Seurattu SDK 766/2022 saakka.

29.12.2016/1550

Valtioneuvoston asetus yksinkertaisista painesäiliöistä

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään painelaitelain (1144/2016) nojalla:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §
Soveltamisala

Tätä asetusta sovelletaan yksinkertaisiin painesäiliöihin, jotka täyttävät seuraavat edellytykset:

1) painelaite on sarjavalmisteinen ja hitsattu;

2) painelaite on suunniteltu sisältämään ilmaa tai typpeä;

3) painelaitetta ei ole suunniteltu lämmitettäväksi liekillä;

4) painelaitteen suurin käyttöpaine on suurempi kuin 0,5 baaria, kuitenkin enintään 30 baaria, ja suurimman käyttöpaineen ja tilavuuden tulo on enintään 10 000 baaria kertaa litra (bar • L);

5) ne painelaitteen osat, joita paine kuormittaa, on valmistettu seostamattomasta teräksestä tai seostamattomasta alumiinista taikka vanhenemattomasta alumiiniseoksesta;

6) painelaitteen käyttölämpötila on vähintään -50 celsiusastetta sekä enintään 300 celsiusastetta, kun kyse on terässäiliöstä, ja enintään 100 celsiusastetta, kun kyse on alumiinista tai alumiiniseoksesta valmistetusta painelaitteesta;

7) painelaite on tehty:

a) lieriömäisestä osasta, jonka poikkileikkaus on ympyrä, ja ulospäin kuperista tai suorista päädyistä, joilla on sama pyörähdyssymmetria-akseli kuin lieriömäisellä osalla; tai

b) kahdesta kuperasta päädystä, joilla on sama pyörähdyssymmetria-akseli.

2 §
Soveltamisalan rajaukset

Tätä asetusta ei sovelleta seuraaviin painelaitteisiin:

1) sammuttimet;

2) erityisesti ydinlaitoksiin suunnitellut painelaitteet, joiden toimintahäiriö voi aiheuttaa radioaktiivisen päästön;

3) erityisesti ilma-aluksiin tai aluksiin asennettaviksi tarkoitetut taikka niiden käyttämiseksi tarkoitetut painelaitteet;

4) sotilaspainelaiteet.

3 §
Olennaiset turvallisuusvaatimukset

Yksinkertaisten painesäiliöiden, joiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 50 bar • L, on täytettävä yksinkertaisten painesäiliöiden asettamista saataville markkinoilla koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön yhdenmukaistamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/29/EU, jäljempänä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivi, liitteessä I säädetyt olennaiset turvallisuusvaatimukset.

4 §
Hyvän konepajankäytännön mukaan valmistettavat yksinkertaiset painesäiliöt

Yksinkertaiset painesäiliöt, joiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on enintään 50 bar • L, on suunniteltava ja valmistettava jossain Euroopan unionin jäsenvaltiossa noudatettavan hyvän konepajakäytännön mukaisesti.

2 luku

Vaatimustenmukaisuuden arviointi

5 §
EU-tyyppitarkastus

Yksinkertaiselle painesäiliölle, joiden suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 50 bar • L, on tehtävä EU-tyyppitarkastus yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 1 kohdan mukaisesti.

Yksinkertaisten painesäiliöiden osalta, jotka valmistetaan yhdenmukaistettujen standardien mukaisesti, EU-tyyppitarkastus tehdään valmistajan valinnan mukaan:

1) arvioimalla säiliön teknisen suunnittelun asianmukaisuus teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tarkastelun perusteella ilman näytteiden tutkimista (moduuli B – suunnittelutyyppi);

2) arvioimalla säiliön teknisen suunnittelun asianmukaisuus teknisten asiakirjojen ja niitä tukevan aineiston tarkastelun perusteella sekä aiottua valmiin säiliön tuotantoa edustavan prototyyppisäiliön tarkastuksella (moduuli B – tuotantotyyppi).

Yksinkertaisten painesäiliöiden osalta, joiden valmistuksessa ei noudateta yhdenmukaistettuja standardeja tai niitä noudatetaan vain osittain, valmistajan on toimitettava EU-tyyppitarkastusta varten tarkastettavaksi aiottua valmiin säiliön tuotantoa edustava prototyyppisäiliö sekä tekniset asiakirjat ja niitä tukeva aineisto säiliön teknisen suunnittelun asianmukaisuuden tarkastamiseksi ja arvioimiseksi (moduuli B – tuotantotyyppi).

6 §
Sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuva tyypinmukaisuus ja yksinkertaisten painesäiliöiden valvottu testaus ennen markkinoille saattamista

Jos yksinkertaisen painesäiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on yli 3 000 bar • L, sovelletaan yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 2 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta ja valvottua säiliön testausta (moduuli C1)

Jos yksinkertaisen painesäiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on enintään 3 000 bar • L mutta yli 200 bar • L, sovelletaan valmistajan valinnan mukaan:

1) yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 2 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta ja valvottua säiliön testausta (moduuli C1);

2) yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 3 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta ja satunnaisin väliajoin suoritettavia valvottuja säiliön tarkastuksia (moduuli C2);

Jos yksinkertaisen painesäiliön suurimman sallitun käyttöpaineen ja tilavuuden lukuarvojen tulo on enintään 200 bar • L mutta yli 50 bar • L, sovelletaan valmistajan valinnan mukaan:

1) yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 2 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta ja valvottua säiliön testausta (moduuli C1);

2) yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteen II 4 kohdassa säädettyä sisäiseen tuotannonvalvontaan perustuvaa tyypinmukaisuutta (moduuli C).

7 §
EU-tyyppitarkastustodistus

EU-tyyppitarkastustodistuksella vahvistetaan, että painelaitteen tyyppi täyttää tässä asetuksessa säädetyt vaatimukset.

EU-tyyppitarkastustodistuksen on sisällettävä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä II tarkoitetut tiedot.

8 §
Vaatimustenmukaisuustodistus

Vaatimustenmukaisuustodistuksessa vahvistetaan vaatimustenmukaisuuden arvioimiseksi suoritetut testit.

Vaatimustenmukaisuustodistuksen on sisällettävä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä II tarkoitetut tiedot.

9 §
Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät asiakirjat

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyihin liittyvät pöytäkirjat ja kirjeenvaihto on laadittava suomeksi tai ruotsiksi taikka muulla ilmoitetun laitoksen hyväksymällä kielellä.

10 §
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on ilmoitettava, että yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä I säädettyjen olennaisten turvallisuusvaatimusten täyttyminen on osoitettu.

Jos yksinkertaiseen painesäiliöön sovelletaan useampia Euroopan unionin säädöksiä, joissa edellytetään EU-vaatimustenmukaisuusvakuutusta, kaikkien kyseisten unionin säädösten osalta laaditaan yksi EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus, jossa on mainittava sovellettavien säädösten tunnistetiedot sekä niiden julkaisuviitteet.

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen on noudatettava rakenteeltaan yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä IV olevaa mallia ja sen on sisällettävä mainitun direktiivin liitteessä II eritellyt tekijät ja se on pidettävä jatkuvasti ajan tasalla.

11 §
Vaatimustenmukaisuutta koskevat raja-arvot

Yksinkertaisten painesäiliöiden ja niiden valmistuksessa käytettävien materiaalien sallittuja raja-arvoja koskeviin määritelmiin ja suureisiin sovelletaan, mitä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä III säädetään.

3 luku

Erinäiset säännökset

12 §
CE-merkintä ja muut merkinnät

CE-merkintään ja yksinkertaiseen painesäiliöön tehtäviin muihin merkintöihin sovelletaan, mitä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä III säädetään.

13 §
Ohjeet ja turvallisuustiedot

Ohjeisiin ja turvallisuustietoihin sovelletaan, mitä yksinkertaiset painesäiliöt -direktiivin liitteessä III säädetään.

14 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/29/EU (32014L0029); EUVL N:o L96, 29.3.2014 s. 45

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.