Seurattu SDK 548/2020 saakka.

21.2.1946/148

Laki apteekkimaksusta (kumottu)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla 9.9.2016/770, joka on voimassa 1.1.2017 alkaen.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 § (31.12.1987/1281)

Apteekkiliikkeestä on apteekkarin vuosittain suoritettava liikevaihdon mukaan määrätty maksu.

1 a § (9.8.2002/701)

Apteekkimaksua määrättäessä apteekin, sivuapteekin, lääkekaapin, apteekin palvelupisteen sekä apteekin verkkopalvelun liikevaihdosta vähennetään arvonlisävero. (16.12.2011/1334)

Arvonlisäverottomasta liikevaihdosta vähennetään lisäksi seuraavat arvonlisäverottomat osuudet:

1) lääkelain (395/1987) 12 §:n 2 momentissa tarkoitetun sopimusvalmistuksen myynnin arvo sekä sosiaali- ja terveydenhuollon laitoksille tapahtuva lääkemyynti;

2) sellaisten nikotiinikorvaushoitoon tarkoitettujen lääkevalmisteiden myynnin arvo, joita lääkelain mukaan saa myydä myös muualla kuin apteekissa; ja

3) muiden tuotteiden kuin lääkkeiden myynti, kuitenkin enintään 20 prosenttia liikevaihdosta, josta on tehty 1 ja 2 kohdan mukaiset vähennykset. (27.6.2014/492)

(13.12.2013/977)
2 § (13.12.2013/977)

Jos apteekilla ei ole sivuapteekkeja, apteekkimaksu lasketaan apteekin ja sen palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien yhteenlasketun liikevaihdon mukaan 4 momentin taulukon perusteella.

Jos apteekilla on yksi tai useampi sivuapteekki ja apteekin ja sen sivuapteekkien, palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien 1 a §:n mukaan määräytyvä yhteenlaskettu liikevaihto on alle 2 600 000 euroa, apteekkimaksu lasketaan apteekin ja sen palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien yhteenlasketusta liikevaihdosta sekä erikseen kunkin sivuapteekin liikevaihdosta 4 momentin taulukon perusteella ennen yhteisen maksun määräämistä.

Jos apteekilla on yksi tai useampi sivuapteekki ja apteekin ja sen sivuapteekkien, palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien 1 a §:n mukaan määräytyvä yhteenlaskettu liikevaihto on yli 3 500 000 euroa, apteekkimaksu lasketaan mainitusta yhteisestä liikevaihdosta tämän pykälän 4 momentin taulukon perusteella. Tällöin sivuapteekin liikevaihdosta, josta on vähennetty 1 a §:n 2 momentissa tarkoitettu myynti, vähennetään lisäksi kolmasosa, kuitenkin vähintään 50 500 euroa ja, jos sivuapteekin liikevaihto jää alle 50 500 euron, koko liikevaihto ennen sivuapteekin liikevaihdon lisäämistä yhteiseen liikevaihtoon. Edellä säädetty ei kuitenkaan koske sivuapteekkeja, joiden liikevaihto viisi vuotta perustamisvuoden jälkeen vastaa vähintään puolta maan yksityisten apteekkien edellisen vuoden liikevaihdon keskiarvosta, johon ei lasketa mukaan sivuapteekkien liikevaihtoa. (27.6.2014/492)

Apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin seuraavasti:

Liikevaihto € Apteekkimaksu liikevaihdon alarajan kohdalla € Maksuprosentti alarajan ylimenevästä liikevaihdosta
871 393 – 1 016 139 0 6,10 %
1 016 139 – 1 306 607 8 830 7,15 %
1 306 607 – 1 596 749 29 598 8,15 %
1 596 749 – 2 033 572 53 245 9,20 %
2 033 572 – 2 613 212 93 432 9,70 %
2 613 212 – 3 194 464 149 657 10,20 %
3 194 464 – 3 775 394 208 945 10,45 %
3 775 394 – 4 792 503 269 652 10,70 %
4 792 503 – 6 243 857 378 483 10,95 %
6 243 857 – 537 406 11,20 %

Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on kymmentä euroa pienempi, ei peritä.

2 a § (13.12.2013/977)

Jos apteekin ja sen sivuapteekkien, palvelupisteiden, verkkopalvelun ja lääkekaappien 1 a §:n mukaan määräytyvä yhteenlaskettu liikevaihto on vähintään 2 600 000 euroa, mutta enintään 3 500 000 euroa, apteekkimaksu lasketaan painotettuna keskiarvona liikevaihdon perusteella.

Painotettua keskiarvoa laskettaessa määritetään laskennallinen apteekkimaksu 2 §:n 2 momentissa säädetyllä tavalla 2 §:n 4 momentin taulukon perusteella. Lisäksi määritetään erikseen laskennallinen apteekkimaksu 2 §:n 3 momentissa säädetyllä tavalla 2 §:n 4 momentin taulukon perusteella.

Laskennallisten apteekkimaksujen määrittämisen jälkeen apteekkimaksu määrätään liikevaihtoryhmittäin painotettuna keskiarvona seuraavasti:

Liikevaihto € Kerroin 2 §:n 2 momentin mukaan laskettavalle maksulle Kerroin 2 §:n 3 momentin mukaan laskettavalle maksulle
2 600 000 – 2 699 999 0,90 0,10
2 700 000 – 2 799 999 0,80 0,20
2 800 000 – 2 899 999 0,70 0,30
2 900 000 – 2 999 999 0,60 0,40
3 000 000 – 3 099 999 0,50 0,50
3 100 000 – 3 199 999 0,40 0,60
3 200 000 – 3 299 999 0,30 0,70
3 300 000 – 3 399 999 0,20 0,80
3 400 000 – 3 500 000 0,10 0,90

Apteekkimaksu määrätään täysin euroin. Apteekkimaksua, joka on kymmentä euroa pienempi, ei peritä.

3 § (16.10.2009/779)

Apteekkiliikkeen liikevaihdon määräämistä varten apteekkarin tulee toimittaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle ilmoitus liikkeen tuloista ja menoista kunakin kalenterivuonna viimeistään seuraavan vuoden toukokuun 1 päivänä. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus voi erityisistä syistä myöntää apteekkarille oikeuden poiketa mainitusta määräajasta. Ilmoituksessa on erikseen annettava tiedot 1 a §:n mukaisten vähennysten laskemiseksi. Ilmoitus on laadittava Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohjeiden mukaan keskuksen vahvistaman kaavan mukaisille lomakkeille.

4 § (16.10.2009/779)

Apteekkarin ilmoituksen perusteella Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus vahvistaa apteekkiliikkeestä suoritettavan apteekkimaksun.

Jos apteekkari ei toimita säädetyssä ajassa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle 3 §:ssä mainittua ilmoitusta eikä kehotuksestakaan sitä tee tai jos on ilmeistä, että hän on ilmoittanut liikevaihdon todellista pienemmäksi, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksella on oikeus vahvistaa apteekkimaksu arvioimansa liikevaihdon perusteella.

Päätöksen tiedoksiannosta säädetään hallintolaissa (434/2003).

5 § (31.12.1987/1281)

Jos apteekki sen vuoden aikana, jolta maksu on suoritettava, on siirtynyt toiselle apteekkarille, on kalenterivuodelta laskettu maksu jaettava apteekkarien kesken heidän liikevaihtonsa suuruuden mukaan.

6 § (10.12.2010/1116)

Apteekkimaksu suoritetaan tilisiirrolla aluehallintovirastolle yhdessä tai useammassa erässä siten kuin Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus määrää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen tulee ennen elokuun alkua sen vuoden jälkeisenä vuonna, jolta maksu on määrätty, lähettää aluehallintovirastolle luettelo aluehallintoviraston toimialueella suoritettavista apteekkimaksuista.

7 § (30.12.1965/758)

Suorittamatta jäänyt apteekkimaksu saadaan ulosottaa ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin siitä on säädetty.

8 § (31.12.1987/1281)

Vapautetut apteekkimaksun suorittamisesta ovat sotilasapteekit, sairaala-apteekit ja lääkekeskukset. (22.11.1996/896)

Milloin erityistä syytä on, valtioneuvosto voi vapauttaa apteekkarin apteekkimaksun suorittamisesta osittain tai kokonaan.

9 § (9.8.2002/701)

Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden apteekkien säilyttämiseksi voidaan tällaisen apteekin vuotuista apteekkimaksua alentaa tai maksu poistaa kokonaan. Maksun alentamisen tai poistamisen tulee perustua siihen taloudelliseen vaikutukseen, joka arvioidaan olevan apteekin säilyttämisellä kulttuurihistoriallisesti arvokkaana. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus tekee päätöksen maksun alentamisesta tai poistamisesta apteekkarin tekemän hakemuksen perusteella. Tarkemmat perusteet maksun alennuksen tai poistettavan maksun suuruudelle ja enimmäismäärälle säädetään valtioneuvoston asetuksella. (16.10.2009/779)

Museovirasto päättää ne apteekit, jotka ovat kulttuurihistoriallisesti arvokkaita. Edellytyksenä tällaiselle päätökselle on, että apteekki on perustettu ennen vuotta 1960, se sijaitsee alkuperäisellä paikallaan ja sen kalustus, jonka tulee myös olla vuotta 1960 edeltävältä ajalta, on nimenomaisesti suunniteltu apteekin käytössä olevaan toimitilaan. Lisäksi apteekin kalustuksen tulee edustaa korkeatasoisesti aikansa sisustustaidetta ja sen tulee olla hyvin säilynyt.

10 § (16.10.2009/779)

Apteekkarin tulee antaa Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle tai sen apteekkiliikettä tarkastamaan määräämälle henkilölle ne täydentävät tiedot ja selvitykset, jotka apteekkimaksun määräämistä varten ovat tarpeen, sekä esittää liikekirjansa ja niihin kuuluvat kalusto- ja varastoluettelonsa, sopimus- ja velkakirjansa, laskunsa, kuittinsa ja kirjeenvaihtonsa ja muut asiakirjat sekä näyttää varastonsa.

Lääketehtaiden ja -tukkukauppojen tulee Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen kehotuksesta antaa tietoja apteekeille toimittamistaan tavaraeristä.

11 § (16.10.2009/779)

Valtion viranomaiset ovat velvollisia Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen pyynnöstä antamaan maksutta ja sen estämättä, mitä muualla salassapidosta säädetään, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskukselle kaikki hallussaan olevat tiedot, jotka ovat tarpeen apteekkimaksun määräämiseksi.

12 § (7.8.2015/1028)

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa säädetään.

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta.

13 § (22.12.2009/1536)

Milloin valitusviranomainen on poistanut apteekkimaksun tai alentanut sitä, aluehallintoviraston on maksettava liikaa suoritettu määrä asianomaiselle takaisin kuuden prosentin vuotuisine korkoineen maksupäivästä takaisinmaksupäivään saakka.

Jos apteekkimaksua muutoin on suoritettu enemmän kuin on määrätty maksettavaksi, aluehallintoviraston on hakemuksesta palautettava liikaa suoritettu määrä 1 momentissa mainituin tavoin laskettuine korkoineen asianomaiselle.

Jos apteekkimaksu on väärin ilmoitetun liikevaihdon johdosta määrätty liian vähäiseksi, on apteekkimaksu oikaistava ja lisää maksettava määrä pantava apteekkarin maksettavaksi. Maksua ei kuitenkaan saa oikaista, jos on kulunut viisi kalenterivuotta sen vuoden lopusta lukien, jolloin oikaistava apteekkimaksu on maksuunpantu tai se olisi pitänyt maksuunpanna.

14 § (30.12.1965/758)

Jos apteekkimaksun maksaminen määräaikana laiminlyödään, on erääntyneelle apteekkimaksun määrälle suoritettava maksunlisäyksenä kahdentoista prosentin vuotuinen korko siitä päivästä, minä maksu viimeistään olisi ollut maksettava, maksupäivään asti.

15 § (24.8.1990/803)

Rangaistus apteekkimaksun lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1–3 §:ssä.

Joka viranomaisen kehotuksesta huolimatta jättää asianmukaisesti täyttämättä 3 tai 10 §:ssä säädetyn velvollisuuden, on tuomittava apteekkimaksurikkomuksesta sakkoon.

16 § (9.8.2002/701)

Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta voidaan tarvittaessa antaa valtioneuvoston asetuksella.

17 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1947, ja kumotaan sillä apteekkilaitoksesta 4 päivänä tammikuuta 1928 annetun lain 28, 29, 30, 31, 32, 33 ja 34 §.

Tätä lakia sovelletaan ensi kerran määrättäessä sitä apteekkimaksua, mikä perustuu apteekkiliikkeen liikevaihtoon vuonna 1946.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

30.12.1965/758:

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 1964 liikevaihdon perusteella, kuitenkin niin, että 2 §: ää sovelletaan vasta määrättäessä apteekkimaksu vuoden 1965 liikevaihdon perusteella.

4.12.1981/831:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 1981 liikevaihdon perusteella.

HE 153/81, tvk.miet. 10/81, svk.miet. 124/81

14.1.1983/59:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1983.

Tämä lain 8 a § on voimassa viisi vuotta tämän lain voimaantulosta.

HE 184/82, tvk.miet. 14/82, svk.miet. 242/82

31.12.1987/1281:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 152/87, tvk.miet. 7/87, svk.miet. 139/87

24.8.1990/803:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 66/88, lvk.miet. 6/90, svk.miet. 56/90

25.1.1993/36:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993.

HE 172/92, StVM 37/92

22.11.1996/896:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 118/1996, StVM 19/1996, EV 129/1996, Neuvoston direktiivi 83/189/ETY; EYVL N:o L 109, 26.4.1983, s. 8, muut. 88/182/ETY; EYVL N:o L 81, 26.3.1988, s. 75, muut. 94/10/EY; EYVL N:o L 100, 19.4.1994, s. 30

30.1.1997/100:
26.3.1999/421:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1999.

HE 276/1998, StVM 42/1998, EV 308/1998

21.5.1999/623:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1999.

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

20.4.2000/398:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2000.

HE 6/2000, TaVM 4/2000, EV 39/2000

14.6.2001/537:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 59/2001, StVM 13/2001, EV 51/2001

9.8.2002/701:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2003. Lain 1 a ja 2 §:n mukainen apteekkimaksu määrätään ensimmäisen kerran apteekkien vuoden 2002 liikevaihdon perusteella.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 46/2002, StVM 14/2002, EV 91/2002

14.11.2003/922:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2004.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2003 liikevaihdon perusteella.

HE 61/2003, StVM 9/2003, EV 28/2003

12.11.2004/965:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2004 liikevaihdon perusteella.

HE 160/2004, StVM 19/2004, EV 128/2004

22.12.2005/1166:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2005 liikevaihdon perusteella. Lain 1 a §:n 2 momentin 1 a kohtaa sovelletaan kuitenkin ensimmäisen kerran vuoden 2006 liikevaihdon perusteella määrättävään apteekkimaksuun.

HE 126/2005, StVM 33/2005, EV 197/2005

17.11.2006/996:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2006 liikevaihdon perusteella.

HE 128/2006, StVM 17/2006, EV 104/2006

23.11.2007/1070:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2008.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2007 liikevaihdon perusteella.

HE 85/2007, StVM 6/2007, EV 38/2007

19.12.2008/978:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2009.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2008 liikevaihdon perusteella.

HE 123/2008, StVM 11/2008, EV 91/2008

16.10.2009/779:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 2009.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 166/2009, StVM 28/2009, EV 122/2009

6.11.2009/854:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2009 liikevaihdon perusteella.

HE 150/2009, StVM 26/2009, EV 113/2009

22.12.2009/1536:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2010.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 161/2009, HaVM 18/2009, EV 205/2009

10.12.2010/1116:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2011.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2010 liikevaihdon perusteella.

HE 244/2010, StVM 32/2010, EV 206/2010

16.12.2011/1334:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2012.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2011 liikevaihdon perusteella.

HE 107/2011, StVM 8/2011, EV 41/2011

13.12.2013/977:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2014.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2013 liikevaihdon perusteella.

HE 171/2013, StVM 20/2013, EV 152/2013

27.6.2014/492:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2014.

Lakia sovelletaan ensimmäisen kerran apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2013 liikevaihdon perusteella.

HE 64/2014, StVM 4/2014, EV 52/2014

7.8.2015/1028:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016.

Muutoksenhaussa ennen tämän lain voimaantuloa annettuun hallintopäätökseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 230/2014, LaVM 26/2014, EV 319/2014

30.12.2015/1657:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2016 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2016. Tätä lakia sovelletaan apteekkimaksuun, joka määrätään apteekkiliikkeen vuoden 2015 liikevaihdon perusteella.

HE 106/2015, HE 128/2015, StVM 13/2015, EV 111/2015

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.