Seurattu SDK 761/2022 saakka.

28.9.2017/657

Valtioneuvoston asetus yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemisesta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtionavustuslain (688/2001) 8 §:n nojalla:

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan valtion talousarvion mukaiseen yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukemiseen ja median innovaatiotukeen, näiden avustusten myöntämiseen, maksamiseen ja käyttöön.

Valtionavustuksesta on lisäksi voimassa, mitä valtionavustuslaissa (688/2001) säädetään.

2 §
Valtionapuviranomainen

Liikenne- ja viestintäministeriö toimii valtionapuviranomaisena ja päättää avustuksen myöntämisestä.

3 §
Määritelmät

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

1) televisiotoiminnalla audiovisuaalisista ohjelmista koostuvien ohjelmistojen alkuperäistä ja samanaikaista lähettämistä yleisölle tietyn ohjelma-aikataulun mukaisesti;

2) yleisen edun kanavalla tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 26 §:n mukaista yleisen edun televisiotoiminnan ohjelmistotoimiluvan mukaista televisiotoimintaa;

3) ohjelmistolla audiovisuaalisten ohjelmien tai radio-ohjelmien muodostamaa ennalta valikoitua kokonaisuutta;

4) uutis- ja ajankohtaistoiminnalla ohjelmistoja, jotka sisältävät säännölliset uutislähetykset, säännölliset poliittiset, yhteiskunnalliset ja muut ajankohtaisia aiheita käsittelevät makasiinit, keskusteluohjelmat ja aamutelevisiolähetykset, yksittäiset ajankohtaisia poliittisia, yhteiskunnallisia asioita käsittelevät ohjelmat, kuten vaalikeskustelut ja -tentit sekä näiden ohjelmistojen lähettämiseen liittyvää muuta toimintaa;

5) SGEI-palvelulla yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen tehdyn Euroopan komission päätöksen (2012/21/EU) mukaisesti;

6) SGEI-tuella yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluita tuottaville yrityksille korvauksena kyseisistä palveluista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 106 artiklan 2 kohdan määräysten soveltamisesta tietyille yleisiin taloudellisiin tarkoituksiin liittyviä palveluja tuottaville yrityksille korvauksena julkisista palveluista myönnettävään valtiontukeen tehdyn Euroopan komission päätöksen (2012/21/EU) mukaisesti myönnettävää avustusta.

4 §
Avustuksen tarkoitus

Yleisen edun kanavien uutis- ja ajankohtaistoiminnan tuen tarkoituksena on varmistaa vaihtoehtoisten uutislähteiden säilyminen televisiossa ja edistää uutistoiminnan monimuotoisuutta.

Avustuksen tarkoituksena on tarjota kannuste uutistoiminnan ylläpitämiseen, nykyisen toiminnan laajentamiseen tai uuden toiminnan aloittamiseen sekä yleisen edun ohjelmistotoimiluvan hakemiseen sekä varmistaa yleisen edun kanavien saatavuus koko maan alueella.

5 §
Avustuslajit

Avustus yleisen edun kanavan uutis- ja ajankohtaistoiminnan ylläpitämiseen myönnetään valtionavustuslain 5 §:n 2 momentin mukaisena yleisavustuksena.

Avustus television uutis- ajankohtaistoiminnan aloittamiseen ja kehittämiseen myönnetään valtionavustuslain 5 §:n 3 momentin 4 kohdan mukaisena erityisavustuksena.

Avustus myönnetään SGEI-tukena.

6 §
Avustettava televisiotoiminta

Avustettavan uutis- ja ajankohtaistoiminnan tulee olla avustuksen saajan itse tuottamaa tai tilaamaa, suomen- tai ruotsinkielistä alkuperäistä toimituksellista materiaalia.

Palvelun tuottamisesta aiheutuvien nettokustannusten kattamiseen voidaan myöntää avustusta:

1) yleisen edun kanavan uutis- ja ajankohtaistoiminnan tukikelpoisista toimituskustannuksista enintään 25 prosenttia ja

2) yleisen edun kanavan säännöllisen uutis- ja ajankohtaistoiminnan käynnistävien tai nykyistä säännöllistä uutis- ja ajankohtaistoimintaa laajentavien hankkeiden kustannuksista enintään 50 prosenttia.

7 §
Avustuksen enimmäismäärä ja muut ehdot

Avustusta voidaan myöntää vuosittain enintään kaksi miljoonaa euroa yhtä hakijaa kohden.

Avustusta ei voida myöntää pääasiassa julkisesti rahoitetulle toimijalle.

8 §
Julkinen palveluvelvoite

Avustuksen myöntämisen ehtona on avustuksen saajalle asetettava määräaikainen julkinen palveluvelvoite. Asetuksen mukainen julkinen palveluvelvoite alkaa samanaikaisesti avustettavan toiminnan kanssa. Julkisen palveluvelvoitteen kesto määritellään ministeriön avustuspäätöksessä. Avustusta voidaan maksaa vain julkisen palveluvelvoitteen ajalta.

Avustuksen saajalla tulee viimeistään julkisen palveluvelvoitteen alkaessa olla tietoyhteiskuntakaaren 26 §:n mukainen ohjelmistotoimilupa yleisen edun televisiotoimintaan.

Asetuksen 6 §:n 2 momentin alakohdan 1 mukaista avustusta saavan on lähetettävä televisiossa uutis- ja ajankohtaisohjelmistoja keskimäärin vähintään 15 tuntia viikossa nettona. Uutislähetyksiä on lähetettävä päivässä vähintään kolme kertaa. Uutis- ja ajankohtaisohjelmistoja on lisäksi lähetettävä myös parhaaseen katseluaikaan.

Asetuksen 6 §:n 2 momentin alakohdan 2 mukaista avustusta saavan on aloitettava julkisen palveluvelvoitteen alkaessa televisiossa uutis- ja ajankohtaisohjelmistojen säännöllinen lähettäminen tai laajennettava nykyistä säännöllistä uutis- ja ajankohtaistoimintaansa. Uutis- ja ajankohtaisohjelmistoja on lähetettävä keskimäärin vähintään 3,5 tuntia viikossa nettona.

9 §
Avustuksen hakeminen

Avustusta haetaan kirjallisesti liikenne- ja viestintäministeriöltä.

Hakemukset on toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle. Hakemukseen on liitettävä avustuksen hakijan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.

Mikäli avustuksen hakijalla on myös muuta kaupallista toimintaa, on avustuksen hakijan hakuvaiheessa eriteltävä ja erotettava toisistaan julkisen palveluvelvoitteen mukaisen SGEI-palvelun ja muiden palvelujen tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.

10 §
Avustuskelpoiset kustannukset

Hyväksyttävinä kustannuksina otetaan huomioon kaikki julkisesta palveluvelvoitteesta aiheutuvat nettokustannukset, siten kuin 6 §:ssä on tarkemmin säädetty. Avustusta ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

Nettokustannuksiin sisältyvä kohtuullinen voitto ei voi ylittää sovellettavaa swap-korkoa korotettuna 100 peruspisteellä.

11 §
Hakemusten käsittely

Hakemusten arvioinnissa ja avustuspäätöksissä otetaan huomioon muiden ehtojen lisäksi:

1) uutis- ja ajankohtaistoiminnan laajuus, säännöllisyys ja kattavuus tai aiottu säännöllisyys, laajuus ja kattavuus,

2) uutis- ja ajankohtaistoiminnan tavoittavuus tai potentiaalinen tavoittavuus,

3) SGEI-palvelun tuottamisen hinta ja

4) muut avustuksen tarkoituksen ja palveluvelvoitteen täyttämisen kannalta olennaiset seikat.

12 §
Avustuksen maksaminen

Avustuksen saajalla tulee julkisen palveluvelvoitteen alkaessa olla tietoyhteiskuntakaaren 26 §:n mukainen ohjelmistotoimilupa yleisen edun televisiotoimintaan.

Avustus maksetaan vuosittain hakemuksesta toteutuneita kustannuksia vastaan.

Avustus maksetaan valtion talousarviossa tarkoitukseen varatusta määrärahasta.

13 §
Selvitys avustuksen käytöstä

Avustuksen saajan on vuosittain toimitettava liikenne- ja viestintäministeriölle selvitys avustuksen käytöstä avustuspäätöksessä määriteltyyn päivämäärään mennessä. Selvitykseen on liitettävä myös avustuksen saajan viimeksi vahvistettu tuloslaskelma ja tase.

Mikäli avustuksen saajalla on myös muuta kaupallista toimintaa, on avustuksen saajan eriteltävä ja erotettava toisistaan julkisen palveluvelvoitteen mukaisen SGEI-palvelun ja muiden palvelujen tuottamisesta syntyneet menot ja tulot kirjanpidossaan.


Tämä asetus tulee voimaan 4 päivänä lokakuuta 2017 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 2019.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.