, jonka mukaan rikoksentekijä voidaan määrätä eristettäväksi pakkolaitokseen, on saanut lainvoiman, asianomaisen tuomioistuimen on viipymättä toimitettava jäljennös tuomiostaan ja sen perusteena olevat muut kuin 1 momentissa tarkoitetut asiakirjat vankilaoikeudelle. Vankilaoikeuden on aikanaan palautettava asiakirjat asianomaiselle tuomioistuimelle.

2 § (12.2.1993/188)

Päätettyään hankkia terveydenhuollon oikeusturvakeskuksen lausunnon lisäselvityksen saamiseksi syytetyn henkilöstä tuomioistuimen on viipymättä toimitettava syytettyä koskevat asiakirjat oikeusturvakeskukselle. Oikeusturvakeskus määrää yhden tai useamman lääkärin tai psykologin viipymättä suorittamaan tutkimuksen ja toimittamaan lausuntoehdotuksensa oikeusturvakeskukselle. Lausuntonsa ohessa oikeuasturvakeskuksen on lähetettävä tuomioistuimelle mainittu lausuntoehdotus ja samalla palautettava syytettyä koskevat asiakirjat.

3 § (11.6.1971/447)

Kun rikoksentekijä on saapunut rangaistuslaitokseen rangaistuksensa suorittamista varten ja tuomio, jonka mukaan hänet voidaan määrätä eristettäväksi pakkolaitokseen, on saanut lainvoiman, rangaistuslaitoksen johtajan on viipymättä ilmoitettava siitä vankilaoikeudelle.

4 § (11.6.1971/447)

Vankilaoikeuden on rangaistuslaitoksen johtajan välityksellä kirjallisesti ilmoitettava rikoksentekijälle tarkoin eriteltyinä ne syyt, joiden katsotaan vaativan tämän eristämistä pakkolaitokseen. Ilmoitukseen on liitettävä rikoksentekijää koskevat asiakirjat, joihin hänellä on oikeus vankilaoikeuden määräämän ajan kuluessa valvonnan alaisena tutustua.

Rangaistuslaitoksen johtajan on annettava 1 momentissa tarkoitetulle rikoksentekijälle apua muistutusten esittämisessä. Niin ikään johtajan on autettava rikoksentekijää maksuttoman oikeudenkäynnin pyytämisessä vankilaoikeudelta. Rikoksentekijällä on myös oikeus omalla kustannuksellaan ottaa avustaja tai asiamies rangaistuslaitoksen ulkopuolelta.

Avustajalle tai asiamiehelle on varattava tilaisuus tutustua 1 momentissa tarkoitettuihin asiakirjoihin ja neuvotella päämiehensä kanssa.

5 § (11.6.1971/447)

Kun tuomio, jonka mukaan eristetyn ehdonalainen vapaus voidaan peruuttaa, on saanut lainvoiman, asianomaisen tuomioistuimen on viipymättä ilmoitettava siitä vankilaoikeudelle sekä samalla toimitettava sille tuomion perusteena olevat asiakirjat. Vankilaoikeuden on aikanaan palautettava asiakirjat asianomaiselle tuomioistuimelle.

6 § (11.6.1971/447)

Milloin valvoja katsoo, että ehdonalaisessa vapaudessa olevan eristetyn koeaikaa on pidennettävä sen johdosta, ettei vapaudessa oleva noudata hänelle annettuja määräyksiä ja ohjeita, taikka että ehdonalainen vapaus on peruutettava sen johdosta, että vapaudessa olevaa on ilmeisesti pidettävä erittäin vaarallisena toisen hengelle tai terveydelle, valvojan on viipymättä ilmoitettava asiasta vankilaoikeudelle. Poliisipiirin päällikön on valvojan pyynnöstä toimitettava tutkinta asian selvittämiseksi. Ilmoituksen vankilaoikeudelle voi tehdä myös poliisipiirin päällikkö, vaikkei hän ole ehdonalaisessa vapaudessa olevan valvoja. Jollei ehdonalaisessa vapaudessa oleva ole valvonnan alainen, poliisipiirin päällikön on tehtävä edellä tarkoitettu ilmoitus havaittuaan siihen olevan aihetta.

7 § (11.6.1971/447)

Vankilaoikeuden päätökset ja muut asiakirjat allekirjoittaa vankilaoikeuden puolesta puheenjohtaja. Allekirjoitukset varmentaa sihteeri.

8 §

Vankilaoikeuden tulee ryhtyä tarpeellisiin toimiin päätöstensä täytäntöönpanemiseksi, ja on asianomaisten viranomaisten annettava siihen virka- apua.

9 § (26.7.2001/674)

Vankilaoikeuden puheenjohtajan ja jäsenten on, sen mukaan kuin vankilaoikeus määrää, vuosittain tarkastettava pakkolaitokset sekä annettava tarkastuksesta kertomus oikeusministerille, rikosseuraamusvirastolle ja vankilaoikeudelle.

10 §

Vankilaoikeus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, milloin hän katsoo sen tarpeelliseksi, tai kaksi jäsentä sitä vaatii.

Vankilaoikeuden käsiteltävät asiat on puheenjohtajan esiteltävä, ja on niistä pidettävä pöytäkirjaa, jonka puheenjohtaja ja yksi oikeuden jäsen tarkistavat.

Vankilaoikeuden jäsen, joka ei ole tehnyt tuomarinvalaa, vannokoon sen vankilaoikeudessa tai Helsingin kaupungin raastuvanoikeudessa.

11 §

Vankilaoikeus ottaa avukseen sihteerin, jonka tulee suorittaa ne tehtävät, mitkä vankilaoikeus tai sen puheenjohtaja määrää.

12 § (1.12.1989/1043)

Vankilaoikeuden puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot vahvistaa oikeusministeriö saatuaan valtiovarainministeriön lausunnon. Sihteerin palkkion vahvistaa vankilaoikeus.

13 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1954, jolloin vaarallisista rikoksenuusijoista annetun lain täytäntöönpanosta 27 päivänä toukokuuta 1932 annettu asetus (181/32) lakkaa olemasta noudatettavana.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.6.1971/447:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1971.

1.12.1989/1043:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

12.2.1993/188:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

26.7.2001/674:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.