Seurattu SDK 761/2022 saakka.

21.12.2016/1373

Valtioneuvoston asetus asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista

Katso tekijänoikeudellinen huomautus käyttöehdoissa.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016) 2 §:n 2 momentin, 4 §:n 3 momentin ja 8 §:n 2 momentin nojalla:

1 § (30.12.2019/1593)
Avustusten käyttötarkoitukset

Asuinrakennusten ja asuntojen korjausavustuksista annetun lain (1087/2016), jäljempänä korjausavustuslaki, 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua avustusta voidaan myöntää sellaisessa asunnossa toteutettavaan toimenpiteeseen, jossa pysyvästi asuvaan ruokakuntaan kuuluu vähintään yksi vähintään 65-vuotias henkilö taikka henkilö, jolla vamman tai sairauden vuoksi on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua avustusta voidaan myöntää kosteus- ja mikrobivaurioituneen tai muutoin sisäilmaongelmaisen asuinrakennuksen tai asunnon kuntotutkimuksiin ja tällaisen asuinrakennuksen tai asunnon perusparannuksen suunnitteluun.

2 § (30.12.2019/1593)
Hyväksyttävät kustannukset

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettujen avustusten hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää toimenpiteen edellyttämien rakennustarvikkeiden ja rakennukseen kiinteästi asennettavien laitteiden hankintakustannukset, maksu liittymisestä vesi-, viemäri-, sähkö- ja kaukolämpöverkkoon sekä kustannukset arviointi-, tutkimus-, laatimis-, suunnittelu-, rakennus-, asennus-, katselmus-, säätö-, mittaus- ja purkutöistä sekä töiden valvonnasta, ei kuitenkaan laskennallista kustannusta omasta työstä tai vastikkeetta tehdystä työstä.

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kuntotutkimuskustannuksiin myönnettävän avustuksen hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää kuntotutkimuksen suunnittelusta, kuntotutkimustöistä, tarvittavien näytteiden otosta ja näytteiden analysoinnista sekä tutkimusraportin laatimisesta aiheutuvat kustannukset. Hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää myös muut kuntotutkimukseen olennaisesti liittyvät kustannukset.

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävän avustuksen hyväksyttäviin kustannuksiin voidaan sisällyttää suunnitelmien laatimisesta, katselmuksista ja muista suunnitteluun olennaisesti liittyvistä toimenpiteistä aiheutuvat kustannukset.

3 §
Korotettuun enimmäisosuuteen oikeuttavat erityiset syyt

Korjausavustuslain 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitetuksi erityiseksi syyksi voidaan katsoa se, että ruokakuntaan kuuluva iäkäs tai vammainen henkilö joutuisi ilman korjaustoimenpiteitä välittömästi muuttamaan pysyvästi pois asunnosta liikkumisesteiden vuoksi tai sen vuoksi, ettei asunnossa voida antaa hänen tarvitsemiaan sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Erityiseksi syyksi voidaan katsoa myös se, että ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski ja ruokakunnan taloudellinen asema huomioon ottaen tavanomaista avustusta korkeamman avustuksen myöntäminen on erityisen tarpeellista.

Rintamaveteraanilla tarkoitetaan henkilöä, jolle on annettu rintamasotilas-, rintamapalvelus-, rintama- tai veteraanitunnus, taikka joka muutoin osoittaa täyttävänsä ne perusteet, jotka edellä mainitun tunnuksen saamiseksi edellytetään.

4 § (13.6.2018/462)
Tulorajat

Myönnettäessä avustusta korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 2 kohdan mukaiseen tarkoitukseen ruokakunnan tuloja voidaan pitää vähäisinä, jos ruokakuntaan kuuluvien pysyvät tulot kuukaudessa eivät yhteenlaskettuina ylitä seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Bruttotulot euroina kuukaudessa 2 000 3 400 4 200 5 000

Jos ruokakuntaan kuuluu rintamaveteraani tai rintamaveteraanin leski, 1 momentin tulorajojen asemesta sovelletaan seuraavia tulorajoja:

Henkilöluku 1 2 3 4
Bruttotulot euroina kuukaudessa 2 600 4 420 5 460 6 500

Jos ruokakuntaan kuuluu enemmän kuin neljä henkilöä, tulorajoja korotetaan 875 eurolla kutakin lisähenkilöä kohden. Tuloiksi ei lueta yleisestä asumistuesta annetun lain (938/2014) mukaista asumistukea eikä mainitun lain 15 §:ssä mainittuja tuloja.

5 §
Varallisuuden huomioiminen

Varallisuutena otetaan huomioon ruokakuntaan kuuluvien yhteenlaskettu varallisuus, jollei se ole välttämätön ruokakuntaan kuuluvan henkilön elinkeinon tai ammatin harjoittamista varten kohtuullisen toimeentulon hankkimiseksi. Ruokakunnan omassa vakituisessa asuinkäytössä olevaa asuntoa ei oteta huomioon varallisuutta arvioitaessa.

5 a § (30.12.2019/1593)
Kuntotutkimuksiin ja perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin myönnettävän avustuksen myöntämisen edellytykset

Korjausavustuslain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun kuntotutkimuksen ja perusparannussuunnitelman on oltava pätevän henkilön tekemä.

Perusparannusten suunnittelusta aiheutuviin kustannuksiin voidaan myöntää avustusta vain, jos asuinrakennukselle tai asunnolle on tehty kuntotutkimus.

6 §
Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

13.6.2018/462:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2018.

30.12.2019/1593:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2020.

Finlex ® on oikeusministeriön omistama oikeudellisen aineiston julkinen ja maksuton Internet-palvelu.
Finlexin sisällön tuottaa ja sitä ylläpitää Edita Publishing Oy. Oikeusministeriö tai Edita eivät vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä virheistä, niiden käytöstä käyttäjälle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista tai Internet-tietoverkossa esiintyvistä käyttökatkoista tai muista häiriöistä.