Seurattu SDK 708/2020 saakka.

18.12.1942/1001

Asetus nuorista rikoksentekijöistä (kumoutunut)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Tämä asetus on kumoutunut 1.1.2011 alkaen. Ks. L nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 633/2010 12 §.

Oikeusministerin esittelystä säädetään nuorista rikoksentekijöistä 31 päivänä toukokuuta 1940 annetun lain 28 §:n nojalla:

1 §

Jos on todennäköistä, että viisitoista mutta ei kahtakymmentäyhtä vuotta täyttänyt henkilö on tehnyt rikoksen, on alustavaa tutkintaa toimittavan viranomaisen tarkoin tutkittava, paitsi itse rikosta, myös sen vaikuttimia sekä hankittava joko huoltolautakunnan tai lastensuojelulautakunnan välityksellä taikka muulla tavalla selvitys rikokseen syypääksi epäillyn henkilöllisyydestä, hänen aikaisemmista elämänvaiheistaan ja niistä oloista, joissa hän on elänyt.

Kun asianomistaja on tehnyt syytteen, johon virallinen syyttäjä ei ole yhtynyt, voi oikeus määrätä virallisen syyttäjän hankkimaan 1 momentissa sanotun selvityksen.

2 §

Tutkittavan henkilöllisyyttä koskeva tutkinta on kohdistettava tutkittavan ruumiilliseen, älylliseen ja siveelliseen kehitykseen ja erityisesti niihin luonteenominaisuuksiin, jotka ehkä ovat johtaneet hänet rikokseen.

Tutkittavan aikaisempia elämänvaiheita selvitettäessä on kiinnitettävä erityistä huomiota myös siihen, onko tutkittavan suvussa ilmennyt rikollisuutta tai muuta pahantapaisuutta tai mielisairautta.

Tutkittavan ulkonaisiin elämänoloihin kohdistettavalla tutkinnalla on pyrittävä selvittämään, missä määrin tutkittava ehkä on tehnyt rikoksensa epäedullisen ympäristön vaikutuksesta.

3 § (26.7.2001/673)

Kun tuomioistuin on tuominnut nuoren rikoksentekijän ehdollisesti, tulee sen, jollei samalla ole määrätty, ettei tuomittua ole asetettava valvottavaksi, viipymättä ilmoittaa päätöksestään rikosseuraamusvirastolle. Jos käräjäoikeuden päätökseen on ilmoitettu tyytymättömyyttä, on siitäkin ilmoitettava.

Saatuaan 1 momentissa mainitun ilmoituksen rikosseuraamusviraston on ilmoitettava siitä kriminaalihuoltolaitoksen aluetoimistolle valvojan määräämistä varten.

4 §

Henkilön, joka määrätään ehdollisesti tuomitun valvojaksi, tulee olla hyvämaineinen ja henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan muutenkin valvojaksi sopiva. Hänen tulee sitäpaitsi asua niin lähellä valvottavan asuin- tai työpaikkaa, ettei hänen luonaan käyminen tuota valvottavalle sanottavaa kustannusta eikä ajanhukkaa.

5 § (26.7.2001/673)

Kriminaalihuoltolaitos voi määrätä valvojaksi myös yksityisen henkilön, jota 4 §:n mukaan voidaan pitää tehtävään sopivana.

6 §

Valvojan on koetettava tarkoin perehtyä valvottavan tekemään rikokseen ja sen vaikuttimiin sekä sen lisäksi valvottavan henkilöllisyyteen, hänen aikaisempiin elämänvaiheisiinsa ja niihin oloihin, joissa valvottava on elänyt, voidakseen päättää, mitkä toimenpiteet, neuvot tai määräykset ovat tarpeellisia valvottavan avustamiseksi karttamaan pahantapaista elämää ja täyttämään velvollisuutensa.

7 §

Valvojan on kohdeltava valvottavaa hyväntahtoisesti ja, huolehtimalla hänen parhaastaan, koetettava saavuttaa hänen luottamuksensa, mutta myöskin tarpeen tullen osoitettava ankaruutta ja lujuutta.

Valvojan on tehtäväänsä suorittaessaan mahdollisuuden mukaan vältettävä saattamasta valvottavaa tämän ympäristön huomion alaiseksi, vaikeuttamasta hänen luvallista ja hyödyllistä toimintaansa sekä aiheuttamasta hänelle kustannuksia.

Valvojan on avustettava valvottavaa työn saamisessa. Jos valvottava on työssä, jota sen laadun tai muiden samassa työssä olevien vuoksi on pidettävä valvonnan tarkoituksen kannalta sopimattomana, valvojan on koetettava hankkia valvottavalle sopivampaa työtä. Valvojan on myös pidettävä silmällä valvottavan käytöstä ja harrastuksia tämän vapaa-aikoina sekä ohjattava ja neuvottava valvottavaa hyviin ja hyödyllisiin ajanvieteharrastuksiin.

8 §

Jos valvottava tahtoo muuttaa asuin- tai työpaikkaa, pyytäköön siihen valvojan suostumuksen. Muuttoon antakoon valvoja suostumuksensa, jos valvottava esittää tärkeän syyn eikä ole aihetta otaksua, että hän palaa säännöttömään elämään.

2 momentti on kumottu A:lla 26.7.2001/673.

9 §

Huoltolautakunnan on sekä valvojalle että valvottavalle annettava oikeusministeriön vahvistaman kaavan mukainen valvontakirja.

Valvojan on sekä omaansa että valvottavan hallussa olevaan valvontakirjaan merkittävä käyntinsä valvottavaa tapaamassa ja valvottavan käynnit valvojan luona sekä tärkeimmät valvottavalle antamansa ohjeet ja määräykset. Valvottavan muuttoilmoitus on valvontakirjaan niinikään merkittävä.

10 § (26.7.2001/673)

10 § on kumottu A:lla 26.7.2001/673.

11 §

Jos valvoja tahtoo luopua toimestaan, ilmoittakoon siitä yhtä kuukautta aikaisemmin määräyksen antajalle.

2–3 momentit on kumottu A:lla 26.7.2001/673.

12–13 §

12–13 § on kumottu A:lla 26.7.2001/673.

14 § (26.7.2001/673)

Kun rikosseuraamusvirasto tai vankilaoikeus pyytää saada jäljennöksiä nuorta rikoksentekijää koskevista, alioikeuden hallussa olevista asiakirjoista, on ne viivyttelemättä ja viimeistään kahdenkymmenen päivän kuluessa toimitettava sanotuille viranomaisille.

15 §

Todistus oikeuden ratkaisusta, jolla syytetyn avustajalle on nuorista rikoksentekijöistä annetun lain 23 §:n nojalla tuomittu maksettavaksi valtionvaroista palkkio, on hänelle pyynnöstä maksutta annettava.

16 § (20.3.1992/254)

16 § on kumottu A:lla 20.3.1992/254.

16 a § (26.7.2001/673)

16 a § on kumottu A:lla 26.7.2001/673.

17 §

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1943. Tarkempia määräyksiä sen soveltamisesta antaa tarvittaessa oikeusministeriö.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

18.12.1964/623:
20.3.1992/254:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1992.

26.7.2001/673:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2001.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.