Seurattu SDK 1036/2023 saakka.

22.2.2018/151

Valtioneuvoston asetus alkoholilain täytäntöönpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään alkoholilain (1102/2017) nojalla:

1 §
Hakemuksen yleinen sisältö

Alkoholilain (1102/2017) 8 §:ssä tarkoitetussa lupahakemuksessa on oltava:

1) tieto hakijan yritys- ja yhteisötunnuksesta taikka henkilötunnuksesta tai syntymäajasta sekä hakijan yhteystiedot;

2) toiminnan arvioitu aloittamisajankohta tai määräaikaisen toiminnan toteuttamisajankohta;

3) alkoholilain 56 §:n 2 momentissa tarkoitettu omavalvontasuunnitelma, jos se on luvan tai hyväksymisen saamisen edellytyksenä.

Jos hakija on oikeushenkilö, lupahakemuksessa on lisäksi oltava:

1) yhtiöjärjestys tai yhtiösopimus taikka yhdistyksen, osuuskunnan tai säätiön säännöt;

2) pääosakkaiden, hallintoelimiin kuuluvien henkilöiden, toimitusjohtajan, avoimen yhtiön yhtiömiesten ja kommandiittiyhtiön vastuunalaisten yhtiömiesten nimi, henkilötunnus ja kotikunta sekä pääosakkaiden osakkaaksitulopäivä;

3) hakijan osakas- tai jäsenluettelo.

Edellä 2 momentissa tarkoitettuja tietoja ei tarvitse esittää hakemuksessa, jos hakijalla on alkoholilaissa tarkoitettu lupa ja tiedot on toimitettu lupaviranomaiselle enintään kaksi vuotta ennen hakemuksen jättämistä.

2 §
Alkoholijuomien ja väkiviinan valmistuslupahakemuksen sisältö

Alkoholilain 14 §:ssä tarkoitetussa lupahakemuksessa on oltava:

1) valmistuspaikan sijainti- ja yhteystiedot sekä valmistustilan pohjapiirros, josta käy ilmi valmistuslaitteiden sijoittelu;

2) kuvaus valmistustoiminnasta ja selvitys valmistettavista tuotteista, valmistuspaikan valvonnasta ja valmistusmenetelmistä;

3) selvitys hakijan osaamisesta ja kyvystä huolehtia valmistettujen tuotteiden tuoteturvallisuudesta ja laadun varmistamisesta;

4) selvitys hakijan hyväksymisestä valmisteverotuslain (182/2010) 22 §:ssä tarkoitetun verottoman varaston pitäjäksi.

Jos hakemus kuitenkin koskee valmistusta opetus- tai tutkimustarkoitukseen, riittää, että hakemuksessa on opetus- tai tutkimussuunnitelma alkoholin valmistusta koskevilta osin sekä kuvaus alkoholijuomien ja väkiviinan valmistustarkoituksesta ja -määrästä sekä niiden käytöstä analysointiin ja laadunvalvontaan.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä alkoholijuomien tai väkiviinan tuote- ja laadunvalvonnan ja alkoholilain 14 §:n 4 momentissa tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuuden arvioimiseksi.

3 §
Väkiviinan maahantuonti- ja tukkumyyntilupahakemuksen sisältö

Alkoholilain 15 §:n 1 momentissa tarkoitetussa väkiviinan maahantuonti- ja tukkumyyntilupahakemuksessa on oltava:

1) varaston sijainti- ja yhteystiedot;

2) kuvaus suunnitellusta maahantuonti- ja myyntitoiminnasta;

3) selvitys väkiviinan varastopaikan valvonnasta ja varaston pohjapiirustus;

4) selvitys hakijan hyväksymisestä valmisteverotuslain 22 §:ssä tarkoitetun verottoman varaston pitäjäksi, 52 §:ssä tarkoitetuksi rekisteröidyksi vastaanottajaksi tai 53 §:ssä tarkoitetuksi väliaikaisesti rekisteröidyksi vastaanottajaksi.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä varastointitilojen soveltuvuuden ja niiden valvonnan arvioimiseksi.

4 §
Väkiviinan ja verottoman alkoholijuoman käyttölupahakemuksen sisältö

Alkoholilain 15 §:n 2 momentissa tarkoitetussa väkiviinan ja verottoman alkoholijuoman käyttölupahakemuksessa on oltava:

1) väkiviinan ja alkoholijuoman käyttöpaikan ja varaston sijainti- ja yhteystiedot;

2) tiedot hakemuksessa tarkoitettujen alkoholijuomien tai väkiviinan tuoteryhmästä, käyttötarkoituksesta ja vuositarpeesta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä väkiviinan tai alkoholijuoman käyttötarkoituksen arvioimiseksi.

5 §
Alkoholijuomien tukkumyyntilupahakemuksen sisältö

Alkoholilain 16 §:ssä tarkoitetussa alkoholijuomien tukkumyyntilupahakemuksessa on oltava:

1) varaston sijainti- ja yhteystiedot;

2) kuvaus suunnitellusta tukkumyyntitoiminnasta, tuotevalikoimasta ja toiminnan laajuudesta;

3) selvitys tuotteiden varastoinnista, varaston hallinnasta ja varaston valvonnan järjestämisestä sekä varaston pohjapiirros.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä varastointitilojen soveltuvuuden ja niiden valvonnan sekä alkoholilain 16 §:n 3 momentissa tarkoitettujen lupamääräysten tarpeellisuuden arvioimiseksi.

6 §
Alkoholijuomien vähittäismyyntilupahakemuksen sisältö

Alkoholilain 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa alkoholijuomien vähittäismyyntilupahakemuksessa on oltava:

1) vähittäismyyntipaikan sijainti- ja yhteystiedot;

2) kuvaus suunnitellusta elintarvikevalikoimasta ja arvio elintarvikkeiden ja alkoholijuomien myynnin osuudesta elinkeinotoiminnassa tai tieto luvan hakemisesta anniskeluluvan yhteyteen;

3) kuvaus alkoholijuomien vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyistä;

4) myymäläauton tai -veneen asemapaikka sekä kuvaus ja karttapiirros suunnitellusta reitistä pysähtymisaikatauluineen.

Alkoholilain 17 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tilaviinin tai käsityöläisoluen vähittäismyyntilupahakemuksessa on oltava:

1) vähittäismyynti- ja valmistuspaikan sijainti- ja yhteystiedot;

2) selvitys hakijan tiedossa olevista omistus- ja päätöksentekojärjestelyistä sekä yhteistyö- ja muista sopimuksista muiden alkoholijuomien valmistajien kanssa;

3) selvitys hakijan tiedossa olevista lisenssisopimuksista;

4) selvitys tilaviinin valmistuspaikassa tai panimossa kahden edellisen kalenterivuoden aikana tuotettujen sekä arvio kuluvan vuoden ja sitä seuraavan vuoden aikana tuotettavien alkoholijuomien valmistusmääristä;

5) kuvaus alkoholijuomien vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyistä.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä alkoholilain 17 §:ssä säädettyjen vähittäismyyntiluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen, mainitussa pykälässä tarkoitettujen vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyjä koskevien lupamääräysten sekä 22 §:n 3 momentissa tarkoitettujen rajoitusten tarpeellisuuden arvioimiseksi.

7 §
Alkoholiyhtiön hakemusten sisältö

Alkoholilain 26 §:n 1 momentissa ja 28 §:n 1 momentissa tarkoitetussa hakemuksessa on oltava:

1) vähittäismyyntipaikan sijainti- ja yhteystiedot;

2) kuvaus alkoholijuomien vähittäismyynnin kassa- ja myyntijärjestelyistä;

3) myymäläauton- ja veneen osalta asemapaikan yhteystiedot ja kuvaus ja karttapiirros suunnitellusta reitistä pysähtymisaikatauluineen.

Jos alkoholiyhtiö hakee alkoholilain 17 §:n 1 momentissa tarkoitettua alkoholijuomien vähittäismyyntilupaa, hakemuksessa on oltava 1 momentissa tarkoitetut tiedot.

Alkoholilain 27 §:n 2 momentissa tarkoitetussa luovutuspaikkahakemuksessa on oltava:

1) luovutuspaikan sijainti- ja yhteystiedot;

2) 1 §:ssä tarkoitetut tiedot luovutuspaikan toiminnanharjoittajasta;

3) luovutuspaikkasopimus;

4) kuvaus luovutuspaikan toiminnasta sekä kassa- ja luovutusjärjestelyistä.

Hakemuksen käsittelevä viranomainen voi vaatia alkoholiyhtiöltä tarpeellisia lisäselvityksiä vähittäismyyntiluvan myöntämiseen tarvittavien edellytysten selvittämiseksi ja vähittäismyyntipaikan tai luovutuspaikan sijainnista aiheutuvan haitan selvittämiseksi.

8 §
Alkoholijuomien anniskelulupahakemuksen sisältö

Alkoholilain 18 §:ssä tarkoitetussa anniskelulupahakemuksessa on oltava:

1) anniskelupaikan tai, jos anniskelupaikkaa ei ole, hakijan toimipaikan sijainti- ja yhteystiedot;

2) tiedot anniskelualueen tai -alueiden sijainnista, koosta ja rakenteesta sekä niiden asiakaspaikkamääristä;

3) selvitys suunnitellun anniskelutoiminnan luonteesta ja laajuudesta;

4) selvitys anniskelutoiminnan määräaikaisesta luonteesta ja järjestämisestä, jos anniskelua ei harjoiteta toistaiseksi;

5) tarvittaessa sopimus tai muu selvitys siitä, että yksi luvanhaltija vastaa useamman luvanhaltijan anniskelualueen valvonnasta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä alkoholilain 18 ja 19 §:ssä säädettyjen anniskeluluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen, 21 §:ssä tarkoitetuissa lausunnoissa esitettyjen tietojen ja 22 §:ssä tarkoitettujen anniskelulupaa koskevien ehtojen ja rajoitusten tarpeellisuuden arvioimiseksi.

9 §
Jatkoaikailmoituksen ja jatkoaikahakemuksen sisältö

Alkoholilain 44 §:n 1 momentissa tarkoitettu jatkoaikailmoitus ja 2 momentissa tarkoitettua jatkoaikaa koskeva lupahakemus on tehtävä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen vahvistamalle lomakkeelle ja siinä on oltava:

1) tieto anniskelualueista, joita jatkoaika koskee;

2) jatkoaika-anniskelun kesto ja ajankohdat anniskelualueittain;

3) kuvaus jatkoajan toiminta-ajatuksesta, toiminnan luonteesta ja kohderyhmästä;

4) kuvaus jatkoaikaa koskevista alkoholilain 56 §:n 3 momentissa tarkoitetuista vaikutuksista ja niitä koskevista luvanhaltijan toimenpiteistä;

5) tarvittaessa selvitys luvanhaltijan majoituspaikan aamiaistarjoilusta.

Lupaviranomainen voi vaatia hakijalta tarpeellisia lisäselvityksiä jatkoaikaluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen arvioimiseksi.

10 §
Hakemus tilan tai alueen hyväksymiseksi anniskelualueeksi

Alkoholilain 20 §:n 1 momentissa tarkoitettu hakemus on tehtävä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen vahvistamalle lomakkeelle ja siinä on oltava:

1) selvitys hakijan omistus- tai hallintaoikeudesta tilaan tai alueeseen;

2) anniskelualueen tai -alueiden sijainti- ja yhteystiedot;

3) selvitys anniskelualueelle suunnitellun anniskelutoiminnan luonteesta, laajuudesta, kestoajoista ja anniskeluajoista.

Lupaviranomainen voi vaatia tarpeellista lisäselvitystä alkoholilain 18 ja 19 §:ssä säädettyjen anniskeluluvan myöntämisen edellytysten täyttymisen, 21 §:ssä tarkoitetuissa lausunnoissa esitettyjen tietojen ja 22 §:ssä tarkoitettujen anniskelulupaa koskevien ehtojen ja rajoitusten tarpeellisuuden arvioimiseksi.

11 §
Tilan tai alueen hyväksymismenettely

Jos alkoholilain 18 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset voivat jäädä täyttymättä hyväksyttävän anniskelualueen koosta tai rakenteista taikka sen sijainnista johtuvista erityisistä syistä, lupaviranomaisen on hyväksyttävä anniskelualue, jos edellytysten täyttyminen voidaan varmistaa alkoholilain 22 §:ssä tarkoitetuilla ehdoilla tai rajoituksilla.

Jos tilaan tai alueeseen sovelletaan 1 momentissa tarkoitettuja ehtoja tai rajoituksia, niiden välttämättömyys on arvioitava uudelleen, jos anniskelualueen toiminnan luonne ja muut erityiset olosuhteet esitetään otettavaksi huomioon omavalvontasuunnitelmassa.

Lupaviranomainen voi määrätä, ettei 1 momentissa tarkoitettuja anniskelualuetta koskevia ehtoja ja rajoituksia sovelleta ilmoitettuun anniskeluun, jos anniskelualue täyttäisi ilmoituksen tekijän omavalvontasuunnitelman mukaan alkoholilain 18 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyt edellytykset.

12 §
Tilaisuudesta ilmoittaminen

Alkoholilain 20 §:n 2 momentissa tarkoitettu ilmoitus on tehtävä Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviranomaisen vahvistamalle lomakkeelle ja siinä on oltava:

1) tiedot ilmoittajan anniskelulupanumerosta ja ilmoituksen kohteena olevasta anniskelualueen numerosta;

2) anniskelualueen tai -alueiden sijainti- ja yhteystiedot sekä arvioidut asiakaspaikkamäärät;

3) selvitys anniskelun ajankohdasta ja anniskeluajasta;

4) selvitys 11 §:ssä tarkoitetun omavalvontasuunnitelman toteuttamisesta;

5) tarvittaessa matkailupalvelun suunniteltu reitti.

13 §
Luvan muuttamista koskeva hakemus

Alkoholilain 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun muutoksen johdosta tehtävässä hakemuksessa on oltava:

1) tieto muutoksen suunnitellusta toteuttamisajankohdasta;

2) selvitys muutettavasta toiminnasta;

3) tarvittaessa selvitys vähittäismyynnin myynti- tai kassajärjestelyjen muuttamisen johdosta toteutettavista valvonnan järjestelyistä;

4) selvitys myymäläauton tai -veneen osalta reitin tai pysähtymispaikkojen muuttamisesta.

Lupaviranomainen voi vaatia tarpeellista lisäselvitystä luvan myöntämisen edellytysten ja lupaa koskevien määräysten ja ehtojen tarpeellisuuden arvioimiseksi. Selvitystä voidaan vaatia tässä tarkoituksessa myös siitä muutokseen liittyvästä toiminnasta, joka säilyy ennallaan.

14 §
Alkoholiyhtiön päätöksenteon menettely

Alkoholiyhtiön päättämät alkoholilain 25 §:ssä tarkoitetut alkoholijuomien valikoimaan ottamista, valikoimista poistamista ja hinnoittelua koskevat yleiset valintaperusteet, sopimusehdot ja menettelysäännöt tulevat voimaan aikaisintaan 30 päivän kuluttua siitä, kun ne on julkistettu. Alkoholiyhtiön tulee varata tavarantoimittajille tai niitä edustaville järjestöille sopivalla tavalla ennen julkistamista tilaisuus lausua valintaperusteita, sopimusehtoja ja menettelysääntöjä koskevasta ehdotuksesta.

Alkoholiyhtiön tulee vähintään kerran vuodessa julkistaa tarjousten tekijöiden käyttöön:

1) menettelyohjeet ja tarkemmat määräykset tarjousten tekemisestä ja niiden käsittelystä;

2) olemassa oleva myyntivalikoima tavarantoimittajineen;

3) arvio tarjousten kohtuullisesta käsittelyajasta.

15 §
Alkoholijuomien ottaminen alkoholiyhtiön vähittäismyyntiin ja niiden poistaminen vähittäismyynnistä

Alkoholiyhtiö saa ottaa alkoholijuomia valikoimiinsa ainoastaan tarjousten perusteella.

Alkoholiyhtiön tulee päättää alkoholijuomien ottamisesta vähittäismyyntiin ja niiden poistamisesta valikoimistaan 14 §:n 1 momentissa tarkoitettujen sopimusehtojensa ja yleisten valintaperusteidensa mukaisesti.

Jos alkoholijuoman poistaminen valikoimasta perustuu alkoholijuoman laatuun tai myyjän menettelyyn, alkoholiyhtiön tulee varata myyjälle kohtuullinen aika korjata laatuun tai menettelyyn liittyvä puutteellisuus.

16 §
Alkoholiyhtiön hinnoittelua koskevat päätökset

Alkoholiyhtiön tulee päättää alkoholijuomien hinnoittelusta tuoteryhmittäin siten, että tuoteryhmien myyntiin liittyvät tulot ja keskimääräiset kulut voidaan eritellä.

17 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2018.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.