Seurattu SDK 761/2022 saakka.

23.5.2019/707

Oikeusministeriön asetus konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmästä annetun lain (667/2019) 4 §:n 2 momentin nojalla:

1 §
Konkurssiasiassa asianhallintajärjestelmään tallennettavat tiedot

Konkurssipesän pesänhoitajan on huolehdittava siitä, että konkurssi- ja yrityssaneerausasioiden asianhallintajärjestelmään tallennetaan viivytyksettä seuraavat tiedot:

1) pesänhoitajan yhteystiedot;

2) velkojan nimi, y- tai henkilötunnus ja sähköpostiosoite;

3) velallisen toimiala;

4) työntekijöiden määrä;

5) tieto siitä, onko kyseessä laaja konkurssipesä;

6) tieto velkojatoimikunnan asettamisesta;

7) konkurssipesän pankkitilin numero;

8) pesäluettelon ja velallisselvityksen arvioidut valmistumispäivämäärät silloin, kun niitä ei konkurssilain (120/2004) 9 luvun 1 §:n 2 momentissa tai 2 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilanteessa saada valmiiksi määräajassa;

9) pesäluettelon mukaiset velallisen varat;

10) pesäluettelon mukaiset velallisen velat;

11) tieto erityistarkastuksen teettämisestä;

12) tieto rikosilmoituksen tekemisestä;

13) konkurssipesän tulot;

14) konkurssipesän menot;

15) ulosottoon tilitetyt varat konkurssin oikeusvaikutusten lakatessa;

16) pesänhoitajan palkkio ja kustannusten korvaus;

17) velkojainkokouksen aika ja paikka;

18) konkurssilain 15 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun muun päätöksentekomenettelyn määräpäivä;

19) valvontapäivä;

20) jakoluetteloehdotuksen valmistumispäivä;

21) määräpäivä velkojan lausumalle jakoluetteloehdotuksesta;

22) riitautuksen määräpäivä;

23) velkojille maksetut jako-osuudet;

24) jako-osuusprosentit;

25) tieto siitä, onko velallisella konkurssin päättyessä omaisuutta, jos velallinen on oikeushenkilö;

26) tieto siitä, onko jako-osuuksia maksettu;

27) lopputilityksen hyväksymisen päivämäärä;

28) tieto siitä, onko konkurssipesässä suoritettava lopputilityksen hyväksymisen jälkeen jälkiselvitystoimia.

Julkisselvitykseen siirtyneessä konkurssissa julkisselvittäjän on huolehdittava siitä, että asianhallintajärjestelmään tallennetaan viivytyksettä 1 momentissa tarkoitetuista tiedoista ne, joita pesänhoitaja ei ole tallentanut.

2 §
Konkurssiasiassa asianhallintajärjestelmään tallennettavat asiakirjat

Pesänhoitajan on huolehdittava siitä, että asianhallintajärjestelmään tallennetaan viivytyksettä seuraavat asiakirjat:

1) päätös konkurssiin asettamisesta;

2) päätös konkurssiin asettamista koskevan päätöksen kumoamisesta;

3) päätös konkurssin peruuntumisesta;

4) konkurssilain 9 luvun 1 §:n 2 momentissa tai 2 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus syistä, joiden vuoksi pesäluetteloa ja velallisselvitystä ei ole laadittu määräajassa;

5) pesäluettelo;

6) velallisselvitys;

7) pesänhoitajan konkurssilain 14 luvun 5 §:n 4 momentissa tarkoitettu ilmoitus rikosepäilystä;

8) ilmoitus konkurssilain 10 luvun 2 §:n 1 momentissa tarkoitetun viivästyksen syystä;

9) esitys konkurssin raukeamisesta;

10) hakemus konkurssin raukeamisesta;

11) päätös konkurssin raukeamisesta;

12) päätös julkisselvitykseen siirtymisestä;

13) pesänhoitajan tilitys julkisselvittäjälle;

14) päätös konkurssipesän hallinnon palauttamisesta;

15) kutsu velkojainkokoukseen;

16) velkojainkokouksen pöytäkirja;

17) konkurssilain 15 luvun 2 §:n 2 momentissa tarkoitetun muun päätöksentekomenettelyn päätösesitys ja päätös;

18) velkojatoimikunnan kokouksen pöytäkirja;

19) ilmoitus konkurssilain 12 luvun 5 §:n 1 momentissa tarkoitetun viivästyksen syystä;

20) ilmoitus valvontapäivästä;

21) jakoluetteloehdotus;

22) konkurssilain 13 luvun 6 §:ssä tarkoitettu uusi riitautus;

23) pesänhoitajan jakoluettelo;

24) vahvistettu jakoluettelo;

25) vuosiselonteko;

26) lopputilitys;

27) jako-osuuslaskelma;

28) pesänhoitajan palkkiota ja kustannusten korvausta koskevat laskut;

29) selvitys jälkiselvitystoimista.

Julkisselvitykseen siirtyneessä konkurssissa julkisselvittäjän on huolehdittava siitä, että asianhallintajärjestelmään tallennetaan viivytyksettä 1 momentissa tarkoitetuista asiakirjoista ne, joita pesänhoitaja ei ole tallentanut.

3 §
Yrityssaneerausasiassa asianhallintajärjestelmään tallennettavat tiedot

Saneerausmenettelyn selvittäjän on huolehdittava siitä, että asianhallintajärjestelmään tallennetaan viivytyksettä seuraavat tiedot:

1) selvittäjän yhteystiedot;

2) velkojan nimi, y- tai henkilötunnus ja sähköpostiosoite;

3) velallisen toimiala;

4) työntekijöiden määrä menettelyn alkaessa;

5) menettelyä edeltävän tilikauden liikevaihto;

6) velallisen varat menettelyn alkaessa;

7) velallisen velat menettelyn alkaessa;

8) tieto velkojatoimikunnan asettamisesta;

9) saneerausvelkojen leikkausprosentti;

10) velkojille maksettavat suoritukset;

11) saneerausohjelman kesto;

12) selvittäjän palkkio ja kustannusten korvaus;

13) saneerausmenettelyn muut kustannukset.

4 §
Yrityssaneerausasiassa asianhallintajärjestelmään tallennettavat asiakirjat

Selvittäjän on huolehdittava siitä, että asianhallintajärjestelmään tallennetaan viivytyksettä seuraavat asiakirjat:

1) päätös saneerausmenettelyn aloittamisesta;

2) päätös saneerausmenettelyn aloittamista koskevan päätöksen kumoamisesta;

3) hakemus saneerausmenettelyn keskeyttämisestä;

4) päätös saneerausmenettelyn lakkaamisesta;

5) velallisen taloudellista tilaa koskeva selvitys;

6) ehdotus saneerausohjelmaksi;

7) luettelo riitautuksista;

8) äänestysselvitys;

9) päätös äänivallasta ja ryhmäjaosta;

10) vahvistettu saneerausohjelma;

11) velkojatoimikunnan kokouspöytäkirja;

12) selvittäjän palkkiota ja kustannusten korvausta koskevat laskut.

5 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2019.

Tämän asetuksen 1 §:n 1 momentin 8 kohtaa ja 2 §:n 1 momentin 4, 8 ja 19 kohtaa ei sovelleta konkursseihin, jotka ovat alkaneet ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.