Seurattu SDK 8/2022 saakka.

28.12.2018/1384

Oikeusministeriön asetus eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista vuosina 2019-2021

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 3 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tässä asetuksessa säädetään eräiden käräjäoikeudessa, hovioikeudessa ja markkinaoikeudessa hakemuksesta vireille tulevien asioiden hakemusmaksuista.

Käräjäoikeudessa hakemusmaksu peritään avioeroa, tuomioistuinsovittelua, konkurssia ja saneerausmenettelyä koskevissa asioissa sekä muissa sellaisissa asioissa, jotka tulevat vireille hakemuksesta ja jotka käsitellään oikeudenkäymiskaaren 8 luvussa säädetyssä järjestyksessä.

Hovioikeudessa hakemusmaksu peritään hakemuksesta vireille tulevissa asioissa.

Markkinaoikeudessa hakemusmaksu peritään hakemuksesta vireille tulevissa asioissa, ei kuitenkaan oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain (100/2013) 6 §:ssä tarkoitetuissa markkinaoikeudellisissa asioissa.

2 §
Käräjäoikeuden hakemusmaksut

Hakemusasian käsittelystä käräjäoikeuden kansliassa tai istunnossa peritään hakemusmaksuja tämän pykälän mukaisesti.

Hakemuksesta vireille tulevan asian käsittelystä peritään 260 euroa, jollei jäljempänä toisin säädetä.

Tässä momentissa tarkoitettujen hakemusasioiden käsittelystä peritään hakemusmaksut seuraavasti:

1) avioero:

a) 200 euroa;

b) jos asia siirretään istuntokäsittelyyn, maksu peritään kuten riita-asiassa;

c) asian jatkokäsittely harkinta-ajan jälkeen 100 euroa;

2) tuomioistuinsovittelu:

a) jos sovittelua ei aloiteta, 100 euroa;

b) jos sovittelu aloitetaan, 260 euroa;

3) konkurssi:

a) konkurssiin asettamista koskevassa asiassa hakijalta peritään 310 euroa, jollei velallista aseteta konkurssiin;

b) konkurssiin asettamisesta peritään konkurssipesältä 670 euroa;

c) jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta 770 euroa;

d) muusta kuin jakoluettelon vahvistamiseen päättyvästä konkurssiasiasta peritään 310 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä, jos konkurssi jatkuu julkisselvityksenä;

e) erikseen hakemuksesta käsiteltävästä muusta konkurssilakiin (120/2004) perustuvasta asiasta peritään hakijalta 310 euroa; maksua ei kuitenkaan peritä asiassa, joka koskee turvaamistoimen tai pakkokeinon määräämistä, pesäluettelon vahvistamista tai muuta velallisen velvollisuutta, jälkivalvontaa taikka vahvistetun jakoluettelon oikaisemista tai muuttamista;

f) riitautettua saatavaa koskevan asian käsittelystä, jos asia siirretään riitaisena istuntokäsittelyyn, peritään maksu riitauttajalta kuten riita-asiassa;

4) saneerausmenettely:

a) asia, jossa saneerausmenettelyä ei päätetä aloittaa, 310 euroa;

b) asia, jossa saneerausmenettely päätetään aloittaa, 1 020 euroa;

c) erikseen hakemuksesta käsiteltävä saneerausmenettelyyn liittyvä muu asia 310 euroa;

5) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (57/1993) mukainen asia 260 euroa; velallisen ollessa hakijana asia on kuitenkin maksuton.

3 §
Sakkoa tai rikesakkoa koskevan muutoksenhakuasian maksu

Sakon ja rikesakon määräämisestä annetun lain (754/2010) mukainen muutoksenhakuasia käsitellään käräjäoikeudessa maksutta. Maksua ei peritä, vaikka asia käsitellään istunnossa.

4 §
Hovioikeuden hakemusmaksu

Hakemusasian käsittelystä hovioikeudessa peritään hakemusmaksua 260 euroa.

5 §
Markkinaoikeuden hakemusmaksu

Hakemusasian käsittelystä markkinaoikeudessa peritään hakemusmaksua 260 euroa.

Hakemuksesta vireille tulevan markkinaoikeudellisen asian käsittelystä peritään kuitenkin tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2 §:n mukainen maksu.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2019 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2021.

Suoritteesta, jonka maksuperuste on syntynyt ennen tämän asetuksen voimaantuloa, peritään eräistä tuomioistuinten hakemusmaksuista annetussa oikeusministeriön asetuksessa (1744/2015) säädetty maksu.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.