Seurattu SDK 940/2023 saakka.

29.12.2016/1414

Valtioneuvoston asetus Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään arpajaislain (1047/2001) 13 c §:n 2 momentin, 48 §:n 3 momentin ja 67 §:n 1 momentin nojalla, sellaisina kuin niistä ovat 13 c §:n 2 momentti ja 67 §:n 1 momentti laissa 1286/2016:

1 § (7.9.2023/937)
Rahapeleihin osallistuminen

Rahapeleihin osallistutaan vastiketta vastaan maksamalla pelimerkintöjä vastaava tai Veikkaus Oy:n (yhtiö) määräämä maksu taikka ostamalla arpa.

Pelaaminen voi tapahtua pelipisteessä, erityisessä pelisalissa, pelikasinossa, raviradalla tai itsepalveluna osallistumalla yhtiön sähköisesti toimeenpanemaan rahapeliin puhelimen, tietokoneen taikka niihin verrattavan teknisen sovelluksen välityksellä.

Mahdollisuudesta pelata rahapeliä porukkapelinä säädetään arpajaislain (1047/2001) 13 c §:n 4 momentin nojalla annetuissa säännöksissä.

2 § (7.9.2023/937)
Raha-automaattien, kasinopelien, veikkauspelien, vedonlyöntipelien ja raha-arpajaisten pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavat osuudet

Pelaajille on pelistä kertyvistä pelimaksuista kalenterivuodessa maksettava voittoina:

1) raha-automaateista ja kasinopeleistä 70–99,9 prosenttia kokonaisvaihdosta;

2) veikkauksissa, jotka liittyvät urheilukilpailujen tulosten arvaamiseen, 60–70 prosenttia kokonaisvaihdosta;

3) vakioveikkauksessa 45–70 prosenttia kokonaisvaihdosta;

4) kerran tai useamman kerran päivässä arvottavissa numeroveikkauksissa 50–70 prosenttia kokonaisvaihdosta;

5) sähköisesti toimeenpantavissa numeroveikkauksissa 55–80 prosenttia kokonaisvaihdosta;

6) monikansallisessa yhteisten voittoluokkien veikkauspelissä keskimäärin 50 prosenttia pelin monikansallisesta kokonaisvaihdosta;

7) muissa kuin 2–6 kohdassa tarkoitetuissa veikkauksissa 40–55 prosenttia kokonaisvaihdosta;

8) muuttuvakertoimisessa vedonlyönnissä 70–90 prosenttia kokonaisvaihdosta;

9) kiinteäkertoimisessa vedonlyönnissä 70–95 prosenttia kokonaisvaihdosta;

10) raha-arpajaisissa 40–60 prosenttia kokonaisvaihdosta;

11) rahapika-arpajaisissa 45–70 prosenttia kokonaisvaihdosta;

12) sähköisesti toimeenpantavissa rahapika-arpajaisissa 50–90 prosenttia kokonaisvaihdosta.

3 § (7.9.2023/937)
Totopelien pelimaksuista pelaajille voittoina maksettavat osuudet

Pelaajille on pelistä kertyvistä pelimaksuista kalenterivuodessa maksettava voittoina:

1) Head-to-head- ja Triple-head -pelissä 80–90 prosenttia kokonaisvaihdosta;

2) Voittaja- ja Sija-pelissä 80–88 prosenttia kokonaisvaihdosta;

3) Kaksari-pelissä 75–85 prosenttia kokonaisvaihdosta;

4) Eksakta-pelissä 70–80 prosenttia kokonaisvaihdosta;

5) Päivän Duo -pelissä 70–75 prosenttia kokonaisvaihdosta;

6) Sijapari-pelissä 70–80 prosenttia kokonaisvaihdosta;

7) Troikka- ja Trio-pelissä 70–75 prosenttia kokonaisvaihdosta;

8) Neliveto- ja Viisveto-pelissä 65–75 prosenttia kokonaisvaihdosta;

9) kolmen tai useamman lähdön tuloksiin kohdistuvassa totopelissä 65–75 prosenttia kokonaisvaihdosta.

4 § (7.9.2023/937)
Voitto-osuuksien tasaus

Jos jossakin yhtiön toimeenpanemassa rahapelissä voittoina on kalenterivuoden aikana maksettu vähemmän kuin voittoina on maksettava, yhtiön on siirrettävä maksamatta jääneet varat 7 §:ssä tarkoitettuihin maksamattomiin pelitoiminnan varoihin.

Jos jossain rahapelissä on poikkeuksellisesti maksettu voittoina kalenterivuoden aikana enemmän kuin voittoina on 2 §:n 1–5 tai 7–12 kohdan taikka 3 §:n mukaan maksettava, erotus maksetaan 7 §:ssä tarkoitetuista maksamattomista pelitoiminnan varoista.

5 § (21.3.2019/355)
Voittojen pyöristäminen

Yhtiöllä on oikeus pyöristää rahapelien voitot alaspäin yhden sentin tarkkuudella.

Yhtiön on siirrettävä voittojen pyöristämisestä kertyneet varat 7 §:ssä tarkoitettuihin maksamattomiin pelitoiminnan varoihin.

6 § (7.9.2023/937)
Perimättä jääneet voitot

Jollei voittoa ole peritty arpajaislain 47 §:n 1–4 momentissa säädetyn ajan kuluessa, siirtyvät näin maksamatta jääneet varat tämän asetuksen 7 §:ssä tarkoitettuihin maksamattomiin pelitoiminnan varoihin. Näitä varoja ei oteta huomioon laskettaessa 2 ja 3 §:ssä tarkoitettuja voitto-osuuksia.

Perimättä jääneet voitot sisältävät osittain myytyjen porukkapelien myymättömien osuuksien laskennallisen osuuden voitoista.

7 §
Maksamattomien pelitoiminnan varojen käyttötarkoitukset

Yhtiön on käytettävä voitto-osuuksien tasauksesta ja voittojen pyöristämisestä kertyneet varat voittojen maksuun eri rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla viimeistään seuraavan kalenterivuoden aikana.

Yhtiön on käytettävä perimättä jääneistä voitoista kertyneet varat voittojen maksuun eri rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla viimeistään perimisajan päättymistä seuraavan kalenterivuoden aikana.

8 § (7.9.2023/937)
Monikansallinen yhteisten voittoluokkien veikkauspeli

Mitä 4–6 §:ssä säädetään, ei koske monikansallista yhteisten voittoluokkien veikkauspeliä.

Monikansallisessa yhteisten voittoluokkien veikkauspelissä voittosummat pyöristetään alaspäin lähimpään 10 senttiin ja näin maksamatta jääneet varat siirretään pelin monikansalliseen voittorahastoon.

Jollei voittoja ole peritty arpajaislain 47 §:n 2 momentissa säädetyn ajan kuluessa, yhtiön on siirrettävä pelin monikansalliseen voittorahastoon vähintään kymmenen miljoonan euron suuruiset perimättä jääneet yksittäiset voitot ja yksittäisen voiton perimättä jääneet osuudet, jos perimättä jääneiden osuuksien summa on vähintään kymmenen miljoonaa euroa. Muut perimättä jääneet voitot ja voittojen osuudet yhtiön on siirrettävä maksamattomiin pelitoiminnan varoihin.

Perimättä jääneet voitot sisältävät osittain myytyjen porukkapelien myymättömien osuuksien laskennallisen osuuden voitoista.

Monikansalliseen voittorahastoon ja maksamattomiin pelitoiminnan varoihin kertyneet varat käytetään yhtiön rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla.

8 a § (7.9.2023/937)
Monikansallinen osittain yhteisten voittoluokkien veikkauspeli

Mitä 5 ja 6 §:ssä säädetään, ei koske monikansallista osittain yhteisten voittoluokkien veikkauspeliä yhteisten voittoluokkien osalta.

Monikansallisessa osittain yhteisten voittoluokkien veikkauspelissä yhteisten voittoluokkien voittosummat pyöristetään alaspäin lähimpään 10 senttiin ja näin maksamatta jääneet varat siirretään pelin monikansalliseen voittorahastoon.

Jollei voittoja ole peritty arpajaislain 47 §:n 2 momentissa säädetyn ajan kuluessa, yhtiön on siirrettävä yksittäiset vähintään kolmen miljoonan euron suuruiset perimättä jääneet voitot pelin monikansalliseen voittorahastoon ja muut perimättä jääneet voitot maksamattomiin pelitoiminnan varoihin.

Perimättä jääneet voitot sisältävät osittain myytyjen porukkapelien myymättömien osuuksien laskennallisen osuuden voitoista.

Monikansalliseen voittorahastoon ja maksamattomiin pelitoiminnan varoihin kertyneet varat käytetään yhtiön rahapeleissä yhtiön määräämällä tavalla.

9 § (7.9.2023/937)
Pelipisteissä, erityisissä pelisaleissa ja pelikasinoissa olevien raha-automaattien ja kasinopelien lajit ja enimmäismäärät

Pelipisteissä saadaan pitää yleisön käytettävinä yhteensä enintään 18 600 raha-automaattia.

Erityisissä pelisaleissa saadaan pitää yleisön käytettävinä yhteensä enintään 3 900 raha-automaattia.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa tarkoitetuissa ravitsemisliikkeissä sijaitsevissa pelipisteissä sekä erityisissä pelisaleissa saadaan pitää yleisön käytettävinä yhteensä enintään 500 kasinopeliä ja niihin rinnastettavia pelejä, joita pelaamalla voi voittaa rahaa.

Pelikasinoissa saadaan pitää yleisön käytettävinä yhteensä enintään 800 raha-automaattia sekä yhteensä enintään 120 kasinopeliä ja niihin rinnastettavaa peliä, joita pelaamalla voi voittaa rahaa.

10 §
Erityisten pelisalien enimmäismäärä

Erityisiä pelisaleja saa olla enintään 120 kappaletta.

11 §
Pelikasinoiden lukumäärä ja sijaintipaikka

Yhtiö saa harjoittaa pelikasinotoimintaa yhdessä pelikasinossa Helsingin kaupungin alueella sekä yhdessä pelikasinossa Tampereen kaupungin alueella.

12 §
Pelikasinon aukioloaika

Pelikasino saa olla avoinna yleisölle kaikkina viikonpäivinä kello 12:sta kello 04:ään.

13 § (7.9.2023/937)
Raha-arpajaisten arpoihin merkittävät tiedot

Raha-arpajaisten arpaan tai sen myynnin yhteydessä maksutta annettavaan ilmoitukseen tulee merkitä:

1) raha-arpajaisten toimeenpanija;

2) arpojen myyntiaika;

3) arvan hinta;

4) arpojen lukumäärä;

5) voittojen määrä ja arvo;

6) juokseva numero tai muu tunnistetieto; sekä

7) mistä ja milloin voitot saa periä.

Jos arvonta on suoritettu ennen arpojen myynnin aloittamista, arvassa tulee olla merkintä voitosta.

Mitä 1 momentin 7 kohdassa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta toimeenpantaessa rahapika-arpajaisia sähköisesti.

14 § (7.9.2023/937)
Raha-arpajaisten arvonta ja arpojen sekoittaminen

Raha-arpajaisissa arvonta tulee suorittaa luotettavalla tavalla. Jos arvonta suoritetaan ennen arpojen myynnin aloittamista, arvat tulee ennen myynnin aloittamista sekoittaa. Arvat tulee sekoittaa siten, että voittoarvat jakautuvat muiden arpojen joukkoon.

Arpojen sekoittamisesta tulee laatia pöytäkirja, (raha-arpojen sekoittamispöytäkirja), jonka Poliisihallitus vahvistaa taikka arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettu virallinen valvoja tai arpajaislain 43 §:n 1 momentissa tarkoitettu julkinen notaari allekirjoittaa.

14 a § (7.9.2023/937)
Sähköisesti toimeenpantavien rahapika-arpajaisten arvonta, arpojen sekoittaminen ja satunnaisuuden varmistaminen

Sähköisesti toimeenpantavien rahapika-arpajaisten arvonta voidaan suorittaa ennen arpojen myynnin aloittamista tai arvan ostohetkellä.

Jos arvonta suoritetaan ennen arpojen myynnin aloittamista, arvat tulee ennen myynnin aloittamista sekoittaa satunnaisuuden varmistamiseksi. Arvat tulee sekoittaa siten, että voittoarvat jakautuvat muiden arpojen joukkoon.

Jos arvonta suoritetaan arvan ostohetkellä, arpojen satunnaisuus varmistetaan ennalta määrätystä arpaerästä yksi arpa kerrallaan.

Arvonnan ja arpojen satunnaisuuden varmistavien toimenpiteiden luotettavuus tulee varmistaa Poliisihallituksen hyväksymällä tietoteknisellä menetelmällä.

15 § (7.9.2023/937)
Raha-arpajaisten arvontapöytäkirja

Raha-arpajaisten arvonnasta ja arvonnan tuloksen vahvistamisesta tulee laatia pöytäkirja (arvontapöytäkirja), jonka Poliisihallitus vahvistaa taikka arpajaislain 43 §:n 2 momentissa tarkoitettu virallinen valvoja tai arpajaislain 43 §:n 1 momentissa tarkoitettu julkinen notaari allekirjoittaa. Arvontapöytäkirjassa tulee mainita:

1) arvonnan suorittaja;

2) arvonnan suorittamisaika, -paikka ja -tapa;

3) voittojen määrä sekä kunkin voiton arvo; sekä

4) muut kuin 1–3 kohdassa tarkoitetut tarpeelliset tiedot.

Jos arvonta suoritetaan arpojen myyntiajan päätyttyä, arvontapöytäkirjassa tulee lisäksi mainita voittoarpojen yksilöintitiedot.

15 a § (7.9.2023/937)
Sähköisesti toimeenpantavien rahapika-arpajaisten hyväksymispöytäkirja

Sähköisesti toimeenpantavien rahapika-arpajaisten toimeenpanosta tulee laatia pöytäkirja (hyväksymispöytäkirja), jolla Poliisihallitus hyväksyy arpatuotteen arpaerän. Arpatuote sisältää yhden tai useampia arpaeriä. Arpaerät koostuvat saman hintaisista arvoista.

Hyväksymispöytäkirjassa tulee todeta arpaerän:

1) arvontamenetelmä;

2) arpojen hinnat;

3) arpojen lukumäärät;

4) voittojen arvot ja niiden lukumäärät; sekä

5) muut kuin 1–4 kohdassa tarkoitetut viranomaisvalvonnalle tarpeelliset tiedot.

Arvontamenetelmän osalta hyväksymispöytäkirjassa tulee mainita, suoritetaanko arvonta ennen arpojen myynnin aloittamista vai arvan ostohetkellä. Jos arvonta suoritetaan ennen myynnin aloittamista, hyväksymispöytäkirjassa tulee lisäksi mainita arvonnan suorittamisaika, ja -paikka sekä suorittaja.

16 § (7.9.2023/937)
Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien valvontapöytäkirja

Veikkaus-, vedonlyönti- ja totopelien arpajaislain 43 §:n 1 momentissa tarkoitetusta valvonnasta tulee laatia valvontapöytäkirja.

Veikkauspelien valvontapöytäkirjassa tulee mainita:

1) pelikierros tai pelikohde;

2) pelikierroksella arvotut numerot tai merkit sekä pelien tulokset;

3) voittojen lukumäärä voittoluokittain;

4) voittojen luku- tai euromäärä.

Vedonlyönti- ja totopelien valvontapöytäkirjaan tulee sisällyttää Veikkaus Oy:n pelijärjestelmän ja Poliisihallituksen valvontajärjestelmän sisältämien tietojen vastaavuuden vertailu.

17 § (7.9.2023/937)
Ratkaisusuosituksen hakeminen

Arpajaislain 48 §:ssä tarkoitettua ratkaisusuositusta tulee hakea 30 päivän kuluessa:

1) raha-arpajaisissa arvontatuloksen vahvistamisesta tai arpaan merkityn myyntiajan päättymisestä;

2) sähköisesti välitettävissä rahapika-arpajaisissa arvan ostohetkestä;

3) veikkaus-, vedonlyönti- ja totopeleissä näiden pelien pelisääntöjen mukaisen lopputuloksen saavuttamisesta tai lopputuloksen vahvistamisesta;

4) raha-automaatti- ja kasinopeleissä voittoon oikeuttavan tuloksen saavuttamisesta;

5) yhdistelmäpeleissä näiden pelien pelisääntöjen mukaisen voittoon oikeuttavan tuloksen saavuttamisesta.

Vahvistamispäivää, myyntiajan päättymispäivää, tuloksen saavuttamispäivää tai arvan ostohetkeä ei oteta lukuun 1 momentissa säädettyä määräaikaa laskettaessa.

Hakemuksessa tulee mainita:

1) hakijan nimi ja osoitetiedot;

2) rahapeli, jonka voitonmaksua erimielisyys koskee;

3) rahapelin tulos, jota erimielisyys koskee; sekä

4) voitonmaksuerimielisyyttä koskeva vaatimus ja hakemuksen perustelut.

Hakemukseen tulee liittää erimielisyyden kohteena oleva raha-arpa, rahapeliä koskeva pelitosite tai sen jäljennös. Jos erimielisyys koskee sähköisesti välitettävää rahapeliä, hakemukseen tulee liittää rahapeliä koskevat yksilöintitiedot sekä hakijan pelaajatunnus.

18 § (7.9.2023/937)
Ratkaisusuositus

Ratkaisusuosituksessa tulee olla:

1) 17 §:n 3 momentin 1–4 kohdassa tarkoitetut tiedot; ja

2) suositus voitonmaksua koskevan erimielisyyden ratkaisuksi perusteluineen.

Ratkaisusuosituksessa tulee lisäksi mainita, että siihen ei saa hakea muutosta ja että ratkaisusuosituksen antaminen ei estä asian viemistä tuomioistuimen ratkaistavaksi.

19 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017. (21.3.2019/355)

Tällä asetuksella kumotaan:

1) Fintoto Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus (1286/2011);

2) Raha-automaattiyhdistyksen rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus (1287/2011);

3) Veikkaus Oy:n rahapelien toimeenpanosta annettu valtioneuvoston asetus (1288/2011); sekä

4) arpajaisista annetun valtioneuvoston asetuksen (1345/2001) 1 luku.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

11.5.2017/280:

Tämä asetus tulee voimaan 18 päivänä toukokuuta 2017.

13.6.2018/452:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

19.12.2018/1179:

Tämä asetus tulee voimaan 27 päivänä joulukuuta 2018.

21.3.2019/355:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

22.12.2021/1299:

Tämä asetus tulee voimaan 11 päivänä tammikuuta 2022.

7.9.2023/937:

Tämä asetus tulee voimaan päivänä 14 syyskuuta 2023.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.