Seurattu SDK 300/2021 saakka.

27.6.2018/525

Valtioneuvoston asetus tuottavuuslautakunnasta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Tuottavuuslautakunta

Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn arviointia varten on tuottavuuslautakunta. Lautakunta on asiantuntijaelin, joka toimii valtiovarainministeriön yhteydessä.

Lautakunta on toiminnassaan riippumaton kaikista julkisista viranomaisista, jotka vastaavat tuottavuus- ja kilpailukykypolitiikkojen suunnittelusta ja täytäntöönpanosta jäsenvaltiossa tai Euroopan tasolla.

2 §
Tehtävät

Lautakunnan tehtävänä on kansallisten tuottavuuskomiteoiden perustamisesta annetun neuvoston suosituksen (2016/C 349/01) mukaisesti:

1) seurata Suomen talouden tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehitystä;

2) tuottaa riippumattomat arviot tuottavuuden ja kilpailukyvyn kehittymisestä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä;

3) laatia ja julkaista vuosittain 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuista seuranta- ja arviointituloksista raportti eurooppalaisen ohjausjakson puitteissa; sekä

4) osallistua muiden jäsenvaltioiden tuottavuuslautakuntien ja Euroopan Unionin talouspoliittisen komitean kanssa käytävään keskusteluun ja tietojenvaihtoon.

Tehtävää hoitaessaan lautakunta voi:

1) kehittää tuottavuuden ja kilpailukyvyn arviointia ja mittaamista; ja

2) tilata tuottavuutta ja kilpailukykyä arvioivia tutkimuksia ja selvityksiä.

Lautakunnan on otettava toiminnassaan huomioon 1 momentissa mainittu neuvoston suositus.

Lautakunnan arvioiden on perustuttava avoimiin tieteellisiin menetelmiin ja luotettaviin tilasto-, rekisteri- ja muihin tietoihin.

3 §
Kokoonpano

Lautakunnassa on puheenjohtaja sekä enintään kolme muuta jäsentä ja kullekin henkilökohtainen varajäsen. Jäseneksi valittavalla on oltava kokemusta tuottavuuden ja kilpailukyvyn arvioimisesta.

Lautakunnan yhteyteen voidaan perustaa muita elimiä, joihin voidaan kutsua asiantuntijoita kuultavaksi.

4 §
Nimittäminen ja toimikausi

Valtioneuvosto määrää lautakunnan puheenjohtajan ja muut jäsenet kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtiovarainministeriön esityksestä. Valtiovarainministeriö pyytää taloustieteellisiltä tutkimuslaitoksilta ehdotuksen lautakunnan kolmeksi jäseneksi ja varajäseneksi.

Valtiovarainministeriö voi lautakunnan ehdotuksesta nimetä lautakunnan puheenjohtajan tai jäsenen, jos puheenjohtaja tai jäsen eroaa kesken toimikauden tai on estynyt toimimaan lautakunnassa.

5 §
Sihteeristö

Lautakunnan sihteeristönä toimii valtiovarainministeriön kansantalousosasto.

6 §
Työjärjestys ja toiminta

Valtiovarainministeriö laatii 4 §:ssä tarkoitettuja tutkimuslaitoksia kuultuaan lautakunnan työjärjestyksen, jossa määrätään muun ohella jäsenten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä lautakunnan ja tutkimuslaitosten suhteista.

Lautakunta nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan.

Lautakunnan kutsuu koolle puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja. Lautakunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtajan lisäksi läsnä on vähintään yksi lautakunnan jäsen.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

Lautakunta laatii vuosittain työsuunnitelman ja antaa katsauksen toiminnastaan valtioneuvostolle.

Lautakunta pitää yhteyttä muiden jäsenmaiden kansallisiin tuottavuuskomiteoihin sekä Euroopan Unionin talouspoliittiseen komiteaan.

Lautakunnan sihteeristö vastaa hallintotehtävistä ja arkistoinnista.

7 §
Palkkiot ja kustannukset

Lautakunnan puheenjohtajalle ja jäsenelle sekä lautakunnan kuulemalle asiantuntijalle voidaan maksaa kokous- tai muita palkkioita valtion varoista. Valtiovarainministeriö vahvistaa palkkioiden suuruuden.

Valtiovarainministeriö vahvistaa vuosittain lautakunnan muiden menojen budjetin.

Matkoista aiheutuvat kustannukset korvataan matkakustannusten korvaamisesta tehdyn virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

8 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä elokuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.