Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

14.1.2021/6

Valtioneuvoston asetus biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013) nojalla:

1 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) laitoksella yhtä tai useampaa samalla laitosalueella sijaitsevaa energiantuotantoyksikköä ja niiden toimintaan kiinteästi liittyviä muita toimintoja;

2) energiantuotantoyksiköllä kattilaa, kaasuturbiinia, polttomoottoria ja muuta teknistä laitetta, jossa polttoaineet hapetetaan.

2 §
Laitoksen kokonaislämpötehon määrittäminen

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain (393/2013) 2 a §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetun kiinteitä biomassapolttoaineita käyttävän laitoksen kokonaislämpöteho määritetään siten, että kaikkien laitokseen kuuluvien energiantuotantoyksiköiden nimelliset lämpötehot lasketaan yhteen. Kokonaislämpötehoa määritettäessä ei kuitenkaan oteta huomioon energiatuotantoyksiköitä, joiden nimellinen lämpöteho on alle 3 megawattia.

Biopolttoaineista, bionesteistä ja biomassapolttoaineista annetun lain 2 a §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetun kaasumaisia biomassapolttoaineita käyttävän laitoksen kokonaislämpöteho määritetään siten, että kaikkien laitokseen kuuluvien energiantuotantoyksiköiden nimelliset lämpötehot lasketaan yhteen. Kokonaislämpötehoa määritettäessä ei kuitenkaan oteta huomioon energiantuotantoyksiköitä, joiden nimellinen lämpöteho on alle 300 kilowattia.

3 §
Kasvihuonekaasupäästövähennyksen laskenta

Biopolttoaineiden ja bionesteiden kasvihuonekaasuvaikutusten laskemiseen sovelletaan, mitä uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/2001 (uusiutuvan energian direktiivi) liitteessä V säädetään.

1 momentti tulee voimaan 30.6.2021.

Biomassapolttoaineiden kasvihuonekaasuvaikutusten laskemiseen sovelletaan, mitä uusiutuvan energian direktiivin liitteessä VI säädetään.

4 §
Kestävyystodistuksen sisältö

Toiminnanharjoittajan myöntämässä kestävyystodistuksessa tulee olla vähintään seuraavat tiedot:

1) kestävyystodistuksen myöntäjän ja vastaanottajan yhteystiedot;

2) kestävyystodistuksen myöntämispäivämäärä;

3) toiminnanharjoittajan kestävyysjärjestelmän nimi ja kestävyysjärjestelmää koskevan Energiaviraston antaman hyväksymispäätöksen diaarinumero;

4) biopolttoaine-, bioneste- tai biomassapolttoaine-erän taikka raaka-aine-erän yksilöinti- tai tunnistetieto;

5) biopolttoaineen, bionesteen tai biomassapolttoaineen nimi ja määrä tai, jos todistus koskee ainoastaan raaka-ainetta, sen nimi ja määrä;

6) raaka-aine, josta biopolttoaine-, bioneste- tai biomassapolttoaine-erä on valmistettu;

7) tiedot raaka-aineen alkuperästä säädettyjen kestävyyskriteerien täyttymisestä tai tiedot maatalousmaan jätteistä ja tähteistä säädetyn kestävyyskriteerin täyttymisestä;

8) biopolttoaine-, bioneste- tai biomassapolttoaine-erän kasvihuonekaasupäästövähennys tai raaka-aineen kasvihuonekaasupäästö, jos kasvihuonekaasupäästövähennystä tai kasvihuonekaasupäästön laskentaa sovelletaan kyseessä olevaan polttoaine-erään tai raaka-aineeseen;

9) kasvihuonekaasupäästövähennyksen tai kasvihuonekaasupäästöjen laskemisen perusteita koskevat tiedot, jos kyseessä olevaan polttoaine-erään tai raaka-aineeseen sovelletaan kasvihuonekaasupäästövähennystä tai kasvihuonekaasupäästöjen laskentaa.

5 §
Kestävyyskriteeriselvitys

Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa kestävyyskriteeriselvityksessä:

1) biopolttoaine-, bioneste- tai biomassapolttoaine-erän valmistuksessa käytetyt raaka-aineet;

2) raaka-aineen alkuperämaa tai hankinta-alue;

3) biopolttoaine- bioneste- tai biomassapolttoaine-erän kasvihuonekaasupäästövähennys, jos kyseessä olevaan polttoaine-erään tai raaka-aineeseen sovelletaan kasvihuonekaasupäästövähennystä;

4) raaka-aineet, jotka on luokiteltu jätteeksi, tähteeksi, syötäväksi kelpaamattomaksi selluloosaksi tai lignoselluloosaksi; lisäksi toiminnanharjoittajan tulee yksilöidä, mihin Energiaviraston päätökseen luokittelu perustuu.

6 §
Ainetase

Ainetaseessa käytettävän bionesteillä ja biomassapolttoaineilla tuotetun sähkön, lämmön tai jäähdytyksen määrityksen tulee perustua polttoaineen lämpöarvojen perusteella laskettuihin energiasisältöihin sekä luotettavin mittauksin saatuihin tuotettujen energialopputuotteiden määriin.

7 §
Ilmoitusvelvollisuus

Pysyviä muutoksia, joista toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava Energiavirastolle, ovat:

1) uusien raaka-aineiden, biopolttoaineiden, bionesteiden tai biomassapolttoaineiden sisällyttäminen kestävyysjärjestelmään;

2) kasvihuonekaasupäästöjen tai kasvihuonekaasupäästövähennyksen laskentamenettelyjä koskeva pysyvä ja olennainen muutos;

3) ainetasetta koskeva pysyvä ja olennainen muutos;

4) muu kuin 1–3 kohdassa tarkoitettu kestävyysjärjestelmän hyväksymisen edellytyksissä tapahtunut pysyvä ja olennainen muutos.

8 §
Todentajan pätevyysalue

Todentajan pakollinen pätevyysalue on ainetaseen ja alkuperäketjun hallintamenetelmät. Todentajan vapaaehtoisia pätevyysalueita ovat kasvihuonekaasupäästövähennyksen laskenta, metsäbiomassat, maatalouden biomassat sekä jäte- ja tähderaaka-aineet.

9 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 14 päivänä tammikuuta 2021.

Asetuksen 3 §:n 1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta 30 päivänä kesäkuuta 2021.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2018/2001 (32018L2001); EUVL L 328, 21.12.2018, s. 82

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.