Seurattu SDK 829/2022 saakka.

26.2.1954/74

Laki asiakirjain lähettämisestä (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 6.6.2003/434, joka on voimassa 1.1.2004.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §

Sellaisen kirjallisen hakemuksen, valituksen, selityksen ja muun asiakirjan, jonka voi valtion hallintoviranomaiselle antaa valtuutetun asiamiehen välityksellä, saa asiallinen myös, omalla vastuullaan, lähettää sille maksettuna postilähetyksenä tai lähetin välityksellä.

Postitse lähetetty asiakirja on katsottava viranomaiselle annetuksi sinä päivänä, jona asiakirjan sisältävä postilähetys tai ilmoitus lähetyksen saapumisesta postin osoitetoimipaikkaan on annettu viranomaiselle.

3 momentti on kumottu L:lla 31.8.1978/663.

2 §

Milloin päätös, välipäätös, todistus, jäljennös tai muu asiakirja on valtion hallintoviranomaiselta perittävissä valtuutetun asiamiehen välityksellä, voidaan se myös, asiallisen pyynnöstä ja vastuulla, lähettää hänelle postitse tai lähetin välityksellä.

Asiakirjan postitse lähettämistä tarkoittavan pyynnön katsottakoon asiallisen, jollei hän toisin ole ilmoittanut, tehneen myös silloin, kun hän itse on käyttänyt postin välitystä lähettäessään viranomaiselle samaa asiaa koskevia asiakirjoja.

Lähetti on velvollinen, milloin viranomainen harkitsee syytä olevan, esittämään selvityksen siitä, että asiakirjan noutaminen on annettu hänen tehtäväkseen.

3 §

Milloin joku näyttää valtuutuksen tai toimeksiannon nojalla olevansa oikeutettu toimimaan toisen puolesta, sovellettakoon häneen vastaavasti, mitä 1 ja 2 §:ssä on säädetty asiallisen oikeudesta lähettää tai saada asiakirjoja postitse tahi lähetin välityksellä.

4 § (15.4.1966/233)

Postitse tai lähetin välityksellä asianomaiselle tai hänen 3 §:ssä mainitulle asiamiehelleen lähetetystä asiakirjasta on asianomaisen katsottava saaneen tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemäntenä päivänä sen päivän jälkeen, jona asiakirja asianomaisen ilmoittamalla osoitteella varustettuna on annettu postin kuljetettavaksi saantitodistusta vaatimatta, tai sinä päivänä, jona asiakirja on annettu lähetille. Lähettäjän on kirjoitettava asiakirjalle todistus päivästä, jona se on annettu postin kuljetettavaksi tai lähetille.

5 §

Mitä tässä laissa säädetään valtion hallintoviranomaisesta, sovelletaan myös tasavallan hallitukseen, korkeimpaan hallinto-oikeuteen, hallinto-oikeuteen ja vakuutusoikeuteen sekä, haettaessa muutosta vakuutusoikeuden päätökseen, korkeimpaan oikeuteen, samoin kuin valtiontalouden tarkastusvirastoon ja kunnallisiin hallintoviranomaisiin. (14.7.2000/679)

Oikeudesta käyttää postia tai lähettiä asiakirjoja evankelisluterilaisen kirkon viranomaisille toimitettaessa ja niiltä perittäessä noudatettakoon, mitä kirkkolaissa on säädetty. Tämän lain säännösten estämättä noudatettakoon myös, mitä muussa laissa on säädetty oikeudesta käyttää postia tai lähettiä asiakirjoja viranomaisille toimitettaessa ja niiltä perittäessä.

Milloin muussa laissa on myönnetty oikeus käyttää postia asiakirjoja viranomaisille toimitettaessa ja niiltä perittäessä, saadaan myös, sen mukaan kuin tässä laissa säädetään, käyttää lähettiä näihin tehtäviin.

6 §

Tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta annetaan asetuksella.

7 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1954, ja sillä kumotaan oikeudesta lähettää viranomaisille ja niiltä saada asiakirjoja postitse 31 päivänä tammikuuta 1930 annettu laki (45/30) siihen tehtyine muutoksineen.

Jos muualla laissa tai asetuksessa on viitattu 1 momentissa mainittuun lakiin, on viittauksen katsottava tarkoittavan tätä lakia.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

15.4.1966/233:

Tätä lakia, joka tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1967, ei ole sovellettava, milloin asiakirja on annettu postin kuljetettavaksi ennen sanottua päivää.

31.8.1978/663:
10.3.1989/243:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

HE 65/88, toisen lvk.miet. 12/88, svk.miet. 157/88

12.11.1993/952:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1993.

HE 190/93, LaVM 14/93

26.3.1999/437:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1999.

HE 114/1998, LaVM 19/1998, EV 217/1998

14.7.2000/679:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.

HE 39/2000, VaVM 10/2000, EV 93/2000

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.