Seurattu SDK 822/2022 saakka.

6.8.1943/662

Leimaverolaki

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä laki on kumottu L:lla arvonimistä suoritettavasta verosta 21.12.2001/1388.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Valtiolle on suoritettava leimaveroa tämän lain säännösten mukaan.

2 § (30.4.1992/383)

Leimaveron suorittamisesta ovat vapaat, sen lisäksi mitä jäljempänä säädetään, valtio ja valtion laitokset, lukuunottamatta valtion liikelaitoksista annetussa laissa (627/87) tarkoitettuja liikelaitoksia, kansaneläkelaitos, Kera Oy, Teollisen Kehitysyhteistyön Rahasto Oy, Suomen Pankki, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto ja valtion vakuusrahasto sekä virka-asioissa valtion viranomaiset.

3 §

Tämän lain säännöksistä poiketen noudatettakoon, mitä vieraiden valtioiden kanssa tehdyissä sopimuksissa toisin määrätään.

2 luku

Viranomaisten toimituskirjat

4 § (3.12.1993/1080)

4 § on kumottu L:lla 3.12.1993/1080.

4 a § (26.3.1971/235)

4 a § on kumottu L:lla 26.3.1971/235.

5 §

1–2 momentit on kumottu L:lla 23.12.1981/1007.

3 momentti on kumottu L:lla 3.12.1993/1080.

6 § (3.12.1993/1080)

6 § on kumottu L:lla 3.12.1993/1080.

7 § (2.12.1977/862)

7 § on kumottu L:lla 2.12.1977/862.

8 § (3.12.1993/1080)

8 § on kumottu L:lla 3.12.1993/1080.

8 a § (9.8.1993/730)

8 a § on kumottu L:lla 9.8.1993/730.

9 § (3.12.1993/1080)

9 § on kumottu L:lla 3.12.1993/1080.

10 § (3.12.1993/1080)

Seuraavista toimituskirjoista on suoritettava leimaveroa seuraavin määrin:

Apteekkilupa apteekin arvioidun tuottoisuuden mukaan luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 4 200 ja enintään 70 000 markkaa.

Avoin kirje tai muu asiakirja, jolla arvonimi todellisen viran sitä seuraamatta annetaan:

1) henkilölle, joka on päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 120 ja enintään 115 000 markkaa;

2) henkilölle, joka ei ole päätoimisessa virka- tai työsuhteessa taikka muussa siihen verrattavassa palvelussuhteessa valtioon, kuntaan tai kirkkoon, valtioneuvoston määräysten mukaan vähintään 175 ja enintään 460 000 markkaa.

Leimaveroa ei ole kuitenkaan suoritettava avoimesta kirjeestä, jolla Suomen kunniakonsuliedustajalle annetaan pääkonsulin tai konsulin arvonimi.

Kaivoskirja harkinnan mukaan vähintään 580 ja enintään 5 800 markkaa.

Kaivoslaissa tarkoitetun varausilmoituksenhyväksyminen 1 000 markkaa kultakin varausalueelta. (3.11.1995/1243)

Päätös, jolla myönnetään:

1 kohta on kumottu L:lla 26.7.1996/548.

2) lupa sähkölaitostoiminnan harjoittamiseen 4 700 markkaa.

Valtauskirja, luvan myöntävän viranomaisen harkinnan mukaan vähintään 600 markkaa ja enintään 2 500 markkaa.

11–12 §

11–12 § on kumottu L:lla 3.12.1993/1080.

3 luku (18.6.1998/420)

(18.6.1998/420)

3 LUKU on kumottu L:lla 18.6.1998/420.

4 luku (18.6.1998/420)

(18.6.1998/420)

4 LUKU on kumottu L:lla 18.6.1998/420.

5 luku (31.12.1968/747)

(31.12.1968/747)

5 luku on kumottu L:lla 31.12.1968/747.

6 luku (31.12.1968/747)

(31.12.1968/747)

6 luku on kumottu L:lla 31.12.1968/747.

7 luku (18.6.1998/420)

(18.6.1998/420)

7 LUKU on kumottu L:lla 18.6.1998/420.

8 luku (29.11.1996/932)

(29.11.1996/932)

8 LUKU, 54–57 b §, on kumottu L:lla 29.11.1996/932.

9 luku (30.4.1992/375)

(30.4.1992/375)

9 luku, 58–62 §, on kumottu L:lla 30.4.1992/375.

9 a luku (15.8.1980/608)

(15.8.1980/608)

9 a luku on kumottu L:lla 15.8.1980/608.

10 luku (26.6.1964/366)

(26.6.1964/366)

10 luku, 63–65 b §, on kumottu L:lla 26.6.1964/366.

11 luku (28.10.1983/808)

(28.10.1983/808)

11 luku, 66–68 §, on kumottu L:lla 28.10.1983/808.

12 luku

Leimojen käyttäminen ja leimaveron suorittamisen valvonta

69 §

Leimaveron alaiseen asiakirjaan on:

1) kiinnitettävä veron maksamisen todentava maksukuitti; taikka

2) leimattava veron määrän mukainen leimapainanne.

(3.12.1993/1080)

Suoritettava leimavero määräytyy täysin markoin siten, että markkojen yli menevät pennit jätetään ottamatta lukuun. Leimaveron määrää laskettaessa otetaan käytettävä peruste kuitenkin lukuun pennin tarkkuudella. (23.12.1988/1196)

Jos suoritettavan leimaveron määrä on vähemmän kuin 30 markkaa, sitä ei ole suoritettava. (3.12.1993/1080)

70 § (26.6.1987/591)

Leimavero maksetaan rahana valtiovarainministeriön määräämään maksupaikkaan, jollei tässä laissa toisin säädetä. (3.12.1993/1080)

Verohallitus antaa tarkemmat määräykset suoritusten maksamisesta leimattavaan asiakirjaan tehtävästä kuittausmerkinnästä tai asiakirjaan kiinnitettävästä erillisestä kuitista sekä muista menettelyn yksityiskohdista.

Lääninverovirasto voi hakemuksesta myöntää luvan leimata asiakirjoja leimaverokoneella. Verohallitus hyväksyy tähän tarkoitukseen käytettävät koneet sekä antaa määräykset koneiden myyntiin, käyttöön ja huoltoon liittyvistä lupaehdoista, leimaverokoneiden käytöstä ja kertyneen leimaveron määräajoin tapahtuvasta suorittamisesta lääninverovirastolle. (9.8.1993/730)

70 a § (21.12.1984/885)

Jos 70 §:n 3 momentissa tarkoitettua leimaveroa ei ole suoritettu lääninverovirastolle määräajassa, lääninverovirasto maksuunpanee laiminlyödyn määrän sen maksettavaksi, jolle on myönnetty lupa leimata asiakirjoja leimaverokoneella. (26.6.1987/591)

Jos leimavero on jätetty suorittamatta tai se on suoritettu määräajan jälkeen, sille maksuunpannaan veronlisäys sen mukaan kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa (1556/95) säädetään. (18.12.1995/1564)

3 momentti on kumottu L:lla 18.12.1995/1564.

Valtioon ja sen laitoksiin ei sovelleta, mitä edellä tässä pykälässä on säädetty. (23.12.1988/1196)

71 §

Milloin asiallisen sallitaan oikeudelle tai virastolle pääkirjan asemasta esittää tai antaa oikeaksi todistettu jäljennös, on samalla, jollei pääkirjaa esitetä asianmukaisesti leimattuna, ulosottolain 2 luvun 13 §:ssä säädetyllä tavalla todistettava, että pääkirja on varustettu leimalla ja mihin määrään sekä että leima on asianmukaisesti tehty kelpaamattomaksi. Jos tätä ei noudateta taikka jos jotakin on laiminlyöty pääkirjan asianmukaiseen leimaamiseen nähden, varustettakoon jäljennös leimalla, kuten pääkirjasta on säädetty, tai sillä leimamäärällä, joka pääkirjasta puuttuu.

72 §

Jos toimituskirja on varmennettava, tulee varmentajan määrätä, paljonko siitä on leimaveroa suoritettava, ja vastatkoon hän tästä toimenpiteestään. Kirjaaja tai muu virkamies, joka toimituskirjan antaa asialliselle, on vastuunalainen siitä, että toimituskirja varustetaan varmentajan määräämällä leimalla. Muissa tapauksissa vastatkoon toimituskirjan leimaamisesta se virkamies, joka on toimituskirjan antanut.

Siitä viranomaisesta, jonka asiana on määrätä harkinnasta riippuva leimavero, säädetään 10 §:ssä tai sen soveltamisesta annettavissa määräyksissä.

73 § (31.12.1968/747)

73 § on kumottu L:lla 31.12.1968/747.

74 §

Vekselistä ja leimaveron alaisesta velkakirjasta tai muusta asiakirjasta suoritettavasta leimaverosta on vastuussa vekselin, velkakirjan tai muun asiakirjan antaja. Jokainen, joka hankkimansa oikeuden todisteeksi vastaanottaa vekselin tai asiakirjan tai joka sellaisen siirtää taikka esittää vekselin hyväksyttäväksi tai maksettavaksi, vastaa kuitenkin myös siitä, että leimaverovelvollisuus täytetään asianmukaisesti. (3.12.1993/1080)

Lääninverovirasto valvoo vekselin ja velka-asiakirjan leimaamisvelvollisuutta koskevien tämän lain säännösten noudattamista. (23.12.1988/1196)

Lääninverovirastolle on vaadittaessa esitettävä valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja muu tarpeellinen selvitys. (23.12.1988/1196)

Jos 1 momentissa tarkoitetusta vekselistä tai velkakirjasta ei ole suoritettu leimaveroa säädetyssä ajassa, lääninverovirasto maksuunpanee leimaveron veronlisäyksineen 1 momentissa tarkoitetun vastuuvelvollisen suoritettavaksi. (18.12.1995/1564)

75 § (3.12.1993/1080)

Kiinteistöä koskevaan kauppakirjaan tai muuhun sellaiseen asiakirjaan, josta viranomaiselle annettaessa tai näytettäessä on suoritettava leimaveroa, on asiakirjan antaja tai esittäjä velvollinen kiinnittämään veron maksamisen todentavan maksukuitin.

76 § (29.11.1996/932)

Asiakirjaan, josta viranomaiselle annettaessa tai näytettäessä on suoritettava leimaveroa, on asiakirjan antaja tai esittäjä velvollinen kiinnittämään veron maksamisen todentavan maksukuitin.

77 § (23.3.1979/366)

Se, joka 72 ja 76 §:n mukaan vastaa siitä, että leimavero on oikein suoritettu, on velvollinen suorittamaan valtiolle korvausta perimättä jätetystä leimaverosta vahingonkorvauslain (412/74) mukaan. Tämä velvollisuus on silloinkin, kun valtion puolesta ei ole valitettu 92 §:n mukaan.

78 § (3.12.1993/1080)

Viranomaisen on vastaanottaessaan asiakirjan, johon on kiinnitetty veron maksamisen todentava maksukuitti, tehtävä kuittiin leimasinta käyttäen tai musteella kirjoittaen merkintä ""mitätön"" tai ""kelpaamaton"" sekä päivämäärä, jolloin tämä tehdään.

Se, joka 74 §:n mukaan on vastuussa leimaveron suorittamisesta, vastaa myös siitä, että asiakirjaan kiinnitettyyn veron maksamisen todentavaan maksukuittiin tehdään 1 momentissa tarkoitetut merkinnät.

79 §

Jos vekselissä, velkakirjassa tai muussa asiakirjassa mainittu arvo, jona perusteella leimavero on suoritettäva, on ilmaistu ulkomaan rahassa, on tämä arvo asiakirjaa rahassa Suomen Pankin silloin voimassa olevan myyntikurssin mukaan.

80–82 §

80–82 § on kumottu L:lla 29.11.1996/932.

83 § (31.12.1968/747)

83 § on kumottu L:lla 31.12.1968/747.

84 § (30.4.1992/375)

84 § on kumottu L:lla 30.4.1992/375.

85–89 §

85–89 § on kumottu L:lla 29.11.1996/932.

90 § (28.6.1993/620)

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle on annettu sellainen sisältö tai muoto, joka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai tarkoitusta, tai jos on ryhdytty muuhun toimenpiteeseen ilmeisesti siinä tarkoituksessa, että leimaverosta vapauduttaisiin, on verotuksessa maksuunpanoineen meneteltävä asian varsinaisen luonteen tai tarkoituksen mukaisesti.

13 luku

Ennakkotieto, muutoksenhaku ja leimaveron takaisinmaksu (28.6.1994/519)

91 § (26.7.1996/545)

Lääninverovirasto voi kirjallisesta hakemuksesta antaa ennakkoratkaisun velvollisuudesta suorittaa leimaveroa. Ennakkoratkaisun antaa sen läänin lääninverovirasto, jonka alueella hakijan kotikunta on, tai mikäli tällä ei ole kotikuntaa Suomessa, Uudenmaan lääninverovirasto.

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä kysymys, josta ennakkoratkaisua haetaan, ja esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava selvitys.

Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on hakijan vaatimuksesta sitovana noudatettava siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään.

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsiteltävä lääninverovirastossa, lääninoikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä.

92 § (3.12.1993/1080)

Viranomaisen leimaveron suorittamisvelvollisuutta tai suoritettavan leimaveron määrää koskevaan päätökseen saa hakea muutosta lääninverovirastolta kirjallisella oikaisuvaatimuksella, jollei asiaa ole valitukseen annetulla päätöksellä ratkaistu tai jäljempänä muuta säädetä. Oikaisuvaatimus on tehtävä sille lääninverovirastolle, jonka toimialueella päätös on tehty. Oikaisuvaatimukseen on liitettävä päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai viran puolesta oikeaksi todistettuna jäljennöksenä. Lääninveroviraston on oikaisuvaatimuksen johdosta pyydettävä lausunto viranomaiselta, jonka tekemää päätöstä oikaisuvaatimus koskee.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kolmen vuoden kuluessa sen kalenterivuoden päättymisestä, jona leimavero on suoritettu tai olisi ollut suoritettava.

Tämän lain 94–98 §:ssä tai 98 b §:n 2 momentissa tarkoitetuissa asioissa annettuihin päätöksiin ei saa hakea muutosta oikaisuvaatimuksin.

92 a § (3.12.1993/1080)

Jos lääninverovirasto on oikaisuvaatimukseen antamallaan päätöksellä muuttanut viranomaisen tekemää päätöstä, on lääninveroviraston päätöksen saatua lainvoiman suoritettava liikaa maksettu vero takaisin, noudattaen soveltuvin osin mitä 98 §:ssä säädetään, tai maksuunpantava vero.

93 § (18.12.1995/1564)

Oikaisuvaatimus ja valitus voidaan tehdä myös valtion edun valvomiseksi. Valtion puolesta on valitusoikeus veroasiamiehellä.

94 § (3.12.1993/1080)

Jos viranomainen on tilittänyt leimaverokonetta käyttäen kannettavaa leimaveroa aiheettomasti, lääninverovirasto suorittaa veron hakemuksesta takaisin tai määrää sen vähennettäväksi myöhemmistä tilityksistä. Sama koskee myös allekirjoitettua ja leimattua toimituskirjaa, jota varattomuuden tähden ei ole lunastettu tai muun laillisen syyn takia ole annettu asianomaiselle.

95 § (11.8.1978/620)

Jos yksityinen henkilö tai yhteisö erehdyksessä on suorittanut aiheettomasti tai liikaa leimaveroa, on asianomaisella oikeus hakemuksesta saada lääninverovirastolta leimavero tai liikaa suoritettu veromäärä takaisin.

Sama oikeus on asianomaisella, jos kauppa-, vaihto- tai muu sopimus taikka muu oikeustoimi, joka on leimaveron maksuunpanon perusteena, on kokonaan tai osittain peruuntunut tai käynyt mitättömäksi.

3 momentti on kumottu L:lla 15.8.1980/608.

96 § (3.12.1993/1080)

96 § on kumottu L:lla 3.12.1993/1080.

97 § (11.8.1978/620)

Jos kiinnitettyä velkakirjaa vastaan, joka on asetettu kiinnitysluottolaitokselle, pankille tai muulle luottoja myöntävälle laitokselle, ei ole annettu lainaa, lainan hakijalla on oikeus asianomaisen laitoksen antaman todistuksen nojalla ja näytettyään, että kiinnitys on kuoletettu, saada lääninverovirastolta suoritettu leimavero takaisin.

97 a–97 c §

97 a–97 c § on kumottu L:lla 29.11.1996/932.

98 § (11.8.1978/620)

Jos suoritettu leimavero on ylemmän viranomaisen toimesta poistettu tai sitä on alennettu tai jos perintö- ja lahjaveroa on lainvoiman saaneella päätöksellä vahvistettuun määrään suoritettu sellaisesta omistusoikeuden siirrosta, josta 16, 17, 19–27 ja 29–30 c §:n mukaan on myöskin maksettu leimaveroa, on lääninveroviraston suoritettava hakemuksesta liikaa maksettu leimavero takaisin. Palautukselle maksetaan säädetty korko takaisinmaksupäivään laskettuna siitä päivästä, jolloin väärin leimattu asiakirja on annettu viranomaiselle tai leimavero on muutoin suoritettu.

2 momentti on kumottu L:lla 26.7.1996/545.

98 a § (3.12.1993/1080)

Edellä 91 ja 92 sekä 94–98 §:ssä tarkoitettuihin lääninveroviraston päätöksiin haetaan muutosta valittamalla lääninoikeuteen. Päätökseen, jolla ennakkoratkaisu on jätetty antamatta, ei saa hakea muutosta valittamalla. Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa lääninverovirastoon tai lääninoikeuteen. (26.7.1996/545)

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. Veroasiamiehen valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä. (18.12.1995/1564)

Lääninveroviraston tulee varata veroasiamiehen tekemästä valituksesta asianosaiselle ja asianosaisen tekemästä valituksesta veroasiamiehelle tilaisuus vastineen ja tarvittaessa myös vastaselityksen antamiseen. Valituskirjelmä asiakirjoineen, joihin on liitettävä myös lääninveroviraston lausunto, on viipymättä lähetettävä lääninoikeudelle. (18.12.1995/1564)

98 b § (3.12.1993/1080)

Lääninoikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotusmenettelystä annetun lain (1558/95) 70 ja 71 §:ssä säädetään. Valitusaika lääninoikeuden ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 30 päivää tiedoksisaamisesta. (26.7.1996/545)

Valtioneuvoston ja sen kanslian sekä ministeriöiden ja näiden esittelijöiden toimenpiteistä leimaveroa koskevissa asioissa voidaan valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitusaika on kolme vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jona leimavero on suoritettu tai olisi ollut suoritettava.

99 § (28.6.1993/620)

Verohallitus voi erityisistä syistä hakemuksesta määräämillään ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa leimaveroa, veronkorotusta, veronlisäystä, viivästyskorkoa ja jäämämaksua, viivekorkoa sekä lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa taikka poistaa ne kokonaan. (18.12.1995/1564)

Valtiovarainministeriö voi ottaa 1 momentissa tarkoitetun periaatteellisesti tärkeän asian ratkaistavakseen. (28.6.1994/616)

Veronkantoviranomainen voi erityisistä syistä hakemuksesta myöntää maksuunpannun leimaveron suorittamisen lykkäystä. Verohallitus voi erityisistä syistä ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Veronkantoviranomainen ja verohallitus myöntävät lykkäyksen valtiovarainministeriön määräämin ehdoin. Valtiovarainministeriö voi niin ikään ottaa lykkäysasian ratkaistavakseen. Ministeriö määrää tällöin lykkäysehdot hakemukseen antamassaan päätöksessä.

Tämän pykälän nojalla annettuun päätökseen ei saa valittamalla hakea muutosta.

14 luku

Erinäisiä säännöksiä

100 § (24.8.1990/786)

Rangaistus leimaveron lainvastaisesta välttämisestä ja sen yrittämisestä on säädetty rikoslain 29 luvun 1–3 §:ssä.

100 a § (18.12.1995/1564)

Jos veroa ei ole suoritettu 26 tai 87 §:ssä säädetyssä ajassa, suorittamatta jääneelleverolle on maksettava veronlisäystä sen mukaan kuin veronlisäyksestä ja viivekorosta annetussa laissa säädetään.

100 b § (26.6.1987/591)

Leimaveron palauttamisessa sekä lääninverovirastolle maksettavan leimaveron kannossa, perinnässä ja tilittämisessä noudatetaan veronkantolain säännöksiä, jollei tässä laissa tai sen nojalla ole toisin säädetty.

100 c–100 d §

100 c–100 d § on kumottu L:lla 30.12.1999/1346.

101 § (23.12.1981/1007)

Jos joku muu kuin asianomainen virkamies muulla tavoin kuin 100 tai 101 b §:ssä on mainittu, rikkoo tämän lain säännöksiä taikka niiden soveltamisesta annettuja määräyksiä, hänet on tuomittava sakkoon. Hänet voidaan myös velvoittaa sakon tai vankeuden uhalla täyttämään velvollisuutensa taikka, jos se ei enää ole mahdollista, korvaamaan valtiolle määrä, joka leimaveroa on jäänyt suorittamatta.

101 a–101 b §

101 a–101 b § on kumottu L:lla 30.12.1999/1346.

102 §

Valtioneuvosto antaa tarkemmat määräykset tämän lain soveltamisesta.

103 §

Tämä laki, jolla kumotaan leimaverolaki 28 päivältä joulukuuta 1929, tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1943.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

3.1.1946/1:
25.3.1948/244:

Tämä laki tulee voimaan 10 päivänä huhtikuuta 1948.

15.12.1950/597:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1951.

27.4.1951/264:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä toukokuuta 1951.

5.11.1954/402:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1954.

25.3.1955/135:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1955. Sillä, joka on maksanut toimituskirjasta tahi otteesta tai jäljennöksestä tai muusta asiakirjasta taikka leimaverolain 13 §:n mukaan leimaveroa, jota hän ei olisi ollut velvollinen suorittamaan, mikäli edellä sanotun 12 §:n 10 kohdan tämän lain mukainen muutos olisi tullut voimaan 1 päivänä joulukuuta 1954, on oikeus hakemuksesta, joka on tehtävä lääninhallitukselle sillä tavoin ja siinä ajassa, kuin leimaverolain 92 ja 93 §:ssä on valituksesta säädetty, saada takaisin maksamansa leimavero leimaverolain 98 §:ssä säädettyine korkoineen. Ellei sanottua veroa ole maksettu, älköön sitä perittäkö.

6.5.1955/218:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1956.

26.6.1959/271:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1959 ja sillä kumotaan 6 päivänä elokuuta 1943 annetun leimaverolain 60 §:n 1 momentin 1, 3, 4, 5 ja 6 kohta, sellaisina kuin ne ovat 15 päivänä joulukuuta 1950 annetussa laissa, 61 §, sellaisena kuin se on 25 päivänä maaliskuuta 1948 annetussa laissa, ja 65 §:n 4 kohta, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulukuuta 1949 annetussa laissa.

23.12.1959/479:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1960.

24.11.1961/511:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1962.

21.12.1962/606:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1963.

26.6.1964/366:
30.12.1965/736:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1966. Milloin ilmoitus moottoriajoneuvorekisteriin on, sen mukaan kuin siitä erikseen säädetään, tehtävä lääninhallitukselle vielä mainitun päivän jälkeen, on ilmoitus varustettava leimalla 14 §:n ilmoitusta moottoriajoneuvorekisteriin koskevan nimikkeen mukaisesti, sellaisena kuin se on 5 päivänä joulukuuta 1957 annetussa laissa (385/57).

31.12.1968/747:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1969.

30.12.1969/890:
30.12.1970/854:
30.12.1970/860:
26.3.1971/235:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1971.

18.6.1971/492:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1971.

19.11.1971/776:
5.5.1972/344:
10.11.1972/734:
21.12.1972/832:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1973.

30.3.1973/273:
10.8.1973/645:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1974.

21.12.1973/938:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1974.

29.12.1973/998:
29.3.1974/270:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1974.

31.5.1974/425:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1974.

31.12.1974/1029:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 1975.

31.12.1974/1050:

Milloin luovutuksesta, joka tämän lain mukaan olisi leimaverosta vapaa, on vero suoritettu, maksaa lääninhallitus hakemuksesta veron takaisin.

4.7.1975/533:
29.8.1975/694:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1976.

Tämä laki ei koske ennen lain voimaantulopäivää tehtyjä kiinteistönkauppoja.

31.12.1975/1004:
24.6.1976/547:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1976.

21.1.1977/89:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1977.

23.6.1977/512:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1977.

2.12.1977/862:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1978.

26.5.1978/393:
7.6.1978/416:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1978.

11.8.1978/620:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

Lääninhallituksessa lain voimaan tullessa ratkaisematta olevat 81 §:ssä tarkoitettua maksuunpanoa koskevat asiat siirretään lääninveroviraston ratkaistaviksi.

Pörssinjohdon tilitettävä 84 §:ssä tarkoitettu leimavero joulukuulta 1978 on suoritettava lääninveroviraston postisiirtotilille viimeistään 25 päivänä tammikuuta 1979. Arvopaperien myynnistä tai vaihdosta johtuvan leimaveron maksuunpanoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös aikaisempiin veron maksamisen laiminlyönteihin kuitenkin siten, että veronlisäystä peritään vasta lain voimaantulosta lukien.

Huvi- ja viihdetilaisuuden pääsy- tai osanottomaksusta suoritettavan leimaveron maksuunpanoa koskevia säännöksiä sovelletaan myös aikaisemmin tapahtuneisiin veron maksamisen laiminlyönteihin kuitenkin siten, että lain voimaantuloa edeltäneeltä ajalta peritään korkoa ja lain voimaantulosta lukien veronlisäystä.

Lääninhallituksessa lain voimaan tullessa vireillä olevat 94-98 §:ssä tarkoitetut hakemukset siirretään lääninveroviraston ratkaistaviksi.

31.8.1978/664:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

1.12.1978/916:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979. Lakia sovelletaan sellaiseen lainhuudatus- tai kiinnitysasiassa annettuun pöytäkirjanotteeseen, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

22.12.1978/1039:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979.

28.12.1978/1093:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1979.

2.2.1979/113:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

16.2.1979/174:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1979 ja sen 87 §:n 1 momenttia sovelletaan, kun tässä lainkohdassa tarkoitettu määräaika päättyy 1 päivänä tammikuuta 1979 tai sen jälkeen.

23.3.1979/366:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1979, mutta ei koske korvausta sitä ennen aiheutetusta vahingosta.

8.6.1979/522:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1979.

12.6.1980/419:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980, kuitenkin niin, että lain 12 §:n 1 momentin 57 kohdassa tarkoitetut jäljennökset ja otteet annetaan leimaverotta vasta tämän lain voimaantulon jälkeen tapahtuvista rekisteröimisistä.

15.8.1980/608:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981.

Ennen tämän lain voimaantuloa toimeenpannusta huvitilaisuudesta suoritettavaan veroon sovelletaan kuten silloin voimassa ollutta lakia.

19.12.1980/851:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1981. Lakia sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

Lain 65 b §:n 1 momenttia sovelletaan ensimmäisen kerran anniskelusopimukseen, joka on voimassa 1 päivänä tammikuuta 1981 tai tulee voimaan sen jälkeen.

23.12.1981/1007:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1982.

16.4.1982/291:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1982.

HE 78/81, vvvk.miet. 5/82, svk.miet. 10/82

24.6.1982/472:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1982.

HE 69/82, vvvk.miet. 34/82, svk.miet. 96/82

6.8.1982/617:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1982.

HE 103/81, vvvk.miet. 29/82, svk.miet. 82/82

28.10.1983/808:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1983.

HE 62/83, vvvk.miet. 19/83, svk.miet. 35/83

15.6.1984/467:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1984. Sitä sovelletaan arvopapereiden luovutukseen, joka tapahtuu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 57/84, vvvk.miet. 32/84, svk.miet. 51/84

24.8.1984/612:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1984.

HE 34/84, mmvk.miet. 6/84, svk.miet. 86/84

14.12.1984/870:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1985.

HE 161/84, lvk.miet. 6/84, svk.miet. 128/84

21.12.1984/885:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985.

HE 196/84, vvvk.miet. 79/84, svk.miet. 151/84

28.12.1984/979:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1985. Lain 55 §:ää sovelletaan arvopapereiden luovutukseen, joka tapahtuu lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 140/84, vvvk.miet. 89/84, svk.miet. 176/84

13.12.1985/945:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1986. Lakia sovelletaan ennen tämän lain voimaantuloa olleessa muodossaan leimaveroon, joka on suoritettu vuosina 1982-1985 tapahtuneesta luovutuksesta, sekä tällä lailla muutetussa muodossaan leimaveroon, joka suoritetaan vuosina 1986-1989 tapahtuneesta luovutuksesta.

HE 124/85, vvvk.miet. 51/85, svk.miet. 124/85

11.7.1986/542:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1986.

HE 74/86, vvvk.miet. 28/86, svk.miet. 78/86

19.12.1986/963:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1987. Lain 55 §:ää sovelletaan niihin arvopapereiden myynteihin, jotka tapahtuvat lain voimaantulopäivänä tai sen jälkeen.

HE 121/86, vvvk.miet. 71/86, svk.miet. 153/86

13.3.1987/286:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1987.

HE 145/86, lvk.miet. 8/86, svk.miet. 136/86

30.4.1987/456:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

HE 14/85, lvk.miet. 9/86, svk.miet. 230/86

26.6.1987/585:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1987.

HE 9/87, vvvk.miet. 10/87, svk.miet. 15/87

26.6.1987/591:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1987.

HE 18/87, vvvk.miet. 6/87, svk.miet. 13/87

11.12.1987/976:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988.

HE 71/87, pankkivk.miet. 1/87, svk.miet. 103/87

23.12.1987/1118:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1988. Lakia sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

HE 61/87, vvvk.miet. 54/87, svk.miet. 131/87

8.4.1988/305:

Tämä laki tulee voimaan 16 päivänä huhtikuuta 1988.

HE 14/88, vvvk.miet. 8/88, svk.miet. 20/88

2.12.1988/1021:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989. Lakia sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty sanottuna päivänä tai sen jälkeen.

HE 117/88, vvvk.miet. 44/88, svk.miet. 100/88

23.12.1988/1196:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1989.

HE 205/88, vvvk.miet. 90/88, svk.miet. 210/88

10.3.1989/263:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1989.

HE 65/88, toisen lvk.miet. 12/88, svk.miet. 157/88

26.5.1989/463:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1989. Sitä sovelletaan niihin kiinteän omaisuuden luovutuksiin ja kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeviin luovutuksiin sekä arvopaperien luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain voimaantulon jälkeen.

HE 20/89, VaVM 11/89, SuVM 33/89

8.9.1989/812:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1990.

HE 58/88, LaVM 7/89, SuVM 84/89

19.1.1990/50:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 1990.

HE 186/89, VaVM 83/89, SuVM 213/89

24.8.1990/786:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

HE 66/88, LaVM 6/90, SuVM 56/90

21.12.1990/1167:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Lakia sovelletaan niihin kiinteän omaisuuden ja kaupungissa olevaa vuokratonttia rakennuksineen koskeviin luovutuksiin ja asunto-osakkeiden ja -osuuksien luovutuksiin, jotka tapahtuvat 1 päivänä marraskuuta 1990 tai sen jälkeen. Leimavero, joka ennen lain voimaantulopäivää on maksettu marraskuun 1 päivän 1990 ja lain voimaantulopäivän välisenä aikana tehdystä luovutuksesta, palautetaan lääninverovirastolle tehdystä hakemuksesta.

Vuosina 1990–1995 katsotaan 30 §:n 1 momentin 8 kohdassa ja 5 momentissa ja 57 b §:ssä tarkoitettujen aikaisempaa omistusta koskevien edellytysten täyttyvän, jos luovutuksensaajalla ei omaisuuden hankintavuonna tai viitenä sitä edeltäneenä vuonna ole ollut omistuksessaan vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista. Vuodesta 1996 alkaen katsotaan edellytysten täyttyvän, jos luovutuksensaajalla ei vuoden 1989 jälkeen ole ollut omistuksessaan vähintään puolta asuinrakennuksesta tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavista osakkeista tai osuuksista.

Lain 98 a §:ää sovelletaan myös lain voimaan tullessa vireillä oleviin 94–98 §:ssä tarkoitettuihin lääninveroviraston päätöksistä tehtyihin valituksiin.

HE 243/90, VaVM 73/90, SuVM 234/90

28.12.1990/1333:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991.

Sen estämättä, mitä 30 §:n 1 momentin 3 ja 4 kohdassa ja 51 §:n 1 momentissa on säädetty, on maatilalain (188/77) tai asutuslainsäädännön mukaisiin tarkoituksiin tapahtunut luovutus tai luovutus vastaanottajalle, joka on saanut näiden mukaisen maanosto- tai sisarosuuslainan, sekä maatilalain tai asutuslainsäädännön mukaan annettua lainaa koskeva saamistodiste leimaverosta vapaa lainhuutoa haettaessa ja saamistodistetta annettaessa tai kiinnitystä haettaessa myös lain voimaantulon jälkeen.

HE 244/90, VaVM 82/90, SuVM 263/90

8.2.1991/236:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1991.

HE 61/90, toisen lvk.miet. 12/90, SuVM 166/90

14.6.1991/923:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1991. Lakia sovelletaan lain voimaantulon jälkeen tapahtuneisiin kiinteistön vaihtoihin.

HE 1/91, VaVM 2/91

20.12.1991/1555:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1992. Lakia sovelletaan sellaiseen toimituskirjaan, jonka sisältämä päätös on tehty lain tultua voimaan.

HE 80/91, VaVM 30/91

30.4.1992/375:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Lakia sovelletaan niihin arvopapereiden luovutuksiin ja niihin johdannaistoimiin, jotka tapahtuvat lain tultua voimaan.

HE 20/92, vvvk.miet. 11/92

30.4.1992/376:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1992.

Lakia sovelletaan niihin sijoitusrahastolain mukaisen osuustodistuksen luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain tultua voimaan.

HE 3/92, VaVM 10/92

30.4.1992/383:

Tämä laki tulee voimaan 30 päivänä huhtikuuta 1992.

HE 32/92, TaVM 13/92

16.10.1992/922:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä marraskuuta 1992

Lakia sovelletaan niihin arvopapereiden luovutuksiin, jotka tapahtuvat lain tultua voimaan.

HE 102/92, VaVM 35/92

16.10.1992/923:

Tämä laki tulee voimaan 22 päivänä lokakuuta 1992.

Lakia sovelletaan niihin sopimuksiin, jotka on tehty lain tultua voimaan. Leimavero, joka ennen lain voimaantuloa on suoritettu tässä laissa tarkoitetusta 1 päivänä tammikuuta 1992 tai sen jälkeen tehdystä sopimuksesta, palautetaan lääninverovirastolle tehdystä hakemuksesta asianomaiselle.

HE 104/92, VaVM 36/92

13.11.1992/1033:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1993. Lain 14 §:n kaupparekisteriin tehtävää ilmoitusta koskeva nimike kumotaan kuitenkin vasta 1 päivänä syyskuuta 1993.

HE 152/92, TaVM 35/92

18.12.1992/1322:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 224/92, VaVM 58/92

30.12.1992/1630:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1993.

HE 280/92, VaVM 60/92

28.6.1993/620:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1993

Tämän lain 50 b §:n 2 kohtaa sovelletaan myös ennen tämän lain voimaantuloa annettuihin saamistodisteisiin.

HE 30/93, VaVM 30/93

28.6.1993/622:

Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 1993.

Tätä lakia sovelletaan vuosina 1993–1995 maksuvaikeuksissa oleville asuntovelallisille myönnettävästä korkotuesta annetussa laissa tarkoitetuissa järjestelyissä laadittuun velkakirjaan.

HE 55/93, YmVM 6/93

9.8.1993/730:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1993.

HE 65/93, VaVM 26/93

3.12.1993/1080:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994. Ennen 1 päivää maaliskuuta 1994 leimavero voidaan kuitenkin suorittaa myös leimamerkkejä käyttämällä.

Lääninverovirasto suorittaa käyttämättä jääneen tai pilaantuneen leimamerkin määrän hakemuksesta takaisin, jos hakemus on tehty viimeistään 31 päivänä joulukuuta 1994.

HE 141/93, VaVM 46/93

17.12.1993/1202:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.

HE 177/93, YmVM 13/93

17.12.1993/1263:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1994.

Vuosina 1990–1993 tapahtuneista luovutuksista suoritettuun leimaveroon sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 199/93, VaVM 61/93

28.6.1994/519:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1994.

Leimavero, joka ennen tämän lain voimaantuloa on maksettu opintotukilaissa (65/94) tarkoitettua opintolainaa koskevasta saamistodisteesta, palautetaan lainansaajalle lääninverovirastolle tehdystä hakemuksesta. Opintovuodeksi 1993–1994 myönnettyjä lainoja koskeviin velkakirjoihin sovelletaan kuitenkin tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

HE 58/94, VaVM 21/94

28.6.1994/616:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1994.

Lakia sovelletaan sen voimaan tullessa vireillä oleviin ja myöhemmin tehtyihin hakemuksiin.

HE 68/94, VaVM 24/94

2.8.1994/706:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 1994.

Lakia sovelletaan haettaessa muutosta tämän lain voimaantulon jälkeen annettuun lääninoikeuden päätökseen.

HE 143/93, LaVM 11/94

16.12.1994/1229:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1999.

Lakia sovelletaan lain voimassaoloaikana annettuihin saamistodisteisiin.

HE 277/94, VaVM 69/94

24.2.1995/254:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 1995.

HE 243/94, MmVM 35/94

21.4.1995/650:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.

HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

3.11.1995/1243:

Tämä laki tulee voimaan 6 päivänä marraskuuta 1995.

Lain 50 ja 51 b §:ää sovelletaan lain voimaantulon jälkeen annettuihin saamistodisteisiin. Suomen Vientiluotto Oy:lle annettuihin velkakirjoihin sovelletaan kuitenkin ennen lain voimaantuloa voimassa olleita säännöksiä, jos sitoumus lainan myöntämiseen on annettu ennen 1 päivää heinäkuuta 1995.

HE 52/95, VaVM 13/95, EV 62/95

18.12.1995/1536:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Tämän lain 47 b §:n 1 momentin 3 kohtaa ei kuitenkaan sovelleta sopimuksiin, jotka on annettu kahdeksan kuukauden aikana lain voimaantulon jälkeen.

(26.7.1996/549)

HE 167/95, TaVM 22/95, EV 122/95

18.12.1995/1564:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

HE 131/95, VaVM 37/95, EV 124/95

29.12.1995/1738:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1996.

Lakia sovelletaan niihin liiketoiminnan siirtoihin, jotka tapahtuvat 1 päivänä tammikuuta 1996 tai sen jälkeen.

HE 177/95, VaVM 49/95, EV 172/95

26.7.1996/545:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

HE 46/96, VaVM 20/96, EV 105/96

26.7.1996/548:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

Lakia sovelletaan päätöksiin, lainasopimuksiin ja arvopapereiden luovutuksiin, jotka on tehty, annettu tai tapahtuneet lain voimaantulon jälkeen.

Ennen tämän lain voimaantuloa voimassa olleen leimaverolain 55 §:n 1 momentin mukainen arvopaperinvälittäjien yhteisön ylläpitämällä listalla olevien sopimusmarkkina-arvopaperien leimaverovapaus lakkaa kuuden kuukauden kuluttua tämän lain voimaantulosta.

HE 57/96, VaVM 18/96, EV 94/96

26.7.1996/549:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 1996.

HE 57/96, VaVM 18/96, EV 94/96

29.11.1996/932:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.

Ennen tämän lain voimaantuloa kiinnitettyyn haltija- tai määrännäisvelkakirjaan ja siitä suoritettuun leimaveroon sovelletaan tämän lain panttikirjaa ja kiinnitystä haettaessa suoritettavaa leimaveroa koskevia säännöksiä. Ennen tämän lain voimaantuloa kiinnitettyyn tavalliseen velkakirjaan tai muuhun saamistodisteeseen sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Leimaveroa ei ole suoritettava, kun kiinnitetty velkakirja tai muu saamistodiste maakaaren voimaanpanosta annetun lain (541/95) mukaisesti vaihdetaan panttikirjaan. Leimavero on kuitenkin suoritettava, jos kiinnitetystä velkakirjasta tai muusta saamistodisteesta ei ole aiemmin suoritettu leimaveroa 51 tai 51 a §:n nojalla ja panttikirja annetaan muulle kuin 51 tai 51 a §:ssä tarkoitetun lainan myöntäjälle.

Kiinnitetyn velkakirjan sijaan annettuun panttikirjaan tehdään merkintä velkakirjasta suoritetusta leimaverosta.

HE 121/1996, VaVM 34/1996, EV 167/1996

19.12.1997/1240:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.

HE 223/1997, TaVM 35/1997, EV 220/1997

18.6.1998/420:

Tämä laki tulee voimaan 24 päivänä kesäkuuta 1998.

Verovirasto palauttaa hakemuksesta leimaveron, jonka suorittamisvelvollisuus on syntynyt tällä lailla kumottujen säännösten perusteella 29 päivänä huhtikuuta 1998 tai sen jälkeen. Palautettavalle määrälle ei suoriteta korkoa.

HE 43/1998, VaVM 9/1998, EV 45/1998

30.12.1999/1346:

HE 149/1999, VaVM 30/1999, HaVL 10/1999, EV 131/1999

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.