Seurattu SDK 300/2021 saakka.

20.9.2018/792

Valtioneuvoston asetus kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisesta (voimassa 1.7.2020 saakka)

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaiseen kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemiseen, avustuksen myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön sekä julkisen palveluvelvoitteen antamiseen.

Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Valtionapuviranomainen

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii valtionapuviranomaisena ja päättää avustuksen myöntämisestä sekä julkisen palveluvelvoitteen antamisesta.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) Kansallisella uutistoimistotoiminnalla seuraavien palveluiden tarjoamista Suomessa: joukkoviestimien uutisaineiston hankkiminen ja levittäminen sisältäen jatkuvan ympärivuorokautisen uutispalvelun, uutissuunnittelupalvelun, sähkeuutispalvelun sekä valtakunnallisen ja alueellisen hälytyspalvelun tarjoamisen.

2) SGEI-tuella yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita tuottaville yrityksille korvauksena kyseisistä palveluista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen tehdyn Euroopan komission päätöksen (2012/21/EU) mukaisesti myönnettävää avustusta.

3) Julkisella palveluvelvoitteella tässä asetuksessa 7 §:ssä tarkemmin määritettyä velvoitetta, jonka valtionapuviranomainen asettaa päätöksellään avustuksen saajalle. Avustus maksetaan SGEI-tukena korvauksena julkisen palveluvelvoitteen alaisten palveluiden tuottamisesta.

4 §
Avustuksen tarkoitus

Avustuksen tarkoituksena on kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisen kautta varmistaa yhteiskunnallisesti tärkeän ympärivuorokautisen uutispalvelun saatavuus myös jatkossa ja siten tukea uutistoiminnan monimuotoisuutta sekä laadukasta ja monipuolista tiedonvälitystä.

Avustuksen tarkoituksena on myös saattaa kansallinen uutistoimistotoiminta taloudellisesti kestävämmälle pohjalle ja auttaa uutistoimistotoiminnan uudistamisessa.

5 §
Avustuslaji

Avustus kansallisen uutistoimistotoiminnan tukemisesta myönnetään valtionavustuslain 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena.

Avustus myönnetään SGEI-tukena korvauksena 7 §:n mukaisen julkisen palveluvelvoitteen alaisten palveluiden tuottamisesta.

6 §
Avustuksen enimmäismäärä

Avustusta voidaan myöntää enintään 1 500 000 euroa.

7 §
Julkisen palveluvelvoitteen antaminen

Avustuksen myöntämisen ehtona on avustuksen saajalle asetettava määräaikainen julkinen palveluvelvoite.

Julkisen palveluvelvoitteen alaista toimintaa on joukkoviestimien uutisaineiston hankkiminen ja levittäminen avoimesti ja syrjimättömin ehdoin sisältäen jatkuvan ympärivuorokautisen uutispalvelun, uutissuunnittelupalvelun, sähkeuutispalvelun sekä valtakunnallisen ja alueellisen hälytyspalvelun tarjoamisen Suomessa.

Julkisen palveluvelvoitteen alkamisajankohta ja kesto määritellään ministeriön avustuspäätöksessä.

Avustusta voidaan maksaa vain julkisen palveluvelvoitteen ajalta. Ministeriö valvoo julkisen palveluvelvoitteen noudattamista.

8 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisesti liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Hakemukseen on liitettävä avustuksen hakijan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase, alustava suunnitelma yhtiön talouden vakauttamisesta sekä alustava esitys suunnitelmista toiminnan kehittämiseksi. Toiminnan kehittämisen on palveltava myös yleisesti suomalaista media-alaa muun muassa uuden teknologian kehittämisen ja hyödyntämisen myötä.

Mikäli avustuksen hakijalla on myös muuta kaupallista toimintaa kuin mihin avustusta haetaan, on avustuksen hakijan hakuvaiheessa eriteltävä ja erotettava toisistaan haettavan avustuksen piiriin kuuluvien palvelujen ja muiden kaupallisten palvelujen tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.

9 §
Avustuskelpoiset kustannukset

Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon kaikki 7 §:n mukaisen julkisen palveluvelvoitteen alaisten palveluiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset vähennettynä edellä mainituista palveluista saaduilla tuloilla. Edellä mainitulla tavalla laskettavissa avustuskelpoisissa nettokustannuksissa voidaan huomioida kohtuullinen voitto. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

Avustuksena maksettavan korvauksen määrä ei saa ylittää sitä, mikä on tarpeen julkisen palvelun velvoitteiden täyttämisestä aiheutuvien nettokustannusten kattamiseksi, mukaan lukien kohtuullinen voitto. Nettokustannuksiin sisältyvä kohtuullinen voitto ei voi ylittää sovellettavaa swap-korkoa korotettuna 100 peruspisteellä.

Ministeriön avustuspäätöksessä voidaan antaa tarkempia ohjeita avustuskelpoisten kustannusten raportointiin liittyen.

10 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle selvitys avustuksen käytöstä avustuspäätöksessä määriteltyyn päivämäärään mennessä. Selvitykseen on liitettävä myös avustuksen saajan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase. Ministeriölle on toimitettava myös tarkentunut suunnitelma avustuksen saajan talouden vakauttamisesta sekä tarkentuneet suunnitelmat toiminnan kehittämisestä.

Mikäli avustuksen saajalla on myös muuta kaupallista toimintaa, on avustuksen saajan eriteltävä ja erotettava toisistaan julkisen palveluvelvoitteen alaisten palveluiden ja muiden palvelujen tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.


Tämä asetus tulee voimaan 21 päivänä syyskuuta 2018 ja on voimassa 1 päivään heinäkuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.