Seurattu SDK 761/2022 saakka.

7.4.2017/214

Laki Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Soveltamisala

Tässä laissa annetaan Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/794, jäljempänä Europol-asetus, täydentävät säännökset.

2 §
Kansallinen yksikkö

Keskusrikospoliisi on Europol-asetuksen 7 artiklassa tarkoitettu kansallinen yksikkö.

3 §
Toimivaltaisten viranomaisten ja Europolin väliset yhteydet

Europol-asetuksen 2 artiklan a kohdassa tarkoitetuille Suomen toimivaltaisille viranomaisille sallitaan suorat yhteydet Europolin kanssa Europol-asetuksen 7 artiklan 5 kohdan mukaisesti.

Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla toimivaltaisilla viranomaisilla on pääsy kaikkiin tietoihin, jotka on toimitettu Europolille Europol-asetuksen 18 artiklan 2 kohdan a ja b alakohdassa säädettyjä tarkoituksia varten sekä mahdollisuus hakea näitä tietoja. Toimivaltaisilla viranomaisilla on epäsuora pääsy tietoihin, jotka on toimitettu Europolille Europol-asetuksen 18 artiklan 2 kohdan c alakohdassa säädettyä tarkoitusta varten.

Suorien yhteyksien käyttöehdoista päättää Poliisihallitus keskusrikospoliisin esityksestä.

4 §
Rekisteröidyn tiedonsaantioikeus ja virheellisten tietojen korjaaminen tai poistaminen

Europol-asetuksen 36 artiklan 3 kohdassa sekä 37 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettu pyyntö on esitettävä poliisilaitokselle.

5 §
Kansallinen valvontaviranomainen

Tietosuojavaltuutettu on Europol-asetuksen 42 artiklan 1 kohdassa tarkoitettu kansallinen valvontaviranomainen.

6 §
Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä toukokuuta 2017.

Tällä lailla kumotaan Europolia koskevan päätöksen eräiden säännösten täytäntöönpanosta annettu laki (563/2011).

HE 4/2017, HaVM 3/2017, EV 15/2017

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.