Seurattu SDK 940/2023 saakka.

28.6.2017/491

Valtioneuvoston asetus sosiaali- ja terveysministeriöstä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään valtioneuvostosta annetun lain (175/2003) nojalla:

1 §
Ministeriön tehtävät

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita ja tehtäviä ovat:

1) terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen;

2) sosiaalinen hyvinvointi ja sosiaalisten ongelmien ehkäisy;

3) sosiaali- ja terveyspalvelut sekä sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelu- ja valtionosuuskysymykset;

4) lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaaminen;

5) lomituspalvelut;

6) alkoholi-, huumausaine- ja tupakka-asiat sekä rahapelihaittojen ehkäiseminen;

7) lääkehuolto;

8) työterveyshuolto ja työkyvyn edistäminen;

9) terveydensuojelu sekä säteilyn, kemikaalien ja geeniteknologian sekä kosmetiikka-aineiden terveyshaittojen ehkäiseminen;

10) toimeentuloturva;

11) vakuutustoiminnan sääntely;

12) työsuojelu;

13) sukupuolten välinen tasa-arvo;

14) Veikkaus Oy:n tuoton jakaminen terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseen;

15) Kansaneläkelaitosta koskevat asiat.

2 § (24.11.2022/965)
Ministeriön toimialan virastot, laitokset, toimielimet ja yhteisöt

Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvat:

1) Terveyden ja hyvinvoinnin laitos;

2) Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus;

3) Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto;

4) Säteilyturvakeskus;

5) sosiaaliturva-asioiden muutoksenhakulautakunta;

6) työterveyslaitos;

7) työsuojeluhallinto;

8) Alko Oy;

9) työsuojelurahasto;

10) Työllisyysrahasto;

11) työehtosopimuksen yleissitovuuden vahvistamislautakunta;

12) Lääkkeiden hintalautakunta;

13) Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus;

14) terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvosto;

15) Sosiaali- ja terveysalan tietolupaviranomainen;

16) STUK International Oy;

17) FinnHEMS Oy;

18) Rokotetutkimuskeskus Finvac Oy.

3 § (23.4.2020/287)
Ministeriön organisaatio

Sosiaali- ja terveysministeriössä on seuraavat osastot:

1) sosiaali- ja terveydenhuollon ohjausosasto;

2) sosiaaliturva- ja vakuutusosasto;

3) turvallisuus ja terveys -osasto;

4) yhteisöt ja toimintakyky -osasto;

5) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaat ja palvelut -osasto;

6) työ- ja tasa-arvo-osasto.

Osastojen ulkopuolella ovat erillisyksiköinä strategia- ja talousyksikkö, henkilöstö- ja hallintoyksikkö, viestintäyksikkö ja kansainvälisten asioiden yksikkö. (24.11.2022/965)

Osastojen ja erillisyksiköiden välisestä työnjaosta säädetään ministeriön työjärjestyksessä.

Osastot voivat jakautua yksiköihin ja tulosryhmiin ja erillisyksiköt voivat jakautua tulosryhmiin. Osaston ja erillisyksikön sisäisestä organisaatiosta määrätään tarvittaessa ministeriön sisäisessä määräyksessä, jonka osaston tai erillisyksikön päällikkö vahvistaa.

Sisäinen tarkastus toimii kansliapäällikön alaisena.

4 §
Asioiden ratkaiseminen

Ministerin ratkaisuvallasta säädetään valtioneuvostosta annetussa laissa (175/2003). Ministeriön virkamiehet ratkaisevat valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 36 §:ssä säädettyjä muita kuin yhteiskunnallisesti tai taloudellisesti merkittäviä asioita sen mukaan kuin ministeriön työjärjestyksessä säädetään.

Sen lisäksi, mitä valtioneuvostosta annetun lain 16 §:ssä ja valtioneuvoston ohjesäännön 37 §:ssä säädetään ratkaisuvallan pidättämisestä, voi osaston, erillisyksikön, yksikön tai tulosryhmän päällikkö pidättää itselleen päätösvallan asiassa, jonka ratkaiseminen on annettu hänen alaiselleen virkamiehelle.

Työ- ja tasa-arvo-osasto on riippumaton hoitaessaan työsuojeluviranomaiselle kuuluvia tehtäviä.

5 §
Ministeriön työjärjestys

Ministeriön työjärjestyksessä säädetään tarkemmin ministeriön johtamisesta ja johtoryhmistä, johtavien virkamiesten tehtävistä, kansliapäällikön sijaisista, asioiden valmistelusta ministeriössä, päätösvallan siirtämisestä ministeriön esittelijöinä toimiville virkamiehille sekä hallinnonalan ohjauksesta.

Ministeriön työjärjestyksen antaa sosiaali- ja terveysministeri. Kun ministeriöön on määrätty useampi kuin yksi ministeri, kukin ministeri hyväksyy työjärjestyksen toimialansa osalta.

6 § (24.11.2022/965)
Johtavat virkamiehet

Ministeriössä on kansliapäällikkö. Osaston päällikkönä toimii osastopäällikkö. Osaston päälliköllä on ylijohtajan arvonimi.

7 §
Virkamiesten kelpoisuusvaatimukset

Sen lisäksi, mitä valtion virkamieslain (750/1994) 8 §:n 2 momentissa ja valtioneuvoston ohjesäännön (262/2003) 43 §:ssä säädetään, kelpoisuusvaatimuksena on:

1) erillisyksikön ja tulosryhmän päällikkönä toimivalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto sekä perehtyneisyys viran tehtäväalaan ja käytännössä osoitettu johtamistaito;

2) muulla kuin erillisyksikön tai tulosryhmän päällikkönä toimivalla neuvoksella ja neuvottelevalla virkamiehellä ylempi korkeakoulututkinto ja perehtyneisyys viran tehtäväalaan.

8 §
Virkamiesten nimittämistoimivalta

Kansliapäällikön, osastopäällikön, johtajan, hallitusneuvoksen ja muun neuvoksen, neuvottelevan virkamiehen ja hallitussihteerin nimittämisestä säädetään valtioneuvoston ohjesäännössä.

Muun virkamiehen ja työsopimussuhteisen henkilöstön nimittää tai ottaa ministeriö.

9 §
Valmistelusta määrääminen

Kansliapäällikkö voi määrätä ministeriön virkamiehen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi tai ottaa itselleen valmisteltavaksi ja esiteltäväksi asian, joka muuten olisi muun virkamiehen käsiteltävä. Sama oikeus on yksittäistapauksessa osaston päälliköllä, erillisyksikön päälliköllä, yksikön päälliköllä ja tulosryhmän päälliköllä asiassa, joka muuten olisi hänen alaisensa virkamiehen käsiteltävä.

10 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 2017.

Tällä asetuksella kumotaan sosiaali- ja terveysministeriöstä annettu valtioneuvoston asetus (90/2008).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

28.12.2017/1154:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2018.

25.1.2018/88:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä helmikuuta 2018.

23.4.2020/287:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2020.

24.11.2022/965:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.